Pytania – wykłady erpPobieranie 55.89 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar55.89 Kb.
Specjalne podziękowania możecie kierować do Irki, która z narażeniem życia i zdrowia przepisała wszystko z tych cudownej jakości mp3.

Pytania – wykłady ERP:

 1. Do etapów wdrożenia , które pozwalają skrócić listę potencjalnych dostawców należą:

a) Prezentacja oprogramowania V

b) przegląd referencji V

c) Zapytania ofertowe V

d) wymiarowanie ? 1. EDI:

a) nie wymaga żadnych uzgodnień między stronami -

b) może być stosowane w różnych dziedzinach gospodarki V

c) jest standardem bardzo łatwym do zaimplementowania -

d) jest jedynym standardem przesyłania elektronicznych dokumentów - 1. Do interfejsów programów wchodzących w skład ...

- maszyny V

- EDI V


- Internet V

- software V 1. call center to

- centrum kontaktu V

- może korzystać z programów interaktywnej obsługi głosowej V

- korzysta z infrastruktury CTI V

- korzysta z narzędzi ??? 1. ERP jest: (2 odpowiedzi powinny byc)

- oprogramowaniem biznesowym V

- fragmentem łańcucha dostaw

- systemem relacji z dostawcami


 1. Do czynności wdrożeniowych które mogą wystąpić w procesie produkcyjnym zalicz się:

- bieżące szkolenia i pielęgnacje systemu V

- audyty V

- wymiarowanie sprzętu

- obsługę powdrożeniową V 1. user defined table:

- jest używana w softcodingu danych wejściowych V

- jest tabelą z danymi wejściowymi ?

- jest tabelą związaną z polem...wprowadzania danych ? V

- jest językiem definiowania zadań

(1 poprawna odpowiedz)


 1. podczas wdrożenia systemu erp

2 poprawne odpowiedzi

????


- mają a celu przekazanie podstawowych wiadomości na temat systemu ERP

- służą prezentacji wersji demo systemów klasy ERP 1. Do funkcji marketingu i sprzedaży należą:

 • Reklama V

 • obsługa klienta V

 • wytwarzanie...???

 1. Główny harmonogram produkcji określa:

 • koszty produkcji

 • określa dokładny harmonogram wykonywania poszczególnych operacji

 • służy do zgrubnego szeregowania produkcji V

 • jest powiązany z MRP V

 1. które zdarzenia i czynności są realizowane przy własnym wdrożeniu ERP?

 • Start produktywny V

 • Audyty V?

 • odwzorowanie funkcjonalne V

 • analiza wymagań V

 1. funkcje działu kadr i płac to:

 • rekrutacja V

 • prognozowanie popytu

 • ustalanie harmonogramu produkcji

 • szkolenia V

 1. zaznacz funkcje biznesowe

 • księgowość i finanse

 • przetwarzanie zleceń sprzedaży V

 • rekrutacja V

 • szeregowanie produkcji V

(2 poprawne)

 1. specyfikacja materiałowa

 • jest określana dla każdego surowca

 • zawiera listę operacji jakie należy wykonać dla danych surowców

 • dotyczy wyłącznie wyrobów gotowych

 • definiuje stanowiska robocze

 1. do miejsc styku z klientami zalicza się:

 • call center V

 • pocztę elektroniczną V

 • sprzedaż bezpośrednia V

 • chat V

 1. zaznacz obszary funkcjonalne:

 • prognozowanie sprzedaży

 • księgowość V

 • gospodarka materiałowa V

 • odbiór towaru

 1. informacje o pracownikach można znaleźć w modułach:

 • planowanie potrzeb materiałowych

 • płace V

 • zasoby kadrowe V

 • księga adresowa V

 1. który ze scenariuszy worklflow jest scenariuszem workflow aplikacyjnym?

 • Zatwierdzenie nowego rekordu w bd

 • przetwarzanie zlecenia sprzedaży V

 • transfer wyselekcjonowanych danych miedzy 2 systemami

 • wprowadzanie danych ...??? klientów

 1. standardowa forma instalacji systemu sap r3 zawiera następujące moduły:

 • kodowanie kreskowe

 • planowanie produkcji V

 • księga główna V

 • zasoby kadrowe V

 1. działy marketingu i sprzedaży oraz finansowo-księgowy wymieniają między sobą następujące informacje:

 • o kosztach produkcji

 • długoterminowe plany produkcyjne

 • informacje o stanie magazynowym

 • dane zleceń sprzedaży

 1. pomiędzy którymi parami występuje ujemna korelacja?
 1. Softcoding

 • jest zakończeniem/zaprzeczeniem??? ingerencji w kod źródłowy V

 • służy do tworzenia nowych tabel w bazie danych

 • umożliwia swobodne operowanie ...

 • umożliwia zmianę ...

 1. które kroki są wykonywane we wdrożeniu na złamanie karku?

 • Szkolenie erp

 • ...??? w określaniu dostawcy V

 • odwzorowanie funkcjonalne

 • instalacja oprogramowania V

 1. zapytania informacyjne mogą dotyczyć:

 • ceny produktu podstawowego V

 • oferowanych modułów funkcjonalnych V

 • wielkości zespołu szkoleniowego

 • konieczności zakupu dodatkowych licencji V

 1. w systemie MRP II są:

 • główny harmonogram produkcji V

 • zarządzanie obsługą klienta - zbędna

 • planowanie potrzeb materiałowych V

 • planowanie zdolności produkcyjnych V
 1. we wdrożeniu budżetowym pomijamy:

 • audyty V

 • zapytania informacyjne

 • negocjowanie kontaktów

 • instalację oprogramowania

 1. do elementów worklow zalicza się

 • zdarzenia V

 • kody stanu V

 • tabele V

 • logikę decyzyjną V

 1. środkiem trwałym są:

 • materiały biurowe

 • meble V

 • sprzęt komputerowy V

 • budynki V

 1. wysoki poziom którego z celów powoduje wzrost ryzyka wdrożenia ERP?

 • Złożoność V

 • Szybkość V

 • zasoby

 • zakres V

 1. zaletami wdrożenia strategii niskiego ryzyka są:

 • niskie koszty

 • mały zakres V

 • długość wdrożenia (w przeciwieństwie do krótkości)

 • małe zaangażowanie zasobów własnych (?)
 1. do funkcji finansów i księgowości zalicza sie:

 • prowadzenie rejestrów należności V

 • prowadzenie rejestrów sprzedaży V

 • marketing

 • prognozowanie sprzedaży

 1. do funkcji analitycznego crmu zalicza się:

 • wykonywanie segmentacji klientów V

 • ocenę ryzyka V

 • analizę satysfakcji klientów V

 • zarządzanie partnerami handlowymi

 1. Zakładowy Plan Kont:

 • we wszystkich firmach jest identyczny

 • usprawnia(?) uporządkowane księgowanie kosztów V

 • jest spisem numerów kont bankowych partnerów i klientów

 • jest elementem księgi głównej V

 1. elementami dokumentów systemu ERP są:

 • zmienne

 • typy V

 • formaty

 • nagłówki V

 1. plany zakupu materiałów

 • są wykonywane w dziale produkcji i gospodarki materiałowej V

 • muszą być zatwierdzone przez KiP

 • opierają się na planach produkcyjnych V

 • uwzględniają bieżące zapasy V

 1. rozwiązania branżowe dotyczą m.in.

 • Zakładów użyteczności publicznej V

 • Transportu V

 • branży SMTG (?) - produkty szybkozbywalne V?

 • bankowości V

 1. funkcje działu produkcji i gospodarki materiałowej:

 • zakup surowców V

 • wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych V

 • magazynowanie materiałów i wyrobów gotowych V

 • planowanie produkcji V

 1. do funkcji CTI należą:

 • realizowanie połączeń konferencyjnych V

 • kasowania połączeń V

 • przekazywanie połączeń V

 • odbieranie połączeń telefonicznych V

 1. które elementy zaliczamy do zasobów przy wdrożeniu systemu ERP?

 • Pieniądze V

 • Konsultantów V

 • Oprogramowanie V

 • Hardware V

Pytania – laborki ERP


 1. object navigator:

 • jest narzędziem środowiska projektowego abap V

 • służy do edycji kodu źródłowego programu (nie!)

 • jest narzędziem zarządzania projektowanymi obiektami V

 • grupuje projektowane obiekty na hierarchicznej liście obiektów V

 1. klucz dostępu

 • jest potrzebny przy modyfikacjach obiektów systemowych V

 • jest wymagany przy każdym dostępie do środowiska proj. Abap

 • zależy od ID użytkownika oraz id systemu sap r3

 • każdy użytkownik w systemie musi go wprowadzić co najmniej raz

(2 poprawne odp.)

 1. obiekty DDIC

 • zawierają kody źródłowe modułu

 • reprezentują obiekty słownikowe V

 • są obiektami prywatnymi użytkownika V

 • to m.in. Tabele bazy danych V

 1. bloki instrukcji zdarzeń

 • mogą rozpoczynać się instrukcją get V

 • mogą być wielokrotnie zagnieżdżane

 • kończą sie wraz z końcem programu V

 • kończą się instrukcją „end if”

 1. edytor abap

 • jest narzędziem systemu sap r3 służącym do edycji programów napisanych w języku abap V

 • jest narzędziem środowiska projektowego abap V

 • umożliwia sprawdzenie składniowej poprawności programu V

 • może być użyty do tworzenia i modyfikacji logicznych baz danych V

 1. nową sesje użytkownika

 • można tworzyć wpisując /O z kodem transakcji w polu komend V

 • logując sie po raz 2 do systemu V

 • wybierając odpowiednią opcje z menu V

 1. lista podstawowa sap query

 • jest najprostszą postacią listy jaka można wygenerować przez sap query

 • może być zdefiniowana przez każdego użytkownika

 • może zawierać statystyki V

 • nie może być wygenerowana na podst. Logicznej bazy danych V?

 1. do narzędzi środowiska proj. Abap należą

 • kreator tabel

 • edytor abap V

 • malarz menu V

 • malarz ekranów V

 1. domena

 • jest obiektem opisującym techniczne atrybuty pola takie jak: typ danych i długość V

 • może być zadeklarowana w programie przy użyciu słowa klucz. Domain

 • jest obiektem ddic V

 • może zawierać poprawne wartości dla danego pola (?) V
 1. instrukcja w języku abap

 • musi rozpoczynać się słowem kluczowym

 • musi być zakończona znakiem . V

 • Musi mieć co najmniej 1 atrybut

 • może rozciągać się na kilka linii V
 1. top include

 • jest jedynym modułem włączonym automatycznie w innych modułach include - ?

 • jego domyślna nazwa jest tworzona na podstawie nazwy z puli modułu (?)

 • jest specjalnym modułem zawierającym deklaracje zmiennych globalnych V?

 • występuje tylko wśród obiektów sap kodu
 1. poprawnymi hasłami użytkownika są:

 • 3 pierwsze litery takie same

 • tylko 8 znaków

 • darth vader V
 1. poprawnymi instrukcjami przypisania są:

 • data1 = ‘20040130’ V

 • tekst1 = ‘hello world’ V

 • liczba = 234 V

 • move 'hello' to tekst1 V
 1. aktywacja

 • dotyczy m.in. Ekranu V

 • nie powiedzie się dla obiektu zawierającego błędy składniowe

 • spowoduje że obiekt staje się dostępny V

 • nie dotyczy wzorca nagłówka listy V
 1. moduł PBO (process before output)

 • należy do puli modułów transakcji V

 • jest blokiem kodu wykonywanym między wywołaniem a wyświetleniem ekranu V

 • oznacza kod wykonywany po wyświetleniu ekranu

 • jest związany z odpowiednim ekranem transakcji V
 1. zlecenie konfiguracyjne:

 • rejestruje zmiany w obiektach repozytorium danych

 • nie może mieć podrzędnych zleceń

 • może mieć status modyfikowalne V

 • musi być zwolnione przed próbą przetransportowania zmian do innego systemu ?
 1. sap query

 • jest narzędziem typu wysiwyg V

 • pobiera dane wyłącznie z logicznych baz danych

 • nie wymaga znajomości składni abapa V

 • jest narzędziem do generowania raportów V
 1. nagłówek listy w raporcie

 • może zawierać dowolny tekst V

 • może się zmieniać dynamicznie dzięki 10 specjalnym zmiennym systemowym V

 • będzie zawsze wyśw. Na początku nowej strony V

 • ma układ automatycznie dostosowany do szerokości kolumn
 1. Sap r3 pracuje z następującymi systemami:

 • Solaria V

 • ms windows V

 • linux 1. bloki instrukcji zdarzeń mogą zaczynać się od

 • get tabela V

 • get tabela V

 • top of page V

 • start of selection V
 1. frontend czyli gui w systemie sap r3

 • może być zainstalowane na serwerze aplikacji systemu

 • jest odp. Za przesyłanie na serwer wszystkich informacji pochodzących od użytkownika natychmiast po ich wprowadzeniu

 • może pracować pod systemem ms windows xp V

 • może pracować pod ms windows 98 second edition V
 1. klasa projektowa

 • musi mieć nazwę zaczynajacą się od Y lub Z jeśli nie jest klasą systemową

 • jest grupą logicznie powiązanych obiektów projektowych V

 • jest typem zdefiniowanym przez użytkownika V_

 • powinna zawierać wszystkie obiekty transakcji jeśli przewiduje się transfer do innego systemu
 1. w tabeli sap1 zawartość pola ocena może mieć następujące wartości: 1 2 3 4 5 6, wykonanie której z poniższych instrukcji powoduje wyszukanie rekordów o zawartośc ipola ocena równej 4 5 6?

???


 1. numer ekranu

 • numer identyfikujący ekran w programie abapowym V

 • ekrany muszą mieć kolejne numery począwszy od 1

 • liczba dostępnych nr ekranów wynosi 100

 • nr ekranu składa się z 4 cyfr V
 1. mandant

 • jest dostępny dla każdego użytkownika

 • posiada własną kopię tabel

 • może nim być nr z zakresu 000 do 999 V

 • odpowiada samodzielnej jednostce organizacyjnej V
 1. system sap r3 może pracować na bazie danych:

 • ms sql V

 • db2 V

 • Oracle V

 • Na innej platformie
 1. komentarze w programie:

 • mogą być wielokrotnie zagnieżdżone V

 • mogą być zamknięte takim samym znakiem jak zostały otwarte

 • mogą zaczynać się od * ale tylko wtedy gdy obejmują całą linię V

 • mogą zaczynać się od znaku '' V
 1. grupa użytkowników sap query

 • jest grupą użytkowników mającą możliwość ...??? raportów V

 • jest odpowiednikiem klasy projektowej

 • ma takie ogr. Że każdy użytkownik może być przypisany tylko do 1 grupy

 • zawiera identyfikatory użytkowników uprawnionych do uruchomienia raportu V
 1. instrukcja select

 • do poprawnego działania wymaga deklaracji tabeli instrukcją tables V

 • odczytuje określone dane z określonej tabeli BD V

 • musi być zakończona instrukcją end select V

 • nie działa na logicznych bazach danych V
 1. jeśli projektowany raport ma mieć możliwość wyboru ograniczeń dla wyszukiwania danych

 • może skorzystać z instrukcji cid V?

 • nie ma takiej możliwości

 • należy umieścić na ekranie przyciski radiowe odpowiadające wszystkim możliwym opcjom

 • można skorzystać z instrukcji selekt-option V
 1. element danych

 • jest obiektem opisującym typ danych i sposób wyświetlania pola tabeli w bd V

 • może być użyty jako typ w deklaracji typu programu abapowego V

 • powinien być taki sam dla podobnych znaczeniowo pól

 • jest składowym elementem złożonego obiektu danych
 1. aby wyświetlić dane z 1 tabeli na podstawie kryterium wyboru określonego dla innej tabeli

 • można skorzystać z logicznej bd V

 • konieczne jest stworzenie nowej tabeli łączącej dane z obydwu tabel

 • można użyć zagnieżdżonych instrukcji select V

 • obydwie tabele powinny być połączone kluczem obcym
 1. logiczna baza danych

 • jest specjalną tabelą bd

 • może być użyta do generowania skomplikowanych raportów V

 • jest programem V

 • wymaga deklaracji w programie przy użyciu instrukcji tables
 1. status gui

 • w połączeniu z tytułem gui definiuje bieżący stan interfejsu w programie abapowym

 • jest głównym elementem graf. Interf. Użytkownika

 • składa się m.in. Z paska menu, standardowego paska narzędzi i ustawień klawiszy funkcyjnych

 • jest odpowiedzialny za zawartość ...???
 1. malarz ekranów

 • służy do definiowania ekranowej logiki przepływu sterowania V

 • może działać w trybie graficznym V

 • służy do definiowania wyglądu ekranów transakcji dialogowych V

 • może działać w trybie tekstowym V
 1. nazwy obiektów użytkownika...

 • nie mogą zaczynać sie litera y

 • nie mogą być dłuższe niż 30 znaków V

 • nie mogą zawierać białych spacji V

 • mogą zaczynać się od litery w(?) V
 1. zaznacz poprawne trójki (ikonki i skróty + funkcje)

 • wykonanie f8 V

 • powrót f3 V

 • zaniechanie f12 V

 • zapamiętanie ctrl s V
 1. kod transakcji

 • może zaczynać sie cyfrą V

 • musi mieć długość 10 znaków

 • musi zaczynać się od litery

 • SE38 oznacza inną transakcję niż Se38
 1. porządek odczytywania danych z logicznej bazy danych

 • zależy od hierarchii logicznej bazy danych V

 • zależy od kolejności zdarzeń w kodzie V

 • może być zmieniony przy użyciu wariantów

 • zależy od poziomu zagnieżdżeń instrukcji selekt V
 1. transakcja

 • składa się z puli modułów i ekranów V

 • może być wywołana z menu lub przy użyciu kodu transakcji V

 • jest aplikacja działającą na poziomie aplikacji ??? :/

 • jest typem programu który nie wymaga interakcji z użytkownikiem
 1. standardowa pełna instalacja systemu sap r3 zawiera nast. Moduły:

 • planowanie produkcji V

 • zasoby V

 • księga główna

 • ...??? 1. ok code

 • jest polem zawierającym kod powrotu do programu V

 • jest wewn .polem roboczym

 • zawartość pola jest sprawdzana w odpowiadającym mu module PAI V

 • służy do przechowywania kopii kodu funkcji wywołanej przez użytkownika podczas wykonywania transakcji
 1. w języku abap dostępne są następujące typy danych:

???

(uwaga: typy danych różnią się od typów w tabelach bd)
 1. sap r3 oferuje nast. Typy pomocy:

 • kontekstowa

 • aplikacji V

 • biblioteka klas V

 • leksykon V
 1. zaznacz które kody transakcji niewłaściwie powiązano z transakcjami:

 • object navigator se80

 • malarz ekranów me31 V

 • malarz menu em02 V

 • edytor abap se38

(2 niepoprawne)


 1. zaznacz poprawne odpowiedzi:

 • instrukcja new page powoduje przejście do nowej strony V

 • instrukcja ...??? powoduje wypisanie na ekran 5 rekordu otrzymanego instrukcją select

 • instrukcja write służy do wyprowadzania tekstu V

 • słowo kluczowe uline służy do zmiany czcionki ekranowej na podkreśloną
 1. klasa komunikatu

 • każdy program abapowy jest połączony z jakąś klasą komunikatu

 • służy do zarządzania komunikatami ekranowymi V

 • to grupa komunikatów używana przez określoną aplikację V

 • służy do wysyłania krótkich komunikatów między użytkownikami
 1. raport

 • wykonywany wymaga intensywnej interakcji z użytkownikiem

 • służy do wysyłania na ekran, drukarkę lub do pliku danych z bazy danych V

 • jest typem programu w systemie sap r3 V

 • może być generowany wyłącznie w edytorze abap
 1. typy danych w tabelach zaznacz błędne odp.:

 • data – data w formacie 8znakowym

 • integer – liczby całkowite

 • char – pojedynczy znak

 • time - format w formacie 6znakowymPobieranie 55.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna