Rada programowo-naukowaPobieranie 41.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar41.82 Kb.
RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

Przewodnicząca:prof. dr hab. Grażyna Borys

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Borys

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiuprof. dr hab. Danuta Dziawgo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuprof. dr hab. Leszek Dziawgo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuprof. dr hab. Bogusław Fiedor

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudoc. Dr. Ing. Olga Hasprová

Technická Univerzita v Liberciprof. dr hab. Leszek Patrzałek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiuprof. dr hab. Sławomir Sojak

Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Jacek Adamek, prof. UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuKOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca / Kierownik naukowy:

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE we WrocławiuSekretarz naukowy:

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE we WrocławiuCzłonkowie:

dr Melania Bąk, dr Jarosław Dziuba, dr Elżbieta Hajduga,

dr Alicja Janusz, dr Joanna Kogut, dr Robert Kurek, dr Magdalena Swacha-Lech, dr Joanna Zuchewicz

Sekretarz do spraw administracyjnych:

mgr Adriana PrzybyszewskaBIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Katedra Finansów i Rachunkowości

ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 86

58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 75 38 263

e-mail adriana.przybyszewska@ue.wroc.pl

! Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konferencji:

http://www.ezit.ue.wroc.pl/kfir/k2015

Ważne terminy i warunki uczestnictwa:


 • do 31 stycznia 2015 roku – rejestracja (zgłoszenie udziału) i wniesienie opłaty konferencyjnej

 • do 28 lutego 2015 roku – przesłanie artykułu


Formy i opcje uczestnictwa oraz opłaty konferencyjne:

czynne uczestnictwo: 1 350,00 zł*

(*dopłata za pokój jednoosobowy – 200,00 zł;

dopłata za publikację artykułu w języku angielskim – 300,00 zł;

dopłata za przekroczenie limitu objętości artykułu – 0,6 ark. wyd. – 200,00 zł;

dopłata za dodatkowy komplet publikacji dla współautora artykułu, który nie wnosi opłaty konferencyjnej – 100,00 zł)

bierne uczestnictwo (tylko artykuł lub tylko pobyt): 850,00 zł*

(* dopłaty j.w.)


Uczestnikom konferencji organizator zapewnia

(czynne uczestnictwo): • możliwość publikacji artykułów w jednym z czasopism: PN UE we Wrocławiu (7 pkt wg MNiSW-2013) lub

NAUKI O FINANSACH – najlepsze – (9 pkt wg MNiSW-2013)

 • możliwość prezentacji referatu (wystąpienie lub poster)

 • materiały konferencyjne, w tym komplet publikacji

 • noclegi i wyżywienie w Hotelu ARTUS*** w Karpaczu

 • uroczystą kolację integracyjną

 • możliwość korzystania z kompleksu basenowego

 • atrakcję – niespodziankę


Wpłaty należy dokonać

na rachunek bankowy o numerze34 1090 1997 0000 0005 2800 0070

z dopiskiem w tytule przelewuFR2015 – Imię Nazwisko uczestnikaKatedra Finansów i Rachunkowości

ma zaszczyt zaprosić na

objętą patronatem: • Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 • Stowarzyszenia Finansów

i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

III Ogólnopolską Konferencję Naukową

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ETYKA, STABILNOŚĆ FINANSOWA,


która odbędzie się w Karpaczu

w dniach 13-15 kwietnia 2015 roku

Cele główne konferencji:

 • określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładów: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego

 • określenie wpływu systemu finansowego na destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne oraz degradację ekosystemów


Cele szczegółowe konferencji:

 • integracja środowiska pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych badaniami nad wpływem paradygmatu zrównoważonego rozwoju na rozwój nauk o finansach

 • wymiana wyników badań oraz poglądów i doświadczeń między przedstawicielami ośrodków naukowych zainteresowanych finansowymi aspektami zrównoważonego rozwoju

 • pogłębienie wiedzy na temat procesów społecznych i gospodarczych oraz procesów i usług środowiskowych związanych z polityką finansową i zarządzaniem finansowym z perspektywy europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej (makro i mikroekonomicznej)

 • wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w pracach organizacyjnych młodych pracowników naukowych i przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego


Tematyka konferencji

obejmuje następujące – przykładowe – zagadnieniaujęte w trzech blokach tematycznych:


 1. Sektor finansowy w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar wiarygodności i odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego

 • standardy etyczne w polityce pieniężnej

 • zarządzanie rezerwami walutowymi w kontekście sprawiedliwości międzygeneracyjnej

 • pieniądz wirtualny i jego wpływ na systemy monetarne

 • standardy etyczne w obrocie finansowym

 • bezpieczeństwo systemów płatniczych

 • odporność banków na zagrożenia makroekonomiczne

 • odporność firm ubezpieczeniowych na zagrożenia katastroficzne i nadzwyczajne

 • odpowiedzialny nadzór finansowy

 • odpowiedzialny nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi

 • modele biznesowe banków/firm ubezpieczeniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju

 • etyka biznesu a praktyki shadow banking

 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne

 • standardy etyczne w polityce wynagradzania kadry kierowniczej w instytucjach finansowych

 • redukcja wykluczenia finansowego w drodze innowacji usług finansowych

 • prosumeryzm na rynku finansowym jako przejaw wzrostu świadomości i odpowiedzialności konsumentów

 • kapitał relacyjny i jego wpływ na wiarygodność i stabilność instytucji finansowych

 • rola rynku finansowego w zapewnieniu stabilności fiskalnej państwa

 • rola Banku Gospodarstwa Krajowego w obsłudze prospołecznych i prośrodowiskowych programów rządowych

 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych

 • rola rachunkowości instytucji finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju

 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości instytucji finansowych a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

 • standardy etyczne w rachunkowości instytucji finansowych
 1. Rola podmiotów sektora finansów publicznych w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju:

 • standardy etyczne w polityce budżetowej i zarządzaniu długiem publicznym

 • budżety zadaniowe a zintegrowana odpowiedzialność za politykę budżetową

 • planowanie budżetowe a stabilność finansów publicznych

 • standardy etyczne w działalności aparatu skarbowego

 • system podatkowy a wzrastające nierówności wewnątrzgeneracyjne i międzysektorowe

 • skuteczne egzekwowanie dyscypliny finansów publicznych

 • bezpieczny i stabilny system ubezpieczeń społecznych

 • sprawiedliwość i solidarność społeczna w systemie ubezpieczeń społecznych

 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność usług publicznych

 • zintegrowana (społeczno-ekonomiczno-środowiskowa) efektywność inwestycji finansowanych ze źródeł publicznych

 • finansowanie obszarów przyrodniczo cennych

 • publiczne (budżetowe i pozabudżetowe) źródła finansowania ochrony środowiska

 • demonstracyjna rola podmiotów sektora publicznego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju (partnerstwo publiczno-prywatne, inwestycje w efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, zielone zamówienia publiczne, inwestycje komunalne w energetykę rozproszoną)

 • odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego

 • państwowe fundusze inwestycyjne a solidarność międzygeneracyjna

 • efektywność i standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych

 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności instytucji sektora finansów publicznych

 • rola rachunkowości instytucji sektora finansów publicznych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju

 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości instytucji sektora finansów publicznych a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

 • standardy etyczne w rachunkowości instytucji sektora finansów publicznych 1. Funkcjonowanie podmiotów sektora realnego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju:

 • pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

 • problemowe rachunki kosztów środowiskowych jako instrument rachunkowości zarządczej

 • rachunki zewnętrznych kosztów społecznych i środowiskowych oraz metody ich internalizacji

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i podlegających wykluczeniu społecznemu

 • kapitał społeczny i środowiskowy jako determinanty kondycji finansowej przedsiębiorstw

 • strategie finansowe polskich przedsiębiorstw wobec polityki energetyczno-klimatycznej

 • efektywność pomocy publicznej na cele ekologiczne

 • efektywność inwestycji proekologicznych

 • wspieranie i promocja innowacji ekologicznych

 • systemy promocji i wsparcia odnawialnych źródeł energii

 • promocja prosumentów na rynku energii

 • spory wokół handlu aukcyjnego emisjami gazów cieplarnianych

 • koncesje i opłaty eksploatacyjne w optymalizacji społecznych i ekonomicznych korzyści eksploatacji bogactw naturalnych

 • odpowiedzialny nadzór właścicielski nad polskimi firmami z udziałem kapitału państwowego i komunalnego

 • rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

 • rola rachunkowości przedsiębiorstw we wspieraniu zrównoważonego rozwoju

 • edukacja w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

 • standardy etyczne w rachunkowości przedsiębiorstw

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna