Pytania I odpowiedzi do siwz w przetargu nieograniczonym na Budowę sali gimnastycznej przy sp w PogórzuPobieranie 34.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.39 Kb.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ w przetargu nieograniczonym

na Budowę sali gimnastycznej przy SP w Pogórzu

Pytanie 1W związku z faktem, iż zamawiający nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, wnosimy o wprowadzenie do umowy możliwości zmiany umowy w przypadku gdyby uzyskanie pozwolenia na budowę uległo przesunięciu w stopniu mającym wpływ na realizacje inwestycji.

Odpowiedź

Przy określaniu terminu umownego wykonania umowy, Zamawiający założył, że prawomocną decyzję pozwolenia na budowę sali gimnastycznej w Pogórzu, otrzyma do końca lutego 2012r. W związku z tym, w rozdziale 17.1. SIWZ – Zmiany postanowień zawartej umowy, Zamawiający dodaje zapis w postaci:

i) przesunięcie terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w założonym przez Zamawiającego terminie t.j. do 29.02.2012r. W takim przypadku przesunięcie terminu umownego możliwe jest maksymalnie o okres będący różnicą daty prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę a założonym przez Zamawiającego terminem (29.02.2012r.), chyba że zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego przetargu z wybranym wykonawcą nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że zapisy o przesunięciu terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę do 29.02.2012 nie mają zastosowania dla takiego przypadku.

Pytanie 2Zapisy punktów 6.1 lit. H SIWZ i 6.4 tiret ostatni dotyczą tej samej materii (polegania na zasobach innych podmiotów), jednak różnią się postanowieniami dotyczącymi przedstawianych w takim przypadku dokumentów. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów wyłącznie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Odpowiedź

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Poniższe uwzględniono w zmianach do SIWZ (poniżej)

Pytanie 3

W punkcie 8.9 SIWZ istnieje odwołanie do punktu 8.6, którego nie ma w SIWZ (po 8.5 jest od razu 8.7). Prosimy o usunięcie tej niespójności

Odpowiedź

Stosowne zapisy zamieszczono poniżej w zmianach do SIWZ

Pytanie 4

W odniesieniu do punktu 17.1 lit. A SIWZ prosimy o wskazanie w jakich okolicznościach i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w projekcie zagospodarowania terenu w części drogowej.

Odpowiedź

Zamawiający w okolicznościach mających w jego opinii zmienić sposób zagospodarowania terenu w sposób ulepszający funkcjonalności części drogowej w stosunku do zaprojektowanej, przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie układu drogowego (w tym głównie zmiany lokalizacji miejsc parkingowych i/lub układu/zakresu drogi pożarowej). Przewidywane zmiany nie wykluczają wprowadzenia innych w zakresie części drogowej.

Pytanie 5

Zwracamy uwagę, iż w rozdziel 18 st. 3 SIWZ ary umowne zostały opisane inaczej niż w art. 10 wzoru umowy, i to zarówno w zakresie konstrukcji naliczania, jak i ich wysokości. Prosimy o usunięcie tej rozbieżności i ujednoznacznienie warunków umowy w tum zakresie (szczególnie niezrozumiałe jest zdanie 3 rozdziale 18 ust. 3 lit. D SIWZ; w d i e istnieje odniesienie do nieistniejącego § 7). Postanowienia są dużo czytelniejsze od tych zawartych w SIWZ

Ponadto zwracamy uwagę, iż naszym zdaniem nieadekwatne jest naliczanie kar umownych za „opóźnienie realizacji harmonogramu robót” (rozdział 18 ust. 3 lit d SIWZ) w momencie, gdy opóźnienie to wcale nie musi mieć wpływu na termin ostatecznego odbioru robót. Interes zamawiającego wydaje się być już wystarczająco zabezpieczony możliwością naliczania kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kary umowne opisane w rozdziale 18 ust. 3 SIWZ jak i we wzorze umowy §7 (a nie jak Państwo przywołaliście w art. 10 wzoru umowy, który mówi o „Pozostałych postanowieniach Stron” a nie o karach umownych), zostały zapisane jednakowo, zarówno w zakresie konstrukcji jak i ich wysokości.

           

W rozdziale 18 ust. 3 SIWZ lit. d) i e), odniesienie do „nieistniejącego §7” dotyczy

§7 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa Sali gimnastycznej w Pogórzu. W związku z tym, Zamawiający informuje, że przez przywołany w rozdziale 18 ust. 3 SIWZ lit. d) i e) - §7 należy rozumieć §7 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa Sali gimnastycznej w Pogórzu

Ponadto rozdziale 18 ust. 3 SIWZ oraz w §7 ust. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa sali gimnastycznej w Pogórzu, Zamawiający dodaje zapis w postaci:

g) w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie umownym, w okoliczności wystąpienia opóźnienia w realizacji harmonogramu robót, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych związanych z opóźnieniem w realizacji harmonogramu robót

h) wszystkie ewentualnie naliczone kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia WykonawcyZmiany wprowadzone do SIWZ (zaznaczone na czerwono)

Zmiana 1


Było

6.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. • w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 • dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 • jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1.

Jest

6.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. • w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 • dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 • jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6..2.

Zmiana 2

Było


8.9. Dokument o którym mowa w pkt.8.6. winien zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium zamawiającemu w przypadkach wymienionych w pkt.8.7. i 8.8.

Jest


8.9. Dokument gwarancyjny winien zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium zamawiającemu na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach wymienionych w pkt.8.7. i 8.8.

Zmiana 3


Było

 1. kary umowne

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zapisy w projekcie umowy dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Poniżej fragment umowy dotyczący kar umownych.


       1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.

       2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

       3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

 1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% swojego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

 2. za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

 3. w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwojeniu, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

 4. dodatkowo za opóźnienie w realizacji harmonogramu robót, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego. Wykonawca, celem uniknięcia naliczenia kar wynikających z opóźnienia w realizacji harmonogramu robót ma obowiązek nadrobić zaległości w realizacji harmonogramu w trybie natychmiastowym. W przypadku usunięcia opóźnienia w realizacji harmonogramu robót i wystąpienia kolejnego, Zamawiający zsumuje łączną ilości dni wszystkich opóźnień. W przypadku, kiedy z winy Wykonawcy opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót wyniesie więcej niż 14 dni a Zamawiający nie odstąpi od wykonania umowy, a opóźnienie nie zostanie zredukowane w okresie do zakończenia budowy (odbiór końcowy obiektu przez Zamawiającego), kary za opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót zostaną naliczone za każdy dzień tego okresu. Kary za opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót podlegają sumowaniu z innymi karami wymienionymi w § 7

 5. brak reakcji na zgłoszenie i nie usunięcie zgłoszonej wady, usterki itp. zgodnie z zasadami, określonymi w § 7 pkt. 5 lit. a) i b) skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary pieniężnej w wysokości 500zł netto za każdy dzień zwłoki. (W przypadku niemożności usunięcia usterki w czasie określonym w §7 pkt. 5 lit. a) i lit. b) spowodowanej charakterem lub zakresem wymaganych czynności, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie wskazać inny termin wraz z uzasadnieniem. Wydłużenie terminu usunięcia usterki, wady itp. wymaga akceptacji Zamawiającego).

 6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Jest


 1. kary umowne

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zapisy w projekcie umowy dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Poniżej fragment umowy dotyczący kar umownych.


       1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.

       2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

       3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

 1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% swojego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;

 2. za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

 3. w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwojeniu, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

 4. dodatkowo za opóźnienie w realizacji harmonogramu robót, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego. Wykonawca, celem uniknięcia naliczenia kar wynikających z opóźnienia w realizacji harmonogramu robót ma obowiązek nadrobić zaległości w realizacji harmonogramu w trybie natychmiastowym. W przypadku usunięcia opóźnienia w realizacji harmonogramu robót i wystąpienia kolejnego, Zamawiający zsumuje łączną ilości dni wszystkich opóźnień. W przypadku, kiedy z winy Wykonawcy opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót wyniesie więcej niż 14 dni a Zamawiający nie odstąpi od wykonania umowy, a opóźnienie nie zostanie zredukowane w okresie do zakończenia budowy (odbiór końcowy obiektu przez Zamawiającego), kary za opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót zostaną naliczone za każdy dzień tego okresu. Kary za opóźnienie w wykonaniu harmonogramu robót podlegają sumowaniu z innymi karami wymienionymi w § 7 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa Sali gimnastycznej w Pogórzu..

 5. brak reakcji na zgłoszenie i nie usunięcie zgłoszonej wady, usterki itp. zgodnie z zasadami, określonymi w § 7 pkt. 5 lit. a) i b) Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa Sali gimnastycznej w Pogórzu skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary pieniężnej w wysokości 500zł netto za każdy dzień zwłoki. (W przypadku niemożności usunięcia usterki w czasie określonym w §7 pkt. 5 lit. a) i lit. b) Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy budowa Sali gimnastycznej w Pogórzu spowodowanej charakterem lub zakresem wymaganych czynności, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie wskazać inny termin wraz z uzasadnieniem. Wydłużenie terminu usunięcia usterki, wady itp. wymaga akceptacji Zamawiającego).

 6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

 7. w przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie umownym, w okoliczności wystąpienia opóźnienia w realizacji harmonogramu robót, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych związanych z opóźnieniem w realizacji harmonogramu robót

 8. wszystkie ewentualnie naliczone kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy

Tekst dodany

Do pkt. 17.1 dodaje się lit. I) w brzmieniu:

i) przesunięcie terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w założonym przez Zamawiającego terminie t.j. do 29.02.2012r. W takim przypadku przesunięcie terminu umownego możliwe jest maksymalnie o okres będący różnicą daty prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę a założonym przez Zamawiającego terminem (29.02.2012r.), chyba że zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego przetargu z wybranym wykonawcą nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że zapisy o przesunięciu terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę do 29.02.2012 nie mają zastosowania dla takiego przypadku.

Poniżej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające zmiany w SIWZNumer ogłoszenia: 23984 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18927 - 2012 data 20.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie.SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : i) przesunięcie terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w założonym przez Zamawiającego terminie t.j. do 29.02.2012r. W takim przypadku przesunięcie terminu umownego możliwe jest maksymalnie o okres będący różnicą daty prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę a założonym przez Zamawiającego terminem (29.02.2012r.), chyba że zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego przetargu z wybranym wykonawcą nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że zapisy o przesunięciu terminu wykonania umowy z powodu nie otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę do 29.02.2012 nie mają zastosowania dla takiego przypadku..

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna