Rada europejska w brukseliPobieranie 100.47 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar100.47 Kb.


D/05/4

1
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESTEXTE PL


RADA EUROPEJSKA W BRUKSELI
15 i 16 GRUDNIA 2005 r.
KONKLUZJE PREZYDENCJI


  1. Posiedzenie Rady Europejskiej zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Josepa Borella, po którym nastąpiła wymiana opinii.


  2. Rada Europejska przypomina znaczenie wspólnych wartości europejskich, takich jak solidarność, sprawiedliwość społeczna oraz trwałość, jako podstaw rozwoju polityk Unii. Stanowi to ramy, w których należy rozpatrywać wytyczne zawarte w niniejszych konkluzjach.
  3. Rada Europejska przypomina poparcie UE dla skutecznego systemu wielostronnego opartego na państwie prawa oraz potrzebę lepszego wyposażenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Rada podkreśla swoje zobowiązanie do szybkiego i pełnego wprowadzenia w życie reform i zobowiązań podjętych podczas Światowego Szczytu ONZ w 2005 r.
  I. PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

  4. W wyniku nieformalnego spotkania głów państw lub szefów rządów w Hampton Court Rada Europejska odnotowuje sprawozdania Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela oraz zgadza się powrócić do przedstawionych w nich kwestii w czasie Prezydencji austriackiej.


  5. Rada Europejska odnotowuje wspólne sprawozdanie okresowe Zjednoczonego Królestwa oraz Austrii w sprawie prowadzonych we wszystkich Państwach Członkowskich narodowych debat nad przyszłością Europy, będących następstwem deklaracji przywódców państw przedstawionej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2005 r. Rada Europejska powróci do tego zagadnienia w pierwszej połowie 2006 r. w czasie Prezydencji austriackiej na podstawie prac przygotowawczych Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Rada Europejska odnotowuje również dyskusję przeprowadzoną na konferencji „Dzielenie władzy w Europie” zorganizowanej wspólnie przez Prezydencję i Niderlandy w Hadze w dniu 17 listopada 2005 r. oraz zamiar powrotu do tego zagadnienia przez Prezydencję austriacką.  II. PERSPEKTYWY FINANSOWE

6. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007- 2013 tak jak to zostało przedstawione w dok. 15915/05.

  III. AFRYKA
  7. Rada Europejska przyjmuje strategię UE: „UE i Afryka: w stronę partnerstwa strategicznego” zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej na posiedzeniu w czerwcu 2005 r. (dok. 15702/1/05 REV1). W oparciu o wyniki szczytu w Kairze podkreśla ona znaczenie wzmocnienia dialogu politycznego UE-Afryka, w tym jak najszybsze zorganizowanie drugiego szczytu UE-Afryka w Lizbonie, i zgadza się na regularną ocenę postępu w realizacji strategii począwszy od 2006 r., uwzględniając konkluzje przyjęte przez Radę dnia 21 listopada 2005 r.
  IV. GLOBALNE PODEJŚCIE DO MIGRACJI
  8. Rada Europejska odnotowuje rosnące znaczenie zagadnień migracji dla UE i jej Państw Członkowskich oraz fakt, że niedawne wydarzenia doprowadziły do wzrostu niepokoju publicznego w niektórych Państwach Członkowskich. Podkreśla konieczność zastosowania zrównoważonego, globalnego i spójnego podejścia, obejmującego polityki zwalczania nielegalnej imigracji, we współpracy z krajami trzecimi, wykorzystując korzyści płynące z migracji legalnej. Przypomina, że zagadnienia migracji są centralnym elementem stosunków UE z licznymi krajami trzecimi, włączając w szczególności regiony sąsiadujące z Unią, mianowicie regiony wschodnie, południowo-wschodnie i Morza Śródziemnego i odnotowuje znaczenie zapewnienia przeznaczenia na te polityki właściwego poziomu środków finansowych. UE wzmocni swój dialog i współpracę ze wszystkimi tymi krajami w zakresie migracji, w tym kwestię zarządzania powrotami, w duchu partnerstwa i z uwzględnieniem warunków w każdym z tych krajów.
  9. Rada Europejska podkreśla, że zobowiązanie Unii Europejskiej do wsparcia starań na rzecz rozwoju krajów pochodzenia i krajów tranzytowych jest częścią długotrwałego procesu odpowiedzi na możliwości i wyzwania związane z migracją, jak określono w Programie Haskim. W związku z tym Rada Europejska uznaje znaczenie zajęcia się pierwotnymi przyczynami migracji, na przykład poprzez stworzenie możliwości zarobkowania i zlikwidowanie biedy w krajach i regionach pochodzenia, otwarcie rynków i propagowanie wzrostu gospodarczego, dobrych rządów i ochrony praw człowieka.
  10. W ramach tego całościowego procesu Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2005 r.: „Działania priorytetowe w odpowiedzi na wyzwania migracji” i przyjmuje „Podejście globalne do kwestii migracji: działania priorytetowe skoncentrowane na Afryce i basenie Morza Śródziemnego” załączone do niniejszych konkluzji, obejmujące następujące obszary:
 • wzmocnienie współpracy i działania pomiędzy Państwami Członkowskimi;

 • intensyfikacja dialogu i współpracy z państwami afrykańskimi;

 • intensyfikacja dialogu i współpracy z krajami sąsiadującymi, obejmująca cały region Morza Śródziemnego;

 • jak również kwestie finansowania i realizacji.

Rada Europejska zachęca Komisję do ponownego sporządzenia sprawozdania z poczynionych postępów pod koniec 2006 r.
  V. ZWALCZANIE TERRORYZMU

  11. Rada Europejska podkreśla znaczenie całościowej i proporcjonalnej reakcji na zagrożenie terroryzmem. Rada Europejska przyjmuje strategię UE walki z terroryzmem (dok. 14469/4/05 REV4), która ustanawia ramy pracy w celu zapobiegania radykalizacji postaw i rekrutacji do grup terrorystycznych, ochrony obywateli i infrastruktury, ścigania terrorystów i prowadzenia dochodzeń w ich sprawach oraz poprawy reakcji na skutki ataków terrorystycznych. Rada Europejska odnotowuje, że plan działania UE w sprawie walki z terroryzmem, instrument służący śledzeniu realizacji strategii, jest obecnie poddawany ocenie, aby zapewnić pełną zgodność z tą nową strategią.

  12. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje również postępy poczynione w zakresie punktów priorytetowych zawartych w półrocznym sprawozdaniu Koordynatora ds. Walki z Terroryzmem i wzywa do utrzymania tempa prac. Rada Europejska oceni postępy w realizacji strategii walki z terroryzmem na posiedzeniu w czerwcu 2006 r.

  VI. TRWAŁY ROZWÓJ
  13. Rada Europejska odnotowuje przedstawienie komunikatu Komisji w sprawie odnowionej strategii UE trwałego rozwoju na najbliższe pięć lat. Rada Europejska oczekuje przyjęcia w czerwcu 2006 r. ambitnej i całościowej strategii zawierającej cele, wskaźniki i skuteczną procedurę nadzoru; która powinna integrować wymiar wewnętrzny i zewnętrzny oraz opierać się na pozytywnej długoterminowej wizji, łącząc wspólnotowe priorytety i cele trwałego rozwoju w jasną spójną strategię, która może być w prosty i skuteczny sposób przedstawiona obywatelom.
  VII. ZMIANY KLIMATU I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGIĄ
  14. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w 2005 r. w opracowywaniu średnio- i długoterminowej strategii UE oraz w ożywianiu międzynarodowych negocjacji w sprawie zmian klimatu, przywołując konkluzje z marca 2005 r. W tym kontekście Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem pozytywne wyniki zorganizowanej w Montrealu Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu, która przynosi postęp w pracach w zakresie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, łącznie z realizacją Protokołu z Kioto i ustanowionych w nim elastycznych mechanizmów, oraz otwiera dyskusje dotyczące odnoszących się do zmian klimatu długoterminowych wspólnych działań, które pomogą zapewnić jak najszerszą współpracę wszystkich krajów i ich udział w skutecznej i właściwej reakcji międzynarodowej. Rada Europejska oczekuje dalszego rozwoju średnio- i długoterminowej strategii UE stanowiącej wkład do tych dyskusji oraz, w razie potrzeby, oczekuje rozważenia tej strategii w drugiej połowie 2006 r.

  15. Popierając te prace, Rada Europejska podkreśla również znaczenie realizacji planu działania ze szczytu w Gleneagles z wyrażonym w nim naciskiem na transfer technologii i zarządzanie oddziaływaniem zmian klimatu, oraz znaczenie kontynuacji dialogu i współpracy technologicznej uzgodnionej z Indiami, Chinami i Rosją, łącznie z przyszłymi szczytami, pracując jednocześnie nad rozwojem partnerstwa ze wszystkimi głównymi krajami-odbiorcami energii.


  16. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje również komunikat Komisji „Ograniczenie wpływu lotnictwa na klimat”, uznaje, że włączenie sektora lotnictwa do systemu UE handlu uprawnieniami do emisji wydaje się najlepszym rozwiązaniem, i z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedłożenia do końca 2006 r. wniosku legislacyjnego wraz z oceną oddziaływania, która zawiera szczegółową analizę, o którą zwracała się Rada w konkluzjach z 2 grudnia 2005 r.
  17. Rada Europejska podkreśla znaczenie zintegrowanego podejścia do zmian klimatu, celów dla energetyki i konkurencyjności oraz podkreśla, że strategie inwestowania w czystszą i bardziej zrównoważoną gospodarkę energią zarówno w UE, jak i w szerszym zakresie mogą wspierać szereg celów strategicznych, łącznie z bezpieczeństwem energetycznym, konkurencyjnością, zatrudnieniem, jakością powietrza oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie drugiej fazy Europejskiego Programu Zapobiegania Zmianom Klimatu oraz zamiar opracowania przez Komisję planu działania w zakresie efektywności energetycznej.
  VIII. WZROST GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE
  18. Przywołując konkluzje Rady (ECOFIN) z dnia 6 grudnia 2005 r., Rada Europejska odnotowuje, że gospodarka światowa znajduje się w okresie gwałtownych i istotnych zmian gospodarczych oraz przyznaje, że Europa potrzebuje reform gospodarczych, modernizacji społecznej oraz zrównoważonych polityk ochrony środowiska, aby chronić swoje wartości i skutecznie reagować na wyzwania i możliwości związane z globalizacją i zmianami demograficznymi. Rada Europejska podkreśla znaczenie innowacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych, badań naukowych oraz kapitału ludzkiego, w szczególności w związku z MŚP, dla osiągnięcia wyższego wskaźnika zatrudnienia, wydajności i trwałego wzrostu w całej Unii Europejskiej, w kontekście zdrowych polityk makroekonomicznych.

  19. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje krajowe programy reform Państw Członkowskich i wspólnotowy Program Lizboński przedstawiony przez Komisję oraz oczekuje sprawozdania z postępów prac, które Komisja przedłoży w styczniu. Podkreśla znaczenie krajowych programów reform we wzmacnianiu ogólnego kierowania Strategią Lizbońską oraz zachęca Państwa Członkowskie, Komisję i Radę do monitorowania i oceny ich realizacji zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2005 r.

  20. Uwzględniając należycie zasadę pomocniczości i proporcjonalności oraz znaczenie przestrzegania dorobku prawnego Wspólnoty, Rada Europejska podkreśla, że kluczem do zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest ulepszenie ram prawnych w Unii Europejskiej, na szczeblu Wspólnoty i Państw Członkowskich. Należy położyć nacisk na zobowiązania w zakresie realizacji złożone już przez wszystkie instytucje, łącznie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszych uregulowań prawnych z grudnia 2003 r. Na tej podstawie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje znaczące postępy poczynione od jej ostatniego posiedzenia i zgadza się co do znaczenia dalszej pracy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego dokumentu obejmującym: i) ograniczanie obciążeń przedsiębiorstw i obywateli poprzez uproszczenia i przegląd; ii) zaktualizowany system oceny oddziaływania; oraz iii) wspólną metodologię UE oceny kosztów administracyjnych nakładanych przez prawodawstwo.

  21. Rada Europejska podkreśla znaczenie zapewnienia, zgodnie z konkluzjami Rady z marca 2005 r., właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym rynku usług. Rada Europejska odnotowuje postępy w przygotowaniu dyrektywy w sprawie usług i oczekuje, w celu utrzymania dotychczasowego tempa prac, zmienionego wniosku Komisji.
  IX. STAWKI OBNIŻONE VAT

22. Rada Europejska wzywa Radę ECOFIN do zajęcia się kwestią stawek obniżonych VAT na posiedzeniu w styczniu roku 2006 w celu sfinalizowania porozumienia w tej sprawie.
  X. BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII
  23. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji w sprawie wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w UE. Rada przyjmuje z zadowoleniem znaczny postęp dokonany przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w zakresie spełniania kryteriów politycznych ustalonych w roku 1993 przez Radę Europejską w Kopenhadze oraz wymogów związanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia ustanowionych przez Radę w roku 1997.
  24. W świetle analizy przeprowadzonej przez Komisję, Rada Europejska postanawia przyznać Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii status kraju kandydującego, biorąc pod uwagę w szczególności znaczny postęp dokonany przy tworzeniu ram prawnych związanych z Umową Ramową z Ochrydy, a także wyniki wdrażania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (w tym jego postanowień w sprawie handlu) osiągnięte od roku 2001.

25. Rada Europejska wyjaśnia, że, zgodnie z postanowieniami konkluzji Rady z dnia 12 grudnia 2005 r., podjęcie dalszych kroków trzeba będzie rozważyć w świetle debaty dotyczącej strategii rozszerzenia, spełnienia przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii kopenhaskich kryteriów politycznych, w świetle wymogów związanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia, skutecznego wdrażania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz konieczności dokonania dalszego znacznego postępu w celu odpowiedzi na inne kwestie i kryteria dotyczące członkostwa zawarte w opinii Komisji oraz konieczności wdrażania priorytetów ujętych w dokumencie partnerstwa europejskiego, na podstawie konkretnych poziomów odniesienia. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę zdolności Unii do przyjmowania nowych członków. Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia dokonań w tym zakresie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.
  XI. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ NA RZECZ IRLANDII

26. .Rada Europejska odnotowała znaczenie prac przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii dla promowania pokoju i pojednania. Zwróciła się z prośbą do Komisji o podjęcie koniecznych kroków w celu kontynuowania wsparcia Funduszu przez UE, po tym jak wejdzie on w kluczową końcową fazę prac do roku 2010.  XII. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
  27. Rada Europejska przyjmuje deklarację w sprawie regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu załączoną do niniejszych konkluzji.
  28. Rada Europejska przyjmuje sprawozdanie Prezydencji w sprawie EPBiO (dok. 15678/05), łącznie z mandatem dla przyszłej Prezydencji.
  29. Unia Europejska przyjmuje strategię UE w sprawie zwalczania nielegalnego gromadzenia i handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką oraz amunicją do niej (dok. 13066/05).
  30. Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Radę, Państwa Członkowskie, Komisję i Parlament Europejski „europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju”, który przewiduje Unię ze wspólną wizją wartości, celów, zasad i środków w zakresie rozwoju (dok. 14820/05). Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada będzie regularnie dokonywać oceny, na podstawie sprawozdania z nadzoru Komisji, docelowej wielkości pomocy uzgodnionej w konkluzjach Rady z maja 2005 r.
  31. Rada Europejska zachęca przyszłą Prezydencję austriacką do kontynuowania prac mających na celu poprawę współpracy konsularnej i wizowej.

________________________


ZAŁĄCZNIK I

PODEJŚCIE GLOBALNE DO KWESTII MIGRACJI:

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE SKONCENTROWANE NA AFRYCE I BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z 30 listopada 2005 r., Działania priorytetowe w odpowiedzi na wyzwania migracji: pierwsze działania po spotkaniu w Hampton Court.


Rada Europejska, w świetle unijnej strategii dla Afryki i strategii dotyczącej aspektu zewnętrznego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, oraz ostatnich wydarzeń w regionie Morza Śródziemnego, uzgodniła rozpoczęcie działań priorytetowych skoncentrowanych na krajach Afryki i basenu Morza Śródziemnego.
Rada Europejska zgadza się co do tego, że pilnie potrzebne są krótkoterminowe, szeroko zakrojone, konkretne działania, stanowiące część bieżących działań i zapewniające, że migracja przyniesie korzyść wszystkim zainteresowanym krajom. Należy rozpocząć działania, które zmniejszą nielegalną migrację i liczbę śmiertelnych ofiar procesów migracyjnych, zapewnią bezpieczny powrót nielegalnych migrantów, wzmocnią trwałe rozwiązania problemów uchodźców, oraz zwiększą możliwości lepszego zarządzania migracją, również poprzez zwiększenie dla wszystkich partnerów korzyści z migracji legalnych, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i indywidualnego prawa do poszukiwania azylu. Natychmiastowe działania, przedstawione poniżej, są częścią szerszego planu rozwijania stosunków UE z krajami Afryki i basenu Morza Śródziemnego poprzez prawdziwe partnerstwo. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje także dialog uzupełniający i współpracę, którą w tej dziedzinie prowadzą Państwa Członkowskie.
Rada Europejska dalej podkreśla konieczność zintegrowanego i globalnego podejścia w przypadku niektórych proponowanych działań priorytetowych, takich jak inicjatywy dotyczące szlaków migracyjnych i bezpieczeństwa na morzu, które dotyczą zarówno krajów afrykańskich, jak i tych z basenu Morza Śródziemnego.
Rada Europejska, w świetle komunikatu Komisji, popiera następujące działania i wzywa Radę i Państwa Członkowskie do ścisłej współpracy z Komisją nad wdrożeniem tych działań w 2006 r.

Zwiększanie współpracy operacyjnej między Państwami Członkowskimi
 Wzywa się FRONTEX do:
o wdrożenia, jak najszybciej w 2006 r., w regionie Morza Śródziemnego, środków zarządzania granicami, w szczególności wspólnych operacji i projektów pilotażowych;
o przedstawienie, do maja 2006 r., sprawozdania w sprawie analizy ryzyka dotyczącego Afryki, opartego na ostatnich analizach;
o rozpoczęcie, jak najwcześniej w 2006 r., studium wykonalności w sprawie zwiększenia monitorowania i kontroli południowej granicy morskiej UE, czyli na Morzu Śródziemnym oraz Sieci Patroli Wybrzeża Morza Śródziemnego, dotyczącego Państw Członkowskich UE i krajów Afryki Północnej.
 Zbadanie, do końca 2006 r., technicznej wykonalności ustanowienia systemu kontroli obejmującego całą południową granicę morską UE i Morze Śródziemne. Taki system wykorzystywałby nowoczesne technologie w celu ochrony życia na morzu i radzenia sobie z nielegalną imigracją.
 Ustanowienie, jak najszybciej w 2006 r., regionalnej sieci oficerów łącznikowych ds. migracji (ILO), obejmującej kraje lub regiony priorytetowe, oraz przedstawianie, do maja 2006 r., sprawozdań o nielegalnej imigracji i handlu ludźmi, z pomocą, gdzie właściwe, odpowiednich ILO w kluczowych krajach.
 Przedstawienie, do wiosny 2006 r., propozycji utworzenia grup szybkiego reagowania złożonych z ekspertów krajowych, zdolnych do zapewniania szybkiej pomocy technicznej i operacyjnej w momentach znacznego napływu migrantów, zgodnie z programem haskim.
 Zapewnienie konkretnych działań w wyniku sprawozdania Światowej Komisji ds. Migracji Międzynarodowych i przygotowanie się do dialogu ONZ na wysokim szczeblu w sprawie migracji i rozwoju, który rozpocznie się we wrześniu 2006 r.
 Przedstawienie, do marca 2006 r., analizy istniejących instrumentów międzynarodowych dotyczących prawa morza, w tym odpowiednich aspektów prawa dotyczącego uchodźców.

Dialog i współpraca z Afryką

 Praca na rzecz uczynienia migracji wspólnym priorytetem dialogu politycznego UE z Unią Afrykańską, w tym poprzez regularne spotkania urzędników wyższego szczebla, tak aby przygotować rozmowy UE-Afryka na szczeblu ministerialnej trojki.


 Praca we współpracy z krajami Afryki i organizacjami regionalnymi, takimi jak ECOWAS, poprzez rozmaite fora, inicjatywy i spotkania regionalne, włącznie z ministerialną konferencją UE-Afryka w Maroku z 2006 r. i konferencją w sprawie migracji i rozwoju w Brukseli w marcu 2006 r.
 Zbadanie wykonalności inicjatywy dotyczącej współpracy operacyjnej w sprawie szlaków migracyjnych między krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia, tak aby rozwinąć w 2006 r. konkretne działania.
 Wzmocnienie, do wiosny 2006 r., dialogu z kluczowymi państwami Afryki Subsaharyjskiej, na mocy art. 13 Umowy z Kotonu, obejmując nim szeroki zakres kwestii, od instytucji i budowania zdolności oraz skutecznej integracji legalnych emigrantów aż do powrotu i skutecznego wdrażania zobowiązań związanych z readmisją, tak aby ustanowić w tym zakresie obustronnie korzystną współpracę.
 Ustanowienie i wdrożenie, jak najszybciej w 2006 r., pilotażowego programu ochrony regionalnej obejmującego Tanzanię, wraz z grupą sterującą nadzorującą program. W oparciu o wnioski z programu pilotażowego - opracowanie planów dalszych programów dla Afryki.
 Przeprowadzenie analizy w celu poprawy rozumienia przyczyn migracji, tak aby uzasadnić podejście długoterminowe.
 Rozwinięcie, jak najszybciej w 2006 r., regularnego dialogu z UNHCR-em, tak aby dzielić się doświadczeniami i opiniami ekspertów na temat pracy z krajami afrykańskimi.
 Rozpoczęcie, jak najszybciej w 2006 r., inicjatyw promujących tańsze i łatwiej dostępne usługi przekazów pieniężnych, oraz wspieranie obecnych wysiłków organizacji międzynarodowych zmierzających do rozwiązania problemu danych dotyczących przekazów pieniężnych; rozważenie wsparcia wysiłków państw afrykańskich zmierzających do ułatwienia członkom diaspor przyczyniania się do rozwoju ich krajów pochodzenia, w tym poprzez wspólne działania na rzecz rozwoju i zbadanie możliwości łagodzenia wpływu utraty pracowników wykwalifikowanych w sektorach szczególnie narażonych.
 Zorganizowanie kampanii informacyjnych skierowanych do potencjalnych imigrantów, tak aby podkreślić rodzaje ryzyka związane z nielegalną migracją i poinformować o legalnych kanałach migracji.
Praca z krajami sąsiadującymi
 Organizacja w 2006 r. ministerialnego spotkania EuroMed w sprawie migracji.
 Zaangażowanie państw trzecich z basenu Morza Śródziemnego w studium wykonalności Sieci Patroli Wybrzeża Morza Śródziemnego, śródziemnomorski system kontroli i, gdzie właściwe, związane z nim projekty pilotażowe.
 Udostępnienie, gdzie właściwe, doświadczeń i najlepszych praktyk z innych struktur współpracy regionalnej, w tym z tych dotyczących Morza Bałtyckiego.
 Wykorzystanie wszystkich dostępnych ram współpracy z partnerami z basenu Morza Śródziemnego, w tym z tymi wspomnianymi poniżej, tak aby zapobiegać i zwalczać nielegalną migrację i handel ludźmi, budować zdolności lepszego zarządzania migracją, badać w jaki sposób najlepiej wymieniać informacje dotyczące legalnej migracji i możliwości na rynku pracy, na przykład poprzez rozwój profili migracji i poprzez wzmocnienie forów na szczeblu niższym niż regionalny.
 Rozpoczęcie priorytetowej współpracy z trzema następującymi państwami:
o Maroko - wdrożenie projektów mających na celu zwalczanie handlu ludźmi i jak najszybsze zakończenie negocjacji WE-Maroko dotyczących umowy o readmisji;
o Algieria - przeprowadzenie, na początku 2006 r., pierwszego spotkania mającego na celu zacieśnienie współpracy opartej na przepisach migracyjnych Układu WE-Algieria o Stowarzyszeniu i jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji umowy o readmisji, na podstawie mandatu danego Komisji;
o Libia - zakończenie, jak najszybciej w 2006 r., prac zmierzających do uzgodnienia planu działań UE-Libia w sprawie migracji, zgodnie z konkluzjami Rady z 3 czerwca 2005 r. w sprawie rozpoczęcia dialogu i współpracy z Libią w kwestiach migracji i następujące po nim jak najszybsze wdrożenie projektów.
 Zintensyfikowanie badań, tak aby zwiększyć rozumienie i poprawić zarządzanie falami migracji, wychodząc od składnika migracji w regionalnych programach MEDA JAH I.
 Pomoc w zwiększaniu powiązań między krajami Afryki Północnej i Subsaharyjskiej w ramach inicjatywy możliwych szlaków migracyjnych.
 Kontynuowanie dialogu i współpracy z UNHCR-em w udzielaniu pomocy państwom trzecim w rozwijaniu ich zdolności ochrony uchodźców.
 Zorganizowanie w Wiedniu w maju 2006 r. konferencji w sprawie Roli bezpieczeństwa wewnętrznego w stosunkach UE z jej sąsiadami.
Finansowanie
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie znaczenia kwestii migracji i zamiar Komisji zwiększenia jej pomocy finansowej w obszarach związanych z migracją w odniesieniu do jej stosunków z państwami trzecimi, w tym poprzez przyznanie do 3% ENPI, i podobne wysiłki w odniesieniu do innych stosownych instrumentów finansowych. Podobne wysiłki będą w szczególności rozpatrywane w przypadku Afryki Subsaharyjskiej, tak aby radzić sobie z przyczynami migracji.
Rada Europejska podkreśla również znaczenie zapewnienia właściwej wagi Afryce i krajom basenu Morza Śródziemnego w ramach programu AENEAS, w przypadku działań finansowanych w 2006 r., w tym działań promujących synergię między migracjami a rozwojem. Należy również zapewnić odpowiednie środki na programy tematyczne dotyczące współpracy z państwami trzecimi w obszarach migracji i azylu w ramach przyszłej perspektywy finansowej, zapewniając jednocześnie wystarczająco elastyczne sposoby szybkiego ich uruchamiania w przypadku poważnej i pilnej potrzeby.
Wdrażanie i sprawozdawczość
Rada Europejska podkreśla znaczenie szybkiego wdrożenia określonych środków priorytetowych i wzywa Komisję do zorganizowania spotkań koordynacyjnych Państw Członkowskich, FRONTEX-u, UNHCR-u i, w razie konieczności, innych właściwych organizacji.
Rada Europejska wzywa Komisję do złożenia sprawozdania o postępie prac osiągniętym do końca 2006 r.

________________________
ZAŁĄCZNIK II
LEPSZE UREGULOWANIA PRAWNE

Ograniczanie obciążeń przedsiębiorstw i obywateli poprzez uproszczenia i przegląd
Rada Europejska potwierdza znaczenie zmniejszania niepotrzebnych obciążeń nałożonych na przedsiębiorstwa i obywateli. W tym zakresie z zadowoleniem przyjmuje nowy program upraszczania prawodawstwa UE1 przedstawiony przez Komisję oraz wzywa Radę i Parlament Europejski do traktowania jako priorytetowe wniosków mających na celu uproszczenie prawodawstwa w ich drodze przez system legislacyjny. Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu, odnotowuje jej wynik i wzywa Komisję do dalszego monitorowania już przedłożonych wniosków w zakresie ich oddziaływania, również na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, w celu ich zmiany, zastąpienia lub wycofania, jeśli byłoby to stosowne.
Zaktualizowany system ocen oddziaływania
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zaktualizowany system ocen oddziaływania2 przedstawiony przez Komisję, łącznie ze zobowiązaniem do przygotowania zintegrowanych ocen oddziaływania dla wszystkich ważniejszych wniosków legislacyjnych oraz dokumentów definiujących politykę w programie pracy Komisji. Oceny te powinny obejmować zbadanie wielu opcji, z przeprowadzeniem w stosownych przypadkach analiz sektorowych, jakie mogłyby ewentualnie odpowiadać ustalonym celom danego wniosku, łącznie z opcjami innymi niż legislacyjne oraz dalszą harmonizacją, stosownie do potrzeb. Wzywa Radę i Parlament Europejski do wykorzystania w pełni przygotowanych przez Komisję ocen oddziaływania jako narzędzia, w oparciu o które podejmuje się decyzje polityczne oraz do realizacji wspólnego podejścia do oceny oddziaływania. Potwierdza znaczenie przejrzystości w procesie opracowywania kierunków polityki oraz prowadzonych w odpowiednim momencie skutecznych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz oczekuje kompleksowej niezależnej oceny systemu ocen oddziaływania przygotowanego przez Komisję, który ma zostać uruchomiony na początku 2006 r.
Wspólna metodologia UE oceny kosztów administracyjnych nakładanych przez prawodawstwo
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wspólnej metodologii UE dotyczącej oceny kosztów administracyjnych nakładanych przez prawodawstwo3 oraz wzywa Komisję do rozpoczęcia systematycznego mierzenia obciążeń administracyjnych zgodnie z przejrzystymi kryteriami, jako część zintegro`wanych ocen oddziaływania, które mają zostać uruchomione w styczniu 2006 r. Podkreśla w tym kontekście znaczący wkład, jaki te metody mogłyby wnieść w określanie, które przepisy wymagają uproszczenia, i zachęca Komisję do przeanalizowania opcji ustanowienia w poszczególnych sektorach mierzalnych celów w zakresie zmniejszania obciążeń administracyjnych. Rada Europejska uznaje znaczenie, jakie dla Państw Członkowskich ma dostarczenie, na żądanie i w wyważony sposób, informacji koniecznych do oceny kosztów administracyjnych nakładanych przez prawodawstwo UE.
ZAŁĄCZNIK III

OŚWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ
1. Rada Europejska ponownie deklaruje swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju w regionie Bliskiego Wschodu i w basenie Morza Śródziemnego, opartych na poszanowaniu państwa prawnego, demokracji i praw człowieka.
2. Rada Europejska zdaje sobie sprawę z wyzwań, w obliczu których stoją kraje Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego. Wzywa wszystkich swoich partnerów do rozstrzygania sporów na drodze pokojowej, do zaprzestania gróźb użycia siły lub jej używania, do zakończenia wzniecania buntów i do wspierania bezpieczeństwa w regionie. Rada Europejska wzywa swych partnerów do przystąpienia do międzynarodowych umów o nierozprzestrzenianiu broni, o kontroli nad nią i rozbrojeniu oraz do stosowania się do tych umów, a także do dążenia, aby ze strefy bliskowschodniej usunąć broń masowego rażenia oraz uniemożliwić jej dostarczanie. Wzywa swoich partnerów do walki z terroryzmem i siatkami terrorystycznymi. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, UE jest gotowa do podjęcia współpracy ze wszystkimi państwami.
Iran
3. Rada Europejska surowo potępia głoszone przez prezydenta Ahmadineżada wezwanie do zniszczenia Izraela i zanegowanie przez niego istnienia Holocaustu. Komentarze te są całkowicie nie do zaakceptowania i nie ma dla nich miejsca w cywilizowanej debacie politycznej. Rada Europejska przypomina, że w listopadzie bieżącego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w drodze konsensusu, włącznie z Iranem, rezolucję, która „odrzuca jakiekolwiek pełne lub częściowe zaprzeczenie Holocaustu jako wydarzenia historycznego” wzywając wszystkie Państwa Członkowskie do przekazywania swoim obywatelom wiedzy na temat Holocaustu. Rada Europejska ponownie potwierdza prawo Państwa Izrael do istnienia w bezpiecznych i uznanych granicach. Rada Europejska przypomina, że wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązali się do powstrzymania się od gróźb lub użycia siły wymierzonych w integralność terytorialną lub niezależność polityczną jakiegokolwiek państwa. UE wzywa przywództwo irańskie do przyłączenia się do międzynarodowego porozumienia w sprawie konieczności rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego, które polegałoby na współistnieniu dwóch państw, poparcia prób pokojowego rozwiązania sporów między Izraelem i jego sąsiadami oraz zakończenia udzielania wsparcia ugrupowaniom, które popierają akty terroryzmu lub ich dokonują.
4. Rada Europejska jest głęboko zaniepokojona faktem, że Iran nie zdołał przekonać o całkowicie pokojowym charakterze swego programu jądrowego. Wznowienie przez Iran działań w ośrodku przetwarzania uranu w Isfahanie, utrzymujący się brak przejrzystości oraz odmowa z jego strony podjęcia kroków, które zostały nakazane w rezolucjach wydanych następnie przez Radę Gubernatorów MAEA, wzbudziły w Unii Europejskiej kolejne obawy co do zamiarów Iranu. Chociaż UE nie ustaje w pracach nad rozwiązaniem dyplomatycznym, dostępne możliwości mogą się wkrótce wyczerpać, Rada Europejska nalega więc, aby Iran zareagował w sposób konstruktywny, m.in. stosując wszystkie środki budowy zaufania zaproponowane przez Radę Gubernatorów MAEA oraz powstrzymując się od dalszych jednostronnych ruchów, które mogłyby zaostrzyć sytuację.
5. Rada Europejska podkreśla, że to, czy długofalowe stosunki z Iranem zostaną wzmocnione czy też będą słabły, zależeć będzie od postępu w rozwiązywaniu wszelkich niepokojących problemów. Biorąc pod uwagę prowokacyjny charakter działań politycznych, jakie Iran podejmuje od maja, Rada przyznaje, że istnieje potrzeba poddawania ciągłej ścisłej ocenie opcji dyplomatycznych UE oraz kontynuowania dostosowywania podejścia UE w świetle deklaracji i działań Iranu. Rada Europejska ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem poszanowania praw człowieka oraz podstawowych swobód politycznych w Iranie i wzywa Iran do wykazania poszanowania dla tych zasad poprzez podjęcie konkretnych kroków, takich jak ostateczne uwolnienie Akbara Gandżiego i innych więźniów sumienia. W duchu solidarności UE Rada wzywa Iran do zniesienia wszystkich ograniczeń dyskryminujących wobec poszczególnych Państw Członkowskich.

Irak

6. Rada Europejska potwierdza, że UE nadal udziela Irakowi wsparcia w jego przemianach politycznych zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1546 i 1637 i że jest zaangażowana w niesienie pomocy narodowi irackiemu przy budowaniu bezpiecznego, stabilnego, zjednoczonego i zamożnego Iraku. Z dużym zadowoleniem przyjmuje wybory z dnia 15 grudnia, które stanowią kolejny krok ku demokracji i stabilności w Iraku, i zachęca do szybkiego utworzenia nowego rządu po wyborach. Rada Europejska dostrzega podziały nadal istniejące w Iraku. Wzywa wszystkie partie irackie, aby zobowiązały się do podejmowania jedynie pokojowych działań i aktywnie działały na rzecz pojednania. Stanowczo potępia okrucieństwa, których dopuszczają się terroryści. Unia Europejska jest gotowa do wspierania narodu irackiego w osiąganiu szerszego consensusu w sprawie przyszłości jego państwa, m.in. dzięki przeglądowi konstytucji, oraz w dalszym budowaniu nowego i obejmującego wszystkich, postsaddamowskiego systemu politycznego. Rada Europejska wyraża zadowolenie w związku z posiedzeniem na temat Iraku, zorganizowanym w dniach 19-21 listopada przez Ligę Arabską i popiera zwołanie na początku 2006 r. konferencji na temat zgody narodowej. Rada Europejska zdecydowanie wzywa państwa regionu, zwłaszcza Syrię i Iran, do wsparcia procesu politycznego w Iraku i do rozwinięcia stosunków dobrosąsiedzkich, w tym poprzez współpracę z Irakiem mającą na celu zapobieganie przekraczaniu granic przez terrorystów.

7. Rada Europejska ponownie zapewnia o swoim zaangażowaniu we wspieranie odbudowy Iraku, m.in. poprzez misję UE wprowadzenia prawa. Rada Europejska wyraża zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami o łamaniu praw człowieka w Iraku i wzywa władze irackie do zajęcia się tym problemem niezwłocznie i w sposób przejrzysty. Podkreśla zdecydowany sprzeciw UE wobec stosowania kary śmierci. Jest nadal gotowa do podjęcia systematycznego dialogu politycznego z Irakiem na mocy wspólnej deklaracji politycznej UE-Irak. UE ma nadzieję na dalsze poszerzanie i wzmacnianie swoich stosunków z Irakiem, także poprzez ustanowienie stosunków umownych, po ustanowieniu w Iraku rządu wybranego zgodnie z konstytucją.
Liban
8. Rada Europejska ponownie zapewnia o swoim poparciu dla jedności, stabilności i niezależności Libanu i przypomina jego sąsiadom o zobowiązaniu do poszanowania suwerenności Libanu. Rada Europejska zdecydowanie potępia zabójstwo Gibrana Tueniego i osób z nim podróżujących. Zabójstwo to jest ostatnim z serii w bezwzględnej kampanii wymierzonej w obywateli, dziennikarzy, przywódców politycznych Libanu oraz w ich prawo do wolności wypowiedzi. Rada Europejska z dużym zaniepokojeniem odnotowuje również wnioski płynące z drugiego sprawozdania Międzynarodowej Niezależnej Komisji Śledczej ONZ (UNIIIC) kierowanej przez Detleva Mehlisa. Odnotowuje potwierdzenie poważnych oznak zaangażowana libańskich i syryjskich służb bezpieczeństwa w zabójstwo Rafika Haririego, oraz wyraża swoje zaniepokojenie niepełną współpracą władz syryjskich z tą Komisją. Wzywa Syrię do bezwarunkowej współpracy z Niezależną Komisją Śledczą ONZ, która nie ustaje w staraniach o postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za zabójstwo Rafika Haririego. Z zadowoleniem przyjmuje jednogłośne przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1644 z dnia 15 grudnia, która przedłuża mandat UNIIIC; upoważnia UNIIIC do zapewnienia pomocy technicznej władzom libańskim w prowadzonych przez nie dochodzeniach w sprawie innych ataków terrorystycznych dokonanych w Libanie od dnia 1 października 2004 r. i uznaje żądanie rządu libańskiego, aby osoby oskarżone o udział w zabójstwie Rafika Haririego były sądzone przed trybunałem o charakterze międzynarodowym.

9. Rada Europejska ponownie potwierdza swoje pełne poparcie dla rządu libańskiego i wzywa go do rozciągnięcia swojej władzy na całe terytorium kraju oraz do niezwłocznego podjęcia gospodarczych i politycznych reform, zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu grupy głównej, które odbyło się we wrześniu w Nowym Jorku. Z zadowoleniem przyjmuje zamiar zorganizowania międzynarodowej konferencji na początku 2006 r. Przypomina wszystkim zainteresowanym o ich zobowiązaniu do wdrożenia w całości rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1559, łącznie z rozwiązaniem i rozbrojeniem oddziałów milicji.


Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie
10. Rada Europejska potwierdza swoje zaangażowanie w pełne wprowadzenie w życie mapy drogowej Kwartetu Bliskowschodniego. Z zadowoleniem przyjmuje wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy i części Zachodniego Brzegu Jordanu, co oznacza duży krok naprzód we wprowadzaniu w życie mapy drogowej. Rozpoczęcie misji UE ds. szkolenia i kontroli, której zadaniem jest nadzorowanie funkcjonowania przejścia granicznego w Rafah oraz pomoc UE w zwiększaniu zdolności zarządzania granicą palestyńską odzwierciedlają mocne zaangażowanie UE we wspieranie stron współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia trwałego, wynegocjowanego porozumienia. Rada Europejska wzywa do szybkiego wdrożenia wszystkich aspektów umowy z dnia 15 listopada dotyczącej ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych. Pochwala starania specjalnego wysłannika Kwartetu Bliskowschodniego i podkreśla znaczenie stałego międzynarodowego zaangażowania w proces pokojowy.
11. Rada Europejska podkreśla, że wszystkie palestyńskie ugrupowania, m.in. Hamas, powinny odrzucić przemoc, uznać prawo Izraela do istnienia i rozbroić się. Chcący uczestniczyć w procesie politycznym, nie mogą angażować się w działania zbrojne, jako że istnieje zasadnicza sprzeczność między takimi działaniami a budowaniem państwa demokratycznego. Z tego względu Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Autonomii Palestyńskiej potępiające przemoc i wzywające grupy zaangażowane w działalność terrorystyczną do jej porzucenia i do zaangażowania się w proces demokratyczny. Wzywa Autonomię Palestyńską do podjęcia stanowczych działań przeciwko osobom dokonującym aktów przemocy lub zastraszania i do zapewnienia całkowitej kontroli nad bezpieczeństwem na obszarach podlegających jej władzy. UE w dalszym ciągu jest zaangażowana we wspieranie reform w Autonomii Palestyńskiej i we wzmacnianie palestyńskich sił bezpieczeństwa oraz możliwości policji cywilnej, m.in. dzięki misji policyjnej UE oraz współpracy z reprezentującym USA Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa.
12. Rada Europejska podkreśla znaczenie wyborów do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej przewidzianych na styczeń 2006 r. Wzywa Izrael do pełnej współpracy z Autonomią Palestyńską w przygotowaniach i przeprowadzeniu wyborów, zwłaszcza w zakresie swobody przemieszczania się wszystkich kandydatów, osób pracujących przy wyborach i wyborców, w szczególności we Wschodniej Jerozolimie, oraz z zadowoleniem przyjmuje powołanie misji obserwacyjnej UE ds. wyborów.
13. Rada Europejska wzywa rząd izraelski do wstrzymania wszelkich sprzecznych z prawem międzynarodowym działań na Terytoriach Palestyńskich, m.in. tworzenia osiedli, rozbiórki palestyńskich domów i budowy muru granicznego na terenach okupowanych. Fizycznie uniemożliwia to znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania opartego na współistnieniu dwóch samodzielnych państw. Szczególne obawy budzą działania izraelskie we Wschodniej Jerozolimie oraz wokół niej, zwłaszcza w odniesieniu do osiągnięcia ostatecznego porozumienia w kwestii Jerozolimy.
Stabilność regionalna
14. Rada Europejska wzywa wszystkie zainteresowane państwa do przyjęcia natychmiastowych środków praktycznych wspierających stabilizację w regionie. Środki te obejmują poparcie prób pokojowego rozwiązania sporów między Izraelem i jego sąsiadami, wspieranie integrujących procesów politycznych w Iraku oraz wdrożenie w Libanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1559 i innych odnośnych rezolucji, również przez zaprzestanie udzielania wsparcia ugrupowaniom posługującym się przemocą, poprzez zapobieganie ich przemieszczaniu, organizowaniu się oraz dostawom broni, a także poprzez wywieranie na nie nacisku, by zaprzestały działań terrorystycznych.
Reformy polityczne, społeczne i gospodarcze
15. Rada Europejska podkreśla swoje zaangażowanie we wspieranie reform politycznych, społecznych

i gospodarczych. Podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do pełnego wdrożenia partnerstwa strategicznego UE z krajami basenu Morza Śródziemnego i regionu Bliskiego Wschodu oraz swoje zaangażowanie we współpracę z wszystkimi krajami regionu, także z krajami GCC, Jemenem, Iranem i Irakiem.


Proces barceloński
16. Rada Europejska przypomina, że proces barceloński, wzmocniony przez Europejską Politykę Sąsiedztwa, stanowi główne ramy stosunków z krajami basenu Morza Śródziemnego. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postęp w realizacji planów działania w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, które podpisano z Izraelem, Jordanią, Marokiem, Autonomią Palestyńską oraz Tunezją; odnotowuje rozpoczęcie negocjacji z Egiptem i wstępne konsultacje z Libanem; zachęca Komisję do sporządzenia sprawozdania krajowego na temat Algerii z myślą o negocjowaniu planu działania.
17. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje szczyt Euromed, zorganizowany w 10. rocznicę podpisania deklaracji barcelońskiej, który odbył się w dniach 27 i 28 listopada w Barcelonie, i na którym przyjęto wspólnie uzgodniony pięcioletni program prac oraz Kodeks postępowania w zakresie zwalczania terroryzmu. Pięcioletni program prac zawiera średniookresowe cele w dziedzinie partnerstwa politycznego i bezpieczeństwa, trwałego wzrostu gospodarczego i reform, edukacji i wymiany społeczno-kulturalnej oraz migracji, integracji społecznej, wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Rada Europejska zaleca, aby każda Prezydencja, po konsultacji z Komisją i Państwami Członkowskimi, przedstawiała Radzie sprawozdanie omawiające szczegółowo ich zamiary dotyczące realizacji programu prac oraz zachęca Komisję do okresowego informowania Rady o jego realizacji. Kodeks postępowania w zakresie zwalczania terroryzmu stanowi istotny krok naprzód w naszej współpracy z krajami basenu Morza Śródziemnego w zakresie polityki i bezpieczeństwa.
Libia
18. Rada Europejska odnotowuje postęp w rozwoju stosunków UE z Libią oraz wzywa do kontynuowania wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii budzących obawy UE oraz pozostałych nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych. Przypomina pragnienie UE, aby Libia stała się pełnym członkiem procesu barcelońskiego, w którym Libia mogłaby odgrywać ważną rolę. Udział w tym procesie oraz dalsze postępy zmierzające do zawarcia Układu o Stowarzyszeniu będą wymagały od Libii pełnego przyjęcia deklaracji i barcelońskiego dorobku prawnego.

1Dok. 13976/05

2http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm

3Dok. 13629/05

15914/05

PL: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 100.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna