Publikacje (Publications) – niepełny wykaz z załącznikamiPobieranie 49.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar49.02 Kb.
dr hab. Jacek Wiewiorowski

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PUBLIKACJE (Publications) – niepełny wykaz - z załącznikami https://amu.academia.edu/JacekWiewiorowski

Monografie (books)
Tytuł, [wydawnictwo] miejsce data liczba stron
- Tabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris. Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara, Przekład (Translation)[:] T. Fabiszak i P. Sawiński, Konsultacja (Consultation) [:] M. Stuligrosz, Komentarz (Commentary) [:] P. Sawiński, J. Wiewiorowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, seria: Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych pod redakcją L. Mrozewicza, M. Musielak, Zeszyt VIII, pp. 34

- Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych- duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, pp. 452 (rec.: W. Ceran, PH 100, 2 (2009), pp. 350-351; nota: L'Année épigraphique 2007, no 1217, p. 453)

- Duces Scythiae Minoris. A Prosopographical Study, seria: Xenia Posnaniensia. Monografie 8, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, pp. 93

- Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, pp. 381

Podręczniki i inne publikacje dydaktyczne (Handbooks and casebooks):
Tytuł, [wydawnictwo] miejsce data liczba stron

- Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych. Zebrali i opracowali A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, pod red. B. Lesińskiego, Wydawnictwo Ars Boni et aequi, Poznań 1995 (reedycje w latach 1996-2002), pp. 390

- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996 i 1997 roku, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Bogdan Lesiński przy wspòłpracy Jacka Wiewiorowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998, pp. 175

- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 i 1998 roku, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, pp. 206

-Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 , 1998 i 1999 roku, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, pp. 240

- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1995-2000, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, pp. 286

- A.Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych, Wydanie drugie, poprawione i zmienione, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2002 (reedycje w latach 2003-2008), pp. 437- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2001, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z roku 2001, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, pp. 158

- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2002, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2002, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, pp. 206

- Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2003, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2003, Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, pp. 246

Artykuły naukowe w czasopismach lub pracach zbiorowych (Articles):
Tytuł, miejsce publikacji, data, miejsce, strony

 • Portrety trzech cesarzy bizantyńskich. Leona III Izauryjskiego (717-741 r.), Bazylego II Bułgarobójcy (976-1025 r.) i Michała VIII Paleologa (1258-1282 r.), Część I, Meander, z. 7-8 (1994), pp. 341-350, Część II, Meander, z. 11-12 (1994), pp. 603-608, Część III, Meander, z. 1-2 (1995), pp. 37-43

 • Moesiae secundae et Scythiae Minoris exempla prosopographica, [w:] Scripta Minora III, Aetas imperatoria, wyd. Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod red. B. Lapisa, L. Mrozewicza i K. Ilskiego, Poznań 1999, pp. 347-461

 • The Legal Status of Roman Army Commanders in Moesia Secunda and Scythia Minor, Eos 85, 2 (2001), pp. 351-360

 • Początki osadnictwa wojskowego ‘limitanei’ nad dolnym Dunajem. Refleksje na podstawie noweli 24 cesarza Teodozjusza II z 443 r., [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, pod. red. H. Olszewskiego, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. VII, Poznań 2002, pp. 461-478

 • Niektóre ograniczenia swobody zawierania małżeństw w rzymskim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych w stopniu 'dux', Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII, Łódź 2002, pp. 25-43

 • Status prawny działek żołnierzy’ limitanei’ nad dolnym Dunajem, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza: ludzie, idee, prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003, pp. 179-192

 • Czy ‘dux Scythiae Minoris’ był odpowiedzialny za handel nadgraniczny i tym samym za rozwój miast regionu, [w:] Miasto w Starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 19-21 września 2002 r., pod. red. L. Mrozewicza, K. Balbuzy, Wydawnictwo VIS, Poznań 2004, pp. 343-358 

 • Quaestor Iustinianus exercitus i jego kompetencje wobec wojska,[w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, pod. red. A. Dębińskiego, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, pp. 301-322

 • The territorial responsibility of duces in Moesia Secunda and Scythia Minor in the times of Diocletian, Novaensia 15 (2004), pp. 107-115

 • Odpowiedzialność senatora, który uprowadził dziewicę (pannę) - uwagi na marginesie CTh 9.1.1. = C 3.24.1., [w:] Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, pp. 363-377

 • Tradycja prawna krajów arabskich, [w:] Irak wczoraj i dziś. Wybrane aspekty wewnętrzne i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. S. Wojciechowskiego, WSNHiD, Poznań 2005, pp. 47-55

 • 'Comes Hispaniarum Octavianus’- the special envoy of Constantine the Great (some remarks), Gerión 24, 1 (2006), pp. 325-340

 • 'Comes Hispaniarum' w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego, Zeszyty Prawnicze UKSW 6.1 (2006), pp. 257-278

 • Quaestor Iustinianus Exercitus – a Late Roman Army Commander?, Eos 93, 2 (2006), pp. 317-340

 • Udział gubernatorów późnorzymskich w dostawach ‘annona militaris’ w świetle Kodeksu Teodozjańskiego, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, pod. red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, pp. 3-17

 • Officium ducis w Cesarstwie wschodniorzymskim, CPH 59, 1 (2007), pp. 155-171

 • Barbarzyńcy w armii rzymskiej nad dolnym Dunajem w okresie późnego antyku, Antiquitas 29 (2007), pp. 541-557

 • Odbudowa rzymskiej administracji nad dolnym Dunajem u schyłku antyku - Moesia Secunda I Scythia Minor, [w:] Barbarzyńcy u bram imperium, pod. red. S. Turleja, Historia Iagiellonica, Kraków 2007, pp. 159-183

 • Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-565), Przegląd Nauk Historycznych 9,2 (2010), pp. 21-43 (wydanie 2011)

 • Kompetencje późnorzymskiego vicarius Thraciae w VI-VII w., CPH 62, 2 (2010), pp. 31-47

 • Ochrona porządku publicznego jako przesłanka ustanowieniapraetores Pisidiae, Lycaonie, Thraciae i Paphlagoniae przez Justyniana Wielkiego w 535 r., [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego prawie rzymskim. Pod redakcją Krzysztofa Amielańczyka, Antoniego Dębińskiego, Dariusza Słapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, pp. 307-316

 • Organizacja cesarstwa rzymskiego V stuleciu: cesarz – armia – prawo, [w:] Świat rzymski w V wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Historia Iagiellonica, Kraków 2010, pp. 211-275

 • The Roman Army in Later Roman Empire and ius postlimini and marriage (some remarks), [w:] Andrzej Gulczyński (ed.), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch-Rechtssubjekt, seria: Grazer Rechtwissenschaftliche Studien Herausgegeben von Marcus Steppan und Helmut Gebhardt Bd. 64, Graz 2010, pp. 103-114

 • Развитие гражданского и уголовного права в Польше после 1944-1945 гг., [w:] Правосудуе в Российской Федерации и Польше: проблемы теории и практики. Междуродная летхяя правовая школа (Иркутск, 21-29 августа 2009 г.). Материалы, Irkutsk State University, Иркутск 2010, pp. 31-42

 • Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne), [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Pod red. S. Olszańca i P. Wojciechowskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, pp. 411-431

 • 'Vicarius Thraciarum' come construttore, Studia prawnoustrojowe 12 (2010), pp. 259-264

 • Zakres terytorialny jurysdykacji 'praetor Iustinianus Thraciae', [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.), 'Hortus Historiae’. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Historia Iagiellonica, Kraków 2010, pp. 685-706

 • Los primeros administradores de la diócesis de España, [w:] 'Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata', ed. S. Rucinski, C. Balbuza & Ch. Królczyk, Instytut Historyczny UAM, Poznań 2011, pp. 425-438

 • Roch Knapowski – zawsze na uboczu, w: W. Dajczak, A. Gulczyński, J. Wiewiorowski, Sylwetki zmarłych poznańskich profesorów prawa rzymskiego, s. 129-137, [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, pod red. L. Mrozewicza i K. Balbuzy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, pp. 117-139

 • 'Vicarius Thraciarum' in the 4th and 5th centuries: some remarks, Byzantinische Forschungen 30 (2011), pp. 385-410

 • The abuses of 'exactores' and he 'laesio enormis' – a few remarks, Studia Ceranea 2 (2012), pp. 75-82

 • The Defence of the Long Walls of Thrace (Μακρά Τείχη τῆς Θρᾴκης) under Justinian the Great (527–565 A.D.), Studia Ceranea 2 (2012), pp. 181-194 = Bulgaria Mediaevalis 3 (2012), pp. 235-247

 • Границы регилуровании семейного права в аспекте зволюционной психологии, w: Тенденция развития частного права. Байкальская Междурадная Правовая Школа пос. Большие Коты, Иркутская область, 20-25 абгуста 2012 г. Материалы, Издательство ИГУ, Иркутск 2012, pp. 79-96

 • Insignia of Roman Vicars of Dioceses as Representatives of divine Emperors, [w:] A. Gulczyński (ed.), Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht, Peter Junkermann Verlag, Halle = Signa Iuris 10 (2012), pp. 59-80

 • Prawo i źródła prawa do XI w., [w:] J. Nikodem, D. A. Sikorski (red.), Vademecum historyka mediewisty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, pp. 334-354

 • Socjobiologia i prawo rzymskie – krótkie uwagi w świetle dwóch konstytucji rzymskich okresu dominatu, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, pod redakcją B. Sitka, K. Naumowicz, K. Zaworskiej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012, pp. 281-301

 • Postulat uporządkowania prawa w Anonima „De rebus bellicis”, Studia Europaea Gnesnensia 5 (2012), pp. 65-80

 • Agentes vices praefectorum praetorio, comites provinciarum and vicars as the tool of Constantine the Great, [w:] Свети цар Константин и хришЋанство/ Saint emperor Constantine and Christianity, vol. I. International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013, Niš 2013, Ed. Prof. Dragiša Bojović, Ph.D., Центар на црквене студиjе, Ниш – Филозофски факултет у Нишу, pp. 283-293

 • Imperial Authority as Exemplified by Enactments Related to the Judiciary in the Late Roman Diocese of Hispania, [w:] K. Ilski, K. Marchlewicz (eds.), Authority in the Past and Present, Instytu Historyczny UAM, Poznań 2013, pp. 51-77

 • Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność i prawo, [w:] Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod. redakcją J. Banaszkiewicza i K. Ilskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2013, pp. 197-219

 • Причины создания должностей praetores Pisidiae, Lycaoniae, Thraciae и Paphlagoniae Юстинианом Великим в 535 г., Византийский временник (Vizantijskij Vremennik), 72 (97) 2013, pp. 31-44

 • Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis, U schyłku starożytności – Studia Źródłoznawcze 12 (2013), pp. 149-181

 • Zakres terytorialny kompetencji vicarius Thraciae, [w:] R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta (red.), Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, Warszawa 2013, pp. 507-515

 • Doręczenia pism procesowych (uwagi na marginesie CTh. 2,4,I [a 318] = C. 5,4,20), Zeszyty Naukowe UKSW 14.2 (2014), pp. 149-170

 • Granice ojcowskiego ius vitae et necis wobec dziecka w prawie rzymskim okresu późnego antyku, [w:] K. Ilski [et al.], Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, Poznań 2014, pp. 45-70.


Recenzje i noty recenzyjne (Book reviews comments):

rec.: Recenzowany tytuł, miejsce publikacji


 • Kazimierz Ilski, Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Historia NR 181, Poznań 1992, ss. 71, CPH 45, 1-2 (1994), pp. 458-460

 • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204 r. Historia Polityczna, tłum. W. Brodzki, Ossolineum, Wrocław 1993, ss. 350, PH 85, 1-2 (1994), pp. 160-162

 • Andrzej Siemianowski, Filozoficzne podłoże rozłamu w chrześcijaństwie, WUWr, Wrocław 1993, ss. 72, Przegląd Religioznawczy 1994, nr 2, pp. 170-172

 • Hanna Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ss. 172, CPH 46, 1-2 (1995), pp. 135-137

 • Noel Lenski (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge University Press, ss. XVIII+469, CPH 59, 2 (2007), pp. 431-436

 • Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, tłum. A. Baziór,. Do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 2008, ss. 273, CPH 62, 1 (2010), pp. 437-441


Inne (Occasional pieces):
Tytuł miejsce publikacji
- Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Gulczyńskiego, CPH 45, 1-2 (1994), p. 484

- Ogólnopolska Konferencja Katedr Historyczno-Prawnych - Zajączkowo 14-17 wrzesień 1995 r., CPH 47,1-2 (1995), pp. 310-314 (wspólnie z A. Gulczyńskim)

- Pięćdziesiąciolecie "Czasopisma Prawno-Historycznego", Kwartalnik Historyczny 106, 3 (1999), pp. 140-141

- Günter Prinzing, Status prawny dzieci w Bizancjum, Z języka angielskiego tłumaczyła Anna Kotłowska, Konsultacja naukowa i prawnicza prof. dr hab. W. Dajczak i dr J. Wiewiorowski, Labarum V, Poznań 2008, pp. 32

- Radu Ardevan, Odkrywanie rzymskiej Dacji. Przygoda intelektualna, tłumaczenie J. Wiewiorowski, Wydawnictwo Contact, Poznań 2010, XENIA POSNANIENSIA, series altera pod redakcją Leszka Mrozewicza i Marii Musielak, pp. 41

- Konferencja:"Kult panującego w starożytności. Historia starożytna w Polsce", CPH 62, 1 (2010), pp. 523-525


Skróty:


CPH – Czasopismo Prawno-Historyczne

PH – Przegląd Historyczny
: data -> upload -> articles
articles -> Sortowanie danych liczbowych zawartych w kilku wierszach
articles -> Sortowanie danych liczbowych zawartych w dwóch wierszach
articles -> Tworzenie wykresów z dodatkowymi osiami X i Y
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej
articles -> Germanwings powraca do Krakowa! Na krakowskie lotnisko wraz z Germanwings, czołowym niemieckim przewoźnikiem niskokosztowym, powracają połączenia do Kolonii / Bonn i Stuttgartu
articles -> Informacja prasowa
articles -> Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”
articles -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści

Pobieranie 49.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna