Pytania/zagadnienia na egzamin z astronomii obserwacyjnejPobieranie 45.38 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar45.38 Kb.


Pytania/zagadnienia na egzamin z astronomii obserwacyjnej


 1. Wymień podstawowe elementy układów współrzędnych używanych w astronomii, podaj przykład takiego układu.

 2. Podaj i zdefiniuj współrzędne geograficzne. W dyskusji: współrzędne w których układach astronomicznych zależą od współrzędnych geograficznych?

 3. Zdefiniuj i podaj własności horyzontalnego układu współrzędnych.

 4. Zdefiniuj i podaj własności układu równikowego I (godzinnego).

 5. Zdefiniuj i podaj własności układu równikowego II (równonocnego).

 6. Omów zjawiska wschodu i zachodu obiektów w zależności od szerokości geograficznej miejsca obserwacji.

 7. Omów zjawiska górowania i dołowania obiektów, w szczególności takich jak gwiazdy i Słońce.

 8. Omów zjawiska wschodu i zachodu obiektów, w szczególności takich jak gwiazdy i Słońce.

 9. Omów ruch roczny Słońca na tle gwiazd i zmiany jego współrzędnych równikowych.

 10. Zdefiniuj pojęcie ekliptyki. Wymień gwiazdozbiory zodiakalne i punkty kardynalne ekliptyki.

 11. Zdefiniuj i podaj własności układu współrzędnych ekliptycznych. Jak zmieniają się w ciągu roku współrzędne ekliptyczne Słońca?

 12. Podaj konsekwencje faktu iż płaszczyzna ekliptyki i równika niebieskiego nachylone są względem siebie pod kątem około 23.5°.

 13. Wyjaśnij zjawisko pór roku i przedyskutuj je w zależności od szerokości geograficznej.

 14. Wyjaśnij zjawisko precesji i jego konsekwencje dla widoczności obiektów na niebie.

 15. Przedyskutuj zjawiska wschodów i zachodów Słońca dla różnych szerokości geograficznych i ich związek ze zmianami długości dnia i nocy.

 16. Zdefiniuj zjawiska zmierzchu i świtu i ich zależność od szerokości geograficznej.

 17. Wyjaśnij zjawisko refrakcji astronomicznej.

 18. Podaj podstawowe jednostki rachuby czasu i ich związek ze zjawiskami astronomicznymi.

 19. Podaj definicje czasu gwiazdowego i doby gwiazdowej. Jaki jest związek pomiędzy dobą gwiazdową a okresem obrotu Ziemi wokół osi?

 20. Wyjaśnij pojęcia czasu słonecznego prawdziwego i średniego oraz rozbieżności między nimi.

 21. Wyjaśnij pojęcie równania czasu. Co to jest analemma?

 22. Podaj i wyjaśnij związek miedzy długością geograficzną a czasem miejscowym.

 23. Wyjaśnij pojęcia czasu strefowego i linii zmiany daty. Co to jest czas uniwersalny?

 24. Wyjaśnij sposób liczenia czasu w kalendarzach juliańskim i gregoriańskim.

 25. Wymień i zdefiniuj skale czasu: efemeryd, atomowego i koordynowanego uniwersalnego oraz wyjaśnij zależności między nimi.

 26. Podaj i omów prawa Keplera dotyczące ruchu planet wokół Słońca.

 27. Wymień elementy orbitalne i scharakteryzuj ich wartości dla planet Układu Słonecznego.

 28. Omów zjawiska związane z ruchem planet wewnętrznych.

 29. Omów zjawiska związane z ruchem planet zewnętrznych.

 30. Scharakteryzuj własności ruchu komet i planetoid w Układzie Słonecznym.

 31. Scharakteryzuj układ Ziemia-Księżyc.

 32. Wyjaśnij zjawisko libracji oraz zdefiniuj pojęcia miesięcy: smoczego, synodycznego i anomalistycznego. Wyjaśnij ruch linii apsyd w układzie Ziemia-Księżyc.

 33. Omów zaćmienia występujące w układzie Ziemia-Księżyc.

 34. Scharakteryzuj orbity sztucznych satelitów Ziemi.

 35. Wyjaśnij i omów pojęcia paralaksy geocentrycznej i heliocentrycznej.

 36. Wyjaśnij zjawisko aberracji światła.

 37. Omów w jaki sposób zjawiska aberracji i paralaksy wpływają na zmiany współrzędnych równikowych gwiazd.

 38. Omów stosowaną w astrometrii procedurę wyznaczania współrzędnych dla obiektów z nieznanymi współrzędnymi równikowymi.

 39. Scharakteryzuj współczesne możliwości i narzędzia astrometrii.

 40. Wyjaśnij pojęcie ruchów własnych oraz wymień zastosowania pomiarów ruchów własnych.

 41. Scharakteryzuj misję Hipparcos.

 42. Przedyskutuj potrzebę istnienia układów odniesienia i wyjaśnij na czym współczesne układy odniesienia (np. ICRS) są oparte.

 43. Omów odkrycie teleskopu i zasadę działania pierwszych teleskopów: lunety Galileusza i Keplera.

 44. Scharakteryzuj wady optyczne teleskopów.

 45. Scharakteryzuj refraktory i reflektory oraz ich wady i zalety.

 46. Co to jest obiektyw achromatyczny?

 47. Wyjaśnij zjawisko dyfrakcji na aperturze wejściowej teleskopu, omów jego konsekwencje.

 48. Wymień rodzaje ognisk i montaży teleskopów.

 49. Kamera Schmidta: budowa, zasada działania, wady i zalety.

 50. Scharakteryzuj największe teleskopy optyczne, podaj przykład takiego teleskopu.

 51. Wymień nośniki informacji i scharakteryzuj obecne możliwości badania Wszechświata za ich pomocą.

 52. Omów dziedzinę badań zwaną astronomią neutrinową.

 53. Scharakteryzuj specyfikę obserwacji radioastronomicznych, omów wybrany radioteleskop lub układ radioteleskopów.

 54. Omów cechy podczerwonych obserwatoriów satelitarnych, scharakteryzuj dowolny z nich.

 55. Omów cechy ultrafioletowych obserwatoriów satelitarnych, scharakteryzuj dowolny z nich.

 56. Omów cechy rentgenowskich obserwatoriów satelitarnych, scharakteryzuj dowolny z nich.

 57. Omów cechy satelitarnych obserwatoriów w promieniach γ, scharakteryzuj dowolny z nich.

 58. Ludzkie oko jako detektor, obserwacje wizualne.

 59. Klisza fotograficzna jako detektor, historia, własności, wady, zalety. Krzywa charakterystyczna kliszy.

 60. Fotopowielacz: budowa i zasada działania.

 61. Metoda zliczania impulsów, czas martwy fotopowielacza.

 62. CCD: budowa, zasada działania, wady i zalety.

 63. Parametry detektorów CCD, kalibracja obrazów CCD.

 64. Fotometria profilowa i aperturowa: porównanie.

 65. Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego a widma gwiazd.

 66. Pryzmat jako element dyspersyjny, równanie pryzmatu, dyspersja kątowa pryzmatu.

 67. Siatka dyfrakcyjna jako element dyspersyjny, dyspersja kątowa, rozdzielczość.

 68. Spektrografy: pryzmatyczne, siatkowe, typu echelle.

 69. Klasyfikacja widmowa gwiazd: linie Fraunhofera, klasyfikacja harwardzka.

 70. Klasyfikacja MK.

 71. Charakterystyka widm gwiazd typu O-B.

 72. Charakterystyka widm gwiazd typu A-F

 73. Charakterystyka widm gwiazd typu G-M.

 74. Charakterystyka widm gwiazd typu L-T-Y.

 75. Profil typu P Cygni, odwrotny profil typu P Cygni.

 76. Różnice w widmach karłów i nadolbrzymów o tej samej temperaturze efektywnej.

 77. Definicja skali jasności, jasności widome i absolutne.

 78. Poprawka bolometryczna.

 79. Ekstynkcja atmosferyczna, prawo Bouguera.

 80. Metody wyznaczania współczynnik ekstynkcji atmosferycznej.

 81. System UBV Johnsona, charakterystyka.

 82. Wykres dwuwskaźnikowy (U-B) vs. (B-V).

 83. Ekstynkcja międzygwiazdowa.

 84. System uvbyβ Strömgrena, charakterystyka, wskaźniki barwy.

 85. Obserwacyjne wykresy H-R w systemie Strömgrena.

 86. Empiryczna metoda wyznaczania temperatury efektywnej gwiazd.

 87. Układy podwójne: wizualne, spektroskopowe i zaćmieniowe. Wielkości wyznaczane dla układów różnych typów.

 88. Parametry orbitalne układów gwiazd podwójnych, możliwości ich wyznaczania z układów różnych typów.

 89. Metody wyznaczania mas i promieni gwiazd.

 90. Metody wyznaczania odległości do gwiazd i innych obiektów.9.06.2010
Andrzej Pigulski©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna