Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation ReportsPobieranie 48.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.94 Kb.
Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, katedra

Dr inż. Urszula Szymańska, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
Wykaz dorobku naukowego (chronologicznie) 1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

 • Wziątek, B., Martyniak, A., Hliwa, P., Kozłowski, J., Krzywosz, T., Osewski, M., Sobocki, M., Szymańska, U. & Gomułka, P.:2007, Great Cormorant predation on coregonid fishes at seven sites in Poland. Advances in Limnology, Volume 60,pp 285-297. ISBN 978-3-510-47062-4, pięcioletni "impact factor"1,145
 1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities
 1. Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przed doktoratem

 • Wilkońska H., J. Żelepień, U. Szymańska,1997,Odżywianie się larw i narybku płoci w podgrzanym Jeziorze Licheńskim. Komunikaty Rybackie (1997)5:5-6. (5 pkt. MNiSW)

Po doktoracie

 • Szymańska U., A. Bonar, 2004, Net zooplankton diversification above and below the „Kasztanowo” hydro-electric power stadion on the Pasłęka River. Teka Kom. Ochr. Środ. Przyrod., 2004,I,256-266. ISSN: 1733-4233 (5 pkt. MNiSW)

 • Bonar A., U. Szymańska, A. Adamczuk, 2004, Rozmieszczenie Diptera rzeki Pasłęki w strefie oddziaływania elektrowni wodnej „Kasztanowo”. Wiad Entomol.,23 Supl. 2: 121-122. (4 pkt. MNiSW)

 • Czarkowski K., Martyniak A., Kapusta A., Wójcik A., Bowszys M., Wziątek B., Szymańska U., Kozłowski J.; 2007; Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L.) in lake Wigry. Arch. Pol. Fish.; ISSN: 1230-6428 ; Vol. 15, Fasc. 2:117-128 (9 pkt. MNiSW)

 • Fieszl J., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., Szymańska U., Martyniak A., 2011, Feeding ecology of sterlet Acipenser ruthenus L. in the Hungarian section of the Danube River. Arch. Pol. Fish. (2011) 19: 105-111 (9 pkt. MNiSW)

 • Wiergowski M., Sołtyszewski I., Szymańska U., Zębek E., Jankowski Z., Sein Anand J.: Oszacowanie stosowania środków odurzających w kampusie akademickim na podstawie wyników analizy chemicznej ścieków komunalnych. Estimation of the usage of psychoactive substances in academic campus based on analysis of municipal waste water. Przegląd Lekarski 2012, 69, 8, 439 – 443. (5 pkt. MNiSW)

 • Szymańska U., 2011, Seasonal changes of food of vendace from the Maróz lake against a background of the food resources. Acta Biologica, 18,676:17-35 (1 pkt MNiSW)
 1. Autorstwo (współautorstwo) monografii


Po doktoracie

 • Szymańska U., Zębek E., 2008, Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-7299-549-0, ss. 215

 • Szymańska U., Zębek E., 2010, Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-7299-686-2, 215 pp. 1. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii (podręczników akademickich)
 1. Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii


Po doktoracie

 • Bonar A., Szymańska U., Adamczuk M., 2005, Ochrona konsumenta przed ołowiem w żywności pochodzenia roślinnego na tle wybranych aktów prawnych. Obieg pierwiastków w przyrodzie. [w:] Monografia, tom III pod redakcją B.Gaworek, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, pp. 775-777.

 • Szymańska U., M. Adamczuk, 2005, Prawo do czystej wody w świetle prawodawstwa polskiego i europejskiego. [w:] Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie (red. Bronisław Sitek, Gaetano Dammacco, Magdalena Sitek, Jakub Jan Szczerbowski), Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 30-31 maja; 2007;Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ISBN 978-83-89112-23-1; s. 596-602

 • Szymańska U., Stopińska J.; 2009; The Function of information in the protection of the environment against crimes and offences. [in:] Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The right to Knowledge and Information in a Heterogenic Society {red. B. Sitek, J. Szczerbowski, A. Bauknecht, A. Kaczyńska) Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10):1-4438-1390-7, ISBN (13):978-1-4438-1390-7; p. 444-458

 • Szymańska U., Zębek E., Krassowski K., 2009, Application of criminalistics to the environmental protection. [in;] Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, H. Malevski i G. Juodkaite-Granskiene (reds.)Lietuvos Teismo Ekspertizes Centras, Vilnius, ISBN 978-9986-555-33-9, s. 251-261

 • Szymańska U., Czachorowski S., Markiewicz A., Bonar A., Zębek E., 2010, Chruściki (Trichoptera) jako organizmy wskaźnikowe zabiegów rekultywacyjnych w jeziorze Jeziorak Mały [w:] Ochrona i rekultywacja jezior (red. R. Wiśniewski), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Toruniu, ISBN 987-83-931293-3-1, pp. 127-140.

 • Zębek E., Szymańska U., 2009, Sankcje karne jako instrument ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi. [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, J. Kasprzak i B. Młodziejowski (eds.), PRINT GROUP, ISBN 978-83-61350-45-3, s. 287-297

 • Szymańska U., Szulc A.; 2009; Ochrona środowiska w działalności gospodarczej na przykładzie Systemu Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie ELTEL Networks Olsztyn S.A. [w:] Gospodarcze prawo środowiska (red. J. Ciechanowicz-McLean i T. Bojar-Fijałkowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; ISBN 978-83-7326-661-2; s. 230-243

 • Zębek E., Szymańska U., 2011, The integrated licence as an instrument of environmental protection in the business activity. [in:] Human right, spiritual values and global economy. (edited by B. Sitek, J.J.Szczerbowski, A.W.Bauknecht, G.Dammacco) Ecko House Publishing; ISBN (13):978-1-4276-5324-6;s.319-324

 • Szymańska U., 2011; Reasons Behind Differences in Network Zooplankton Composition in Lakes with Diversified Tropism and Morphometrics – Based on Lake Maróz Duży* and Lake Jeziorak Mały.[in.] Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities; Ed. Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Jörg Böhner, Brendan Kavanagh, Univerity of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz; ISBN:978-83-7590-083-5; p 15-32.

 • Wziątek B., Martyniak A., Hliwa P., Kozłowski J., Poczyczyński P.,Szymańska U., 2011, Round Goby (Neogobius melanostomus Pall.) in the diet of Cormorant at Kąty Rybackie breeding colony in 1998-2002. [in:] Proceedings of the 7th International Conference on Cormorants, 4th Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group 23-26 November Villeneuve Switzerland; Van Eerden, MR, van Rijn, S. Keller, V. (ed.), Published by Wetlands International-IUCN Cormorant Research Group ©;FSC SCS-COC-000852; 2011; p. 120-125

 • Wziątek B., Martyniak A., Mierzejewska K., Kozłowski J., Szymańska U., Mellin M.;2011; Comparision of the Cormorants diet in a breeding colony and a night roost in Mamry Lake complex North Eastern Poland.[in:] Proceedings of the 7th International Conference on Cormorants, 4th Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group 23-26 November Villeneuve Switzerland; Van Eerden, MR, van Rijn, S. Keller, V. (ed.), Published by Wetlands International-IUCN Cormorant Research Group ©;FSC SCS-COC-000852; p.112-119


 1. Inne publikacje

Przed doktoratem

 • Martyniak A., E. Murawska, P. Hliwa, J. Fieszl, D. Kucharczyk, J. Kucharczyk, P. Myszewski, A. Sebestyén, U. Szymańska,1993,Egyes halbiologiai kérdések Vizgaláta a Kis-Baltonban.(Wybrane aspekty biologii ryb zbiornika Mały Balaton),Halasat nr 2:62-66,Węgry.

 • Martyniak A., B. Gabryś, S. Boroń, P. Hliwa, U. Szymańska, J. Terlecki, A. Romaniewicz,1997, Diet composition of cormorants Phalacrocorax carbo sinensis from pellets collected in the post-breeding season at the Wigry National Park (NE Poland). Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVI(1997):499-504.

 • Martyniak A., J. Terlecki, S. Boroń, P. Hliwa, U. Szymańska, B. Gabryś, A. Romaniewicz,1997, Diet composition of cormorants Phalacrocorax carbo sinensis from pellets collected at Kąty Rybackie colony. Norhern Poland. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVI(1997):505-510.

 • Własow T., P. Gomułka, A. Martyniak, S. Boroń, P. Hliwa, J. Terlecki, U. Szymańska,1998, Anguillicola crassus larvae in cormorant’s prey fish in Vistula Lagoon, Poland. Bull. Fr. Peche Piscic. (1998)349:223-227.

 • Martyniak A., D. Kucharczyk, P. Hliwa, S. Boroń, U. Szymańska, P. Czerkies,1999, The diet of white bream, Blicca bjoerkna (L.), from Lake Wirbel. Pol. Arch. Hydrobiol. 46, 2:185-192.

 • Martyniak A., Wziątek B., Szymańska U.,Kozłowski J.,Gancarczyk A. 1999. Odżywianie się wydry Lutra lutra (L.) w Drawieńskim Parku Narodowym. 1999. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych . IRS Olsztyn. s.515-520.

 • Szymańska U., E. Mikołajczak, 2001, Międzynarodowa norma ISO 14001 w procesie zarządzania zasobami środowiska. Ochrona Środowiska. Przegląd., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Nr 2:21-27

 • Bonar A., U. Szymańska, 2002, Mała energetyka wodna i jej znaczenie w procesach samooczyszczania się wód na przykładzie MEW Kasztanowo. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii , Warszawa, str.45-61.

 • Bonar A., U. Szymańska, Zabudowa rzeki Pasłęki do celów małej energetyki wodnej i jej skutki dla procesów samooczyszczania się wód. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycznym EKO-ENERGIA, Ciechocinek 17-19 października 2002, str. 35-41

Po doktoracie

 • Szymańska U., 2003, Obszary zieleni i zadrzewienia na terenach zurbanizowanych – funkcje, zagrożenia, ochrona prawna i wybrane problemy administrowania i użytkowania. Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Nr 4/203

 • Martyniak A., Wziątek B., Szymańska U., Hliwa P., Terlecki J., 2003, Diet composition of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis at Kąty Rybackie, NE Poland, as assessed by pellets and regurgitated prey. Die Vogelwelt. Cormorants: Ecology and Managment. Vol. 124, pp. 217-225

 • Zacher Z., Szymańska U., 2004, Funkcja opłaty produktowej w ochronie środowiska przed odpadami. Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Nr 4/2004:41-45

 • Martyniak A., B. Wziątek, U. Szymańska, M. Osewski, P. Hliwa, 2004, Skład ichtiofauny oraz wiek i tempo wzrostu ryb w zbiornikach Suchar Wielki, Sucharek i Klonek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.Kwartalnik WPN-u Wigry-numer specjalny „15 lat WPN-u, http://www.wigry.win.pl, Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki (rozprawa naukowa)

 • Martyniak A., U. Szymańska, 2011, Rodzime i chronione gatunki ryb z rodziny babkowatych. Konferencja "Gatunki inwazyjne na obszarze wód użytkowanych przez Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, 26 listopada 2011 r. Nowy Dwór Mazowiecki s.3-7


 1. Udział w konferencjach naukowych z zaznaczeniem: funkcji organizatora, współorganizatora, formy uczestnictwa (bierna, czynna – tytuł zgłoszonego referatu)


Organizator i współorganizator konferencji

 • II Wojewódzkie Seminarium Naukowe „Woda niezastąpione bogactwo Ziemi” zorganizowane przez Koło Naukowe EkoLex działające przy Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska, 25.11.2002r. Elbląg (współorganizator)

 • Szkolenie metodyczne na temat: Ochrona prawno-administracyjna wód powierzchniowych i metody określania jakości wód. Szkolenie dla nauczycieli szkół średnich – 26 października 2004 Zakład Prawa Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (współorganizator)

 • Konferencja "Gatunki inwazyjne na obszarze wód użytkowanych przez Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, 26 listopada 2011 r. Nowy Dwór Mazowiecki (współorganizator)


Uczestnik konferencji – przed doktoratem

 • Bonar A., U. Szymańska,1994,Techniczne i ekonomiczne przyczyny niskiej efektywności ochrony środowiska naturalnego. Doniesienie opublikowane na XII Międzynarodowej Konferencji na temat: „Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki”, Opole, 9-10 czerwca,.

 • Bonar A., K. Turkowski, U. Szymańska,1994,Ekologiczne i gospodarcze uwarunkowania zmian w pogłowiu szczupaka w eutroficznych jeziorach typu sandaczowego. Doniesienie opublikowane na XVI Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Wrocław, 5-8 września.

 • Terlecki J., J. Szlachciak, U. Szymańska,1994,Indywidualna zmienność w składzie pokarmu narybku okonia Perca fluviatilis (L.). Doniesienie opublikowane na XVI Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Wrocław, 5-8 września.

 • Boroń S., K. Komosiński, U. Szymańska, P. Hliwa, D. Kucharczyk, A. Martyniak,1994,Odżywianie się okonia Perca fluviatilis (L.) i jego rola w eksperymencie biomanipulacyjnym prowadzonym na jeziorze Wirbel. Doniesienie opublikowane na XVI Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Wrocław, 5-8 września.

 • Hliwa P., A. Martyniak, S. Boroń, D. Kucharczyk, U. Szymańska,1994,Odżywianie się dorosłego szczupaka Esox lucius (L.) i jego rola w eksperymencie biomanipulacyjnym prowadzonym na jeziorze Wirbel. Doniesienie opublikowane na XVI Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Wrocław, 5-8 września.

 • Kucharczyk D., A. Martyniak, S. Boroń, P. Hliwa, U. Szymańska,1994, Odżywianie się płoci Rutilus rutilus (L.) i jej rola w eksperymencie biomanipulacyjnym prowadzonym na jeziorze Wirbel. Doniesienie opublikowane na XVI Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Wrocław, 5-8 września.

 • Bonar A., U. Szymańska,1994, Drapieżnictwo w zespołach ryb jako czynnik równowagi ekologicznej. Referat wygłoszony i opublikowany na Konferencji Naukowej „Stan Badań nad Fauną Polski Północno-Wschodniej”, Olsztyn, 16-17 września.

 • Boroń S., P. Hliwa, D. Kucharczyk, A. Martyniak, U. Szymańska,1994,Odżywianie się i rola krąpia w eksperymencie biomanipulacyjnym prowadzonym na jeziorze Wirbel. Referat wygłoszony i opublikowany na Konferencji Naukowej „Stan Badań nad Fauną Polski Północno-Wschodniej”, Olsztyn, 16-17 września.

 • Hliwa P., A. Martyniak, S. Boroń, U. Szymańska,1994, Odżywianie się szczupaka w wieku O+ z jeziora Wirbel. Referat wygłoszony i opublikowany na Konferencji Naukowej „Stan Badań nad Fauną Polski Północno-Wschodniej”, Olsztyn, 16-17 września.

 • Martyniak A., P. Mysiukiewicz, K. Polkowski, U. Szymańska, S. Boroń, P. Hliwa,1994,Zooplankton jako pokarm wybranych gatunków ryb w jeziorze Wigry. . Referat wygłoszony i opublikowany na Konferencji Naukowej „Stan Badań nad Fauną Polski Północno-Wschodniej”, Olsztyn, 16-17 września.

 • Szymańska U.,1995, Metody aktywizacji studentów w kreowaniu programów nauczania w zakresie ochrony środowiska. Referat wygłoszony i opublikowany na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne problemy ekologiczne w kształtowaniu technicznym”, Opole 8-9 czerwca.

 • Czapliński D., U. Szymańska,1995, Efektywność ćwiczeń z przedmiotu ergonomia prowadzonych metodą seminaryjną. XII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii, Rogoźno Wielkopolskie, 19-21 czerwca.

 • Martyniak A., J. Terlecki, S. Boroń, B. Gabryś, P. Hliwa, U. Szymańska, A. Romaniewicz,1995, Food composition of cormorants from Kąty Rybackie colony. IV European Conference on Cormorants 1st Meeting of the IWBR Cormorant Research Group, 1-3 November Bologna-Italy.

 • Martyniak A., B. Gabryś, S. Boroń, , P. Hliwa, U. Szymańska, J. Terlecki, A. Romaniewicz,1995, Food composition of cormorants in post breeding season from the Wigry National Park (NE Poland). IV European Conference on Cormorants 1st Meeting of the IWBR Cormorant Research Group, 1-3 November Bologna-Italy.

 • Własow T., P. Gomułka, A. Martyniak, P. Hliwa, J. Terlecki, U. Szymańska,1996, Detection of Anguillicola crassus larvae in cormorant’s prey fish. EIFAC/ICES Working Group on Eel, IJmuiden, The Netherlands, 23-27 Sept.

 • Szymańska U.,1997, Presja szczupaka (Esox lucius L.) i okonia (Perca fluviatilis L.) na populację sielawy (Coregonus albula L.) w okresie jej tarła w jeziorze Maróz Duży. Doniesienie opublikowane na XVII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Poznań, 8-11 września.

 • Hliwa P., A. Martyniak, D. Kucharczyk, A. Sebestyén, U. Szymańska,1997, Pokarm czebaczka amurskiego Pseudorasbora parva (Schleger, 1842) ze zbiornika Kis-Balaton (Węgry). Doniesienie opublikowane na XVII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Poznań, 8-11 września.

 • Martyniak A., J. Terlecki, U. Szymańska, P. Hliwa, B. Wziątek, S. Boroń,1997, Odżywianie się kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis z kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. Doniesienie opublikowane na XVII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Poznań, 8-11 września.

 • Martyniak A., B. Wziątek, J. Kozłowski, U. Szymańska, J. Terlecki,1997, Odżywianie się kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis w okresie polęgowym w Parkach Narodowych Wigierskim i Drawieńskim. Doniesienie opublikowane na XVII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Poznań, 8-11 września.

 • Szymańska U.,1998, Ekologiczne skutki zabudowy małych rzek do celów energetycznych. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Gdańsk, 13-15 października.

 • Zębek E., A. Bonar, U. Szymańska, 1999, Porównanie zmian jakościowych i ilościowych fitoplanktonu w cyklu rocznym w mezotroficznym jeziorze Maróz Duży i politroficznym jeziorze Jeziorak Mały. XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin-Łukęcin, 7-11 maja, opublikowano w formie doniesienia , rozprawa po recenzjach oddana do druku.

 • Bonar A., U. Szymańska,1999, Food pressure exerted by Pikes (Esox lucius L.) and Perches (Perca fluviatilis L.) on the population of Vendace (Coregonus albula L.) at the spawning season. VII International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, 9-13 August , Ann Arbor, Michigan, USA (opublikowano w formie doniesienia)

 • Kozłowski J., A. Martyniak, B. Wziątek, U. Szymańska, D. Dostatni,1999, Odżywianie się i wzrost okonia Perca fluviatilis z Jeziorek Głodnych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Doniesienie opublikowane na Ogólnopolskim Sympozjum „Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski”, Słupsk, 20-23 września.

 • Martyniak A., B. Wziątek, J. Kozłowski, U. Szymańska, P. Hliwa, J. Terlecki,1999,Odżywianie się kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinensis) z kolonii lęgowej usytuowanej w Kątach Rybackich – 1998 rok. Doniesienie opublikowane na Ogólnopolskim Sympozjum „Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski”, Słupsk, 20-23 września.

 • Szymańska U., 2000, Skład pokarmu jazgarza Gymnocephalus cernua (L.) z sielawowego jeziora Maróz na tle zasobów pokarmowych. Doniesienie opublikowane na XVIII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Białystok, 4-8 września.

 • Martyniak A., B. Wziątek, U. Szymańska, J. Kozłowski, P. Hliwa,2000,Odżywianie się kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis z kolonii lęgowej w Kątach Rybackich. Doniesienie opublikowane na XVIII Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Białystok, 4-8 września.

 • Martyniak A., B. Wziątek, U. Szymańska, P. Hliwa, J. Terlecki, ,2000, Diet composition of cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) at the Kąty Rybackie colony, Nothern Poland. V International Conference on Cormorants 2nd Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group, 17-21 December, Freising, Germany.

 • B. Wziątek, Martyniak A., U. Szymańska, J. Kozłowski, D. Dostatni,2000, Diet composition of great cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) in the Drawien National Park. V International Conference on Cormorants 2nd Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group, 17-21 December, Freising, Germany.

 • Szymańska U., 2001, Dostęp obywatela do informacji w zakresie użytkowania i ochrony środowiska. II Konferencja Prawnicza „ Ochrona człowieka w świetle prawa RP”, 25-26.10.2001r. Mierki.

 • Szymańska U., 2001, Prawo obywatela do informacji o skażeniach środowiska. I Wojewódzkie Seminarium Naukowe „Zagospodarowanie odpadów stałych komunalnych – aspekt prawno-ekologiczny”, 27 listopada, Olsztyn.(referat)

 • Szymańska U., 2002, Etyczne podstawy ochrony wód powierzchniowych. II Wojewódzkie Seminarium Naukowe „Woda niezastąpione bogactwo Ziemi” zorganizowane przez Koło Naukowe EkoLex działające przy Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska, 25.11.2002r. Elbląg (referat)

Uczestnik konferencji – po doktoracie


 • Szymańska U., 2003, Funkcje zieleni na terenach zurbanizowanych i jej ochrona prawnoadministracyjna. Konferencja Zakładów Prawa Ochrony Środowiska, Duszniki Zdrój 16-17.10.2003r. (referat).

 • Szymańska U., 2003, Zmiany ilościowe i jakościowe zooplanktonu sieciowego w rzece Pasłęce na odcinku powyżej i poniżej jazu Elektrowni Wodnej Kasztanowo. XXII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn – Mierki, 15-18 maj 2003r. (doniesienie).

 • Bonar A., U. Szymańska, A. Adamczuk, 2004, Rozmieszczenie Diptera rzeki Pasłęki w strefie oddziaływania elektrowni wodnej „Kasztanowo”. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona owadów" nt. Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów. Białowieża 17-19 IX 2004r. (doniesienie)

 • Szymańska U., A. Bonar, 2004, Zróżnicowanie zooplanktonu sieciowego powyżej i poniżej elektrowni wodnej „Kasztanowo” na rzece Pasłęce w latach 2001-2003. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Różnorodność biologiczna środowisk wodnych Polski – stany i zmiany”, PAN Lublin, 8-9.10.2004 r., Lublin – Janów Lubelski, s: 3 (referat)

 • Szymańska U., P. Buczyński, S. Czachorowski, 2004, Ważki (Odonata) i chruściki (Trichoptera) rzeki Pasłęki w obrębie oddziaływania elektrowni wodnej —Kasztanowo - Dragonflies (Odonata) and caddisflies (Trichoptera) of the River Pasłęka in the zone of influence of the water power station —Kasztanowo II Krajowe Sympozjum Odontologiczne, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne „Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych”, Urszulin, 21-23.05.2004 (doniesienie)

 • Szymańska U., Adamczuk M., 2005, Ochrona konsumenta przed ołowiem w żywności pochodzenia roślinnego na tle wybranych aktów prawnych, materiały pokonferencyjne. Konferencja organizowana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie przy udziale Ministra Obrony Narodowej, Ministra Środowiska w Warszawie, wrzesień 2005 r. (referat)

 • Wziątek B., Martyniak A., Hliwa P., Osewski M., Kozłowski J., Szymańska U., 2005, Great Cormorant predation on coregonid fish populations. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August, 2005, pp.102 (doniesienie)

 • Szymańska U., 2005, Seasonal changes of food of vendace from Maróz Lake against a backround of the food resources. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August, 2005, pp.100(doniesienie)

 • Martyniak A., Czarkowski T., Bowszys M., Wziątek B., Szymańska U., Kozłowski J., Hliwa P., Osewski M., 2005, Feeding of vendace, Coregonus albula (L.), in the Wigry Lake. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August, 2005, pp.91(doniesienie)

 • Szymańska U., Adamczuk M., 2005, Prawo do czystej wody w świetle prawodawstwa polskiego i europejskiego, materiały pokonferencyjne, Konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, czerwiec 2005r.

 • Wziątek B., Martyniak A., Hliwa P., Osewski M., Kozłowski J., Szymańska U., 2005, Great Cormorant predation on coregonid fish populations. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August 2005

 • Szymańska U., 2005, Seasonal changes of food of vendace from Maróz Lake against a backround of the food resources. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August 2005

 • Martyniak A., Czarkowski T., Bowszys M., Wziątek B., Szymańska U., Kozłowski J., Hliwa P., Osewski M., 2005, Feeding of vendace, Coregonus albula (L.), in the Wigry Lake. IX Coregonid International Symposium on the Biology and Management of Coregonid Fishes, Olsztyn Poland, 21-27 August 2005

 • Szymańska U., Zębek E., Krassowski K., 2009, Application of criminalistics to the environmental protection; VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE “CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXAMINATION: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE” Trakai, 16-17 October 2009

 • Szymańska U., Zębek E. Mineral extraction licenses as an instrument of environmental protection in entrepreneurship, 9th International Conference on Human Rights “Human right, spiritual values and global economy”, Olsztyn 29-30 maj 2009,

 • Bonar A., Szymańska U., Zębek E., Ekologiczne skutki zabudowy rzeki Pasłęki jazem piętrzącym na przykładzie elektrowni wodnej „Kasztanowo” 21st Conference of Polish Hydrobiologists, 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich - Książka Streszczeń (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN 978-83-7259-181-4, s. 201

 • Szymańska U., Bonar A., Zębek E., Zmiany sezonowe zooplanktonu sieciowego w rzece Pasłęce na odcinku elektrowni wodnej Kasztanowo w latach 2001-2003", 21st Conference of Polish Hydrobiologists, 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich - Książka Streszczeń (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ISBN 978-83-7259-181-4, s. 176

 • Szymańska U., 2011, Niektóre przyczyny różnic w składzie zespołów zooplanktonu sieciowego jezior o zróżnicowanej trofii i morfometrii (Maróz Duży* i Jeziorak Mały). V Ogólnopolska Konferencja FAUNA MIAST Biologia i zagrożenia gatunków. organizator: Katedra Zoologii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz  Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Bydgoszcz 14-15 września 2011 r.

 • Szymańska U., 2012, Wpływ charakteru siedliska na różnorodność gatunkową Mollusca w rzece Pasłęce (The habitat's impact on Mollusca biodiversity in the Pasłęka River)XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2012, s.182

 • Szymańska U., B. Bandelewska, A. Mówińska, K. Bartnicka, 2012, Instrumenty prawno-administracyjne w ochronie drzew i krzewów przed degradacją – prawna ochrona drzew i krzewów na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Szczyrk 15-16 listopada 2012 r. 1. Kształcenie kadr naukowych (chronologicznie)


 1. Podnoszenie kwalifikacji

 • Stopień doktora nauk biologicznych - nadany 07.06.2002 r. przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie pracy "Interakcje pokarmowe pomiędzy sielawą (Coregonus albula (L.)) i płocią (Rutilus rutilus (L.)) oraz rybami drapieżnymi w sielawowym jeziorze Maróz"
 1. Inne formy aktywności


Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 1995-1996 - kierownik grantu KBN (projekt badawczy własny) Interakcje w zespołach ryb na podstawie odłowów gospodarczych i ekologii odżywiania się wybranych gatunków w jeziorach sielawowych, Grant KBN 506E041 10,

 • 2001-2003 - wykonawca - grant krajowy KBN - Ekologiczne skutki zabudowy rzeki Pasłęki do celów małej retencji i energetyki wodnej - termin rozpoczęcia III 2001, zakończenia XII 2003, Kierownik projektu –prof. dr hab. Alina Bonar, nr 6PO4G06620

 • 2010 - kierownik grantu pt. Rola małych zbiorników wodnych w retencji i kształtowaniu różnorodności ekologicznej w warunkach zróżnicowanego zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich na przykładzie gminy Jonkowo (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

 • 2010 - złożenie wniosku o grant KBN: Skuteczność instrumentów prawno-ekonomicznych w ochronie drzew i krzewów na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. (nie przyznany)


Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych. 1. Nagrody i wyróżnienia

-
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna