Pytania przykładowe Elementy przekazu multimedialnegoPobieranie 13.45 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar13.45 Kb.
Pytania przykładowe


 • Elementy przekazu multimedialnego

 • Zastosowania multimediów

 • Wzrok i słuch - podstawowe pojęcia: bodziec wzrokowy/słuchowy, wrażenie, percepcja

 • Składowe przestrzeni koloru w terminach obserwatora i w terminach światła

 • Budowa oka

 • Czułość wzroku i rozdzielczość wzroku

 • Addytywne/subtraktywne mieszanie kolorów i kolory podstawowe

 • Kanały kolorów w nerwie optycznym

 • Związek luminancji z rozdzielczością widzenia kolorów

 • Wymienić przykłady modeli przestrzeni kolorów

 • Najważniejsze elementy ucha

 • Co to jest próg słyszalności i od czego zależy?

 • Jak definiowana jest skala decybelowa poziomu dźwięku?

 • Co to są izofony?

 • Jakie zakresy częstotliwości słyszane są lepiej, a jakie gorzej?

 • Co to jest son?

 • Prawo Webera-Fechnera i odstępstwa od niego

 • Pasmo krytyczne

 • Formant

 • Rola ruchów głowy w słyszeniu

 • Wymienić wielowymiarowe struktury danych i krótko je scharakteryzować

 • Miary podobieństwa obrazów

 • Elementy opisu zawartości wideo

 • Podziały filtrów

 • Co to jest transmitancja filtru i pasmo 3dB

 • Wymienić metody analizy widmowej dźwięku

 • Transformacja Fouriera

 • Na czym polega okienkowanie sygnału i w jakim celu jest stosowane? Wymienić najpopularniejsze funkcje okienkowe

 • Różnice między transformatą Fouriera i falkową

 • Wymienić najpopularniejsze falki stosowane w analizie falkowej

 • Wymienić najważniejsze metody analizy obrazu

 • Sklasyfikować metody syntezy dźwięku

 • Obwiednia ADSR

 • Na czym polega synteza addytywna i subtraktywna dźwięku?

 • Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania fizycznego? Wymienić rodzaje tej syntezy

 • Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania matematycznego oraz falowodowego? Podać postać równania struny nieskończonej oraz równania fali płaskiej w nieskończonym cylindrze

 • Podać nazwy węzłów opisujących proste i złożone obiekty geometryczne w VRML

 • Podać nazwy węzłów opisujących sensory w VRML

 • Wymienić kilka częstotliwości próbkowania stosowanych w cyfrowych systemach audio

 • Na czym polega procedura przepróbkowania i w jakim celu jest stosowana

 • Jak zapobiegać występowaniu aliasingu?

 • Wymienić najpopularniejsze sposoby kodowania

 • Co to jest wokoder i do czego jest stosowany?

 • Wymienić najważniejsze formaty plików dźwiękowych

 • Wymienić najważniejsze sposoby kodowania zastosowane w kompresji wg standardu JPEG

 • Jakie są główne zalety i wady kompresji JPEG? Co jest ich przyczyną?

 • Na czym polega kompresja fraktalna?

 • Wymienić najważniejsze standardy kompresji obrazów ruchomych

 • Jakie techniki kompresji zastosowano w standardzie MPEG?

 • Na czym polega kodowanie perceptualne dźwięku/obrazu?

 • Wyjaśnić, na czym polega zjawisko akustyczne określane mianem maskowania

 • Opisać rozmieszczenie głośników w systemie dźwięku dookólnego 5.1

 • Na czym polega różnica między kodowaniem „interframe” i „intraframe” w kodowaniu obrazów ruchomych?

 • Wymienić najważniejsze elementy cyfrowego toru fonicznego w kolejności ich występowania w torze (lub narysować schemat toru)

 • Co to jest dither i gdzie oraz w jakim celu jest stosowany?

 • Co to jest noise shaping i gdzie oraz w jakim celu jest stosowany?

 • Jakie rodzaje kodowania stosowane są w cyfrowym torze fonicznym?

 • Na czym polega kodowanie protekcyjne w cyfrowym torze fonicznym? Wymienić podstawowe metody kodowania protekcyjnego

 • Na czym polega kodowanie kanałowe w cyfrowym torze fonicznym? Wymienić podstawowe metody kodowania kanałowego

 • Na czym polega kodowanie transmisyjne w cyfrowym torze fonicznym? Wymienić podstawowe protokoły kodowania transmisyjnego

 • Co to są kody czasowe i sterujące w cyfrowym torze fonicznym? Wymienić podstawowe standardy tych kodów

 • Na czym polega postsynchronizacja?

 • Co to jest kod SMPTE? Opisać krótko podstawowe sposoby zapisu tego kodu

 • Wymienić najważniejsze metody przyspieszania aplikacji 3D poprzez usuwanie niewidocznych powierzchni

 • Gdzie jest stosowany i na czym polega algorytm z-bufora?

 • Co to jest IFS?

 • Wyjaśnić pojęcie atraktora układu funkcji.

 • Co oznacza strumieniowanie typu multicast?

 • Wymienić i krótko scharakteryzować techniki strumieniowania.

 • Scharakteryzuj najważniejsze zalety i wady standardu MPEG4.

 • Czym należy się kierować projektując strony www?

 • Wymienić najważniejsze nośniki stosowane w cyfrowych aparatach fotograficznych.

 • Jakimi sposobami można prowadzić rozmowy telefoniczne korzystając z internetu?

Dodatkowo na I termin: • Wymienić DVD Books oraz rodzaje płyt DVD

 • Wymienić formaty audio i wideo stosowane w DVD

 • Co oznacza kodowanie „4:2:2”?

 • Co to są ramki typu I, B i P w kodowaniu w standardzie MPEG-2?
Pobieranie 13.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna