Pw-0152/187/2003 Zarządzenie Nr 187/2003Pobieranie 123.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar123.53 Kb.
PW-0152/187/2003
Zarządzenie Nr 187/2003

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 21 lutego 2003 roku
w sprawie powołania i trybu pracy komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla osób wykonujących lub zamierzających wykonywać transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.
Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578), art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 118) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów dla osób wykonujących lub zamierzających wykonywać transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, zwaną dalej Komisją.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

3. Komisja pracuje w Zespołach Egzaminacyjnych przy udziale sekretarza.

4. Pracami Zespołów Egzaminacyjnych kierują Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych, wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.

5. Skład i tryb pracy Komisji oraz wynagrodzenie jej członków określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2
Zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa szczegółowa instrukcja stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 3
Uznanie wyników egzaminu za ważne następuje po podpisaniu protokołów egzaminacyjnych przez członków Zespołów Egzaminacyjnych oraz Przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem § 4 niniejszego Zarządzenia.
§ 4
1. Egzamin może być unieważniony przez Prezydenta m.st. Warszawy lub osobę przez Niego upoważnioną w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad, o których mowa w § 2.

2. Egzamin unieważniony będzie powtórzony bez konieczności wnoszenia nowych opłat przez osoby egzaminowane.


§ 5
1. Opłata za jednorazowe przystąpienie do egzaminu wynosi 200 zł od osoby egzaminowanej.

2. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, nastąpić może jedynie w drodze oświadczenia osoby egzaminowanej o odstąpieniu od zdawania egzaminu, składanego wobec członków Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.


§ 6
Obsługę organizacyjno - techniczną egzaminów zapewnia Biuro Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy.
§ 7
1. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej polega na:

a) Przyjmowaniu i rejestrowaniu osób zamierzających przystąpić do egzaminu

b) Wyznaczeniu daty i miejsca egzaminu

c) Przygotowaniu odpowiedniej ilości zestawów testowych pytań egzaminacyjnych i dokumentów towarzyszących oraz przekazanie ich Przewodniczącemu Komisji

d) Odebraniu z rąk Przewodniczącego Komisji protokołów egzaminacyjnych, wydanie na ich podstawie zaświadczeń o zdanym egzaminie i dołączenie ich do akt osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. Wzór protokołu egzaminacyjnego oraz arkusza egzaminacyjnego określają Załączniki nr 3 i nr 4 do Zarządzenia.


§ 8
O terminie i miejscu egzaminów informuje się poprzez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy.
§ 9
Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 1, wpłacane są na konto nr: Bank BPH-PBK S.A. XVIII O/Warszawa Nr 10601028-330000194006 i stanowią dochód m.st. Warszawy.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 11
Tracą moc: Zarządzenie nr 330/2002 Starosty Powiatu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie powołania i trybu pracy komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości z zakresu transportu drogowego osób wykonujących lub zamierzających wykonywać działalność w zakresie przewozu taksówkami osobowymi oraz Zarządzenie nr 31/2002 Starosty Powiatu Warszawskiego z dnia 5 marca 2002 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 330/2002.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy/-/ Lech Kaczyński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 187/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 21 lutego 2003 r.
Szczegółowe określenie składu, trybu pracy i wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej.
§ 1
1. Członkami Komisji Egzaminacyjnej mogą być osoby dające rękojmię rzetelnego wykonywania swoich funkcji.

2. Członek Komisji Egzaminacyjnej może być z niej usunięty w przypadku naruszenia zasad prowadzenia egzaminu.


§ 2
1. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

a) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:


Bartłomiej Rychlewski


b) Członkowie Komisji ds. merytorycznej oceny testów:

Maria Boratyńska

Adam Bosiacki

Paweł Bachmat

Andrzej Bielecki

Edyta Wędrychowska

Marek Wędrychowski

Zygmunt Wiernikowski

c) Przedstawiciele środowiska taksówkarzy warszawskich:

Janusz Kosiński

Maciej Rogoziński

Tadeusz Stasiów

2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej sprawuje ogólny nadzór nad organizacją i przebiegiem egzaminów, a w szczególności:

a) Wyznacza Zespoły Egzaminacyjne i nadzoruje ich pracę

b) Przekazuje Zespołom Egzaminacyjnym zestawy testowych pytań egzaminacyjnych oraz klucze odpowiedzi

c) Informuje zdających o zasadach przeprowadzania egzaminu

d) Stwierdza ważność egzaminu.

3. Członkowie Komisji ds. merytorycznej oceny testów sprawdzają testy, wystawiają ocenę i potwierdzają ją podpisami na testach, a następnie na protokole egzaminu.

4. Przedstawiciele środowiska taksówkarzy warszawskich wskazani przez Związki Zawodowe taksówkarzy działające na terenie m.st. Warszawy uczestniczą w pracy Komisji na zasadzie „mężów zaufania” - czuwają nad przestrzeganiem zasad prowadzenia egzaminu, co stwierdzają podpisem na protokole egzaminu.
§ 3
1. W skład Zespołu Egzaminacyjnego wchodzą Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego oraz dwóch Członków.

2. Prace pomocnicze przy przeprowadzaniu egzaminu wykonuje sekretarz będący pracownikiem Biura Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy.

3. Czas i miejsce pracy Zespołów Egzaminacyjnych zależne jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów i możliwości lokalowych Komisji.
§ 4
1. Za wykonywaną pracę członkom Komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) Członkowie Komisji ds. merytorycznej oceny testów:

- 15 zł brutto od 1 sprawdzonego testu,

b) Przedstawiciele środowiska taksówkarzy:

- 200 zł brutto od 1 grupy egzaminacyjnej.

2. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz sekretarz będący pracownikami Biura Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy świadczą pracę w Komisji Egzaminacyjnej nieodpłatnie, w ramach obowiązków służbowych.


§ 5
Sekretarz zajmuje się obsługą sekretarską Komisji Egzaminacyjnej, a w szczególności

a) Sporządza listy zdających egzamin

b) Powiadamia zdających o dacie i miejscu egzaminu

c) Podczas egzaminu dokonuje weryfikacji osób zdających

d) Sporządza protokół egzaminu i przekazuje go właściwemu pracownikowi Biura Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy.

ZAŁĄCZNIK NR 2


Do Zarządzenia Nr 187/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 21 lutego 2003 r.
Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu przeprowadzania egzaminów dla osób wykonujących bądź zamierzających wykonywać transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.
§ 1
Egzamin przeprowadzany jest w miejscu i czasie wskazanym przez Biuro Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.St. Warszawy.
§ 3
Przed rozpoczęciem egzaminu sporządza się protokół z listą osób przystępujących do egzaminu.
§ 4
1. Egzamin ma formę testu polegającego na udzieleniu przez osobę egzaminowaną odpowiedzi na pytania zawarte w teście.

2. Testy składają się z 15 pytań generowanych ze zbioru zawartego w komputerowej bazie danych ze wskazaniem trzech możliwych odpowiedzi dla każdego pytania.

3. Prawidłowa odpowiedź na pytanie polega na wskazaniu wszystkich właściwych odpowiedzi.

4. Dokonywanie jakichkolwiek poprawek lub skreśleń przy udzielaniu odpowiedzi powoduje uznanie jej za odpowiedź błędną.

5. Testy są anonimowe.
§ 5
1. Osoby przystępujące do egzaminu wpuszczane są na salę po okazaniu sekretarzowi dokumentu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Niedostarczenie przez zdającego któregoś z dokumentów powoduje niedopuszczenie go do zdawania egzaminu w danym dniu.

2. Osoby zdające egzamin otrzymują otwartą, nieprzezroczystą kopertę zawierającą formularz do wpisania danych osobowych.

3. Po wypełnieniu formularza danych osobowych osoby zdające egzamin umieszczają go w kopercie, którą następnie własnoręcznie zaklejają.

4. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje zdających o zasadach egzaminu, a następnie zarządza rozdanie testów i ogłasza rozpoczęcie egzaminu.


§ 6
1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego dwie zamknięte i zabezpieczone koperty zawierające zestawy testowe i klucze odpowiedzi.

2. Przewodniczący otwiera w obecności zdających kopertę zawierającą zestawy testowe, zaś koperta zawierająca klucze odpowiedzi pozostaje zamknięta do czasu zakończenia rozwiązywania testu.

§ 7
Czas rozwiązywania testu wynosi 30 minut.
§ 8
W przypadku stwierdzenia, że zdający wykonuje pracę niesamodzielnie lub korzysta z materiałów pomocniczych Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub członek Zespołu przerywa i unieważnia egzamin w stosunku do zdającego. W takim przypadku zdającemu wystawia się ocenę negatywną.
§ 9
Po zakończeniu rozwiązywania testu osoba zdająca oddaje sekretarzowi formularz testu i zaklejoną kopertę zawierającą formularz danych osobowych, a następnie opuszcza salę egzaminacyjną.
§ 10
1. Sekretarz nanosi na kopertę i test oznaczenie kodowe, a następnie przekazuje test osobom sprawdzającym, zaś koperty z danymi osobowymi Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego.

2. Każdy test sprawdzany jest przez dwie osoby, które potwierdzają to własnoręcznym podpisem na teście.

3. Sprawdzone testy przekazywane są sekretarzowi komisji, który otwiera koperty zawierające formularz danych osobowych i łączy je z testami, a następnie sporządza protokół egzaminu.

4. Protokół egzaminu, w dwóch egzemplarzach, podpisują członkowie Zespołu Egzaminacyjnego i Przewodniczący Komisji.

5. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Komisji, drugi wywieszany jest do wiadomości zainteresowanych.
§ 11
1. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli zdający odpowiedział poprawnie co najmniej na 12 pytań.

2. Zdającemu przysługuje prawo wglądu do swojego, sprawdzonego testu.


§ 12
Podczas egzaminu na sali przebywać mogą jedynie osoby zdające, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej lub osoby upoważnione przez Prezydenta m.st. Warszawy lub Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
§ 13
Skargi oraz wnioski dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu rozpatruje Dyrektor Biura
Zezwoleń, Licencji i Koncesji Urzędu m.st. Warszawy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Do Zarządzenia Nr 187/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 21 lutego 2003 r.


Protokół nr

z przeprowadzonego w dniu...................... o godzinie..................... egzaminu dla osób wykonujących lub zamierzających wykonywać transport drogowy osób taksówką.


I. Egzamin przeprowadził Zespół w składzie:

1. ........................................................................ - Przewodniczący Zespołu

2. ....................................................................... - Członek

3. ........................................................................ - Członek

4.
II. Lista uczestników egzaminu:
L.p.


Imię i Nazwisko


Numer testu


Podpis uczestnika


Odp. poz.


Odp. neg.


Wynik egzaminu


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.III. Wyniki egzaminu:

1. Ilość osób przystępujących do egzaminu -

2. Ilość osób z wynikiem pozytywnym -

3. Ilość osób z wynikiem negatywnym -


Protokół sporządził:...........................


Podpis Przewodniczącego

Komisji Egzaminacyjnej:

Podpisy Członków Zespołu Egzaminacyjnego:

1. Przewodniczący:...........

2. Członek:........................

3. Członek:........................

ZAŁĄCZNIK NR 4

Do Zarządzenia Nr 187/2003

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 21 lutego 2003 r.
Pieczątka Urzędu ZESTAW Nr.............
ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Zasady oceny egzaminu
1. Osoba przystępująca do egzaminu, przed rozpoczęciem rozwiązywania testu, wypełnia otrzymany formularz personalny, umieszcza go w otrzymanej kopercie i kopertę zakleja. Kopertę i rozwiązany test oddaje się sekretarzowi na zakończenie egzaminu.
UWAGA: Przy każdym z pytań mogą być trzy (A,B,C), dwie lub jedna właściwa odpowiedź. Należy zaznaczyć jednoznacznie wszystkie właściwe odpowiedzi.
2. Egzamin będzie miał wynik pozytywny, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu dokona zaznaczenia wszystkich właściwych odpowiedzi przy 12 pytaniach.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia, ze zdający wykonuje pracę niesamodzielnie lub korzysta z materiałów pomocniczych Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub członek Zespołu Egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin w stosunku do zdającego. W takim przypadku zdającemu wystawia się ocenę negatywną.
3. Po zakończeniu rozwiązywania testu należy rozwiązany test łącznie z formularzem personalnym (zamkniętym w kopercie) zdać do Zespołu Egzaminacyjnego, co potwierdza się swoim podpisem w protokole z egzaminu.
Warszawa, dnia.......................

1....................

A.

B.

C.2....................

A.

B.C.

3...................

A.

B.

C.4..................

A.

B.C.

5..................

A.

B.

C.6..................

A.

B.C.

7..................

A.

B.

C.8..................

A.

B.C.

9..................

A.

B.

C.10..................

A.

B.C.

11..................

A.

B.

C.12..................

A.

B.C.

13..................

A.

B.

C.14..................

A.

B.C.

15..................

A.

B.

C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDZIELONO PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI:............................


WYNIK POZYTYWNY / NEGATYWNY

Podpisy sprawdzających:


1..................................

2..................................
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> wladze -> zarzadzenia -> doc
doc -> Pw-0152/1017/2003 Zarządzenie Nr 1017/2003
doc -> Zarządzenie Nr 138/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce z o o. pod firmą „Metro Warszawskie”
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 1076/2003 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2003 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla osób podejmujących i wykonujących transport drogowy taksówką
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca 2003 roku
doc -> Zarządzenie Nr 862/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego
doc -> Zarządzenie Nr 546/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna