Radom, dnia 5 listopada 2009 rPobieranie 130.82 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar130.82 Kb.

Radom, dnia 5 listopada 2009 r.SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na: „Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”

(nr sprawy 12/11/2009)
(o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

26-600 Radom

Pl. Jagielloński 15

REGON: 000741720

tel. 048 384 53 06 fax. 048 384 53 07

e-mail: teatr@teatr.radom.pl
§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).


§ 3

Opis przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa konsolety oświetleniowej do programowania i realizacji świateł teatralnych na dużej scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Dane techniczne nie gorsze niż: 1. współpraca z siecią Ethernet w wielu standardach (min. ACN, ETCNet2, AVAB)

 2. obsługa min. 1024 urządzeń konwencjonalnych i automatycznych,

 3. adresowanie do min. 12 linii DMX,

 4. 2 bezpośrednie wyjścia dwukierunkowego DMX w standardzie RDM,

 5. graficzny interfejs obsługi, możliwość współpracy z min. 2 monitorami,

 6. 1 para CrossFader, Master Fader z przyciskiem BlackOut,

 7. minimum 40 klawiszy bezpośredniego wyboru z możliwością przełączania stron, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD,

 8. minimum 40 potencjometrów wraz z przyciskami, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD,

 9. zintegrowany trackball do kontroli parametrów, poruszania kursorem oraz zmiany widoków,

 10. sekcja świateł automatycznych i danych wraz z minimum 4 kołami enkoderów,

 11. panel nawigacyjny i sekcja programowania eliminująca konieczność korzystania z myszy lub trackballa,

 12. sekcja klasycznej pracy teatralnej z niezależną kontrolą szybkości odtwarzania scen w trybie automatycznym,

 13. zintegrowana klawiatura,

 14. efekty Dynamiczne - min 999,

 15. grupy kanałów - min 999,

 16. presety - min 9999,

 17. sekwencje i Łańcuchy (Chase)- min 999,

 18. zaawansowana obsługa świateł automatycznych, świateł konwencjonalnych i zmieniaczy kolorów,

 19. możliwość podłączenia: mysz lub trackball, klawiatura, drukarka - Interfejs USB i radiowego sterowania bezprzewodowego,

 20. polska instrukcja oraz polska wersja językowa interfejsu,

 21. dwukierunkowa współpraca z programem do wizualizacji oświetlenia WYSIWYG poprzez sieć Ethernet,

 22. tryb prostej pracy teatralnej - obsługa poziomów za pomocą pola ręcznego min 40 potencjometrów na kolejnych stronach ( w zależności od liczby dimmerów),

 23. wejście i wyjście MIDI,

 24. sterowanie bezprzewodowe radiowe (wyklucza się rozwiązanie bazujące na przenośnym komputerze typu palmtop lub laptop); odbiornik współpracujący z konsoletą przez złącze USB, dane przenośnego nadajnika,

moc maksymalna 10mW, wytrzymała bateria - pozwalająca na pracę bez wymiany ok. 1 roku, waga maksymalna 300g, sterowanie zgodne z normami europejskim dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC
CPV: 31.68.22.10 – aparatura i sprzęt sterujący

Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników Teatru, w zakresie obsługi konsolety minimum dwudniowe szkolenie dla 8 pracowników Teatru.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest:


 • dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Radom, Pl. Jagielloński 15, sprzęt powinien być fabrycznie nowy.

 • dostarczyć do siedziby Zamawiającego wszystkie dokumenty, wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty, a także karty gwarancyjne oraz opisy techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim,

 • dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru,

 • udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji, zapewnić możliwość sprawnego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, a w czasie trwania gwarancji dokonywać wszelkich napraw w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego – pokrywać koszty transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem.


§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.


§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7.


§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.


§ 8

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z Wykonawców ( lub wspólnie) spełniał/li w/wym. wymagania. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia – nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).


§ 9

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

 2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty,

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do oferty,

 5. wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1 dostawy) odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia – załącznik nr 3 do oferty,

 6. dokumenty potwierdzające, że minimum jedna dostawa o której mowa w ust. 5 została wykonana należycie - załącznik nr 4 do oferty.

§ 10

Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników:Załącznik nr 5 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
§ 11

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym również protesty zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu i drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt. 2, przekazanie oświadczeń, zaświadczeń, wniosków lub informacji, w szczególności protestów za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 1. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Numery telefonu i faksu Zamawiającego są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

 3. Tryb udzielania wyjaśnień:

4.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem, składania ofert.

4.2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.teatr.radom.pl. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Małgorzata Szwed tel. 048 384 53 06

e-mail: malgorzataszwed@teatr.radom.pl


§ 12

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


§ 13

Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty urzędowe sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

 1. Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ ..........................................................”, w szczególności do złożenia (podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty).

 1. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

 1. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie, dla tej samej osoby. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

 3. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

 5. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawiązać konsorcjum, tj. zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

 6. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej.

4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie spełnić warunki wymienione w punkcie § 8 pkt. 1 ppkt. 1.5. SIWZ pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 2. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty wykonawca przedkłada w formie oryginału, lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby upoważnione do złożenia (podpisania) oferty.

 3. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

 4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

 5. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:
 1. będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15


 1. będą posiadać oznaczenia:

"Oferta na „Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”

(nr sprawy 12/11/2009)

Nie otwierać przed 13 listopada 2009 roku, godz. 9:15".

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę złożoną przez siebie, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne zawiadomienie od Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, a na kopercie dodatkowo należy umieścić napis „ zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”

 2. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

 3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.


§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 13 listopada 2009 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2009 roku o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć


na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan otwartych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.
§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu przetargowego. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty (cena oferty musi być podana w złotych polskich - cyfrowo i słownie).

Cena oferowana przez Wykonawcę powinna zwierać: wszystkie koszty dostawy, pełną dokumentację techniczną oferowanego sprzętu, instrukcje użytkowania w języku polskim oraz szkolenie dla pracowników Teatru.
§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).


§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami:


Kryterium – cena – 100%
minimalna cena ważnej oferty przedstawiona do przetargu

Ocena ceny = _________________________________________ X 100

cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru ofert oraz będzie odpowiadała zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

1.3.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 pkt. 1.1., także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).


§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.


§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) w postaci - protestu (art. art.180–183 ustawy Prawo zamówień publicznych) i odwołania (art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).


§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 1. wzór druku oferty – zał. 1 do SIWZ

 2. projekt umowy – zał. 2 do SIWZ

 3. wzór oświadczenia Wykonawcy – zał. 1 do oferty

 4. wzór wykazu wykonanych dostaw – zał. 3 do oferty

 5. wzór pełnomocnictwa – zał. 5 do oferty


§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.teatr.radom.pl, ponad to formularz można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, pok. 224, (II piętro), tel. 048 384 53 06, w godz. 8 00 15 00 .Załącznik nr 1 do SIWZ

__________________________

miejscowość, data

Nazwa firmy: __________________________________________

REGON: _____________________________________________

NIP: _________________________________________________

Adres firmy

(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat): ___________

e-mail: ___________________________________________

telefon: __________________________________________

faks: ____________________________________________

OFERTA

Do
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu

Pl. Jagielloński 15

26-600 Radom
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu” (nr sprawy 12/11/2009), zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania, składam / składamy niniejszą ofertę.


 1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:
1. CENA OFEROWANA BRUTTO

................................................................................. złotych

(słownie:.........................................................................zł)2. VAT

..................................................................................złotych

(słownie:..........................................................................zł)3. CENA OFEROWANA NETTO

..................................................................................złotych

słownie:...........................................................................zł)


 1. Oferuję / oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie ..................., nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

 2. Oświadczam, ze wyżej podana w niniejszym formularzu cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

 3. Oświadczam, że udzielam ................ miesięcznej gwarancji na ........................

 4. Oświadczam / oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujmy zawarte w niej warunki.

 5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ w niniejszym postępowaniu.

 6. Oświadczam, ze jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego.

 7. Oświadczam, ze jestem / jesteśmy związany / związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............. stronach.

 9. Informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach............... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 10. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1. ................................................................................

2. ................................................................................

3. ...............................................................................

4. ..............................................................................

5. ...............................................................................

6. ...............................................................................


................................................

( podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ZP / / 2009

W dniu ............................, w Radomiu pomiędzy: 1. Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, Pl. Jagielloński 15, NIP 796-007-84-47 REGON000741720, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 7 prowadzonego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Radomia, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego – Zbigniewa Rybkę

2. Głowną Księgową – Lidię Czerwińską

a

................................................................................................. z siedzibą w .............................. wpisanym/wpisana do ..................................., NIP................... REGON............................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym / reprezentowana przez::


1. ........................................

2. ........................................

została zawarta następująca umowa:
§ 1. Tryb postępowania

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).


§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi polegającej na dostawie konsolety do programowania i realizacji świateł na dużej scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz przeszkolenie pracowników Teatru.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiących załącznik nr 1. do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ............. stanowiącą załącznik nr 2. do umowy.

§ 3. Termin realizacji umowy

1. Wykonawca przystąpi do realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.
§ 4. Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ............ złotych ( słownie: ................................... zł) netto powiększone o 22% podatku VAT, co stanowi łącznie kwotę ................ złotych ( słownie: ......................................................zł)

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokółem odbioru zamówienie. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane przelewem na jego rachunek bankowy prowadzony za nr ................................... w banku ..................................................................................................................
§ 5. Odbiór prac

1. Odbiór sprzętu zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 2 umowy. W przypadku, gdyby prace te nie odpowiadały w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące tych prac.

2. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Strony.

3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy


§ 6. Gwarancja i rękojmia

 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Termin obowiązywania gwarancji wynosi: ………………….

 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu, w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

 3. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne.

 4. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek nie może przekroczyć 7 dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przedstawienie w formie pisemnej powodu reklamacji i pozostawienie do dyspozycji Wykonawcy lub innemu gwarantowi przedmiotu reklamacji w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego – Wykonawca pokrywa koszty transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia równoważnego sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

 6. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionego żądania wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić temu obowiązkowi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 8. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania.

 9. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.


§ 7. Odpowiedzialność Stron umowy

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, która w ten sposób powstała.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

 5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5.% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 6. Za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

 7. Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 20 % wartości zamówienia.

 8. W przypadku, gdyby wysokość kary umownej nie pokryła szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu – po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej - przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych

 9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności określonej w § 4 niniejszej umowy, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.


§ 8. Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca nie może przenieść w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 10. Właściwość sądu

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§. 11 Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralna część są: 1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1,

 2. oferta Wykonawcy złożona w niniejszym postępowaniu – załącznik nr 2,

 3. protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 3,

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:Wzór załącznika nr 1 do oferty
.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/


................................................................................................................................

/Wykonawca - nazwa firmy/


................................................................................................................................

/siedziba/Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego


o nazwie: „Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu” (nr sprawy 12/11/2009). Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655).

................................................ ............................................................................

/miejscowość, data/ /podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

Wzór załącznika nr 3 do SIWZ
/Nazwa i adres Wykonawcy/ / miejscowość i data/
wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia


Lp.

Przedmiot dostawy

Całkowita wartość

Termin realizacji

Nazwa zamawiającego


..........................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/Wzór załącznika nr 5 do oferty


Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2009 r.


PEŁNOMOCNICTWO


W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jest zamawiającym, my niżej podpisani:
1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w: ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

...................................................... .........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

...................................................... .........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................(nazwa i adres wykonawcy)

...................................................... .........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

...................................................... .........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................


* - niepotrzebne skreślić

str.Pobieranie 130.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna