Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich. Zasoby ludzkie to: (b)Pobieranie 63.83 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar63.83 Kb.


Pytania do kolokwium z tematu zasobów ludzkich.

1. Zasoby ludzkie to: (b)

a) jedynie pracownicy firmy

b) pracownicy oraz dział firmy zajmujący się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników

c) tylko dział firmy zajmujący się polityką personalną

2. Braki kompetencji pracowników określa się jako: (a)

a) luki kompetencyjne

b) dziury kompetencyjne

c) dołki kompetencyjne

3. Napięcia motywacyjne mogą być: (b)

a) napięte

b)odroczne

c)nienapięte

4. Do składników zasobów ludzkich NIE zalicza się: (c)

a) polityka personalna

b)strategia personalna

c)przedsiębiorczość

5. Do etapów rozwoju funkcji personalnej NIE należy: (a)

a) faza rekrutacyjna

b) faza taktyczna

c) faza strategiczna

6. W której z wymienionych struktur nie występuję zasada jedności rozkazodawstwa?

a. liniowej

b. funkcjonalnej (tak)

c. liniowo-sztabowej
7. Na powstanie struktury nazywanej metaorganizacją wpływ miało:

a. rozwój IT (tak)

b. nowe trendy w zarządzaniu w latach 60tych XXw

c. zmiany w polityce państw zachodu w latach 90tych XXw


8. Na trzy listki modelu koniczyny Charlsa Handy'ego składają się:

a. profesjonaliści, kontrahenci, pracownicy czasowi (tak)

b. producenci, klienci, dostawcy

c. zarząd, specjaliści, pracownicy niższego szczebla


9. W której z podanych struktur poszczególne dywizje cieszą się dużą autonomią, a centrum decyzyjne skupia się na ustalaniu długookresowych planów i strategii?

a. liniowej

b. federalnej (tak)

c. macierzowej


10. Co nie wchodzi w skład głównych celów kierowników w strukturze T?

a. upowszechnianie i dzielenie się wiedzą w skali całej organizacji

b. skupianie się na poszczególnych jednostkach biznesowych

c. wnikliwy nadzór pracowników (tak)


11. SWOT pochodzi od angielskich wyrazów strengths, weaknesses, opportunities i :

a) togethernesses

b) trainings


 1. threats

12. Kościoły i związki wyznaniowe należą do: 1. instytucji zrzeszeniowych

 2. instytucji usług społecznych

 3. instytucji

13. Cykl życia organizacji składa się z faz--> odnowy, przedsiębiorczości, zespołowości i :

a) świetności

b) postoju

c) formalizacji
14. Kto sformułował koncepcję hierarchii potrzeb?


 1. Jay W. Forrester

 2. Abraham Maslow

 3. Kurt Lewin

15. Fryderyk W. Taylor był prekursorem :
 1. nurtu uniwersalistycznego

 2. nurtu inżynierskiego

 3. nurtu przemysłowego 1. Podaj typy struktur organizacyjnych.

 2. Określ rolę planowania w zarządzaniu.

 3. Wymień rodzaje przedsiębiorczości.

 4. Zdefiniuj pojęcie analizy SWOT i omów je.

 5. Omów rolę menedżera.

 6. Omów kierowanie jako funkcję zarządzania.

 7. Na czym polega budowanie strategii organizacyjnej.

 8. Przedstaw strukturę liniowo sztabową.

 9. Opisz strukturę liniową.

 10. Wyjaśnij pojęcie adhokracja.

 11. Czym różni się biurokracja maszynowa od biurokracji profesjonalnej.

 12. Czym jest kultura organizacji? Czy każda organizacja ma kulturę?

 13. Na czym polega proces kadrowy?

 14. Omów filozofię kapitału ludzkiego.

 15. Omów rolę działu personalnego.

 16. Zdefiniuj outsourcing.

 17. Kim są interesariusze organizacji.

 18. Omów różnicę między menadżerem a przywódcą.

 19. Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorcy.

 20. Wymień podstawowe typy instytucji.

Zadania testowe:


17. Rządowe agencje wykonawcze to:

  1. instytucje zrzeszeniowe

  2. instytucje gospodarcze

  3. instytucje władzy publicznej

18. Mało sformalizowana struktura w której głównym mechanizmem koordynacji jest wzajemne uzgadnianie, oparta na pracy zespołowej i projektowej to:  1. struktura prosta

  2. struktura dywizjonalna

  3. adhokracja

19. Struktura określana jako biurokracja profesjonalna występuje najczęściej w:  1. urzędach

  2. międzynarodowych korporacjach

  3. szkołach

20. Analiza PEST to:  1. analiza otoczenia technologicznego

  2. analiza otoczenia społeczno kulturowego

  3. analiza szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron organizacji.

21. Offshoring to:  1. zlecanie części czynności z zakresu zarządzania personelem firmom zewnętrznym

  2. przenoszenie części działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poza granicę kraju lub do zagranicznych oddziałów firmy

  3. program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia

22. Proces kadrowy nie obejmuje:a) wynagradzania pracowników

 1. zwalniania pracowników

 2. kierowania wszystkimi pracownikami

23. Cykl życia organizacji:  1. zakłada, że zmiana jest naturalnym zjawiskiem w organizacji

  2. mówi, że na każdym z etapów cyklu inne są cele i wyzwania

  3. musi prowadzić do rozpadu organizacji

24. Czasowe przekazanie obowiązków i uprawnień to:  1. decentralizacja

  2. delegacja

  3. częste zjawisko w strukturach zcentralizowanych

25. Fundacja to:  1. instytucja zrzeszeniowa

  2. instytucja usług społecznych

  3. instytucja władzy publicznej

27. Do instytucji usług społecznych nie należy:  1. szkoła

  2. szpital

  3. partia polityczna

28. Na czym polega organizowanie?

 a)obmyślanie celów, kierunków działania

 b)mobilizowaniu ludzkich i materialnych zasobów

 c)dobór odpowiednich kadr


29. Role interpersonalne menadżera dotyczą:

 a)przetwarzania informacji

 b)decyzji, których trzeba podjąć

 c)kontaktu z innymi ludźmi


30. Osobę cechującą się m.in. charyzmą, autorytetem, uznaniem wśród współpracowników, nazywamy:

 a)menedżerem

 b)przywódcą

 c)kierownikiem


31. Planowanie polega na obmyślaniu:

 a)celów, kierunków działania

 b)aktualnych dokonań

 c)konsekwencji podjętych działań


32. Menadżerowie NIE:

 a)zarządzają firmy

 b)znajduję się najwyżej w hierarchii przedsiębiorstwa

 c)działają z upoważnienia właściciela 


33. Kto wyróżnił pradygmaty przywództwa (klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny):

a) E.A. Locke b) G.C. Avery c) J. Adair d) D. McGregor


34. Którego ze stylów kierowanie NIE wyróżnił K. Lewin? :

a) klasyczny b) autokratyczny c) demokratyczny d) leseferystyczny
35. Kierowanie zubożone wiąże się z(e):

a) Współzależnością wynikającą ze wspólnoty celów z organizacją, która sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku

b) Sprawnością operacji, która jest wynikiem takich warunków pracy, aby czynnik ludzki przeszkadzał w możliwie małym stopniu.

c) Minimalizacją wysiłków, aby wykonać zadania w stopniu wystarczającym do utrzymania członkostwa w organizacji.

d) Zwracaniem całej uwagi na odczuwane przez ludzi potrzeby utrzymywania harmonijnych stosunków, co prowadzi do  wygodnego tempa pracy i przyjaznej atmosfery.


36. Jaki jest właściwy styl przywództwa dla danego poziomu rozwoju: Niskie kompetencje i zaangażowanie (R2)?

a) delegujący b) trenerski c) dyrektywny d) wspierający

37. Ile poziomów przywództwa transakcyjnego wyróżnił J.C. Maxwell ?

a) 3 b) 5 c) 7 d)10


Pytania:

6. Jaki wpływ ma częstotliwość kontrolowania na kontrolowanych? 1. Jaki jest jeden z głownych podziałów kontroli ze względu na częstotliwość?

 2. Na czym polega kontrola ciągła?Czym jest kontrola strategiczna?

 3. Czym jest kontrola operacyjna?

 4. Czym jest kontrola taktyczna?

 5. Wymień 3 dowolne sposoby ustalania celów w organizacji.

38. Które z poniższych to podstawowe paradygmaty przywództwa?

a) klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny

b) antyczny, transakcyjny, wizjonerski, ożywiony

c) organiczny, antyczny, autokratyczny, charyzmatyczny

d) klasyczny, wizjonerski, charyzmatyczny, menadżerski


39. Który z poniższych sformułował style kierowania (autokratyczne, demokratyczny i leseferystyczne)

a) Bogdanienko

b) Forrester

c) Lewin


d) Chatelier
40. Kluczowe obszary potrzeb w przywództwie to:

a) potrzeby firmy, potrzeby klientów, potrzeby pracowników

b) potrzeby zadania, potrzeby grupy, potrzeby jednostki

c) potrzeby kierownika, potrzeby pracowników, potrzeby celu

d) potrzeby partnerów, potrzeby konkurencji, potrzeby pracowników
41. Siatka kierownicza, używana w celu doskonalenia kierowników, opiera się na:

a) trosce o firmę i kierownika

b) trosce o ludzi i produkcję

c) trosce o klientów i konkurencję

d) trosce o produkcję i sprzedaż
42. Rodzaje władzy wyróżnione przez M. Webera to:

a) antyczna, autorytarna, święta

b) nagradzana, kierownicza, grupowa

c) legalna, charyzmatyczna, tradycjonalna

d) jednostkowa, wymuszana, klubowa
43. Więzi organizacyjne mogą być:

a) koleżeńskie

b) informacyjne

c) wtórne

d) zawiłe

poprawna- b

44. ,,M-FORM"- kształt jej struktury zapożyczony jest z:

a) rodziny

b) planu przedsiębiorstwa

c) struktury firmy

d) armii

poprawna- d

45. ADHOKRACJA polega na:

a) dominacji jednego pracownika

b) wzajemnym uzgadnianiu

c) standaryzacji efektów

d) podziale na grupy z liderem na czele

poprawna- b

46. Do podstawowych konfiguracji strukturalnych NIE zaliczamy:

a) biurokracji maszynowej

b) biurokracji profesjonalnej

c) struktury średnio złożonej

d) struktury prostej

poprawna- c

47. Struktury organizacyjnej NIE warunkuje:

a) życie prywatne pracowników

b) wiek i wielkość

c) otoczenie

d) historia i kultura

poprawna- a

48. Frederick Taylor był przedstawicielem:

a. klasycznej teorii organizacji pracy,

b. naukowej organizacji pracy,

c. nauki administracyjnej,

d. prawa optymalnej produkcji.

49. Metafora, w której  menedżer jest inżynierem projektującym, budującym i kierującym organizacją, a organizacja przedstawiona jest jako coś zaprojektowanego i zbudowanego przez kierownictwo w celu efektywnego osiągania wcześniej określonych celów to:

a. metafora maszyny,

b. metafora organizmu,

c. metafora mózgu, 

d. metafora polityczna.


50. Jeden z głównych przedstawicieli kierunku administracyjnego to:

a. Frederick Taylor,

b. Karol Adamiecki,

c. Henry L. Gantt,

d. Max Weber.
51. Jak nazywamy cykl życia organizacji, w którym następuje stabilizacja obrotów przedsiębiorstwa i jego rozmiarów?

a. narodziny,

b. młodość,

c. dojrzałość,

d. schyłek.
52. Tayloryzm datuje się na przełomie:

a. XVII - XVIII wieku

b. XVIII - XIX wieku,

c. XIX - XX wieku, 1. XX - XXI wieku.


53. Kto sformułował cykl organizacyjny?

a) Henry L. Gantt

b) Fryderyk W. Taylor

c) Henri Le Chatelier

d) Jaw W. Forrester


54. Paradygmat przywództwa, którego podstawą jest dominacja wywodząca się z władzy/autorytetu lidera oraz ze strachu/szacunku do niego, nazywamy:

a) klasycznym

b) wizjonerskim

c) tradycyjnym

d) organicznym


55. Zarządzenie, zgodnie z formuła trzech „E” powinno być:

a) efektywne, elastyczne, etyczneb) etyczne, efektywne, ekonomiczne

c) elastyczne, ekonomiczne, etyczne

d) ekonomiczne, efektywne, elastyczne
56. Typ idealny organizacji biurokratycznej stworzył:

a) Karol Adamiecki

b) H. Fayol

c) Elton Mayod) Max Weber
57. “Przez pojęcie …………… rozumie się ogół powszechnie przyjętych przekonań, obejmujących zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki.”

a) paradygmat

b) koncepcja

c) kanon


 1. globalizacja

58. Czym charakteryzuje się faza formalizacji w cyklu życia organizacji?

a) szybkim rozwojem, elastycznością, kreatywnością

b) stabilizacją, wydajnością, starannością

c) doskonaleniem pracy w zespole, realizacją misji i celi strategicznych, utożsamianiem pracowników z organizacją

d) przełamaniem rutyny, decentralizacją, ekspansją rynku
59. Przełamanie rutyny, decentralizacja, przyspieszenie rozwoju, rozluźnienie struktur i ekspansja rynku to cechy charakterystyczne której z faz cyklu życia organizacji?

a) fazy przedsiębiorczości

b) fazy zespołowości

c) fazy formalizacjid) fazy odnowy
60. Jakie są cechy organizacji rosnącej?

a) małe rezerwy finansowe, orientacja na zysk, unikanie ryzyka

b) orientacja na sprzedaż, duże rezerwy finansowe, postrzeganie problemów jako szans

c) unikanie ryzyka, postrzeganie szans jako problemów, orientacja na zyskd) postrzeganie problemów jako szans, orientacja na sprzedaż, podejmowanie ryzyka
61. W której fazie cyku życia produktu lub branży występuje najszybszy wzrost sprzedaży?

a) fazie rozwojub) fazie wzrostu

c) fazie dojrzałości 

d) fazie nasycenia
62. Kto był twórcą teorii biurokracji?

a) Max Weber

b) Frederick Winslow Taylor

c) Henry Mintzberg


 1. Mary Follett

63. Czym charakteryzuje się kontrola efektów?

 1. bardzo wysokimi kosztami kontroli

 2. niskimi kosztami kontroli

 3. koniecznością dokładnego śledzenia każdego etapu kontroli

64. Czym charakteryzuje się kontrola procesów?

a) bardzo wysokimi kosztami kontroli

b) niskimi kosztami kontroli

c) brakiem konieczności dokładnego śledzenia każdego etapu kontroli

65. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta ma na celu oszacowanie czy aktualny plan strategiczny i wynikające z niego działania pozwolą osiągnąć zamierzone cele

a) kontrola efektów

b) kontrola strategiczna

c) kontrola taktyczna

66. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta polega na kontrolowaniu etapów procesu zmierzającego do osiągniecie celów.

a) kontrola taktyczna

b)kontrola strategiczna

c) kontrola procesów

67. Na podstawie definicji określ jaki to typ kontroli. Kontrola ta polega na badaniu czy działania pracowników niższego szczebla przebiegają zgodnie z założonym planem.

a) kontrola operacyjna

b) kontrola procesów

c) kontrola taktycznaOdpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna