Rada miasta włOCŁawek skorowidz uchwał rok 2009


Kultura fizyczna, turystyka i rekreacjaPobieranie 293.38 Kb.
Strona5/5
Data29.04.2016
Rozmiar293.38 Kb.
1   2   3   4   5

Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja
Uchwała NR XXXIII/215/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.Uchwała NR XXXI/198/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie rachunku dochodów własnych Włocławskiej Informacji Turystycznej we Włocławku.

Uchwała NR XXXI/197/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Włocławska Informacja Turystyczna we Włocławku.

Uchwała NR XXVI/5/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego".


Kultura i opieka nad zabytkami
Uchwała NR XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 roku.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku".

Uchwała NR XXIX/80/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie przyznania w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.M
Młodzieżowa Rada Miasta
Uchwała NR XXVI/1/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.


N
Niepełnosprawni
Uchwała NR XXXV/335/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasta Włocławek na realizację w 2009 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uchwała NR XXXI/134/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przyznanych Gminie Miasta Włocławek na realizację w 2009 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.Uchwała NR XXVII/16/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2009 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.Uchwała NR XXVII/14/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 - 2013.


O
Ochrona środowiska
Uchwała NR XXXI/133/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu listy generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczącej powołania w Polsce nowych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wynikających z Dyrektywy Rady 92/43EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, proponowanych do utworzenia na terenie Miasta Włocławek.


Opieka społeczna
Uchwała NR XXXV/303/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała NR XXXV/302/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławka na lata 2008 - 2015.

Uchwała NR XXXV/301/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodzin i rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla miasta Włocławek".Uchwała NR XXVII/17/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz podmioty działające na jej zlecenie.

Uchwała NR XXVII/15/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2008.


Ochrona zdrowia
Uchwała NR XXXI/200/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.


Oświata, przedszkola
Uchwała NR XXXVII/382/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała NR XXXVII/381/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku na rok 2010.Uchwała NR XXXIV/287/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.Uchwała NR XXVIII/38/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47.

Uchwała NR XXVIII/37/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3.

Uchwała NR XXVIII/36/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku.

Uchwała NR XXVIII/35/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku i nadaniu statutu.

Uchwała NR XXVIII/34/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku.

Uchwała NR XXVIII/33/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej Nr 18 im. 1 batalionu Morskiego we Włocławku.

Uchwała NR XXVIII/32/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 9 we Włocławku, ul. Promienna 15.Uchwała NR XXVIII/27/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 11 w Zespole Szkół Nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89.

Uchwała NR XXVIII/26/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 10 we Włocławku, ul. Szkolna 13.Uchwała NR XXVII/19/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała NR XXVII/18/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7.
P
Parkowanie pojazdów
Uchwała NR XXXV/336/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
Planowanie przestrzenne
Uchwała NR XXXVI/347/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie przystąpienia ndosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, polną oraz terenami bocznicy kolejowej.

Uchwała NR XXXVI/346/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9 terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2 południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80.

Uchwała NR XXXVI/345/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody "Krzywe Błota" - części działki nr 402 KM 1 Michelin.


Uchwała NR XXXIV/232/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej, oraz Parku im. W. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul.Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodolnej 8,10,12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2.Uchwała NR XXXIV/231/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową, działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85.

Uchwała NR XXXIV/230/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85.

Uchwała NR XXXIV/229/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kapitulnej i Długiej.Uchwała NR XXXIII/217/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra.Uchwała NR XXXII/208/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki Nr 1/2 i 3/12 KM 83.

Uchwała NR XXXII/207/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenu objętego Uchwałą Nr 3/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku.Uchwała NR XXVIII/31/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80 północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną .

Uchwała NR XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.


Programy unijne
Uchwała NR XXXVI/338/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach Projektu "Lepsza przyszłość - wyrównywania szans w edukacji" skierowanego do publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Gminę Miasto Włocławek.Uchwała NR XXXVII/383/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do prac nad projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2.Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia polegającym na udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego na rozwój przedsiębiorczości w mieście Włocławek i powiecie włocławskim nowopowstającym firmom.Uchwała NR XXXV/331/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie uchwalenia regulaminu szczególnego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach Projektu "Wiedza + Umiejętności = Pewna Praca" skierowanego do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Włocławek.Uchwała NR XXIX/81/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek jako partner do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Teatr "Nasz" w partnerstwie pn. "Szansa - Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej" w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała NR XXXII/206/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do prac nad projektem w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


Uchwała NR XXXI/196/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu pn.: „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Włocławski Klucz do Sukcesu”.

Uchwała NR XXVIII/75/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu partnerskiego pn. „Stop bierności, bądź kobietą sukcesu”.

Uchwała NR XXVIII/74/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie: współdziałania Gminy Miasto Włocławek z Województwem Kujawsko – Pomorskim i innymi gminami województwa Kujawsko – pomorskiego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Uchwała NR XXVIII/73/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Włocławek do projektu „ABC przedsiębiorczości. Jak założyć firmę i osiągnąć sukces”.Uchwała NR XXVIII/39/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasto Włocławek projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
S
Skargi
Uchwała NR XXXVII/380/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Fredry nr 14 i 16 na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała NR XXXVII/379/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Genowefy i Władysława Lipińskich na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała NR XXXVI/341/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXXV/333/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.Uchwała NR XXXV/300/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi oraz wniosku.Uchwała NR XXXV/299/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie przekazania wniosku.Uchwała NR XXXV/298/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie umorzenia postępowania skargowego oraz przekazania wniosku.


Uchwała NR XXXIV/296/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.

Uchwała NR XXXIV/289/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXXIV/288/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.Uchwała NR XXXIV/228/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Włodzimierza Wojciechowskiego na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.Uchwała NR XXXIII/211/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania wniosku.Uchwała NR XXXIII/214/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Adama Szymańskiego na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.Uchwała NR XXXIII/213/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Pierzchałki na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała NR XXXIII/212/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anety Grunwal-Olejnik na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Uchwała NR XXXIII/210/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXXIII/209/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 6 we Włocławku.

Uchwała NR XXXII/204/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.

Uchwała NR XXXII/203/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXXII/202/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXXII/201/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Ptaszyńskiego na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

Uchwała NR XXXI/130/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania wniosku.Uchwała NR XXIX/78/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie przekazania wniosku.Uchwała NR XXIX/77/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXIX/76/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie przekazania skargi.

Uchwała NR XXVII/7/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Grodzkiego na działalność Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej we Włocławku.


Statuty i regulaminy jednostek
Uchwała NR XXXV/330/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku.Uchwała NR XXIX/79/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2009 roku.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku.

W

Wolontariat


Uchwała NR XXXVI/348/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010".


Wybory, komisje Rady, Rada
Uchwała NR XXXVI/342/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.Uchwała NR XXXV/334/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009 roku.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.

Uchwała NR XXXIV/297/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.Uchwała NR XXXIV/295/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała NR XXXIV/294/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała NR XXXIV/293/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała NR XXXIV/292/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała NR XXXIV/291/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała NR XXXIV/290/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 roku.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.Uchwała NR XXVII/25/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Uchwała NR XXVII/24/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku.
w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek.Uchwała NR XXVII/10/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych.Uchwała NR XXVII/8/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.Uchwała NR XXVII/6/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.Uchwała NR XXVI/2/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.


Wynagrodzenia
Uchwała NR XXVII/9/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2009 roku.
w sprawie spełnienia przesłanek do nabycia przez Prezydenta Miasta Włocławka prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.


Pobieranie 293.38 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna