Rada unii europejskiejPobieranie 59.97 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar59.97 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL
17048/12

(OR. en)PRESSE 500

PR CO 67


KOMUNIKAT PRASOWY

3204. posiedzenie RadyTransport, telekomunikacja i energia

Bruksela, 3 grudnia 2012 r.Przewodniczący Neoklis SYLIKIOTIS
Cypryjski minister handlu, przemysłu i turystyki

Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie energii odnawialnej wyznaczające kierunki przyszłych prac w zakresie wspierania energii odnawialnej.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z postępu działań następczych po konkluzjach Rady Europejskiej z lutego 2011 r. i przeprowadziła wymianę poglądów na temat osiągniętych postępów. Ministrowie wysłuchali również prezentacji Komisji na temat jej komunikatu „Uruchomienie wewnętrznego rynku energii”.


SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

Bezpieczeństwo wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich Error: Reference source not found

Energia odnawialna Error: Reference source not found

Działania podjęte w następstwie posiedzenia Rady Europejskiej Error: Reference source not found

Sprawy różne Error: Reference source not found

Transeuropejska infrastruktura energetyczna Error: Reference source not found

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii Error: Reference source not found

Program prac kolejnej prezydencji Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

  • Afganistan – środki ograniczające Error: Reference source not found

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

  • Właściwe środki – Republika Madagaskaru Error: Reference source not found

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

  • Islandia – udział w europejskim programie monitorowania Ziemi (GMES) Error: Reference source not found

POLITYKA HANDLOWA

  • Antydumping – skóra zamszowa – Chiny Error: Reference source not found

  • UE/Rosja – kontyngenty taryfowe w wywozie drewna Error: Reference source not found

SPRAWY OGÓLNE

  • Tymczasowe środki w zakresie naboru Chorwatów na stanowiska urzędników UE Error: Reference source not found

ROLNICTWO

  • Umowa UE–Mołdawia – ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych Error: Reference source not found

  • Przywóz do UE mięsa drobiowego z Brazylii i Tajlandii – zmiana koncesji Error: Reference source not found

RYBOŁÓWSTWO

  • Umowa o partnerstwie między UE a Mauretanią – odnowienie protokołu Error: Reference source not found

AKTY PRZYJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

TRANSPORT

  • Certyfikacja statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów w zakresie ochrony środowiska Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Belgia:

Melchior WATHELET sekretarz stanu ds. środowiska, energii i mobilności, przy ministrze spraw wewnętrznych, oraz sekretarz stanu ds. reform instytucjonalnych, przy premierze

Olivier BELLE zastępca stałego przedstawiciela

Bułgaria:

Ewgenia HARITONOWA wiceminister gospodarki, energii i turystykiRepublika Czeska:

Martin KUBA minister przemysłu i handluDania:

Martin LIDEGAARD minister ds. klimatu, energii i budownictwaNiemcy:

Stefan KAPFERER sekretarz stanuEstonia:

Clyde KULL zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Patrick RABBITTE minister łączności, energetyki i zasobów naturalnychGrecja:

Asimakis PAPAGEORGIOU sekretarz stanu ds. środowiska, energetyki i zmiany klimatuHiszpania:

Fernando MARTÍ SCHARFHAUSEN sekretarz stanu ds. energetykiFrancja:

Delphine BATHO minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i energiiWłochy :

Claudio DE VINCENTI sekretarz stanu ds. rozwoju gospodarczegoCypr:

Neoklis SYLIKIOTIS minister handlu, przemysłu i turystykiŁotwa:

Daniels PAVĻUTS minister gospodarkiLitwa :

Arvydas SEKMOKAS wiceminister energetykiLuksemburg:

Etienne SCHNEIDER minister gospodarki i handlu zagranicznegoWęgry:

Olivér VÁRHELYI zastępca stałego przedstawicielaMalta:

Patrick R. MIFSUD zastępca stałego przedstawicielaNiderlandy:

Henk KAMP minister gospodarkiAustria:

Harald GÜNTHER zastępca stałego przedstawicielaPolska:

Hanna TROJANOWSKA podsekretarz stanu, Ministerstwo GospodarkiPortugalia:

Artur TRINDADE sekretarz stanu ds. energetykiRumunia:

Cristian BADESCU zastępca stałego przedstawicielaSłowenia:

Igor ŠALAMUN sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Planowania PrzestrzennegoSłowacja:

Dušan PETRÍK sekretarz stanu ds. energetyki i transportuFinlandia:

Jouni HAKALA sekretarz stanuSzwecja:

Hannes Carl BORG sekretarz stanu ds. energetyki i informatykiZjednoczone Królestwo:

Shan MORGAN zastępca stałego przedstawicielaKomisja:

Günther OETTINGER członek

Rząd państwa przystępującego reprezentowały następujące osoby:

Chorwacja:

Irena ANDRASSY zastępca stałego przedstawicielaOMAWIANE PUNKTY

Bezpieczeństwo wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich

Rada została poinformowana podczas posiedzenia otwartego dla publiczności o wniosku ustawodawczym dotyczącym bezpieczeństwa wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich; celem tego wniosku jest zmniejszenie ryzyka poważnego wypadku w unijnym sektorze wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich i ograniczenie konsekwencji, gdyby taki wypadek się mimo wszystko wydarzył (16604/12).

Pierwsze spotkanie trójstronne z Parlamentem Europejskim odbyło się w dniu 29 listopada. Obie instytucje uzgodniły, że ze względów logistycznych następne spotkanie trójstronne odbędzie się podczas prezydencji irlandzkiej na początku roku 2013.

W Europie ropę naftową i gaz ziemny wydobywa się głównie ze złóż podmorskich. Poważny wypadek w którejkolwiek z europejskich morskich instalacji wydobywczych najprawdopodobniej będzie wiązać się ze stratami materialnymi, zniszczeniem środowiska, szkodami dla gospodarki, społeczności lokalnych oraz ogółu społeczeństwa, a także z jednoczesnym narażeniem na ryzyko życia i zdrowia pracowników. Konieczne jest obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnego wypadku na wodach Unii.

Wniosek ten został przyjęty przez Komisję w październiku 2011 r. (16175/11), a jego celem jest w szczególności:

– zapewnienie konsekwentnego stosowania najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania głównym zagrożeniom w działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich o potencjalnych skutkach dla wód lub stref przybrzeżnych Unii;

– wdrożenie najlepszych praktyk regulacyjnych we wszystkich jurysdykcjach europejskich, w których prowadzi się działalność związaną z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich;

– wzmocnienie gotowości i zdolności Unii do reagowania w przypadku awarii mogących mieć wpływ na obywateli, gospodarkę lub środowisko Unii;

– ulepszenie i sprecyzowanie obowiązujących unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialności i odszkodowań.

Energia odnawialna

Rada przyjęła konkluzje na temat energii odnawialnej (16205/12).

Cel polegający na osiągnięciu wiążącej wartości docelowej udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE wynoszącej 20% w roku 2020 –założony przez Radę Europejską w roku 2007 – jest jednym z zasadniczych celów w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Konkluzje te – opierające się na komunikacie Komisji na ten sam temat – przyjęte w dniu 6 czerwca 2012 r. (11052/12), wyznaczają kierunki przyszłych działań, na których będą się opierały dalsze prace w zakresie wspierania energii odnawialnej, w szczególności w następujących dziedzinach: otwarcia wewnętrznego rynku energii elektrycznej, lepszej integracji rynkowej odnawialnych źródeł energii, współpracy i handlu, infrastruktury i konsumentów oraz innowacji technologicznych i zrównoważoności, a także kolejnych działań, w tym działań dotyczących m.in. przyszłych rozważań w kwestii ram polityki w dziedzinie energii odnawialnej na okres po roku 2020. W konkluzjach podkreślono również, że dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych daje inwestorom pewność i będzie zapewniać bodźce do roku 2020.

W komunikacie Komisji wyjaśniono, w jaki sposób energia odnawialna jest włączana do rynku wewnętrznego. Komunikat przedstawia informacje dotyczące obecnej strategii do roku 2020 i nakreśla możliwe warianty polityki na okres po roku 2020, aby zapewnić ciągłość i stabilność, które są warunkiem dalszego wzrostu produkcji energii odnawialnej w Europie do roku 2030 i w latach kolejnych.

Działania podjęte w następstwie posiedzenia Rady Europejskiej

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z postępu prac (16605/12) podjętych w związku z konkluzjami Rady Europejskiej na temat energii z lutego 2011 roku i przeprowadziła wymianę poglądów na temat osiągniętych postępów. Ministrowie wysłuchali również prezentacji Komisji na temat jej komunikatu pt. „Uruchomienie wewnętrznego rynku energii”, przyjętego 15 listopada.

Ministrowie debatowali na temat dwóch kwestii zgłoszonych przez prezydencję: pierwsza dotyczyła oceny postępów państw członkowskich w realizacji wytycznych określonych przez Radę Europejską, a druga – potrzeby wzmożenia wysiłków na szczeblu UE.

W toku debaty wskazano, w jakich obszarach UE powinna podjąć działania, jeśli chce dotrzymać wyznaczonego na 2014 rok terminu ostatecznego utworzenia wewnętrznego rynku energii. Dyskusja była uzupełnieniem tego, co omówiono i ustalono tego dnia np. w odniesieniu do przyszłego rozwoju polityki w zakresie energii odnawialnej czy infrastruktury.

Ministrowie poparli najważniejsze elementy przedstawione w planie działania Komisji na okres do roku 2014, stanowiącym część wspomnianego komunikatu: ma to podstawowe znaczenie, gdyż w dużym stopniu nie ma już czasu na przyjmowanie nowych przepisów na szczeblu UE, lecz raczej na rzetelniejszą realizację na szczeblu krajowym, przy zachowaniu poziomu zobowiązań politycznych, których to wymaga.

Sprawozdanie z postępu prac przygotowane przez prezydencję stanowi aktualizację ubiegłorocznego sprawozdania (16632/11), w którym wymieniono najważniejsze działania i inicjatywy podjęte w odpowiedzi na konkluzje w sprawie energii przyjęte przez Radę Europejską w lutym 2011 roku (2/1/11) i rozwinięte przez Radę ds. TTE 28 lutego (6207/1/11). Sprawozdanie dotyczy sześciu obszarów polityki, w których ustalono terminy lub priorytety; obszary te to: efektywność energetyczna, energia odnawialna, wewnętrzny rynek energii, infrastruktura, stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii i energia jądrowa.

W komunikacie Komisji (16202/12) przypomina się o korzyściach płynących z zintegrowanych europejskich rynków energii i określa sposoby działania gwarantujące, że rynek jak najszybciej wykorzysta swój potencjał oraz zaspokoi potrzeby i oczekiwania obywateli i przedsiębiorstw UE. Jest to jedno z 12 priorytetowych działań przewidzianych w komunikacie pt. „Akt o jednolitym rynku II – Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”. Na podstawie tego komunikatu Komisja proponuje plan działania, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii.Sprawy różne

Transeuropejska infrastruktura energetyczna

Rada wysłuchała informacji na temat porozumienia, które osiągnięto z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia o wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Porozumienie osiągnięto 27 listopada, a Komitet Stałych Przedstawicieli zatwierdził je 30 listopada. Zanim akt wejdzie w życie, wymaga formalnego zatwierdzenia przez Parlament i Radę.

Nowe ramy prawne ułatwią modernizację i rozwój europejskiej infrastruktury energetycznej, dzięki czemu UE będzie mogła zrealizować swoje podstawowe cele dotyczące polityki energetycznej: konkurencyjność, trwałość i bezpieczeństwo dostaw.

Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym 17044/12.

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie energii

Rada została poinformowana przez prezydencję i Komisję o wydarzeniach i zmianach, które nastąpiły w dziedzinie stosunków międzynarodowych podczas cypryjskiej prezydencji lub które mają nastąpić wkrótce (16135/12).

Informacje dotyczyły m.in.: Konferencji Karty Energetycznej (Warszawa, 26–27 listopada), 10. posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej (Budva, 18 października), stosunków UE–Chiny, rozwoju sytuacji w południowym korytarzu gazowym i w zakresie projektu „South Stream”, Rady ds. Energii UE–USA (Bruksela, 5 grudnia), stosunków UE–Rosja, w tym planowanego posiedzenia Stałej Rady Partnerstwa UE–Rosja w zakresie energii (Cypr, 12 grudnia), strategicznej grupy ds. międzynarodowej współpracy energetycznej oraz decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 994/2012/UE w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 25 października).

Program prac kolejnej prezydencji

Delegacja Irlandii przedstawiła program prac kolejnej prezydencji w sektorze energetycznym (16431/12). W swoich pracach Irlandia skupi się w szczególności na wniosku ustawodawczym w sprawie biopaliw, w tym na proponowanych zmianach do dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i do dyrektywy o jakości paliwa, oraz na komunikacie Komisji w sprawie wewnętrznego rynku energii.

Nieformalne posiedzenie ministrów odbędzie się 23–24 kwietnia 2013 r., a formalne posiedzenie Rady ds. TTE (energia) – 22 lutego i 7 czerwca 2013 r.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Afganistan – środki ograniczające

Rada zaktualizowała wykaz osób i podmiotów z Afganistanu objętych środkami ograniczającymi za ich powiązania z reżimem talibskim; jest to następstwo decyzji podjętych przez Komitet Sankcji ONZ.

Rada zmieniła informacje dotyczące kilku osób objętych sankcjami. Dodała też jedną osobę oraz sieć bojowników talibskich do wykazu podmiotów, których dotyczy zakaz podróżowania oraz zamrożenie aktywów.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Właściwe środki – Republika Madagaskaru

Po zakończeniu konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE Rada przyjęła decyzję (16208/12)sprawie przedłużenia okresu stosowania właściwych środków określonych decyzją z 7 czerwca 2010 r. (2010/371/EU). Rada postanowiła przedłużyć okres stosowania właściwych środków do chwili przeprowadzenia na Madagaskarze wiarygodnych wyborów i przywrócenia ładu konstytucyjnego, bez uszczerbku dla regularnego przeglądu przedmiotowych środków w tym okresie.EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Islandia – udział w europejskim programie monitorowania Ziemi (GMES)

Rada zatwierdziła stanowisko UE we Wspólnym Komitecie EOG z myślą o wznowieniu udziału Islandii w europejskim programie monitorowania Ziemi (GMES) od 1 stycznia 2013 r. (15135/12).

Uczestnictwo Islandii w programie GMES zostało tymczasowo zawieszone ze względu na ograniczenia ekonomiczne.

POLITYKA HANDLOWA

Antydumping – skóra zamszowa – Chiny

Rada przyjęła rozporządzenie nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chin w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z rozporządzeniem 1225/2009 (15931/12).UE/Rosja – kontyngenty taryfowe w wywozie drewna

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (59/12).SPRAWY OGÓLNE

Tymczasowe środki w zakresie naboru Chorwatów na stanowiska urzędników UE

Po osiągnięciu porozumienia z Parlamentem Europejskim w pierwszym czytaniu Rada przyjęła rozporządzenie wprowadzające szczególne tymczasowe środki w zakresie naboru Chorwatów na stanowiska urzędników i personelu tymczasowego Unii Europejskiej (58/12).ROLNICTWO

Umowa UE–Mołdawia – ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Rada przyjęła decyzję w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (8741/12).

Z korzyścią dla UE umowa przewiduje rozszerzenie ochrony i stosowanie systemu oznaczeń geograficznych oraz interwencję u źródła w przypadku niewłaściwego stosowania unijnych oznaczeń. W odpowiedzi Mołdawia rozwinie i będzie chronić swoje obecne oznaczenia geograficzne na terenie UE i pogłębi stosunki z UE. Umowa ta powinna ulepszyć warunki zarządzania dwustronnym handlem, promując zarazem wysoką jakość w łańcuchu żywnościowym i zachęcając do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Przywóz do UE mięsa drobiowego z Brazylii i Tajlandii – zmiana koncesji

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie wdrażania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. i zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (61/12).

Negocjacje w sprawie drobiu prowadzone na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. zakończyły się w 2007 roku i odnosiły się do linii taryfowych dotyczących mięsa drobiowego oraz niektórych rodzajów przetworzonego mięsa drobiowego. Dane na temat przywozu z kolejnych lat ujawniły radykalny wzrost przywozu przetworzonego mięsa drobiowego w ramach linii taryfowych nieobjętych wspomnianymi negocjacjami, gdyż eksporterzy najwyraźniej wykorzystali względną rozbieżność w ochronie UE. Zatem w celu całkowitego rozwiązania kwestii efektów substytucyjnych występujących w drobiarstwie UE Komisja wystąpiła do Rady z wnioskiem o upoważnienie jej do renegocjowania z Brazylią i Tajlandią koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego. Negocjacje zakończyły się sporządzeniem porozumień w formie wymiany listów; Tajlandia parafowała je 22 listopada 2011 r., a Brazylia – 7 grudnia 2011 r.

RYBOŁÓWSTWO

Umowa o partnerstwie między UE a Mauretanią – odnowienie protokołu

Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania w imieniu UE oraz tymczasowego stosowania protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Islamską Republiką Mauretańską (14282/12).

Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Mauretanią została zawarta w 2006 roku. Głównym celem protokołu do tej umowy jest określenie uprawnień do połowów oferowanych statkom UE oraz ustalenie rekompensat finansowych, które są należne odpowiednio za prawa dostępu i z tytułu wsparcia sektorowego. W wyniku negocjacji w dniu 26 lipca 2012 r. parafowano nowy protokół, ponieważ poprzedni wygasł w dniu 31 lipca 2012 r. Nowy protokół obejmuje okres 2 lat począwszy od dnia jego podpisania. Aby umożliwić statkom UE prowadzenie działalności połowowej, nowy protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania do czasu ukończenia procedur służących jego formalnemu zawarciu.

Do protokołu włączono postanowienie szczególne dotyczące jego wygaśnięcia w przypadku ograniczonego poziomu wykorzystywania uprawnień do połowów.

Oprócz podpisania i tymczasowego stosowania tego nowego protokołu Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie podziału uprawnień do połowów między państwa członkowskie (14278/12).

Środki związane z handlem – zapewnienie podaży pewnych produktów rybołówstwa przetwórcom unijnym

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie środków związanych z handlem zapewniających podaż pewnych produktów rybołówstwa przetwórcom unijnym w latach 2013–2015, zmieniające rozporządzenia 104/2000 oraz 1344/2011 i uchylające rozporządzenie 1062/2009 (15912/12).

Zakres wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) obejmuje unijne autonomiczne środki związane z handlem dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury. Ponieważ WPRyb jest obecnie reformowana, autonomiczne środki związane z handlem dotyczące produktów rybołówstwa również muszą zostać poddane przeglądowi.

Podaż pewnych produktów rybołówstwa w UE zależy w dużej mierze od przywozu. W ciągu ostatnich 15 lat UE zaczęła bardziej polegać na przywozie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty rybołówstwa: wskaźnik samowystarczalności UE w zakresie produktów rybołówstwa spadł z 57% do 38%. Autonomiczne środki handlowe dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury mają przede wszystkim umożliwić unijnemu przemysłowi przetwórstwa ryb przywóz surowców z państw trzecich z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych w celu dalszego przetworzenia.

To rozporządzenie zastąpi, skonsoliduje lub zmieni – w zależności od przypadku – trzy obowiązujące systemy autonomicznych kontyngentów i zawieszeń dotyczących produktów rybołówstwa.

AKTY PRZYJĘTE PRZY ZASTOSOWANIU PROCEDURY PISEMNEJ

TRANSPORT

Certyfikacja statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów w zakresie ochrony środowiska

Przy zastosowaniu procedury pisemnej zakończonej 30 listopada Rada postanowiła nie sprzeciwiać się przyjęciu przez Komisję aktualizacji, która dostosowuje przepisy wykonawcze UE dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska do zmian wprowadzonych w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym („konwencji chicagowskiej”) i w jej wymogach ochrony środowiska (16204/12).

Projekt rozporządzenia Komisji, które zmienia rozporządzenie 748/2012 ustanawiające te przepisy wykonawcze, podlega procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. Oznacza to, że skoro Rada wyraziła zgodę, Komisja może przyjąć rozporządzenie, o ile sprzeciwu nie zgłosi Parlament Europejski.


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 9776 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

17048/12PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 59.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna