Pytania z farmakologiiPobieranie 90.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar90.8 Kb.

Pytania z farmakologii
Spis treści:

rok 3: CNS


rok 4 kolokwium: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte.
receptura - egzamin

Pytania do drugiego kolokwium na roku trzecim. 1. leki stosowane w astmie

 2. leki przeciwhistaminowe H1

 3. Wewnętrzna aktywność

Pytania do trzeciego kolokwium na trzecim roku

 1. Mechanizm działania i zastosowanie leków pachykurarynowych

 2. Objawy i leczenie zatrucia atropiną

 3. Leki stosowane w nadciśnieniu

 4. Receptory b-adrenergiczne - lokalizacja i efekty pobudzenia

 5. Przedstaw mechanizm działania i podstawowe zastosowanie następujących leków:

  1. telenzepina

  2. klonidyna

  3. acebutolol

  4. astemizol

  5. ketoprofen

  6. sumatryptan

  7. nizatydyna

  8. ?namonagrel

Pytania do kolokwium z CSN

 1. Proszę wymienić poszczególne etapy towarzyszące produkcji, uwolnieniu, działaniu receptorowemu, wychwytowi zwrotnemu i unieczynnieniu neurotransmitera, które mogą być potencjalnymi miejscami działania leków.

 2. Jakie znasz neurotransmitery spotykane w CSN: przykłady, jak są syntetyzowane a jak rozkładane?

 3. W jakich drogach nerwowych są spotykane poznane neurotransmitery?

 4. Na jakie receptory działają poszczególne neurotransmitery? Jakie są wtórne przekaźniki związane z aktywacją tych receptorów, jaki jest molekularny efekt zahamowania lub pobudzenia tych receptorów a jaki jest efekt kliniczny?

 5. Czy znasz wybiórczych agonistów/antagonistów tych receptorów?

 6. Co to jest receptor GABAA- agoniści, antagoniści, wpływ leków?

 7. Co to jest receptor GABAB- agoniści, antagoniści, wpływ leków?

 8. Receptor benzodiazepinowy- położenie, agoniści, odwrotni agoniści, antagoniści

 9. Jakie enzymy syntetyzują Ach, DA, NA a jakie je rozkładają? Jakie są produkty rozkładu NA i DA wykrywane w moczu?

 10. Jak w CSN syntetyzowany jest tlenek azotu i jaka jest jego rola?

 11. Barbiturany- molekularny mechanizm działania, przykłady, podział, zastosowania, efekty kliniczne podania, uzależnienie fizyczne i psychiczne.

 12. Benzodwuazepiny - jak wyżej, jakie są plusy stosowania benzodwuazepin w porównaniu z barbituranami?

 13. Leczenie zatrucia barbituranami.

 14. Czym różnią się właściwości nowych leków anksjolitycznych - buspironu i zolpidemu.

 15. Ogólne zasady leczenia stanów lękowych i bezsenności.

 16. Flumazenil - jak działa i kiedy jest stosowany.

 17. Etanol - jakie są efekty dawki jednorazowej, a jakie długotrwałego używania na poszczególne narządy i układy organizmu.

 18. Jak jest metabolizowany w organizmie metanol a jak etanol? Jak możemy zahamować ten metabolizm i w jakim celu to robimy?

 19. Jakie leki są stosowane w leczeniu padaczki a) z napadami częściowymi, b) z napadami uogólnionymi typu grand-mal i c) z napadami uogólnionymi typu petit-mal. Jak leczymy padaczkę u noworodków?

 20. Jak leczymy stan padaczkowy początkowo a jak później?

 21. Proszę wymienić i scharakteryzować pokrótce najnowsze leki przeciwpadaczkowe.

 22. Jakie grupy leków są używane w celu uzyskania znieczulenia chirurgicznego?

 23. Na czym polega premedykacja przed zabiegiem chirurgicznym?

 24. Fazy znieczulenia chirurgicznego według podziału Gedele (dotyczącego eteru), po jakich objawach można je rozpoznać? Czy podział ten ma zastosowanie dla nowszych anestetyków ogólnych?

 25. Proszę wymienić anestetyki ogólne: wziewne i dożylne oraz ich najważniejsze cechy.

 26. Co to jest MAC (minimal alveolar anesthetic concentration), o czym świadczy i ile w przybliżeniu wynosi dla najważniejszych wziewnych środków znieczulających?

 27. Jak współczynnik rozdziału krew: gaz wpływa na szybkość wprowadzania w znieczulenie i szybkość wychodzenia ze znieczulenia (przykładowe wartości dla najważniejszych środków).

 28. Teorie opisujące mechanizm działania anestetyków wziewnych.

 29. Efekty kliniczne anestetyków ogólnych i ich efekty uboczne: halotan, enfluran, izofluran, podtlenek azotu.

 30. Co to jest neuroleptoanalgezja I, II?

 31. Anestetyki dożylne- jakimi właściwościami różnią się od siebie poszczególne leki?

 32. Jaki rodzaj znieczulenia wywołuje ketamina, kiedy jest stosowana, z jakiego związku się wywodzi?

 33. Anestetyki lokalne: podział ze względu na strukturę chemiczną. Jaki jest ich molekularny mechanizm działania, jak stan zjonizowania leku wpływa na jego działanie i jakie ma to implikacje kliniczne?

 34. Kokaina jako prekursor leków znieczulających miejscowo- jej działanie na organizm.

 35. Anestetyki lokalne- zastosowania i efekty uboczne: prokaina, pantokaina, ksylokaina.

 36. Jak mogą być podawane anestetyki lokalne (z uwzględnieniem szczegółowego opisu różnych sposobów podawania w okolicach kanału kręgowego!)?

 37. Dlaczego leczenie fenytoiną jest trudne dla lekarza? Jak należy sobie radzić z tym problemem?

 38. Etosuksymid- zastosowanie, molekularny mechanizm działania, objawy uboczne.

 39. Co to jest: wigabatryna, tolkapon, tianeptyna, lazabemid i nabilon?

 40. Co to jest kloksapina,kiedy jest stosowana i jakie może dawać objawy uboczne.

 41. Proszę wymienić blokery płytki nerwowo-mięśniowej z grupy leków depolaryzujących i niedepolaryzujących, jakie są ich zastosowania?

 42. Mechanizm bloku depolaryzującego fazy I i fazy II, mechanizm bloku niedepolaryzującego.

 43. Miorelaksanty- baklofen, dantrolen, toksyna jadu kiełbasianego, karisoprodol, mechanizm działania, zastosowania.

 44. Najważniejsze grupy leków stosowane w chorobie Parkinsona, przykłady leków, objawy uboczne.

 45. Patomechanizm, objawy chorobowe i zasady leczenia choroby Parkinsona.

 46. Jakie efekty uboczne mogą dawać leki stos. w ch. Parkinsona? Jak staramy się im zapobiegać?

 47. Jak obecnie podajemy L-DOPA i dlaczego

 48. Neuroleptyki- podział leków ze względu na strukturę chemiczną i przykłady.

 49. Pochodne butyrofenonu- wymienić i opisać zastosowania.

 50. Jakie efekty uboczne wiążą się z używaniem neuroleptyków z poszczególnych grup?

 51. Jakie choroby wiążą się z zaburzeniami szlaków dopaminergicznych w CSN? Klasyfikacja receptorów dopaminergicznych.

 52. Sole litu- zastosowania, molekularny mechanizm działania, efekty uboczne.

 53. Trójcykliczne antydepresanty-przykłady, mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, efekty uboczne.

 54. "Heterocykliczne" leki nowszych generacji- przykłady, mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, efekty uboczne.

 55. Inhibitory wychwytu serotoniny- przykłady, mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, efekty uboczne.

 56. Inhibitory MAO: przykłady, mechanizm działania, wskazania, przeciwwskazania, efekty uboczne.

 57. Jak działa na poziomie molekularnym tianeptyna- wyjaśnij różnicę z inhibitorami wychwytu serotoniny.

 58. Leczenie ostrych epizodów manii i depresji, leczenie podtrzymujące.

 59. Wyjaśnij różnicę pomiędzy terminem "opioidy" a terminem "opiaty".

 60. Jakie jest niebezpieczeństwo podania nieznanemu pacjentowi z depresją oddechową nalorfiny?

 61. Podaj przykłady endogennych opioidów, w jakich genach są kodowane i wraz z jakimi innymi substancjami?

 62. Klasyfikacja receptorów opioidowych, ich rozmieszczenie, molekularne efekty pobudzenia.

 63. Co to są pełni agoniści, częściowi agoniści, mieszani agoniści-antagoniści oraz antagoniści receptorów opioidowych- podaj przykłady.

 64. Podział opioidów analgetycznych ze względu na budowę chemiczną, przykłady.

 65. Co to jest tolerancja na opioidy, jak się objawia, jaki jest jej mechanizm, czy można jej przeciwdziałać?

 66. Wskazania do zastosowania i efekty uboczne opioidów.

 67. Przeciwwskazania do stosowania opioidów.

 68. Czym różni się w działaniu na organizm petydyna od morfiny?

 69. Jak leczymy objawy ostrego zatrucia morfiną?

 70. Objawy przewlekłego nadużywania morfiny, jak je leczymy?

 71. Ogólne zasady leczenia przeciwbólowego w chorobach przewlekłych, np. nowotworowych. Co to jest drabina analgetyczna?

 72. Na czym polega zależność fizyczna a na czym psychiczna od opioidów, jak je leczymy?

 73. Substancje uzależniające- przykłady, efekty podania, formy uzależnienia (barbiturany, etanol, benzodiazepiny, opioidy, amfetamina, kokaina, halucynogeny, marijuana, środki wziewne).

 74. Jaki jest molekularny mechanizm działania LSD? Gdzie w naturze występuje ten związek?

 75. Objawy somatyczne i z CSN po podaniu LSD.

 76. Jakie są objawy somatyczne i z CSN po użyciu marihuany.

 77. Jaki lek wywodzący się z grupy kanabinoidów został wprowadzony do kliniki? Jakie jego właściwści o tym zadecydowały?

 78. Jaki znasz endogenny kanabinoid, jaka jest jego struktura chemiczna?

 79. Wyjaśnij pojęcia: dyskinezy późne, akatyzja, stupor.

 80. Co to jest zjawisko: "backflash", bad trip", "on-off"?

Pytania do kolokwium z antybiotyków.

Pytania ogólne:Dla każdej z poznanych grup chemioterapeutyków (beta-laktamy, polipeptydy, tetracykliny, makrolidy, linkozamidy, chloramfenikol, aminoglikozydy, sulfonamidy, pochodne 5-nitrofuranu, chinolony, leki przeciwgruźlicze, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe itp.) proszę wymienić następujące cechy:

 1. wymienić kilka nazw antybiotyków z danej grupy;

 2. jakie jest spektrum działania antybiotyków z danej grupy;

 3. wymienić charakterystyczne cechy jakie odróżniają poszczególne leki (np. omówić własności erytromycyny jako przykładu antybiotyku makrolidowego i podać dlaczego azitromycyna lub klaritromycyna w niektórych sytuacjach są szczególnie korzystne);

 4. jaki jest mechanizm działania danej grupy antybiotyków;

 5. na czym polega oporność i czy możemy jej jakoś przeciwdziałać;

 6. czy są jakieś interesujące własności farmakokinetyczne (np. stopień wchłaniania co może determinować drogę podawania lub droga wydalania);

 7. zastosowania kliniczne danej grupy oraz jej przedstawicieli;

 8. efekty uboczne

Pytania szczegółowe:

 1. Co rozumiesz pod pojęciem penicylin "przeciw-gronkowcowych" lub "przeciw-pseudomonasowych"?

 2. Dlaczego klasyczne penicyliny działają tylko na bakterie Gram-dodatnie a te o rozszerzonym spektrum także na Gram-ujemne?

 3. Co rozumiesz pod pojęciem PBP (penicillin binding protein, białko wiążące penicyliny), jaka jest ich rola?

 4. Jakie znasz połączenia antybiotyków Beta-laktamowych z inhibitorami Beta-laktamaz?

 5. Jak wygląda podział cefalosporyn na poszczególne generacje (przykłady leków), jaka jest podstawa tego podziału w przypadku poszczególnych generacji?

 6. Co to jest odporność krzyżowa między antybiotykami? Podaj jakieś przykłady spotykane często pomiędzy poszczególnymi lekami. jak dobierałbyś leki z antybiogramu (w oparciu o ich toksyczność itp.)?

 7. Co to jest cilastatyna i kiedy jest stosowana?

 8. Wymień jakie grupy antybiotyków są bakteriobójcze a jakie bakteriostatyczne?

 9. Co to jest rzekomobłoniaste zapalenia jelit i jak je leczymy?

 10. Co to jest "zespół szarego dziecka"?

 11. Jest wiadomym, że chloramfenikol i gryzeofulwina wpływają na układ mikrosomów wątrobowych. W jaki sposób i jakie jest tego znaczenie kliniczne?

 12. Demeklocyklina, jeden z antybiotyków tetracyklinowych ma też istotne działanie pozaantybiotykowe. Jakie?

 13. Wybierz empiryczne leczenie rany kłutej zakażonej bakteriami beztlenowymi.

 14. Jakich antybiotyków użyłbyś do oczyszczenia jelit przed planową operacją jamy brzusznej?

 15. Co to jest "zespół czerwonej szyi", kiedy może wystąpić i jak można mu zapobiegać?

 16. Wyjaśnij na czym polega efet poantybiotykowy. Czym różni się efekt poantybiotykowy in vitro i in vivo?

 17. Jakie antybiotyki działają bakteriobójczo w zależności od czasu a jakie w zależności od stężenia? Jak możemy to wykorzystać?

 18. Jaki jest klinicznie istotny podział sulfonamidów?

 19. Jak można zapobiegać niektórym niekorzystnym objawom podania sulfonamidów? Dlaczego nie wpływa to równocześnie na ich skuteczność? Jaka natomiast substancja znosi efekt sulfonamidów na drobnoustroje?

 20. Porównaj zastosowania chinolonów i fulorochinolonów.

 21. Wymień leki pierwszego i drugiego rzutu w leczeniu gruźlicy. Jaki jest preferowany czas leczenia i kombinacje leków?

 22. Jakimi lekami można leczyć zakażenia prątkami atypowymi, no. Mycobacterium avium?

 23. Jakie są leki z wyboru w leczeniu trądu?

 24. Dlaczego unikamy stosowania flucytozyny bez dodatkowych leków?

 25. Z czego wynika toksyczność amfotercyny, jakie nowe preparaty usiłują ją zmniejszyć?

 26. Jak leczyć rzybicze zakażenia narządów wewnętrznych (np. płuc, CNS)?

 27. Jak można leczyć powierzchowne a jak narządowe zakażenie wirusem herpes?

 28. Proszę wymienić jakie leki można stosować w zakażeniu wirusem herpes a jakie w zakażeniu wirusem cytomegalii.

 29. Proszę podać leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV i porównać ich mechanizm działania. (notatki)

 30. Zakażeniu wirusem HIV towarzyszą różne zakażenia oportunistyczne oraz inne schorzenia. Jakie możliwości profilaktyczne posiadamy aby zapobiec występowaniu tych chorób?

 31. Jak możemy zapobiegać/leczyć zakażenie wirusem grypy?

 32. Jaich chemioterapeutyków możemy użyć aby leczyć niepowikłane zakażenie układu moczowego.

 33. Jakir grupy leków sa stosowane w leczeniu malarii (działające na schizonty tkankowe i we krwi, gametocyty, sporozoity) / czerwonki pasożytniczej (postac jelitowa lub tkankowa) / pneumocystodozy / zakażenia rzęsistkiem / lamblią / toksoplazmozą / glistą ludzką / motylicą wątrobową / tasiemcami.

 34. Jaka jest różnica pomiędzy środkami odkażającymi i antyseptycznymi, jakie to substancje (przykłady)?

 35. Jakie leki zastosujesz w profilaktyce nawracającego zakażenia paciorkowcowego gardła a jakie w leczeniu takiego zakażenia?

 36. Jak będziesz leczył bakteryjne zapalenie wsierdzia a jak będziesz mu zapobiegał (mp. u osoby z wszczepioną sztuczną zastawką serca)?

 37. Kiedy zastosujesz monoterapię antybiotykową a kiedy będziesz leczył schorzenie wieloma antybiotykami? Jae znasz zasady łączenia antybiotyków w terapii? Które grupy antybiotyków można ze sobą łączyć a które nie?

 38. Antybiotyki a spożywanie alkoholu - kiedy takie połączenie jest wykluczone?

Pytania na 2 kolokwium rok 4

 1. GHRH - peptyd naturalny i syntetyczne analogi; zastosowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

 2. Somatostatyna i oktreotyd - efekty podania i zastosowanie kliniczne.

 3. GH i IGF-I: efekty metaboliczne, stany niedoboru i ich leczenie.

 4. Kortykotropina i kosyntropina - kiedy są stosowane, jakie są ich efekty uboczne?

 5. Gonadorelina - w jaki sposób jest uwalniana fizjologicznie, przykłady i cel podawania analogów.

 6. Menotropina, urofollitropina, gonadotropina kosmówkowa - co to za substancje, kiedy są stosowane?

 7. Bromokryptyna i inni agoniści dopaminowi - zastosowania i efekty uboczne.

 8. Oksytocyna - zastosowania diagnostyczne i terapeutyczne.

 9. Wazopresyna i desmopresyna - działanie na receptory V1 i V2 oraz zastosowania.

 10. Kliniczne objawy niedoczynności tarczycy, jak ją leczymy?

 11. Objawy nadczynności tarczycy, jakie znamy leki przeciwtarczycowe? Leczenie choroby Graves-Basedowa ze szczególnym uwzględnieniem oftalmopatii oraz przełomu z nadczynności tarczycy.

 12. Zastosowanie glikokortykosteroidów (wskazania).

 13. Przeciwskazania do stosowania glikokortykosteroidów.

 14. Efekty uboczne terapii glikokortykosteroidami.

 15. Mechanizm działania glikokortykosteroidów i ich efekty fizjologiczne.

 16. Mineralokortykosteroidy - przykłady, zastosowanie, działanie.

 17. Zastosowanie ingibitorów syntezy sterydów oraz ich antagonistów: metyrapon, aminoglutetimid, ketokonazol, mifepriston, mitotan, trilostan, spironolakton.

 18. Zastosowania terapeutyczne estrogenów, efekty uboczne.

 19. Zastosowania terapeutyczne progestagenów, efekty uboczne.

 20. Doustne leki antykoncepcyjne, kombinacje leków, mechanizm działania, efekty uboczne.

 21. Jakie zastosowania znalazły poniższe leki: tamoksyfen, klomifen, mifepriston, danazol, stanazolol, finasteryd, cyproteron, flutamid.

 22. Jakie są efekty metaboliczne insuliny na wątrobę, mięśnie i tkankę tłuszczową?

 23. Jak dzielimy preparaty insuliny ze względu na rozpuszczalność i czas działania?

 24. Na czym polega leczenie cukrzycy typu I?

 25. Jakie efekty uboczne mogą wikłać insulinoterapię?

 26. Pochodne sulfonylomocznika - przykłady, mechanizm działania, zastosowanie, efekty uboczne.

 27. Pochodne biguanidów - przykłady, mechanizm działania, zastosowanie, efekty uboczne.

 28. Nowe leki przeciwcukrzycowe: inhibitory alfa-glukozydazy, inhibitory reduktazy aldozowej i pochodne tiazolidynodionu; mechanizm działania, zastosowania, efekty uboczne.

 29. Glukagon - efekty fakrmakologiczne i zastosowania.

 30. Jaki jest efekt parathormonou, witaminy D i kalcytoniny na: wchłanianie z jelita, resorbcję z kości i wydalanie z moczem wapnia i fosforu.

 31. Leczenie choroby Pagetta i osteoporozy.

 32. Na czym polega hormonalne leczenie substytucyjne a na czym supresyjne, przykłady.

 33. Cytostatyki przeciwnowotworowe: podział leków ze względu na zależność działania od cyklu komórkowego.

 34. Na czym polega oporność wielolekowa względem cytostatyków? Jak próbujemy jej zapobiegać?

 35. Związki alkilujące, antybiotyki przeciwnowotworowe, pochodne nitrozomocznika, cisplatyna, bleomycyna, antymetaboliy, podofilotoksyny, alkaloidy roślinne: dla każdej z tych grup proszę podać przykłady, mechanizm działania i efekty uboczne.

 36. Leukoworyna - mechanizm działania i zastosowanie.

 37. Antyestrogeny i inhibitory aromatazy: przykłady i zastosowania.

 38. Terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu białaczek, na czym polega i jaki jest ich cel.

 39. Schematy leków stosowane w ostrej i chronicznej białaczce limfatycznej i szpikowej. ( ALL, AML, CLL, CML )

 40. Jak zapobiegamy wznowie w ostrej białaczce limfatycznej?

 41. Jak leczymy nowotwory złośliwe: jelita grubego, żołądka, piersi, płuca?

 42. Leki immunostymulujące: przykłady, mechanizm działania, zastosowania.

 43. Leczenie reumatoidalanego zapalenia stawów.

 44. Leczenie dny moczanowej.

 45. Leki immunosupresyjne: przykłady, zastosowania, mechanizm działania, efekty uboczne.

 46. Leki przeciwmalaryczne, sole złota, penicylamina w leczeniu RZS: mechanizm działania, kiedy są stosowane, efekty uboczne.

 47. Jakie leki mogą uszkadzać układ krwiotwórczy?

 48. Doustne antykoagulanty: przykłady, mechanizm działania, zastosowania, efekty uboczne, leczenie zatrucia, interakcje z innymi grupami leków.

 49. Heparyna, heparyna niskocząsteczkowa, hirudyna - mechanizm działania, zastosowania, efekty uboczne, leczenie przedawkowania.

 50. Leki przeciwpłytkowe: przykłady, mechanizm działania, zastosowania kliniczne, efekty uboczne.

 51. Leczenie anemii syderopenicznych i megaloblastycznych.

 52. Związki żelaza: sposób podawania, zastosowania, leczenie zatrucia.

 53. Leczenie hemofilii i innych skaz krwotocznych.

 54. Leki fibrynolityczne: przykłady, zastosowania, mechanizm działania, efekty uboczne.

 55. Leki hamujące fibrynolizę: przykłady, mechanizm działania i zastosowania.

Pytania do kolokwium nr 3 z farmakologii

 1. Proszę wymienić leki stymulujące wymioty, ich zastosowanie, mechanizmy działania i efekty uboczne.

 2. Leki przeciwwymiotne - na jakie receptory działają poszczególne grupy leków?

 3. Proszę wymienić przykłady leków przeciwwymiotnych i ich efekty uboczne.

 4. Jakimi lekami i dalczego pobudzamy wydzielanie kwasu solnego w żołądku?

 5. Jakimi lekami staramy się wyleczyć zakażenie wywołane przez Helicobacter pylori?

 6. Leki neutralizujące, osłaniające (selektywne i nieselektywne), antagoniści receptora H2, cholinolityki, inhibitory pompy protonowej, mizoprostol w leczeniu choroby wrzodowej - przykłady leków, mechanizm działania, efekty uboczne.

 7. Kiedy i jak należy stosować leki przeczyszczające, jakie grupy leków są stosowane, przykłady leków należących do poszczególnych grup, ich czas działania i efekty uboczne.

 8. Środki zapierające, zastosowanie, przykłady.

 9. Leki żółciotwórcze i żółciopędne - przykłady, zastosowania, efekty uboczne.

 10. Jakie leki mogą wywołać jako skutek uboczny żółtaczkę cholestatyczną?

 11. Leki działające "osłaniająco" na miąższ wątroby - przykłady i zastosowania.

 12. Leki stosowane w przewlekłej niewydolności trzustki.

 13. Jak leczymy ostre zapalenie trzustki?

 14. Zasady żywienia pozajelitowego - wskazania, skład, wartość kaloryczna, preparaty.

 15. Diety lecznicze, rodzaje diet, na czym one polegają i wskazania do ich stosowania.

 16. Leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego.

 17. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

 18. Leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo (opoidowe i nieopoidowe) i obwodowo - kiedy są stosowane, przykłady, mechanizm działania i efekty uboczne.

 19. Preparaty wykrztuśno-przeciwkaszlowe, przykłady, zastosowania.

 20. Leki wykrztuśne: podział, zastosowania, przykłady i efekty uboczne.

 21. Leki sekretolityczne: podział, zastosowania, przykłady i efekty uboczne.

 22. Czynniki wywołujące napad astmy oskrzelowej, cele leczenia astmy.

 23. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli: ß-mimetyki, cholinolityki, metyloksantyny; przykłady, sposób podawania, mechanizmy działania, efekty niepożądane.

 24. Leki o działaniu przeciwzapalnym stosowane w astmie oskrzelowej, przykłady, mechanizm działania, sposób podawania, efekty uboczne.

 25. Jaki jest schemat leczenia astmy przewlekłej a jak leczymy stan astmatyczny?

 26. Leczenie restrykcyjnej i obturacyjnej niewydolności oddechowej?

 27. Zasady prowadzenia tlenoterapii.

 28. Leczenie zatruć przy pomocy swoistych odtrutek (Kokot, tabela XIII-1): naparstnica, benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, atropina, imipramina, chinidyna, antagoniści kwasu foliowego, hydrazyd kwasu izonikotynowego, poch. dikumaryny, heparyna, pochodne opium, kompot, heroina, paracetamol, leki wyowołujące methemoglobinemię, pestycydy fosfoorganiczne, cyjanki, szczawiany i fluorki, żelazo, tal, tlenek węgla, rtęć, arsen, miedź.

 29. Metody usuwania trucizny z organizmu - diureza osmotyczna, dializa pozaustrojowa itp. transfuzja wymienna

 30. Leki stosowane w kamicy dróg moczowych - przeciwskurczowe i rozpuszczające kamienie.

 31. Środki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu prostaty.

Pytania do kolokwium nr 4 z farmakologii

 1. Klasyfikacja leków antyarytmicznych według Vaughana Williamsa - przykłady leków należących do poszczególnych klas i ich efekty uboczne, jakie kanały jonowe są przez nie blokowane, jak wpływają na szybkość przewodzenia, długość okresu refrakcji i automatyzm mięśnia sercowego.

 2. Czym jest zjawisko proarytmii, czym może być wywoływane i jak jest leczone?

 3. Leczenie migotania przedsionków a leczenie trzepotania przedsionków.

 4. Leczenie częstoskurczu nadkomorowego.

 5. Leczenie częstoskurczu komorowego.

 6. Leczenie bradykardii i bloków przedsionkowo-komorowych.

 7. Leki stosowane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 8. Leczenie wstrząsu kardiogennego.

 9. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca - ogólna charakterystyka ich wpływu na układ krążenia.

 10. Molekularny mechanizm działania azotanów.

 11. Na czym polega tolerancja na azotany i jak należy jej zapobiegać?

 12. Czy wszystkie leki rozszerzające naczynia są skuteczne w chorobie niedokrwiennej serca?

 13. Jak wygląda schemat leczenia dusznicy bolesnej stabilnej, niestabilnej, zawału serca, cichego niedokrwienia serca oraz anginy Prinzmetala?

 14. Na czym polega profilaktyka pierwotna zawału mięśnia sercowego, a na czym polega profilaktyka wtórna?

 15. Leczenie fibrynolityczne i przeciwpłytkowe - tak jak do kolokwium nr 2.

 16. Dlaczego beta-blokery są niewskazane w leczeniu anginy Prinzmetala?

 17. Czy można łączyć ze sobą leki z różnych grup stosowane w chorobie niedokrwiennej serca?

 18. Nitraty- przykłady leków, zastosowania, efekty uboczne.

 19. Blokery kanałów wapniowych - na które kanały działają, przykłady, efekty (pochodne DHP i nie-DHP), wskazania, przeciwwskazania i efekty uboczne.

 20. Beta-blokery: przykłady leków, wskazania, przeciwwskazania, efekty uboczne.

 21. Beta-blokery: przykłady leków kardioselektywnych i nieselektywnych, lipofilnych i nielipofilnych, mających wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną i jej nie mających, posiadających własności błonowe (miejscowo znieczulające) i ich nie mających, leki o szczególnych właściwościach.

 22. Jakie grupy leków można stosować w leczeniu nadciśnienia, jakie są ogólne zasady takiej terapii?

 23. Jak leczymy przełom nadciśnieniowy?

 24. Inhibitory konwertazy, antagoniści receptora angiotensynowego, leki działające bezpośrednio na naczynia, leki o działaniu ośrodkowym, alfa-adrenolityki, leki porażające zwoje- przykłady, wskazania, efekty uboczne.

 25. Leki stosowane w hiperlipidemiach - przykłady, efekty uboczne, przeciwwskazania.

 26. Jak leczymy hipercholesterolemię, hipertrójglicerydemię a jak połączenie tych dwóch stanów?

 27. Jak leczymy przewlekłe niedokrwienie kończyn (np. thrombangitis obliterans) a jak stany spastyczne naczyń obwodowych (np. choroba Raynaud)?

 28. Jaki jest schemat leczenia ostrej lewokomorowej niewydolności serca a jaki niewydolności przewlekłej?

 29. Adrenomimetyki: dopamina, dobutamina, dopeksamina, adrenalina, noradrenalina; na jakie receptory działają (w przypadku dopaminy obowiązuje dawkozależność!), jaki jest ich wpływ na: częstośc akcji serca, średnie ciśnienie tętnicze krwi, ciśnienie zaklinowania, rzut serca i opór obwodowy.

 30. Inodilatatory: przykłady, mechanizm działania, zastosowania i efekty uboczne.

 31. Wazodilatatory części tętniczej układu krążenia (np. hydralazyna), części żylnej (np. nitrogliceryna) i mieszane (np. nitroprusydek sodu, inhibitory konwertazy) - jaki jest ich efekt na układ krążenia w niewydolności serca.

 32. Leki moczopędne - podział, mechanizm działania, przykłady, zastosowania i efekty uboczne.

 33. Rola beta-blokerów w leczeniu niewydolności serca.

 34. Glikozydy naparstnicy- przykłady, mechanizm działania, zastosowania i efekty uboczne.

EGZAMIN - RECEPTURA

 Zestaw 1 • Mieszanka uspokajająca.

 • Proszki stosowane w zapaleniu pęcherza moczowego.

 • Maść oczna z lekiem p/zapalnym.

 • Zastrzyki stosowane w osteoporozie.

 • Tabletki do ssania w zapaleniu górnych dróg oddechowych.

 • Syrop zawierający ataraktyk.

 Zestaw 6

 • Mieszanka zawierająca leki p/kaszlowe i wykrztuśne.

 • Nalewki uspakajające.

 • Zasypka przeciw świądowa.

 • Zastrzyk z cefalosporyny.

 • Aerozol stosowany w astmie z glikokortykosterydem.

 • Tabletki hamujące inhibitory konwertazy angiotensyny.

 Zestaw Baśki

 • Proszki w chorobie niedokrwiennej serca

 • Nalewka spazmolityczna

 • Maść na zapalenie spojówek

 • Ziółka żółciopędne

 • Lek hipotensyjny blokujący alpha1

 • Zastrzyk niesterydowego leku p/zapalnego

 Zestaw 3

 • Krople wodne z metyloksantyną

 • Nalewka w niewydolności krążenia

 • Maść ichtiolowa

 • Granulat zwiększający poziom potasu

 • Tabletki w chorobie niedokrwiennej serca

 • Tabletki lub gałki dopochwowe zawierające lek przeciwgrzybiczy

 Zestaw *

 • Mieszanka zawierająca lek nasercowy i uspokajający

 • Nalewka pobudzająca wydzielanie żołądkowe

 • Proszki w zakażeniu dróg moczowych

 • Zastrzyk w osteoporozie

 • Czopki z niesteroidowym lekiem zapalnym

 • Tabletki złożone w nadciśnieniu (Retiazidi)

 Zestaw 6

 • Mieszanka wykrztuśna i przeciwkaszlowa

 • Zasypka z lekiem przeciwświądowym

 • Nalewka uspokajająca i przeciwlękowa

 • Tableki inhibitora konwertazy

 • Zastrzyki z cefalosporynami

 • Aerozol stosowany w astmie z glikokortykosterydem.

 Zestaw 9

 • Nalewki rozkurczowe

 • Krople wodne z lekiem nasennym

 • Czopki z NSAID

 • Krople do oczu w zapaleniu spojówek

 • Tabletki w chorobie niedokrwiennej

 • Syrop zawierający ataraktyk

 Zestaw *

 • Mieszanka pomocnicza w niewydolności serca

 • Krople wodne w chorobie wieńcowej

 • Proszki przeciwbólowe

 • Aerozol o działaniu złożonym - oxycort

 • Zastrzyki steroidowe bez działania uczulającego

 Zestaw xx

 • Mieszanka zawierająca lek nasercowy i uspakajający

 • Nalewka pobudzająca wydzielanie żołądkowe

 • Proszki w zakażeniu dróg moczowych

 • Zastrzyk w osteoporozie

 • Czopki z NLPZ

 • Tabletki złożone w nadciśnieniu

 Zestaw 10

 • Nalewka w nerwicy serca

 • Krople wodne z morfiną

 • Lek spastyczny w zapaleniu oskrzeli - efedryna

 • Zastrzyki H2 bloker

 • Maść tranowa

 Zestaw xx

 • Mieszanka wykrztuśna i p-kaszlowa

 • Zawiesina z lekiem p-świądowym

 • Nalewki uspokajające i p-lękowe

 • Tableki z lekiem hamującym konwertazę

 • Zastrzyki z cefalosporynami

 • Aerozol stosowany w astmie z glikokortykosterydem

 Zestaw 7

 • Miesznka stosowana pomocniczo w nadciśnieniu

 • Krople wodne stosowane w chorobie niedokrwiennej serca - papwer

 • Proszki przeciwgorączkowe

 • Maść oczna z preparatem przeciwwirusowym

 • Zastrzyk hormonu adrenokortykotropowego bez właściwości alergizujących - synacten.

 • Aerozol złożony o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym

 Zestaw xx

 • Krople do oczu przy zapaleniu spojówek

 • Proszek z lekiem wykrztuśnym i przeciwkaszlowym

 • Maść ichtiolowa

 • Syrop w stanach lękowych

 • Zastrzyki z leku miejscowo znieczulającego

 • Drażetki w niedokrwistości niedobarwliwej - hemofer

 Zestaw xx

 • mieszanka spazmolityczna i przeciwbólowa

 • nalewka zapierająca

 • puder płynny z środkiem miejscowo znieczulającym

 • tabletki w zakażeniu wirusowym

 • Zastrzyk w salmonellozie

 • Syrop mukolityczny

 Zestaw xx

 • Nalewka uspokajająca

 • Czopek z NSAID

 • Mieszkanka zwiększająca czynność przewodu pokarmowego

 • Aerozol w stanach spastycznych oskrzeli

 • Antagonista aldosteronu w tabletkach - spironolakt.

 • Granulat odkażający drogi moczowe

 • Lek zmniejszający ciśnienie śródgałkowe

 • Lek znoszący skutki uboczne tiazydów - (potas)

 • Diuretyk oszczędzający potas

 • Nalewki z glikozydami

 • Tabletki środka antykoncepcyjnego

 • Środek nerwicy wegetatywnej - neospazmina

 • Proszki odkażające drogi moczowe

 • Nalewki rozkurczające

EGZAMIN

Prof. dr hab. Elżbieta Kostka-Trąbka • Metyloksantyna

 • glikozydy nasercowe

który najbardziej toksyczny (digoksyna)

 • leki uspokajające

 • chloropromum

 • neuroleptyki w parkinsoniźmie

 • Zakażenia dróg moczowych - dokładne działanie fluorochinolony; bakter. G(-)

 • Płyny krwiozastępcze

 • neomycyna - powiedziała że nie jest to aminoglikozyd

 • insulina - jak długo działają

Prof. dr hab. Grodzińska

 • objawy zatrucia glikozydami naparstnicy i jak sobie z tym radzimy

 • alkaloid opiatowe - zastosowanie, jakie alkaloidy znajdują się w niedojrzałych makówek, zastosowanie morfiny, różnice morfina-kodeina; objawy zatrucia opiatami (depresja układu oddechowego, śpiączka)

 • NSAID p/gorączkowe, p/zapalne, COX-1, COX-2, enzym w CNS - p/gorączkowe,

 • antybiotyki makrolidowe, wymienić, mechanizm działania

 • działanie spironolaktonu

 • ACE - mechamiz, suchy kaszel - dlaczego

 • p/cukrzycowe w IDDM, NIDDM; receptor insulinowy

 • leki p/kaszlowe nieopiatowe

: 4rok -> farmakologia
farmakologia -> Inhibitory konwertazy angiotensyny Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Niewydolnosc serca jest stanem, w którym nastepuje uposledzenie funkcji serca jako pompy, powodujace zmniejszenie przeplywu krwi w tkankach, nie pokrywajace ich potrzeb metabolicznych
farmakologia -> Angiotensynogen angiotensyna II
farmakologia -> Wymien leki przeciwpłytkowe wym nazwy heparyn drobnocz
farmakologia -> Leki moczopędne
farmakologia -> Heparyny Opracowane przez Iwonę Korzeniewską, X. 2002, aktualizowane w X. 2003 Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Antagoniści receptorów at1 dla angiotensyny II kiedy zostały wprowadzone do terapii?
farmakologia -> Leki przeciwkrwotoczne
farmakologia -> Leki przeciwzakrzepowe
farmakologia -> Leki antyarytmiczne Opracowane przez Iwonę Korzeniewską, II. 2004 Kiedy zostały wprowadzone do terapii?
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna