Publikacje recenzowane i monografie naukowePobieranie 8.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.05 Kb.
PARAMETRY DO EWALUACJI - WYDZIAŁY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

1.A. Publikacje recenzowane i monografie naukowe (maksymalnie 6 najwyżej punktowanych publikacji z trzyletniego okresu sprawozdawczego) według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (od 1 do 40 pkt).

1.B.  Redaktor naczelny czasopisma, według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (od 2 do 64 pkt) oraz redaktor wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej, według punktacji w systemie oceny parametrycznej MNiSW1 (5 pkt – język podstawowy dla danej dyscypliny, 3 pkt – inny język).

2. Projekty2:

A. Granty krajowe (kierownik 10 pkt za rok realizacji; wykonawca 5 pkt za rok realizacji).

B. Granty europejskie (zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. od 50 do 150 pkt) oraz inne projekty międzynarodowe (kierownik 15 pkt za rok realizacji, wykonawca 8 pkt za rok realizacji).

3. Zastosowania praktyczne3:

A. Udzielone patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, udzielone prawa ochronne dla znaków towarowych, prawa z rejestracji dla topografii układów scalonych (przyznane za granicą 50 pkt, przyznany przez UP w Polsce 30 pkt).

B. Zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych (przyjęty do oceny zagranicą 10 pkt, przyjęty w kraju 5 pkt; maksymalnie 5 zgłoszeń).

C. Usługi naukowo-badawcze (prace zlecone) powyżej 1 tys. zł każda4 (do 30 pkt.).OBJAŚNIENIA

1 Punktacja zgodna z zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. Zaleca się następujące zmiany przez wydziałową/instytutową Komisję ds. Ewaluacji:

- Punktacja może być opcjonalnie zwiększona do 100% dla monografii wydanych w renomowanych wydawnictwach zagranicznych (Elsevier, Wiley, Oxford University Press, itd.).

- Obok wyżej punktowanych artykułów w czasopismach wyróżnionych w European Reference Index for the Humanities - ERIH (od 10 do 20 pkt; patrz baza Arianta www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/), publikacje zarejestrowane w Arts & Humanities Citation Index (AHCI), udokumentowane wydrukiem z bazy Web of Science, mogą otrzymać 24 pkt.

- Publikacji w czasopiśmie lub innym wydawnictwie ciągłym z zakresu nauk społecznych, nieposiadającym wskaźnika IF (impact factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports, powinno być przyznane 13 pkt w przypadku udokumentowania rejestrowania czasopisma w Web of Science wydrukiem z tej bazy.- Publikacji w czasopiśmie zagranicznym nieposiadającym IF może być przyznane od 2 do 6 pkt według decyzji Komisji w zależności od rangi tego czasopisma (międzynarodowe, ogólnokrajowe, regionalne).

  • W przypadku pracowników nowozatrudnionych w UŚ jako podstawowym miejscu pracy do dorobku mogą być włączane publikacje z afiliacją spoza UŚ.

UWAGA: Zgodnie z definicjami w systemie oceny parametrycznej przez MNiSW, (1) za publikacje recenzowane nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych, (2) przez "monografię" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy oraz (3) przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego); liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii nie może przewyższać liczby punktów przyznanych za monografię.

2Obejmuje granty zarówno realizowane, jak ukończone w okresie podlegającym ocenie, również te z FNP i wykonywane poza uczelnią. Wykonawcy powinni mieć w projekcie co najmniej 10% udział. Inne granty międzynarodowe to te przyznane przez inne organizacje zagraniczne niż unijne.

3Jako usługi naukowo-badawcze traktowane są zrealizowane prace zlecone mające walor oryginalności wykazany przez osobę ocenianą, z punktacją przyznawaną według decyzji Komisji.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna