Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003Pobieranie 82.88 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar82.88 Kb.

PW-0152/1017/2003

Zarządzenie Nr 1017/2003


Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie akceptacji treści aneksów do umów wykonawczych do Kontraktu Wojewódzkiego oraz upoważnienia do ich podpisania.
Na podstawie art. 31, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 1. Akceptuje się treść aneksu do umowy nr 320/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa, w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

 2. Akceptuje się treść aneksu do umowy nr 206 z dnia 12 września 2001 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Upoważnia się Pana Sławomira Skrzypka – Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy do podpisania aneksów, o których mowa w § 1 zarządzenia.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Lech Kaczyński

Załącznik nr 1


do Zarządzenia Nr 1017/2003

Prezydenta m. st. Warszawy

z dnia 10 grudnia 2003 r.

ANEKS

do umowy nr 320/2001 z dnia 5. 11. 2001 r.

W dniu............................... 2003 roku w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Leszkiem Mizielińskim

a Miastem Stołecznym Warszawa, Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez:


Sławomira Skrzypka – Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
zwanym dalej Samorządem, zawarto aneks o następującej treści:
§1
W §1 umowy nr 320/2001 z dnia 5. 11. 2001 r. zmienionej aneksami z dnia 13. 12. 2001 r. oraz 25. 10. 2002 r., dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
2. Wojewoda w oparciu o art. 7 ustawy budżetowej na 2003 rok z dnia
18 grudnia 2002 r. oraz decyzję Ministra Finansów BP9-4135(248)/BST875-03
z dnia 31. 10. 2003 r. przekazuje Samorządowi dodatkowo w 2003 roku kwotę 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
§2
Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania „Budowa I linii metra”,
o którym mowa w §4 umowy 320/2001 z dnia 5. 11. 2001 r. zmienionej aneksami
z dnia 13. 12. 2001 r. oraz 25. 10. 2002 r., na rok 2003 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszego aneksu, który stanowi integralną część umowy.

§3
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.


§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§5
Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jego zawarcia.

Wojewoda Mazowiecki Samorząd


...................................... ..................................
Data...............................

Załącznik nr 2


do Zarządzenia Nr 1017/2003

Prezydenta m. st. Warszawy

z dnia 10 grudnia 2003 r.

ANEKS NR 1/2003


do umowy nr 206 z dnia 12.09.2001 r. o realizację zadania nr 1.1.1. „Budowa I linii metra” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim (z późn. zm.) zawarty w dniu ......................... 2003 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

a Miastem Stołecznym Warszawa, zwanym dalej Podmiotem Uprawnionym, reprezentowanym przez

Sławomira Skrzypka – Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy§1.

Harmonogram realizacji zadania nr 1.1.1. ”Budowa I linii metra” w 2003 r., o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy nr 206 z dnia 12.09.2001 r. zmienionej aneksem z dnia 24.10.2002 r., stanowiący załącznik nr 3, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu i stanowi integralną część umowy.


§2.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4.
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jego zawarcia, w tym dwa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego a jeden dla Podmiotu Uprawnionego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego Podmiot Uprawniony

............................................... .............................................

Warszawa, dnia ............................... 2003 r.


Załącznik do aneksu do umowy Nr 320/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. oraz do Aneksu Nr 1 do umowy Nr 206 z dnia 12 września 2001 r.
Harmonogram realizacji zadania
Nr 1.1.1. "Budowa I linii metra" w 2003 r.
 

Roboty, usługi */ i zakupy wyposażenia realizowane w ramach zadania
L.p.

wykaz

termin zakończenia

koszt realizacji (w tys. zł)

mierzalny efekt rzeczowy / wskaźnik produktu

I

1

Roboty budowlano-montażowe na szlaku B17

grudzień 2003 r.

7 255,9

Kontynuacja robót. Opis w załączniku Nr 1 do harmonogramu.

 

2

Budowa stacji A17 "Dworzec Gdański"

grudzień 2003 r.

39 175,0

Kontynuacja robót. Opis w załączniku Nr 2 do harmonogramu.

 

3

Liniowe systemy łączności

grudzień 2003 r.

3 500,0

Roboty częściowe. Opis w załączniku Nr 3 do harmonogramu.

 

4

Roboty budowlano-montażowe na szlaku B18

grudzień 2003 r.

73 759,4

Kontynuacja robót. Opis w załączniku Nr 4 do harmonogramu.

 

5

Budowa stacji A18 "Plac Wilsona"

grudzień 2003 r.

16 445,0

Roboty częściowe. Opis w załączniku Nr 8 do harmonogramu.

 

6

Dokumentacja przyszłościowa (B19-A23)

grudzień 2003 r.

2 415,0

Kontynuacja prac. Opis w załączniku Nr 5 do harmonogramu.

 

7

Wagony dla metra

grudzień 2003 r.

76 322,0

Kontynuacja dostaw. Opis w załączniku Nr 7 do harmonogramu.

 

8

Koszty obsługi inwestycji w 2003 r.

grudzień 2003 r.

5 769,1

-

 

 

RAZEM I

 

224 641,4

 

 

 

w tym (zgodnie z zapisami kontraktu)

 

 

 

 

 

1. zadeklarowane środki własne

 

149 641,4

 

 

 

2. dotacja celowa z budżetu państwa

 

75 000,0

 

 

 

3. środki z innych źródeł

 

-

 
 

4. dodatkowe środki

 

4 777

 
 
*/ dot. obsługi inwestycji


 

II

Dodatkowe środki budżetu państwa z tytułu art. 7 ustawy budżetowej

 

 

 

1

Roboty budowlano-montażowe na szlaku B18

grudzień 2003 r.

20 000,0

Kontynuacja robót. Opis w załączniku Nr 9 do harmonogramu.

 

2

Roboty budowlano-montażowe na szlaku B19

grudzień 2003 r.

15 000,0

Roboty częściowe. Opis w załączniku Nr 10 do harmonogramu.

 

 

RAZEM II

 

35 000,0

 ŁĄCZNIE I + II

 

259 641,4

 

 Wojewoda MazowieckiSamorząd Województwa MazowieckiegoPodmiot Uprawniony
Załącznik Nr 1

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Roboty budowlano–montażowe na szlaku B17

Tunel szlakowy B17 łączy stację A15 „Ratusz” ze stacją A17 „Dworzec Gdański”. Początek tunelu usytuowany jest pod ul. Andersa po jej wschodniej stronie, a na końcowym odcinku po stronie zachodniej. Metody budowy - wykonanie tuneli metodą podziemną przy użyciu tarczy. Końcowy fragment - długość około 130 m, obejmuje komorę rozjazdów, wykonywany metodą odkrywkową. Długość szlaku wschodniego - 1105 m, szlaku zachodniego 1306 m. Prace prowadzone są na całej długości szlaku.
Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Wykonanie robót instalacyjno-montażowych na styku szlaku (komora rozjazdów)
  ze stacją A17 „Dworzec Gdański” w tym dokończenie wykonania betonu podtorza, pompowni, oraz robót elektrycznych

 2. Montaż torów i trzeciej szyny

 3. Odbiory techniczneMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Wybudowany szlak B17 - przygotowany do odbioru.

Załącznik Nr 2

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku

Budowa stacji A17 „Dworzec Gdański”

Stacja zlokalizowana jest w rejonie dworca kolejowego Warszawa Gdańska. Podstawowym zadaniem stacji jest obsługa ruchu pasażerskiego metra. Prostopadłe położenie korpusu stacji do ul. Słomińskiego pozwala na spełnienie przez nią dodatkowej funkcji,


jako przejścia podziemnego pod tą ulicą. Wejścia dla pasażerów z poziomu terenu usytuowane są w miejscach lokalizacji przystanków autobusowych i tramwajowych. Wymiary stacji: długość - 156 m, szerokość - 20,4 m, kubatura 43.900 m3, powierzchnia zabudowy 3.890 m2.


Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Pełnienie nadzoru autorskiego

 2. Utrzymanie zaplecza i placu budowy

 3. Roboty konstrukcyjne - w tym: stropy, słupy, konstrukcje peronów, schody, szyby windowe, beton podtorza, demontaż rozpór

 4. Roboty instalacyjne w tym: montaż nawierzchni torowej i trzeciej szyny, roboty sanitarne wraz z białym montażem, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne wewnętrzne, montaż zespołów i urządzeń trakcyjnych podstacji energetycznych

 5. Roboty wykończeniowe - w tym: aranżacja wnętrz, montaż paneli ściennych i sufitowych, roboty kamieniarskie na peronie i antresoli, montaż wind i schodów ruchomych

 6. Zmiana organizacji ruchu - układ docelowy

 7. Odbiory techniczneMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Wybudowana stacja A17 - przygotowana do odbioru.

Załącznik Nr 3

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku

Liniowe systemy łączności

W zakres prac całoliniowych wchodzą następujące systemy: zdalnego sterowania, kontroli dyspozytorskiej, automatycznego ograniczenia prędkości, radiołączności, łączności przewodowej, sygnalizacji przeciwpożarowej, telewizji przemysłowej,

Zakres opracowań dla ww. systemów dotyczy odcinka metra od stacji A15 „Ratusz” do stacji A17 „Dworzec Gdański” włącznie.


Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Wykonanie robót instalacyjno–montażowych w zakresie:

 • instalacji zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi

 • instalacji zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej

 • instalacji łączności przewodowej

 • instalacji światłowodowych

 • instalacji p.poż.

 • instalacji telewizji przemysłowej

 • instalacji systemu radiołączności

 • automatycznego ograniczenia prędkości ruchu pociągówMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Wykonanie całości robót instalacyjno-montażowych. Odcinek metra od stacji
A15 „Ratusz” do stacji A17 „Dworzec Gdański” – przygotowany do odbioru w zakresie transportu kolejowego.

Załącznik Nr 4

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Roboty budowlano–montażowe na szlaku B18

Szlak B18 łączy północną część stacji A17 „Dworzec Gdański” z południową częścią stacji A18 „Plac Wilsona”. Na początku szlak przechodzi pod torami dworca PKP Warszawa Gdańska, w okolicy ul. Gen. Zajączka wchodzi pod jezdnię ul. Mickiewicza i biegnie pod nią do Placu Wilsona. Metody budowy - wykonanie tuneli metodą podziemną przy użyciu tarczy. Całkowita długość szlaku - 1339 m. Prace prowadzone są na tunelu wschodnim i zachodnim.
Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Budowa szybu demontażowego przy stacji A18 „Plac Wilsona”

 2. Odwodnienie tuneli

 3. Drążenie tuneli wraz z uszczelnieniem ołowiem

 4. Usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych

 5. Roboty drogowe i organizacja ruchu

 6. Budowa wentylatorni szlakowej na Placu Inwalidów

 7. Przebudowa syfonu kanału ogólnospławnego na Placu WilsonaMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Przebudowany syfon kanału ogólnospławnego, wybudowany szyb demontażowy przy stacji „Plac Wilsona”, ok. 1300 mb pojedynczego tunelu. Łącznie elementy w pkt. od 1 do 7 stanowią ok. 18% całkowitego zakresu rzeczowego zadania.

Załącznik Nr 5


do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Dokumentacja przyszłościowa (B19–A23)

Prace przygotowawcze dotyczą odcinka metra od szlaku B19 do stacji A23 „Młociny” o długości ok. 4,5 km. Opracowywany zakres jest podyktowany obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia procesu inwestycyjnego. Dotyczy to uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. odcinka, opracowania „Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji” oraz dokumentacji geologiczno–inżynierskiej.
Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Opracowanie dokumentacji dla szlaku B19 oraz warunków technicznych do projektowania odcinka metra od stacji A19 „Marymont” do stacji A23 „Młociny”

 2. Wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej

 3. Uaktualnianie mapy numerycznejMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Opracowana dokumentacja dla szlaku B19. Warunki techniczne do projektowania, dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Załącznik Nr 7

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Wagony dla metra

Zgodnie z podpisanym kontraktem, pomiędzy GEC ALSTHOM KONSTAL Spółka akcyjna a Metrem Warszawskim przy udziale KOLMEX S.A. przewidziana jest dostawa w latach 2000-2004, w czterech partiach, 108 sztuk wagonów dla metra wraz z częściami zamiennymi oddzielnie dla każdej dostawy.

Dotychczas zrealizowano dostawy w ilości 24 szt. wagonów z I partii i 24 szt. z II partii, w tym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zakupiono 24 szt. z II partii.


Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Zapłata za dostawę III partii tj. 30 szt. wagonówMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


30 szt. wagonów dostarczonych w 2002 roku wraz z informacją wizualną.

Załącznik Nr 8


do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Budowa stacji A18 „Plac Wilsona”

Stacja zlokalizowana jest na północny zachód od Placu Wilsona pod jezdnią


i torowiskiem tramwajowym ul. Słowackiego. Budowana wraz z torami odstawczymi po jej północnej stronie. Metody budowy stacji - metoda stropowa tzn. wszystkie roboty wykonywane będą pod powierzchnią stropu. Całkowita długość stacji - 157 m, szerokość
w świetle ściany 19 m. Tory odstawcze - długość całkowita 268 m.


Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Projekt architektoniczno-budowlany

 2. Projekty wykonawcze

 3. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z usunięciem kolizji

 4. Utrzymanie zaplecza i placu budowy

 5. Roboty konstrukcyjne - ściany szczelinowe i roboty ziemne, strop zewnętrznyMierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Projekt architektoniczno-budowlany, przygotowanie terenu, zaplecze budowy. Łącznie elementy w pkt. od 1 do 5 stanowią ok. 15% całkowitego zakresu rzeczowego zadania.

Załącznik Nr 9


do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku

Roboty budowlano-montażowe na szlaku B18

Szlak B18 łączy północną część stacji A17 „Dworzec Gdański” z południową częścią stacji A18 „Plac Wilsona”. Na początku szlak przechodzi pod torami dworca PKP Warszawa Gdańska, w okolicy ul. Gen. Zajączka wchodzi pod jezdnię ul. Mickiewicza i biegnie pod nią do Placu Wilsona. Metody budowy - wykonanie tuneli metodą podziemną przy użyciu tarczy. Całkowita długość szlaku - 1339 m. Prace prowadzone są na tunelu wschodnim i zachodnim.
Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Zakończenie drążenia tunelu wschodniego (ok. 5 m) pomiędzy syfonem kanału ogólnospławnego a szybem demontażowym przy stacji Pl. Wilsona

2. Kontynuacja wykonania uszczelnienia tunelu (ok. 335 m)

3. Wykonanie podbudowy betonowej nawierzchni torowej (ok. 565 m t.z. i ok. 710 m t.w.) 1. Likwidacja szybu przy ul. Gen. Zajączka na terenie boiska Zespołu Szkolnego

 2. Montaż konstrukcji wsporczych pod ułożenie kabli (ok. 680 m)


Mierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Wydrążone tunele do szybu demontażowego przy Pl. Wilsona. Uszczelnione oba tunele do Pl. Inwalidów oraz ułożony beton podtorza. Łącznie elementy od 1 do 5 stanowią ok. 6% całkowitego zakresu rzeczowego zadania.
Załącznik Nr 10

do harmonogramu realizacji zadania

Nr 1.1.1. „Budowa I linii metra”

w 2003 roku


Roboty budowlano-montażowe na szlaku B19

Szlak B19 łączy północną część torów dostawczych stacji A18 „Plac Wilsona” z południową częścią stacji A19 „Marymont”. Na początku szlak przechodzi pod jezdnią wschodnią i torowiskiem tramwajowym ul. Słowackiego, przecina skrzyżowanie z ul. Popiełuszki i wchodzi pod chodnik zachodni ul. Słowackiego. Metody budowy – wykonanie tuneli metodą podziemną przy użyciu tarczy. Całkowita długość szlaku - 711 m. Prace prowadzone są na tunelu wschodnim.
Zakres robót planowany do wykonania w roku 2003


 1. Montaż tarczy w szybie startowym – komplet 1

 2. Rozpoczęcie drążenia tunelu wschodniego (ok. 15 m)

3. Zakup obudowy żeliwnej tunelu 489 kompletów


Mierzalny efekt rzeczowy do osiągnięcia w roku 2003


Rozpoczęte drążenie tunelu wschodniego od szybu startowego przy stacji A19 „Marymont”. Zakupiona obudowa żeliwna tunelu. Łącznie elementy od 1 do 3 stanowią ok. 11% całkowitego zakresu rzeczowego zadania.
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna