Pytania problemowePobieranie 43.23 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.23 Kb.
PYTANIA PROBLEMOWE


 1. Pojęcie kryminalistyki jako dyscypliny naukowej – taktyka i technika kryminalistyczna.

 2. Geneza kryminalistyki – uwarunkowania społeczne i prawne.

 3. Twórcy kryminalistyki w drugiej połowie XIX wieku.

 4. J. F. Galion i jego dzieło („Finger prints”).

 5. A. Bertillon i antropometria.

 6. H. Gross i jego znaczenie dla rozwoju kryminalistyki

 7. „Strategia” i metodyka kryminalistyczna.

 8. Znaczenie badań kryminologicznych dla taktyki kryminalistycznej (etiologia, symptomatologia, wiktymologia kryminalistyczna).

 9. Symptomatologia przestępczości w Polsce w lalach -tych.

 10. Wiktymologia kryminalistyczna – „predestynacja” i „prowokacja”.

 11. Funkcje kryminalistyki (wykrywcza, dowodowa); podstawy prawne dla zastosowania kryminalistyki w postępowaniu karnym

 12. Identyfikacja – rodzaje identyfikacji kryminalistycznej i jej „przedmiot”.

 13. Zastosowanie wiedzy kryminalistycznej w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych (podstawy prawne i rodzaje czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastosowania kryminalistyki do czynności operacyjnych).

 14. Zastosowanie wiedzy kryminalistycznej w procesie karnym (podstawy prawne w świetle k.p.k. dla zastosowania funkcji dowodowej kryminalistyki); kategorie czynności procesowych wymagających wiedzy kryminalistycznej).

 15. Znaczenie „wersji kryminalistycznej” w realizacji funkcji wykrywczej (tzw. „złote pytania”; co, gdzie, kiedy, w jaki sposób, dlaczego, jakimi środkami, kto?); podstawa wersji.

 16. Realizacja funkcji dowodowej; formy udziału biegłego-kryminalistyka w czynnościach procesowych (kamoprocesowych, cywilnoprocesowych); ekspertyza i inne czynności procesowe wymagające znajomości kryminalistyki.

 17. Specjalista („technik kryminalistyczny”; podstawy i status prawny w świetle k.p.k. i jeoo zadania w toku czynności procesowych).

 18. „Ślady pamięciowe” i mechanizm psychologiczny ich powstawania („ślad pamięciowy” a „ślad kryminalistyczny”; kształtowanie się śladów pamięciowych; doznanie sensoryczne, wrażenie, spostrzeżenie, kodowanie informacji)

 19. Fazy kształtowania się „materiału zeznaniowego”; spostrzeganie, zapamiętywanie. odtwarzanie spostrzeżeń (wrażenie a spostrzeżenie).

 20. Spostrzeganie (receptory i ich wrażliwość na „bodźce”' informujące o rzeczywistości, rodzaje receptorów, doznania sensoryczne. wrażenie a spostrzeżenie; definicja spostrzegania; rodzaje sądów o rzeczywistości spostrzeganej).

 21. Wrażliwość i czułość receptorów; wady receptorów i ich wpływ na jakość spostrzeżeń; wartość progowa; próg różnicy.

 22. Pamięć i zjawisko kodowania informacji; rodzaje „pamięci”.

 23. Pojęcie „uwagi” i jej znaczenie w loku spostrzegania; rodzaje uwagi

 24. Odtwarzanie spostrzeżeń (rekonstrukcja a rekognicja) w toku przesłuchania; etapy przesłuchania w świetle k.p.k. i założeń taktyki kryminalistycznej.

 25. Pojecie „zeznania” w świetle prawa procesowego i kryminalistyki; podział zeznań według kryteriów kryminalistycznych.

 26. Osobowość psychiczna źródła dowodu; podstawowe typy osobowości wg Eysencka; pojęcie inteligencji, temperamentu i charakteru; „iloraz inteligencji”.

 27. Przyczyny nieprawdziwości zeznań szczerych (rodzaje błędów w zeznaniach szczerych i ich przyczyny na etapie spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania spostrzeżeń).

 28. Znaczenie sugestii i autosugestii („sugestyjność” i „sugestywność”) sugestia a inteligencja; sugestia a inne cechy osobowości świadka.

 29. Przesłuchanie; w znaczeniu procesowym; przesłuchanie a „rozpytanie”; kryminalistyczne aspekty przesłuchania; czas przesłuchania a tzw. „krzywa zapominania”, fazy przesłuchania.

 30. Taktyka przesłuchania podejrzanego; metody przesłuchania.

 31. Taktyka i metodyka przesłuchania w warunkach konfrontacji („stawienia do oczu”); podstawowe założenia taktyczne; podstawy prawne konfrontacji; tzw. „konfrontacja pośrednia”.

 32. Przesłuchanie „kognicyjne” („poznawcze”); podstawowe założenia taktyczne; cel przesłuchania poznawczego.

 33. Okazanie w celu rozpoznania; okazanie jako czynność procesowa; rodzaje okazania „procesowego”; okazanie jako czynność operacyjno-rozpoznawcza; tzw. „okazanie puste”; przebieg i wyniki okazania; zjawisko rekognicji; aspekty kryminalistyczne okazania w świetle przepisów wykonawczych do k.p.k.

 34. Eksperyment procesowy (pojęcie, rodzaje); a „eksperyment rzeczoznawczy”; uczestnicy eksperymentu procesowego; rola biegłego; rola specjalisty, rola organu procesowego; eksperyment a „okazanie puste”.

 35. Zeznania nieszczere (pojęcie, przyczyny zeznań nieszczerych) procesowe metody zapewnienia szczerości w zeznaniach; przyrzeczenie „prawdomówności”; konfrontacja; „utajnienie” świadka a konfrontacja (podstawy prawne i aspekty kryminalistyczne).

 36. Psychofizjologiczne metody weryfikacji zeznań nieszczerych; poligraf (wariograf) w świetle unormowań prawnych; jego „przydatność” kryminalistyczna; narkoanaliza i hipnoza – cele tych metod i ich ocena prawna (w świetle przepisów k.p.k. i w świetle prawa policyjnego).

 37. Poligraf – konstrukcja i zasady wykorzystania w badaniach śladów emocjonalnych; ślady emocjonalne a ślady pamięciowe; poligraf w świetle k.p.k.

 38. Przesłuchanie a „rozpytanie”; zastosowanie psychologii zeznań w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych; w jakiego rodzaju czynnościach operacyjnych znajduje zastosowanie „rozpytanie”?

 39. Sprawdzenie informacji anonimowych; w toku jakich czynności (sprawdzających czy operacyjno-rozpoznawczych); rodzaje anonimów. Kiedy „anonim” uzasadnia wszczęcie postępowania przygotowawczego, a kiedy podjęcie „sprawdzeń operacyjnych”?

 40. Czy istnieje związek między „wersją kryminalistyczna” a sprawdzeniem alibi? Rodzaje wersji i kryminalistyczne, rodzaje „alibi”; formy sprawdzenia alibi.

 41. Weryfikacja zeznań nieszczerych w oparciu o metody fizjodetekcji (rodzaje i przydatność kryminalistyczna metod fizjodetekcji; poligrafu, narkoanalizy, termowizji, hipnozy (aspekty prawne fizjodetekcji).

 42. Oględziny miejsca („śledcze”); funkcje oględzin; fazy oględzin (rola organu procesowego, biegłego, specjalisty); dokumentacja („utrwalenie”) przebiegu i wyników oględzin śledczych; inne rodzaje oględzin („wizja lokalna”, oględziny dowodu rzeczowego, oględziny osoby); podstawy prawne i aspekty kryminalistyczne; oględziny zwłok (zewnętrzne, wewnętrzne); uczestnicy oględzin zwłok.

 43. Mikroślady – fizykochemiczne metody identyfikacji śladów substancjalnych; spektrografia emisyjna i absorbcyjna; chromatografia, neutronowa analiza aktywacyjna; inne metody fizykochemiczne (podstawowe założenia i możliwości identyfikacyjne); metody „screeningowe” (bioluminescencja); bioczujniki; zestawy chemiczne.

 44. Ślady biologiczne; kryminalistyczne wykorzystanie genetyki; pojęcie genomu; serologia i kryminalistyczne wykorzystanie śladów krwi; możliwości identyfikacyjne ekspertyzy serologicznej.

 45. Daktyloskopia – podstawy identyfikacji daktyloskopijnej (tzw. „prawa” Galtona); rodzaje i znaczenie minucji w ekspertyzie daktyloskopijnej.

 46. Rodzaje i podstawowe założenia registratur (kartotek) daktyloskopijnych; formuła dekadaktyloskopijna; wzory linii papilarnych i ich symbole.

 47. Elementy wzoru; „linia Galtona”: pojęcie indeksu.

 48. Metody ujawniania i procesowego zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych

 49. Ekspertyza mechanoskopijna; pojęcie i zastosowanie mechanoskopii; rodzaje śladów mechanoskopijnych: materiał porównawczy w badaniach (ekspertyzach) mechanoskopijnych; sposób (metody) identyfikacji mechanoskopijnej.

 50. Pojęcie i zastosowanie traseologii; ślady lokomocji; identyfikacja traseologiczna w sprawach o przestępstwa drogowe: „ślady chodu”; ichnogram; metody zabezpieczenia (dokumentacji) śladów stop i pojazdów; traseologia a oględziny miejsca (drogi „dojścia” i „odejścia”)

 51. Ekspertyza osmologiczna; materiał dowodowy i porównawczy; sposoby ujawniania zabezpieczenia i wykorzystywania śladów olfaktorycznych (zapachowych); ślad zapachowy – jego struktura, trwałość i właściwości identyfikacyjne; podstawowe założenia osmologii klasyfikacja wg Linneusza.

 52. Ekspertyza broni palnej: przedmiot, zakres i zadania ekspertyzy; rodzaje brom palnej i cechy charakterystyczne śladów jej użycia: podstawy batalistyki; zabezpieczenie dowodów i śladów użycia broni palnej w toku oględzin lub przeszukania; rodzaje broni i ślady jej użycia.

 53. Ekspertyza fonoskopijna i podstawy fonoskopii; istota „głosu” i jego cechy „identyfikacyjne” (indywidualne): spektrofonogramy (sonogramy) i ich znaczenie dowodowe.

 54. Grafoanaliza porównawcza a grafologia (psychografologia); naukowe (przyrodnicze) podstawy identyfikacji graficznoporównawczej a założenia (podstawy) psychosrafologii; kształtowanie się metod porównawczych w historii badań pisma ręcznego; założenia współczesnej ekspertyzy graficznoporównawczej (przedmiot i zakres ekspertyzy pisma); grafizm pisma i graficzne cechy indywidualne; znaczenie warstwy treściowej pisma.

 55. Zastosowanie ekspertyzy pisma („graficznoporównawczej”); rodzaje spraw, w których należy przeprowadzić ekspertyzę pisma; fałszowanie dokumentów; zadanie eksperta w wypadku podrobienia lub przerobienia dokumentu, „fałszu intelektualnego”; ekspertyza pisma w sprawach cywilnych (sfałszowanie testamentu holograficznego).

 56. Materiał porównawczy i materiał dowodowy w ekspertyzie graficznoporównawczej.

 57. Fotografia kryminalistyczna – podstawowe informacje z zakresu fotooptyki i fotochemii; fotografia kryminalistyczna, rodzaje – śledczo-operatywna, (rejestracyjno-dokumentacyjna, detektywna), śledczo-badawcza; komputerowa analiza obrazu fotograficznego: dygitilizacja obrazów fotograficznych.

 58. Rodzaje i zakres fotografii śledczo-operatywnej (sygnalityczna, miejsca oględzin i innych czynności procesowych, detektywna); fotografia oględzinowa (orientacyjna, metryczna, szczegółowa); fotografia sygnalityczna a okazanie w celu rozpoznania.

 59. Przesłuchanie – rodzaje, podstawy prawne i podstawowe założenia taktyczno-kryminalistyczne.

 60. Ślady kryminalistyczne (pojęcie śladu kryminalistycznego i jego rodzaje ze względu na sposób powstania; ślad „kryminalistyczny” a dowód rzeczowy; ślady substancjalne i zjawiskowe; mikroślady; ujawnianie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych.

 61. Ślady psychiczne (emocjonalne, pamięciowe) – znaczenie dowodowe śladów psychicznych i taktyczne metody aktywizacji śladów pamięciowych; znaczenie śladów emocjonalnych, poligraf – możliwości jego zastosowania.

 62. Dokumenty (pojęcie dokumentu w znaczeniu kryminalistycznym; zabezpieczenie przed fałszowaniem dokumentów – papierów wartościowych; ujawnianie fałszerstw – metody.)

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE
 1. Achromatopsja.

 2. Adiustacja.

 3. Amnezja.

 4. Analityczna lampa kwarcowa – zastosowanie.

 5. Angielska sadza – zastosowanie.

 6. Anosmia.

 7. Argentorat – zastosowanie.

 8. Asrygmatyzm.

 9. Ataksja.

 10. Atrament sympatyczny („sympatetyczny”) .

 11. Azotan srebra (lapis) – zastosowanie.

 12. Banknot (awers i rewers) – zabezpieczenia.

 13. Barwy chromatyczne.

 14. Binokular (mikroskop stereoskopowy) – zastosowanie.

 15. Cheiloskopia.

 16. Cheiroskopia.

 17. Chód – pomiar elementów chodu; chód a bieg.

 18. Cyklograf – zastosowanie.

 19. Czółko trzonu zamkowego – rola w identyfikacji broni.

 20. Czułość – w psychologii zeznań.

 21. Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe.

 22. Daktylogram – pojęcie.

 23. Daktyloskop – zastosowanie.

 24. Daktylotyp.

 25. Delta.

 26. Dossiers (kartoteka ewidencyjna) – zastosowanie.

 27. Ekspert a konsultant.

 28. Ekspertyza kryminalistyczna a opinia.

 29. Eksperyment rzeczoznawczy (kryminalistyczny) a eksperyment procesowy.

 30. Emulsja fotograficzna – mechanizm światłoczułości.

 31. Falsyfikat.

 32. Filtr polaryzacyjny.

 33. Fluoroskop.

 34. Folia daktyloskopijna – rodzaje.

 35. Fotometr, spektrofotometr.

 36. Galwanometr – zastosowanie.

 37. Genom.

 38. Gilosz – „protekcja giloszowa”.

 39. Grafomentria.

 40. O.Gramma.

 41. Halucynacja.

 42. Hipermnezja.

 43. Ichnogram – zastosowanie.

 44. Identyfikacja – rodzaje.

 45. Iluzja.

 46. Impuls pisma – rodzaje.

 47. Indeks a oznaczenie klasy małoliterowej w formule „deka”.

 48. Introwersja – ekstrawersja.

 49. Inwigilacja.

 50. Kaliber broni a „kaliber” pocisku.

 51. Karta daktyloskopijna.

 52. Konfabulacja.

 53. Lupa daktyloskopijna.

 54. Metoda Gierasimowa.

 55. Mtkroinfraskop skaningowy (elektronowy) – zastosowanie.

 56. Mikroskopy – typy używane w badaniach kryminalistycznych.

 57. „Modus operandi”- zastosowanie w registraturach; inne zastosowania.

 58. Nabój – elementy umożliwiające identyfikację broni.

 59. Obiektyw i okular w fotografii i mikroskopii.

 60. Obserwacja jako czynność operacyjno-rozpoznawcza.

 61. Pneumograf – zastosowanie .

 62. Podczerwień – zastosowanie.

 63. Podsłuch – operacyjny i procesowy.

 64. Poroskopia.

 65. Prozopologia (tradycyjne i współczesne metody tworzenia portretu pamięciowego).

 66. Przestrzeliny.

 67. Receptory zmysłowe – rodzaje doznań i charakterystyka bodźców.

 68. Refrakcja.

 69. Sąd – pojęcie psychologiczne, rodzaje .

 70. Sfigmograf – zastosowanie .

 71. Superprojekcja.

 72. Skręt gwintu – przydatność identyfikacyjna.

 73. Spłonka – przydatność identyfikacyjna.

 74. Symbole wzorów daktyloskopijnych.

 75. Szkic a plan.

 76. Tajny agent – funkcje w toku działań operacyjnych i procesowych.

 77. Tatuaż – trwałość, znaczenie w kryminalistyce.

 78. Termin wewnętrzny i zewnętrzny.

 79. Termowizja – zastosowanie.

 80. Tintometr – zastosowanie.

 81. Transakcja kontrolowana („zakup” i „przesyłka”).

 82. Tremor.

 83. Ultrafioletowe promieniowanie – zastosowanie.

 84. „Walizka śledcza” (inne zestawy: fotograficzny, specjalistyczny).

 85. Wlot pocisku.

 86. Włosy – identyfikacja.

 87. Wrażliwość – wartość progowa.

 88. Wywiad jako czynność operacyjno-rozpoznawcza.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna