R phrases no karta charakterystyki preparatuPobieranie 148.25 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar148.25 Kb.

Bayer CropScience

(A18) PL1

R Phrases NO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171) z późniejszymi zmianami.


PREMISE

/
Wersja 1 / PL

Przejrzano dnia: 12.03.2007

102000007347

Wydrukowano dnia: 17.04.2007
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.
Changes:

Date , User, what?

2007-02-12 EZCAI (A34) Kap. 8 SAP_EHS_1016_010 löschen; Kap. 13 + 15 neu für SE

2007-01-19 EZCAI (A33) Schüttdichte in hierarchie ZCS_EHS_1013_024


2006-11-30 MB (A32) Kap 16 add LTU for output supplier name only

2006-12-18 MB (A31) Kap 1 add finnish specialties

2006-10-16 MB (A30) Kap 9, 10 Remove methods

2006-11-07 MB (A29) Kap 8 Phrase on template for all except GB3 see also A17

2006-10-13 MB (A28) Kap 14 change design hazard inducer

2006-10-25 MB (A27) Kap 14 fixed phrase for not dangerous good for all regulations

2006-09-06 MB (A26) Kap 14 IMDG, IATA Output LABEL instead of CLASS

2006-09-06 MB (A25) Kap 14 ADR, RID, ADNR, del UN

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information

2006-07-18 MB (A21) Kap 16 Disclaimer EU

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop

2006-06-20 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

2006-06-19 MB (A18) Kopfzeile, special Output for Poland

2006-06-02 MB (A16) Kap 15 Kennzeichnung, output field REG_BASE bold and delete 4. Instance

2006-06-02 MB (A15) Kap 15 Kennzeichnung Gefahrensymbole grafik für Denmark

2006-05-31 MB (A17) Kap 8 Special Phrase for SDS_EU_GB3

2006-03-14 MB (A14) Kap 15 LTU Registrierdatum

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

2006-04-21 MB (A12) Kap 15 Add registration restrictions for Denmark

2006-04-21 MB (A11) Kap 15 Registration: add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

2006-04-21 MB (A9) Kap 13 Add waste information for denmark

2006-04-21 MB (A8) Kap 2 additional Phrase for Nordic variants

2006-03-13 MB Header new for GB3 and FR3 _BGA

2005-12-14 MB (A7) Kap 15 Vorschriften Störfall, add fields N2, N3, N4

2005-11-18 MB (A6) chap 16 Supplier address

2005-11-17 MB (A4) Additional Emergency for Hungaria

2005-11-17 MB (A5) kap14 fixed phrase X14.00000205 remove

2005-10-12 MB Kap 1 Remove Identifier ZEXP, ZFCODE, ZSPEC

2005-10-07 HA Kap 10 Schüttdichte

18-08-2005 MB Kap 11 akute inhalative Tox Aendern Reihenfolge Testsubstanz – Remark

04-07-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

2005-06-16-MB Kap 8 ueberarbeiten OEL-Werteausgabe

14-06-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

03-06-2005 HA Kap 15 CHIP 3 (C6)

09-05-2005 HA Kap. 15 RegisterDate new (C5)

08-04-2005 MB Kap 9, 10, keine Methode fuer GB, FR bei Eigensch. Flammpunkt, Selbstentzündlichkeit, Thermische Zersetzung

28-02-2005 MB Kap 9 Explosivität ZCS 1014_008

16-02-2005 MB, Kap 10, diskrete Wdh für SAP_EHS_1014_021_REMARK

20-02-2005 HA, Kap 14 UK Carriage Regulation from ADR C1

13-01-2005 MB, add Kap 15, Giftklasse Belgien

03-12-2004, MB chag Kap 15, special handling in labeling for GB

03-12-2004, MB chg Kap 11 hautreizung, Augenreizung, erweiterung LTU auf …R1

02-12-2004, MB chg Kap 2, 15 Legend R phrases standard added

01-12-2004, MB chg Kap 12, add Abbaubarkeit Expositionsdauer (A1)

09-11-2204, MB chg Kap 14, chg EMS

04-11-2004, MB chg Kap 15, add Rubrique

24-09-2004, MB, chg kap 7, Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

17-09-2004, MB, chg, kap 2, NAM CC langtext, neu NAM CAS langtext

08-09-2004 MB, cgh, Kap 9, ueberarbeiten pH, zus. Konzentration in %

23-08-2004, HA, chg, Kap 9, Austausch der LTU von G1014022VA auf G1014007VA

16-06-2004, MB, chg, Kap 12, Bakterientox, formatierung

16-06-2004, MB, chg, Kap 11, Senibilisierung, formatierung

16-06-2004, MB, alle Kapitel, polnische Phrasen, PL1

27-05-2004, MB chg kap 15, besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht

18-05-2004, MB chg kap 14, zweite Nebengefahr auch ausgeben

12-05-2004, MB new kap 9 minimum explosionskonzentration

12-05-2004, MB chg kap 14, CDG, new phrase

12-05-2004, MB, chg kap 1, remove : bei postfach

2.4.04, MB, neu: Lagerklasse Spanien

Informacja o wyrobie


Znak firmowy

PREMISE

Kod fabrykacji (UVP)

05178819

Verwendung/Usage

Wykorzystanie

Insektycyd

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

Firma

Bayer Sp. z. o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

PolskaAdresse Griechenland in griechisch
Adresse Russland in russisch


Numer telefonu

+48(0)22/572 35 00

Telefaks

+48(0)22/572 36 03

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

Auskunftgebender Bereich

Notruf


Numer telefonu alarmowego

+48(0)22/823 85 46

Telefax

Notrufnummer - Zusatz z.B. ORFILA


Vertrieb oder Ähnliches

(A4) Additional Emergency for Hungaria 2005_11_10

(A4) END
2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Typ związku

chemische Charakertisierung

Przynęta (gotowa do zastosowania) (RB)

Imidachlopryd 2,15 %


Gefährliche Inhaltsstoffe Neu-------------------------------------------------------------------

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS / Nr EINECS

Symbol(e)

Zwrot(y) R

Stężenie [%]

Imidachlopryd

138261-41-3Xn

R22, R52

collect r legende

ende collect r-legende2,15

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
(A8) Nordic Variants only, additional phrase

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05,201,1674).
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

Szczególne zagrożenia nie są znane.

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami.


4. PIERWSZA POMOC

allgemeine HinweisePorady ogólne

Natura tego produktu, gdy jest zawarty w opakowaniu handlowym, uniemożliwia rozlanie się. Jednakże, jeżeli znaczące ilości ostaną rozlane należy stosować się do odpowiednich porad. Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (leżącej na boku). Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i pozbyć się w bezpieczny sposób.


Einatmen

HautkontaktKontakt przez skórę

Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.


Augenkontakt

Kontakt z oczami

W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.


Verschlucken

Połknięcie

NIE prowokować wymiotów. Wypłukać usta i podawać wodę małymi łykami do picia. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć.


Hinweise für den Arzt

Uwagi dla lekarza
Smptome

Risiken


Behandlung

Pierwsza pomoc

Leczenie objawowe.

Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i krążenia.

Płukanie żołądka, następnie podać węgiel (węgiel leczniczy) oraz siarczan sodu.5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

geeignete LöschmittelOdpowiednie środki gaśnicze

Aerozol wodny

Dwutlenek węgla (CO2)

Piana


Piasek
nicht zu verwenden

besondere Gefahren bei BrandbekämpfungSpecyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru

W wypadku pożaru mogą wydostać się:

tlenek węgla (CO)
Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung

Specjalne wyposażenie ochronne dla osób walczących z pożarem

W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.
Brandbekämpfung zusätzliche Hinweise

Informacja uzupełniająca

Ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji gaszącej.

Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Personenbezogene VorsichtsmassnahmenOsobiste środki ostrożności

Unikać kontaktu z rozlanym produktem oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami.

Użyć środków ochrony osobistej.
Umweltschutzmassnahmen

Środków ochrony środowiska

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.


Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

Metody oczyszczania

Natura tego produktu, gdy jest zawarty w opakowaniu handlowym, uniemożliwia rozlanie się. Jednakże, jeżeli znaczące ilości ostaną rozlane należy stosować się do odpowiednich porad.

Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia.

Dokładnie czyścić zanieczyszczone podłogi i obiekty, zgodnie z regulacjami o ochronie środowiska.

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny, trociny).
Zusätzliche Hinweise bei Freisetzung

Porady dodatkowe

Na temat informacji dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział ósmy.

Informacje na temat postępowania z odpadami patrz rozdział trzynasty.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

HandhabungOperacje
Hinweise zum sicheren Umgang

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Używaj tylko przeznaczonych pomieszczeń z wyciągiem wentylacyjnym.
Brand und Explosionsschutz

Temperaturklasse

Brandklasse

Lagerung UeberschriftMagazynowanie

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

Zusammenlagerungshinweise

Wytyczne składowania

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.


Lagerklasse gemäss VCI

Lagerklasse Spanien

Lagerstabilität

stabilność w trakcie składowania

Lagerstabilität: Lagerdauer

Lagerstabilität: LagertemperaturTemperatura magazynowania

< 40 °C

Lagerstabilität: Feuchtigkeitsbedingungen

Lagerstabilität: Bemerkung

Temperaturtoleranz

Geeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

Odpowiednie materiały

HDPE (polietylen o dużej gęstości)

Polipropylen
Ungeeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ausgabe nur in der englischen Variante

Luftgrenzwerte, 2005-06-14, auch Ausgabe Wert in PPM

Ausgabe der Werte


Zusätzliche Hinweise

A34 gelöscht: Technische Schutzmaßnahmen

(A31) Special Phrase for Finland

End Only Finnish

Persönliche Schutzausrüstung

Sprzęt ochrony osobistej

2006-05-24 MB (A17) Special Phrase for SDS_EU_GB3


2006-10-12 MB (A29) in all other cases phrase when product is a formulation
Atemschutz

Ochrona dróg oddechowych

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.

Ochrona układu oddechowego obowiązuje tylko podczas kontroli niebezpiecznych pozostałości lub krótkotrwałych czynności, gdy wszystkie możliwe kroki będą podjęte do zredukowania ekspozycji u źródła np. obudowa bezpieczeństwa i/lub miejscowy wyciąg wentylacyjny. Zawsze śledzić i przestrzegać instrukcji producentów dotyczących noszenia i utrzymywania.
Handschutz

Ochrona rąk

Nosić oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe rękawice (minimalna grubość 0,40 mm). Umyć w przypadku zanieczyszczenia. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia wewnątrz, uszkodzenia lub kiedy nie można usunąć zanieczyszczenia z zewnątrz. Umyć ręce zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.


Augenschutz

Ochrona oczu

Okulary ochronne


Haut und Körperschutz

Hygienemassnahmen

Środki higieny

Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (spalić).

Bezzwłocznie zdjąć zanieczyszczone ubranie i używać dopiero po dokładnym oczyszczeniu.

Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

Przechowywać ubranie robocze oddzielnie.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.


Schutzmassnahmen

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.212.1769). W przypadku braku wartości NDS, producent zaleca nieprzekraczanie wartości MAK.

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd

Form


Postać

żel

Farbe

Barwa

od białego do beżowego


Geruch

Zapach

słaby, charakterystyczny

Dane bezpieczeństwa

pH-Wert


pH

4,5bei

w

Konzentration oder Konzentration in %Genauigkeit Konzentartion

Konzentartion

sonst Konzentration in %

5 % Temperatur


Remark


Phasenübergang fest/flüssig

Phasenübergang flüssig/gasförmig

Phasenübergang fest/gasförmig

Flammpunkt, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR

Entzündlichkeit (fest/gasförmig)


Łatwopalność (ciało stałe, gaz)

Produkt nie jest wysoce łatwopalny.

(A30)2006-10-13 Methode entferntZündtemperatur

Selbstentzündungstemperatur, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FRTemperatura samozapłonu

> 381 °C
(A30)2006-10-13 Methode entfernt


Mindestzündenergie

SADT


Obere Explosionsgrenze hier

Untere Explosionsgrenze hier

Minimum Explosionskonzentration (fest) 06-05-2004

Staubexplosionskennzahl

Staubexplosionsklasse (vorher Kap. 7)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte


Gęstość

ca. 1,21 g/cm3 w 20 °C


Schüttdichte

Löslichkeit

Wasserlöslichkeit


Rozpuszczalność w wodzie

mieszający się


Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Viskosität, dynamisch

Viskosität, kinematische

Oberflächenspannung

Schlagempfindlichkeit, nur das Ergebnis, 18.11.03Wrażliwość na wstrząsy

Nie wrażliwy na wstrząsy


Brennzahl

Abbrandgeschwindigkeit

brandfördernde Eigenschaften

Explosivität, Methode wird ausgegeben 18.11.03

2005-02-28: Symbol Z1014008VE entfernt, Methode und Remark vertauscht


Wybuchowość

Remark

Nie jest substancją wybuchową

Methode

92/69/EEC, A.14 / OECD 113

Partikelgrösse wird bis zur Klärung mit Specs entfernt 18.10.03

Staubgehalt

Sonstige Angaben


Inne informacje

Nie jest łatwopalny.10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Zu vermeidende Bedingungen

Selbsterhitzungsfähigkeit

Zu vermeidende Stoffe

Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung, 2005-04-08 keine Methode mehr fuer GB, FR

Gefährliche Reaktionen


Niebezpieczne reakcje

Nie występują niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i używania zgodnie z instrukcją.

Bemerkung zur Stabilität

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Tox akut oralOstra toksyczność drogą pokarmową

LD50 (szczur) > 5.000 mg/kg


Aktute inhalative Tox

Akute dermale ToxOstra toksyczność w kontakcie ze skórą

LD50 (szczur) > 5.000 mg/kg


Akute Tox. (andere)

HautreizungPodrażnienie skóry

Ergebnis

Brak podrażnienia skóry. Spezies

(królik)
Einstufung

Testsubstanz

Remark


Augenreizung

Podrażnienie oczu

Ergebnis

Brak podrażnienia oczu. Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

Bemerkung
Sensibilisierung

Uczulenie

Ergebnis

Nie uczulające. Species

(świnka morska)

Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species


Klassifizierung

Methode

OECD 406, Buehler TestTestsubstanz

Bemerkung
Uczulenie

Ergebnis

Nie uczulające. Species

(świnka morska)

Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species


Klassifizierung

Methode

OECD 406, Magnusson i Kligman Test.Testsubstanz

Bemerkung
Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Beurteilung Mutagenität

Beurteilung Kanzerogenität

Beurteilung Reprotox

Beurteilung Teratogenität

Sonstige Hinweise zur Tox

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Biologisch Abbaubar

Phys.-chem Eliminerbarkeit

Bioakkumulation

Verteilung in der Umwelt

Stabilität in Wasser

Stabilität im Boden

Überschrift nur, wenn Ökotoxische Wirkungen gepflegt sindEkotoksyczność

Fisch-TOXToksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss))

Werte

211 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik

Wartość wspomniana wiąże się z aktywnością składnika imidachloprid.


Daphnientox

Toksyczność dla daphnia

Werttyp

EC50 species

(pchła wodna (Daphnia magna))

Werte


85 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h

Wartość wspomniana wiąże się z aktywnością składnika imidachloprid.
Algentox

Toksyczność dla alg

Werttyp

EC50


Species

(Desmodesmus subspicatus.)

Werte

> 10 mg/lTesttyp

Szybkość wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h

Wartość wspomniana wiąże się z aktywnością składnika imidachloprid.
Bakterientox

andere terrestrische Nichtsäuger

Überschrift nur, wenn Weitere Angaben zur Ökologie, gepflegt sind

Biologischer Sauerstoffbedarf

gelöster organischer Kohlenstoff

Chemischer Sauerstoffbedarf

Sonstige ökologische Hinweise
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

(A9) A34 FI wie DK

A34 for Sweden

Variant is not denmark, then the standard properties are printed

Hinweise zur Entsorgung und Verpackung

Wyrób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi władzami.


Entsorgung ungereinigter Verpackung

Opakowania nie oczyszczone

Wypłukane opakowania mogą być przyjęte przez wysypisko, poza tym można je spalić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być traktowane jako odpad specjalny.
A34

(A9) END


Abfallschlüssel

PL1
Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi zmianami.

  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U.02.37.339) z późniejszymi zmianami.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Gefahrgutvotschriften ADR


(A28)Gefahrauslöser neu


Ausgabe Special Provision (Sondervorschrift)

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 1

EmS aus Realstoff (Transportzusatzdaten)

EMS aus UN-Listenstoff, wenn am Realstoff nicht gepflegt

Marine pollutant aus Realstoff (Transportzusatzdaten)

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 2

(A28)Gefahrauslöser neu

Gefahrgutvorschrift IATA


(A28)Gefahrauslöser neu

(A27) Nicht Gefahrgut Voll-/Leertransport neu 2006_09_27

Produkt nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dot. transportu.

PL1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) z późniejszymi zmianami.

CDG Carriage of Dangerous Goods- UK only 03-05-2004, MB, chg

C1 mxxx

E-C1


Weitere Angaben für Transport (SDB)
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Erste Kennzeichnung

Gesetzliche Grundlage

Wenn Variante GB und REG_WORLD, dann wird Standardphrase ausgegeben, sonst Daten aus Merkmal

(C5)
Aus Merkmal
(A16)

Klasyfikacja i oznaczenie produktu zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC i obowiązującymi zmianami.

Einstufung

Klasyfikacja:

Oznakowywanie dotyczące ostrzeżenia o niebezpieczeństwie nie jest obowiązkowe.


gefahrbestimmende Komponenten

(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze


Ssaetze

allgemeine Nota

Nota zur Zubereitung

Zusatzinformation

Copra Information

Zweite Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze


Dritte Kennzeichnung
(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze

(A16) XXX Vierte KennzeichnungEnde der Kennzeichnungen

PL1


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.142.1194).


Kennzeichnung bestimmter Zubereitung

Besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht 26-05-2004

Szczególne oznakowanie

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.


Zusätzliche Hinweise zur Einstufung

Informacja uzupełniająca

Klasyfikacja WHO: III (lekko niebezpieczne)
E-C6

Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registration number for Spain and Italy from Material classification
Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registrierung pro Variante LTU

(A11) 2006_03_02 add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

(nur VBF, Registrierung,WGK, TA_LUFT


(A3) Ende Nationale Vorschriften

Giftklasse Belgien

Rubrique (FR) add 12.10.04

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

(A13) END

2006_04_21 MB (A12) Kap 15 add registration restrictions denmark

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

(A12) END

Vorschriften Störfall

Registrierstatus

Sonstige Vorschriften (SDB)

Berufskrankheiten

Arbeitsmedizinische Vorsorge
16. INNE INFORMACJE

Informacje uzupełniające

Rsatz legende Components1 neu

Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 2


CodeR22

TextDziała szkodliwie po połknięciu.

Rsatz legende Components2 neuCodeR52

TextDziała szkodliwie na organizmy wodne.

Rsatz legende Components3 neu
Rsatz legende Components4 neu
Rsatz legende Components5 neu
Rsatz legende Components6 neu
Rsatz legende Components7 neu
Rsatz legende Components8 neu
Rsatz legende Components9 neu
sonstige Angaben SDB - sonstige Angaben

PL1
Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94).

  2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce (Dz.U.01.11.84).

  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.02.99.896) z późniejszymi zmianami.

  4. IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

  5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

DISCLAIMER New 2005_11_ß9

Disclaimer Spanien 2005_08_09

Disclaimer Portugal 2005_09_27

Disclaimer Italien 2005_08_09

2006-06-08 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

(A21) Disclaimer Europa 2006_07_17

(A31) Disclaimer Finnland 2006_10_16

sonstige Angaben SDB - Disclaimer
Zasada klasyfikacji zawarta w 15 rozdziale tej karty charakterystyki niebezpiecznej substancji oparta jest na Dyrektywie Europejskiej dotyczącej klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych preparatów (1999/45/EC wraz z póżniejszymi zmianami).Przepisy dotyczące środków ochrony roślin powinny zostać zastosowane przez Kraje Członkowskie Unii Europejskiej nie póżniej niż do 30. lipca 2004.

Dane na tej karcie są zgodne z dyrektywą 1991/155/EWG oraz z obowiązującymi zmianami. Ta karta uzupełnia wskazania producenta, ale nie zastępuje ich. Tutaj opisane dane są oparte na aktualnym stanie wiedzy. Oprócz tego chcemy użytkownikowi przypomnieć niebezpieczeństwo, jakie może wynikać z poza celowego stosowania produktu. Wymagane informacje są zgodne z aktualnym prawem Unii Europejskiej. Zainteresowane instancje są proszone, aby uważać także na wychodzące poza tym prawo narodowe.

Te informacje opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dlatego nie powinny być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości opisanych produktów, lub ich przydatności do poszczególnych zastosowań.
END DISCLAIMER New 2005_11_09

(A6) new 2005_11_18, Supplier number


(A6) End new supplier number

Schluss-satzOstatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.


Pobieranie 148.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna