Rada gminy radomyśL n/sanem studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl n/SanemPobieranie 1.46 Mb.
Strona1/40
Data08.05.2016
Rozmiar1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
RADA GMINY RADOMYŚL n/SANEM

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl n/SanemZałącznik Nr I

do Uchwały Nr IV / 25 / 02

Rady Gminy Radomyśl

z dnia 30 grudnia 2002 r.


I zmiana Studium

Załącznik Nr I

do Uchwały Nr XXVII/223/09

Rady Gminy Radomyśl

z dnia 30 grudnia 2009 r.


RADOMYŚL 2002 rok

Zespół autorski:
mgr Władysław Gurdak Główny projektant
upr. urb. Nr 1094/90

Wprowadzenie

Powiązania funkcjonalno – przestrzenne gminy

Cele i kierunki rozwoju

Polityka realizacji przedsięwzięć publicznychmgr inż. arch. Marta Pieróg

Ochrona dziedzictwa kulturowego

mgr Jan Rakuś

Polityka rozwoju w sferze społeczno – gospodarczej

Anna Matyka

Wartości środowiska przyrodniczego

mgr inż. Aniela Grądziel

Problematyka zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

inż. Maria Mróz

Kierunki i zasady rozwoju systemów transportowych

mgr inż. Jan Sadecki

mgr inż. Janina Wiącek

Kierunki i zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej

tech. Jolanta Kocoń

tech. Maria Rzepka

tech. Robert Sudoł

Opracowanie graficzne, techniczne, skład, redakcja komputerowa

Zespół autorski I zmiany:
mgr inż. arch. Krystyna Kołodziejczyk-Dobrzańska upr. urb. OIU KT-014

Główny projektant

Anna Matyka

Środowisko przyrodnicze

mgr Jacek Morawski

Opracowanie graficzne


Spis treści:

UCHWAŁA 9

Tekst Uchwały Nr IV / 25 / 2002 Rady Gminy Radomyśl n/Sanem z dnia 30 grudnia 2002 r. 11

Tekst Uchwały Nr XXVII/223/2009 Rady Gminy Radomyśl n/Sanem z dnia 30 grudnia 2009 r. 13

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 15

Uwagi ogólne 17

Podstawa prawna i zakres opracowania 18

Metoda sporządzania studium 18

1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania gminy w określonym obszarze administracyjnym, przyrodniczym
i społeczno–gospodarczym 23


2. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 24

2.1. Położenie geograficzne i morfologia terenu 24

2.2. Budowa geologiczna 24

2.3. Zasoby surowcowe 25

2.4. Klimat 26

2.5. Środowisko wodne 262.5.1. Wody powierzchniowe 26

2.5.2. Wody podziemne – zasoby, jakość 29

2.6. Środowisko atmosferyczne 30

2.7. Gleby – stan zanieczyszczenia, zagrożenia 32

2.8. Promieniowanie elektromagnetyczne 32

2.9 Klimat akustyczny 33

2.10. Ogólna ocena stanu środowiska 33

2.11. Walory krajobrazowe 34

2.12. Środowisko biotyczne, system powiązań ekologicznych 34

2.12. Zasoby przyrody objęte ochroną prawną 37

2.13. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 392.13.1. Uwarunkowania ochronne wynikające z przepisów szczególnych i norm prawa lokalnego 39

2.13.2. Uwarunkowania ochronne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, stanowiących naturalny system powiązań przyrodniczych 39


2.13.3. Uwarunkowania wynikające z zagrożeń naturalnych 39

2.13.4. Uwarunkowania wynikające z antropogennych przeobrażeń i zagrożeń środowiska 39

3. Uwarunkowania kulturowe 41

3.1. Rys historyczny 41

4. Uwarunkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 54

4.1.Gospodarka rolna 54

4.2.Struktura użytków rolnych 55

4.3. Produkcja roślinna 56

4.4. Produkcja zwierzęca 56

4.5. Struktura agrarna 57

4.6. Formy władania ziemią 58

4.7. Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej 58

4.8. Uwarunkowania wynikające z własności gruntów 59

5. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 60

5.1. Demografia 605.1.1. Liczba ludności, struktura płci, gęstość zaludnienia 60

5.1.2. Struktura wieku 61

5.1.3. Ruch naturalny ludności 61

5.1.4. Migracje 62

5.1.5. Zatrudnienie 62

5.1.6. Problemy bezrobocia 62

5.2. Zasoby mieszkaniowe gminy 63

5.3. Stan infrastruktury socjalnej 65

5.3.1. Oświata 65

5.3.2. Usługi kultury 66

5.3.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 67

5.3.4. Sport i rekreacja 68

5.4. Podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy 706. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania systemu transportowego 73

6.1. Układ komunikacyjny gminy 73

6.2. Obciążenie ruchem zewnętrznym dróg wojewódzkich 74

6.3. Ocena funkcjonowania układu drogowego 756.3.1. Drogi wojewódzkie 75

6.3.2. Dogi powiatowe 76

6.3.3. Drogi gminne 77

6.4. Komunikacja zbiorowa 77

6.5. Komunikacja indywidualna 78

Rozwój motoryzacji w latach 1991–1998 79

Dynamika wzrostu motoryzacji i prognoza docelowa 79

6.6. Obsługa motoryzacji 80

6.7. Drogi transportu rolniczego 80

6.8. Komunikacja kolejowa 807. Uwarunkowania wynikające z wyposażenia i obsługi uzbrojenia technicznego 81

7.1. Elektroenergetyka 81

7.2. Telekomunikacja 84

7.2.1. Telefonia stacjonarna 84

7.2.2. Telefonia komórkowa 88

7.3. Zaopatrzenie w gaz 89

7.4. Zaopatrzenie w wodę 89

7.5. Gospodarka ściekowa 94

7.6. Gospodarka odpadami 95

7.7. Regulacja stosunków wodnych 978. Uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony ludności przed zagrożeniami żywiołowymi 99

8.1. Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne 998.1.1. Zagrożenia pożarowe 99

8.1.2. Zagrożenia chemiczne 99

8.1.3. Skażenia promieniotwórcze 99

9. Uwarunkowania wynikające z położenia poligonu wojskowego 100

10. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych 101

Wojewoda w ramach kompetencji administracji rządowej: 101

Organy powiatu mogą: 101

Wójt Gminy sporządza: 101

11. Podstawowe problemy gminy i szanse ich rozwiązania 103

12. Cele rozwoju gminy 109

13. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy 110

14. Kształtowanie środowiska przyrodniczego 115

14.1. Ochrona wód powierzchniowych 115

14.2. Ochrona wód podziemnych 115

14.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 116

14.4. Ochrona powierzchni ziemi, rekultywacje, wykorzystanie surowców 117

14.5. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 117

14.6. Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 117

14.7. System powiązań ekologicznych – tereny otwarte 121

14.8. Ochrona przed zagrożeniem powodziowym 121

14.9 Ochrona klimatu akustycznego 121

14.10. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 122

15. Polityka w zakresie ochrony środowiska kulturowego 122

15.1. Waloryzacja i ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego 122

15.2. Strefy ochrony konserwatorskiej 126

16. Polityka i kierunki rozwoju w odniesieniu do rolniczej przestrzeni produkcyjnej 129

17. Polityka rozwoju społeczno – gospodarczego 132

17.1. Prognoza rozwoju demograficznego 13217.1.1. Liczba ludności, gęstość zaludnienia 132

17.1.2. Struktura wieku 134

17.2 Prognoza zmian jakości życia mieszkańców 13417.2.1 System obsługi ludności gminy 134

17.3. Prognoza rynku pracy 136

17.4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 136

17.4.1. Rozwój mieszkalnictwa 136

17.4.2. Polityka mieszkaniowa 137

18. Polityka rozwoju systemu transportowego 138

18.1. Komunikacja drogowa 13818.1.1. Układ komunikacyjny docelowy 138

18.1.2. Droga krajowa 138

18.1.3. Drogi wojewódzkie 138

18.1.4. Drogi powiatowe 139

18.1.5. Drogi gminne 140

18.1.6. Drogi transportu rolniczego 140

18.1.7. Potrzeby parkingowe na obszarze gminy 142

18.1.7. Bezpieczeństwo ruchu 142

18.1.8. Ścieżki i trasy rowerowe 142

18.2. Komunikacja kolejowa 14319. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej 145

19.1. Elektroenergetyka 145

19.2. Telekomunikacja 146

19.3. Zaopatrzenie w gaz 147

19.4. Zaopatrzenie w wodę 147

19.5. Gospodarka ściekowa 148

19.6. Gospodarka odpadami 148

19.7. Regulacja stosunków wodnych 15020. Polityka w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami żywiołowymi 152

20.1. Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne 152

20.2. Aspekty obrony cywilnej 153

21. Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych gminy 154

21.1. Gospodarowanie mieniem komunalnym 154

21.2. Realizacja przedsięwzięć publicznych 156

21.3. Promocja gminy 157

21.4. Polityka lokalizacyjna 159

21.5. Określenie obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe 15922. Standardy urbanistyczne 161

23. Uzasadnienie przyjętych w studium rozwiązań 161

24. Synteza ustaleń I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl nad Sanem 162


Uchwała

Uchwała Nr IV / 25 / 2002

Rady Gminy Radomyśl n/Sanem

z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie:

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl n/Sanem

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 12.10.2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 – z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Radomyśl n/Sanem uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl n/Sanem jako akt kierownictwa wewnętrznego określający politykę przestrzenną gminy.§ 2

Studium stanowić będzie dokument ułatwiający przygotowanie lub podejmowanie decyzji przez Wójta Gminy w odniesieniu do lokalnych przedsięwzięć dla realizacji celów publicznych, działalności wymagającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów na obszarach nie objętych planami miejscowymi, a także dokumentem,


na podstawie którego następować będzie koordynacja działań związanych
z zagospodarowaniem terenów na obszarze gminy.

§ 3


Zobowiązuje się Wójta Gminy do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy
w oparciu o kierunki i zasady przyjęte w „Studium”.

§ 4


Integralną część uchwały stanowią:

Załącznik Nr I


zawierający część opisową polityki rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy.

Załącznik Nr II


zawierający część rysunkową:

plansza Nr 1. Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Struktura funkcjonalno–przestrzenna 1:10 000.

plansza Nr 2. Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Infrastruktura techniczna 1:10 000.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Uchwała Nr XXVII/223/2009

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl nad Sanem
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Radomyśl nad Sanem postanawia, co następuje:
§ 1


  1. Uchwala się I zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl nad Sanem, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/25/02 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 grudnia 2002 r. zwaną w dalszej części uchwały „zmianą studium”.
  1. Ustalenia „zmiany studium” zawarte są w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

1) Część tekstowa (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), wprowadzone zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

2) Część graficzna:  1. załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – Uwarunkowania przestrzenne w skali
    1:10 000 – wprowadzone informacje oznaczono zgodnie z legendą.

  2. załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Struktura funkcjonalno-przestrzenna w skali 1:10 000 – wprowadzone zmiany oznaczono zgodnie z legendą.

  3. załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Infrastruktura techniczna w skali 1:10 000 – wprowadzone zmiany oznaczono zgodnie z legendą.


§ 2
Zakres zmiany studium obejmuje:

wskazanie dodatkowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej oraz określenie zasad ich zagospodarowania na obszarze położonym w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Długa – Miejscowość Musików.§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadzenie  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna