Rady gminy korczynaPobieranie 99.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.86 Kb.


U C H W A Ł A Nr XXII/ 171 /09

RADY GMINY KORCZYNA

z dnia 02 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korczyna”.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458/,

RADA GMINY KORCZYNA

uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Korczyna”, uchwalony przez Zebranie Wiejskie w Korczynie – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XV/107/08 Rady Gminy Korczyna z dnia 19 maja 2008r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korczyna”

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr XXII/ 171 /09

Rady Gminy Korczyna

z dnia 02 marca 2009r.
Plan Odnowy Miejscowości

KorczynaOpracowanie: zespół pod przewodnictwem Wójta Gminy Korczyna
Korczyna, Luty 2008
SPIS TREŚCI

 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI...................................................................3

 1. ŚRODOWISKO NATURALNE........................................................................................4

  1. Ukształtowanie powierzchni...........................................................................................4

  2. Budowa geologiczna.......................................................................................................4

1.3 Gleby...............................................................................................................................5

  1. Klimat..............................................................................................................................5

  2. Hydrografia.....................................................................................................................5

  3. Szata roślinna..................................................................................................................6

  4. Świat zwierząt.................................................................................................................7

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO............................................................7

 2. TURYSTYKA......................................................................................................................7

  1. Atrakcyjność turystyczna.................................................................................................7

  2. Ruch turystyczny, baza noclegowa..................................................................................8

 3. ROLNICTWO I GOSPODARKA...................................................................................10

 4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA...........................................................................10

  1. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację...............................................................................10

  2. Gospodarka odpadami stałymi.....................................................................................11

  3. Sieć elektroenergetyczna i gazowa...............................................................................11

  4. Komunikacja.................................................................................................................12

  5. Obsługa medyczna ludności..........................................................................................12

  6. Szkolnictwo i edukacja..................................................................................................12

 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI.............................................................................................................14

 2. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI KORCZYNA..........................................14

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.................................................15

V. KOSZTORYS PLANOWANYCH PREZDSIĘWZIĘĆ................................................17

VI. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.................................18

VII. PODSUMOWANIE........................................................................................................19

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Korczyna położona jest na południu Polski w województwie podkarpackim. Jest największym z siedmiu sołectw należących do Gminy Korczyna. Leży na północnym skraju Kotliny Krośnieńskiej. Jej centralna część zajmuje równinny teren Kotliny, natomiast większa część Korczyny usytuowana została wśród wzniesień Pogórza. Ta duża dziś wieś (do 1934 roku miasteczko) ma kształt nieforemnego czworoboku, a jej zabudowa jest nieregularna. Położona jest w dolinie 279 m n.p.m.

Korczyna otoczona jest górami porośniętymi lasami – od północy nad Korczyną wznoszą się najważniejsze partie wzniesień Pogórza Dynowskiego z Sucha Górą (591m n.p.m.) i Królewską Górą (554m n.p.m.), od zachodu i wschodu zaś Korczynę otaczają wzniesienia liczące nie więcej jak 340m n.p.m., a od strony Południowej rozciąga się dość rozległa równina.

Wieś graniczy od wschodu z Kombornią, od południa z Krosnem, od zachodu
z Odrzykoniem a od północy z Czarnorzekami i Węglówką.

Obszar jaki zajmuje to 2299,5 ha. Zamieszkuje go 5986 mieszkańców. Posiada dobre połączenie komunikacyjne z miastem Krosnem, a także z miastem wojewódzkim Rzeszowem.

Niewątpliwą ozdobą tego krajobrazu są wyrastające z ciemnej zieleni lasów kilkudziesięciometrowe głazy, które swymi fantastycznymi kształtami przypominają kobiety olbrzymy – osnute legendami „Prządki” są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i osobliwością, która nurtuje geologów. Przeprowadzone badania mówią, że są one pochodzenia polodowcowego.
1. ŚRODOWISKO NATURALNE
1.1. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Pod względem położenia i cech rzeźby terenu, Korczyna dzieli się na trzy części, odmienne pod względem charakteru rzeźby i rodzajów występujących form morfologicznych.

Część południowa i środkowa położona jest w obrębie Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej. Część północną tworzy pasmo grzbietu zaliczanego do Pogórza Strzyżowskiego, dzielącego Korczynę i Czarnorzeki. Zagospodarowanie tego terenu wybitnie utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają spadki terenu, przekraczające na dużych powierzchniach 20% a miejscami dochodzące do 70%.

Zamykający obszar Korczyny od północy, wybitny Grzbiet Czarnorzecki,


w zachodniej części zwieńczony jest skalnymi formami „Prządek” i ruinami zamku „Kamieniec” – pomiędzy, którymi przecina do dolina potoku Morcinek. Grzbiet ten na odcinkach otwartych stanowi wybitny ciąg widokowy.
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar leży w całości w obrębie wielkiego synoklinorium centralnej depresji karpackiej (jednostka śląska), stanowiącej podłoże tektoniczne obniżenie ciągnące się wzdłuż czoła nasunięcia magurskiego. Elementy tektoni tej jednostki nie są widoczne w budowie południowej fragmentu obszaru, znajdują natomiast wyraziste odbicie w rzeźbie jego północnej części.

Podłoże południowej części obszaru stanowią piaskowce gruboławicowe i łupki warstw krośnieńskich dolnych. Przykryte grubymi warstwami osadów czwartorzędowych ukazują się one bezpośrednio pod warstwą zwietrzeliny jedynie na stokach wzgórz.

Podłoże skalne pozostałej części obszaru budują osady od górnego senonu (kreda) po oligocen (starszy trzeciorzęd). Są to stromo ustawione od 30 do 80º serie piaskowców, łupków i zlepieńców warstw istebniańskich górnych (tzw. czarnorzeckich), ciężkowickich, hierioglifowych, menilitowych i krośnieńskich zapadających na południe i południowy zachód.

W wielu miejscach, głównie we wgłębieniach i dnach małych dolin rozczłonkowujących powierzchnię terenu, stwierdzono zaleganie namułów organicznych na różnych głębokościach pod powierzchnią terenu

Utwory czwartorzędowe na wzniesieniach północnej części obszaru, wykształcone są jako gliniaste i ilaste pokrywy zwietrzelinowe, o niewielkiej na ogół miąższości, z dużą zawartością rumoszu skalnego. Cechuje je duża zmienność litologiczna, spowodowana zmiennymi warunkami osadzania.


1.3. GLEBY

Krajobraz obszaru wskutek setek lat działalności człowieka uległ istotnym zmianom.


W miejscu wyniszczonych pierwotnych zespołów roślinnych powstały zbiorowiska wtórne. Obecnie na obszarze Korczyny dominują pola uprawne, sady i ogrody.

Na obszarze Korczyny są – w obniżeniach terenu – dwa niewielkie kompleksy gleb pochodzenia organicznego.

Zdecydowana większość powierzchni odznacza się średnią żyznością. Gleby klasy I nie występują wcale, a chronione przed wyłączeniem z użytkowania rolniczego i leśnego klasy II i III stanowią około 30 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. W bonitacji gruntów ornych dominują powierzchniowo klasy R IVa i R IVb. Sporadycznie występujące żyzne gleby klasy II zajmują niewielką powierzchnię.
1.4. KLIMAT

Korczyna, podobnie jak całe Pogórze Strzyżowskie i Doły Jasielsko – Sanockie, należy do zachodniokarpackiej dzielnicy klimatycznej. Z powodu powierzchniowej przewagi terenów o wystawie południowej i zbliżonej do południowej, obszar należy do uprzywilejowanych klimatycznie w porównaniu do terenów sąsiednich, zwłaszcza położonych w dnie Dołów Jasielsko – Sanockich. Klimat Korczyny znajduje się w piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego, który odznacza się korzystnymi warunkami termicznymi. Średnia temperatura powietrza w ciągu roku waha się pomiędzy 6 a 8 ºC.

Przeciętna roczna ilość opadów wynosi ok. 730 mm, z czego największa ich ilość przypada na okres letni. Korczyna objęta jest tzw. zaciszem śródgórskim. Silne wiatry, umiarkowane ciśnieniem atmosferycznym, powodują, szczególnie w porze letniej, obfite opady
i gwałtowne burze.
1.5. HYDROGRAFIA

Korczyna położona jest w dorzeczu Wisłoku i odwadniana przez jego dopływy: potoki Morcinek i Śmierdziączka z dopływami: Burkot, Dolińskim i Ślączką oraz bezimienne cieki wodne spływające ze skłonu Pogórza Strzyżowskiego. Charakter rzeźby terenu, a zwłaszcza ukształtowanie koryt cieków i ich otoczenia sprawia, że bezpośrednie zagrożenie powodziowe praktycznie nie występuje.

Równinne tereny południowej części miejscowości są w licznych miejscach podmokłe
i narażone na występowanie podtopień – szczególnie w okresie roztopów wiosennych.

Źródłem zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę są wodociągi: miejski z Krosna, dla potrzeb, którego woda pobierana jest z Wisłoka na ujęciu komunalnym w Iskrzyni, wiejski bazujący na dwóch ujęciach brzegowych przy potoku Marcinek i ujęciu na sąsiednim potoku bez nazwy oraz na czterech studniach głębinowych w rejonie Podzamcza. Oprócz wodociągów, mieszkańcy Korczyny korzysta z indywidualnych ujęć wodnych ze studni kopanych oraz głębinowych.


1.6. SZATA ROŚLINNA

Korczyna posiada bogatą i znacząco zróżnicowaną szatę roślinną.

Najcenniejszym jej składnikiem są lasy o wysokim stopniu naturalności, gdzie dominuje jodła, buk i sosna. Dość liczne są dąb szypułkowy, grab, brzoza i modrzew.

Osobliwością jest występowanie piętra regla dolnego w rejonie najwyższych wzniesień pomiędzy rezerwatem „Prządki” i doliną potoku Marcinek. Drzewostan budują buk i jodła


z domieszką jaworu, a w runie są liczne gatunki górskie np. żywiec gruczołowaty, szałwia lepka, przetacznik górski i inne. Występuje tu również kwaśna buczyna górska.

Na wysoką ocenę przyrodniczą terenu wpływa m.in. liczny udział gatunków górskich uwarunkowany obecnością piętra regla dolnego i pogórza. Do najbardziej interesujących roślin należą:

- śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

- tojad dziobaty (Aconitum variegatum) 

- miesięcznica trwała (Lunaria rediviva L.)

- czyściec górski (Stachys alpina).

Niewątpliwą osobliwością przyrodniczą stanowi historyczny Park Wiejski o zróżnicowanej szacie roślinnej. Rosną w nim min.:

- jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

- Wiąz pospolity (Ulmus minor Mill)

- Klon polny (Acer campestre L)

- Dąb szypułkowy (Quercus robur L)

- Świerk serbski (Picea omorica)

- Jaśminowiec panieński (Philadelphus xvirginalis)
1.7. ŚWIAT ZWIERZĄT

Bogactwu flory towarzyszy równie bogaty świat zwierząt. Przedstawicielami fauny są: sarny, jelenie, dziki, bobry, lisy, zające, borsuki, kuny, gronostaje, myszy polne, łaski, wiewiórki. Tereny podmokłe obfitują w żaby, a na skalistych zboczach spotkać można zaskrońce, rzadziej żmije.

Dość licznie reprezentuje się ptactwo. W Korczynie zaobserwować można: gile, sowy, sójki, drozdy, zięby, jastrzębie, wrony, dzięcioły, przepiórki, a także słowiki, jaskółki, wróble, szpaki, szczygły, sroki, gawrony oraz kawki.

Do gatunków chronionych, których obecność uwarunkowana jest ochroną miejsc gniazdowania należą bocian czarny, bocian biały, orlik krzykliwy i puchacz.2. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Północna część obszaru wsi objęta jest trzema formami ochrony przyrody i krajobrazu tj. rezerwat przyrody, park krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu. Występowanie tych form ochrony przyrody ma duży wpływ na charakter zagospodarowania Korczyny.

Główną wartością przyrody nieożywionej Korczyny są wspaniałe ostańce ciągnące się wzdłuż grzbietów pogórza, których najwybitniejsze zgrupowanie, chronione jest w rezerwacie przyrody „Prządki”. Skałki piaskowcowe występują także opodal przysiółka Korzenica, na grzbiecie Sokolec.

Rezerwat „Prządki” jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym obszaru, jednym


z największych na pogórzu karpackim zgrupowań form skalnych. „Prządki” są formą wietrzenia określaną jako tzw. grzyby skalne. Powstanie ich było uwarunkowane także dużą miąższością (ok. 70m) pakietów skalnych piaskowca ciężkowickiego i większą odpornością na wietrzenie. Charakterystyczna jest obecność struktur komórkowych tj. małych nieregularnych zagłębień w powierzchni skał.
3. TURYSTYKA
3.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA

Korczyna posiada wiele atrakcji turystycznych, bogatych w ciekawe osobliwości historyczne, przyrodnicze i osobliwości kultury.

Turystów szczególnie przyciągają ruiny Zamku "Kamieniec" o którym pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XIV w. Potężna kamieniecka warownia leży na dawnym szlaku handlowym łączącym Polskę z Węgrami. Powstała za czasów Kazimierza Wielkiego
i w 1348 roku, stanowiła własność królewską. Pod koniec XIV w. Władysław Jagiełło przekazał zamek swemu rycerzowi Klemensowi z Moskorzewa za męstwo w wojnie
z Krzyżakami. Od rycerza tego, pana na Kamieńcu wziął swój początek ród Kamienieckich. W 1530 roku borykający się z kłopotami finansowymi Kamienieccy sprzedali tę część rezydencji Sewerynowi Bonerowi. Z czasem, jako wiano, stała się ona własnością Firlejów. Zamek górny pozostał Kamienieckich do 1601 roku, kiedy to nabyli go Skotniccy. Te dwa rody (Skotniccy i Firlejowie) nie potrafiły żyć ze sobą w zgodzie. Spór o mur graniczny, studnię, kaplicę i pola uprawne trwał przez wiele lat, aż...zakończył go ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką. Na podstawie tych XVII wiecznych sporów rodzinnych hr. Aleksander Fredro – nasz znakomity komediopisarz, jeden z dziedziców Zamku – stworzył niezapomnianą komedię "Zemsta" – rody stały się bohaterami literackimi, a mur graniczny istnieje do dziś jako turystyczna atrakcja.

Ważnym miejscem, równie często odwiedzanym przez turystów, jest rezerwat skalny „Prządki”, obejmujący grupę skał o wysokości ok. 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, którego wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55-35 mln. lat temu). Skały przypominające kształtem ludzkie postacie górują w okolicach Korczny na wysokości 540 m n.p.m. Obok prowadzi ścieżka przyrodniczo – edukacyjna z punktem widokowym na Doły Jasielsko – Sanockie i Beskid Niski.

Ważnym punktem na turystycznym szlaku Korczyny jest neogotycki kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski. Świątynia powstała w latach 1910 – 1914. Poświęcił ją ówczesny biskup przemyski, rodem z Korczyny Józef Sebastian Pelczar (kanonizowany
w roku 2003). W maju 2004 r. kościół podniesiony został do rangi Sanktuarium
Św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Z Korczyny, niezwykle malowniczym szlakiem przez Łysą Górę do Zamku Kamieniec, biegnie plenerowa droga krzyżowa. Zbudowana w Jubileusz 2000 roku, przyciąga dzisiaj sporą grupę pielgrzymów. Jej zakończenie mieści się u podnóża Zamku Kamieniec przy kapliczce „Echo Lourdes”.


3.2. RUCH TURYSTYCZNY, BAZA NOCLEGOWA

Park krajobrazowy graniczący z Korczyną jest tradycyjnym terenem wędrówek pieszych, rowerowych, autokarowych oraz narciarskich.

Najciekawsze jego fragmenty udostępniają szlaki turystyczne przebiegające na granicy Korczyny. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się ścieżki przyrodnicze: ”Zamek Kamieniec – Prządki”, „Czarnorzeki – Dział”, „Przy Zamku Kamieniec” oraz „Wzdłuż potoku Morcinek”. Z punktów widokowych znajdujących się na terenie Korczyny można podziwiać panoramy: Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko – Sanockich, Beskidu Niskiego a przy dobrej widoczności również Bieszczady i Tatry.
Ścieżka przyrodnicza „Zamek Kamieniec – Prządki”

Ścieżka o długości 1,5 km, łączy dwie największe atrakcje Pogórza, tj. Prządki


i zamek Kamieniec. Na trasie 6 przystanków z ciekawymi informacjami na temat przyrody, lasów, prehistorii i geologii.

Ścieżka przyrodnicza „Czarnorzeki – Dział”

Ścieżka oddalona na wschód od Prządek. Trasa ma kształt pętli o długości 1,5 km. Ze ścieżki można dojść do punktu widokowego na Dziale (516 m), z którego zachwyca przepiękny widok na Beskid Niski, Doły Jasielsko – Sanockie i wiele miejscowości. Przy tzw. inwersji powietrza - zdarza się to kilka razy w roku – z tego miejsca można dostrzec Wysokie Bieszczady oraz Tatry.


Ścieżka przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec”

Początek i koniec ścieżki znajduje się przy ruinach Kamieńca. Do najciekawszych obiektów na trasie zaliczyć można: niewielką jaskinię „Smoczą Jamę”, stanowisko czynnej ochrony płazów, grupę pomników daglezji, sosnę wejmutkę oraz interesujące gatunki roślin i zwierząt.


Ścieżka przyrodnicza „Wzdłuż potoku Morcinek” im. prof. Kazimierza Grochmala

Ścieżka o długości 2,5 km, biegnie przez malownicze tereny Korczyny, wzdłuż lewego brzegu Morcinka. Jest ona odtworzeniem starego szlaku pieszego, niegdyś licznie uczęszczanego, będącego najkrótszą dróg z Korczyny do zamku Kamieniec. Na trasie można zobaczyć m.in.: stara chałupę, łąkę ostrożeniową, kolczaste zarośla śródpolne (czyżnie), osuwisko, stanowisko skrzypu błotnego, a także wybudowany niedawno kościółek na Podzamczu.


Przez malownicze tereny Korczyny oraz Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy przebiega nowo utworzona trasa rowerowa o łącznej długości około 30 km.

Na terenie Korczynie znajduje się siedem gospodarstw agroturystycznych, które


w swojej ofercie przewidują wycieczki rowerowe, zabawy przy grillu, możliwość korzystania z nauki narciarstwa klasycznego pod okiem instruktora oraz wiele innych atrakcji.
4. ROLNICTWO I GOSPODARKA

W miejscowości znajduje się 816 gospodarstw rolnych w tym 9 gospodarstw powyżej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa to 2,6 ha.

Najkorzystniejsze gleby do uprawy występują w części południowej miejscowości. Są to gleby o kompleksie pszennym dobrym. Jego udział w skali miejscowości wynosi ok 7%. Na glebach tych można uzyskać wysokie plony roślin uprawnych o dużych wymaganiach glebowych.

Występuje tu zarówno hodowla zwierząt jak i produkcja roślinna z zauważalną ostatnio tendencją upraw roślin przemysłowych: rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. W strukturze zasiewów największy udział mają cztery podstawowe zboża.


W produkcji zwierzęcej przeważa pogłowie bydła, mniej hoduje się trzody chlewnej i owiec.

Obecnie w Korczynie znajduje się kilka większych zakładów usługowych min. „Nowy Styl” – jeden z zakładów krośnieńskiej fabryki krzeseł, Firma Produkcyjno – Handlowa „TOMA” – produkująca wózki dziecięce a także firma produkująca stolarkę PCV, pokrowce samochodowe, zakłady: krawieckie, meblowe, cukiernicze oraz obróbki szkła.

Na terenie miejscowości znajduje się 7 gospodarstw agroturystycznych z około 70 miejscami noclegowymi.

Samorząd gminy podejmuje różnorodne działania, by aktywizować rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmierzają one głównie do poprawy stanu istniejącej infrastruktury będącej istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki.


5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ I KANALIZACJA

Źródłem zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę są wodociągi: miejski z Krosna, dla potrzeb, którego woda pobierana jest z Wisłoka na ujęciu komunalnym w Iskrzyni, wiejski bazujący na dwóch ujęciach brzegowych przy potoku Marcinek i ujęciu na sąsiednim potoku bez nazwy oraz na czterech studniach głębinowych w rejonie Podzamcza. Oprócz wodociągów mieszkańcy Korczyny korzystają z indywidualnych ujęć wodnych z tzw. studni głębinowych oraz kopanych.

Kanalizacja miejscowości Korczyna wynosi około 90 km co stanowi około 70% całej powierzchni miejscowości. Dalsza budowa sieci kanalizacyjnej jest jeszcze na etapie projektowania.
5.2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Korczyna jest wsią przemysłowo - rolniczą. Działalność mieszkańców opiera się na rolnictwie indywidualnym oraz dynamicznie rozwijających się usługach.

Jednym z głównych elementów systemu gospodarki odpadami, które są realizowane na terenie gminy Korczyna jest „segregacja u źródła”. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy prowadzona jest od 2003 roku. Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 7 punktów selektywnej zbiórki odpadów składających się z trzech pojemników, w których gromadzone są: szkło białe, szkło kolorowe i tworzywa sztuczne.

Zarówno odpady zmieszane jak i segregowane wywożone są na wysypisko śmieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

Na terenie miejscowości Korczyna działają również podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
i zatwierdzenia programu gospodarki tymi odpadami.

Świadectwem skuteczności działania systemu usuwania odpadów i proekologicznych postaw mieszkańców Korczyny, jest brak występowania „dzikich” składowisk odpadów.


5.3. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA

Warunki zasilania w energię elektryczną na terenie wsi Korczyna są bardzo dobre. Dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców odbywa się liniami SN 15 kV relacji Krosno – Korczyna – Brzozów – Strzyżów – Sucha Góra.


5.4. KOMUNIKACJA

Oceniając dostępność komunikacyjną na tle sieci drogowej, należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu okolic Korczyny. Układ Pogórza Strzyżowsko – Synowskiego jest prawie równoleżnikowy. Jest to cecha decydująca w przebiegu sieci drogowej.

Odległość z Korczyny do centrum miasta Krosna wynosi 6 km. Komunikacja obsługiwana jest prze PKS i małe BUS-y.

Droga krajowa nr 9 biegnąca po wschodniej stronie Gminy Korczyna daje bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Rzeszowem i przejściem granicznym drogowym w Barwinku. Droga ta jest projektowana jako droga ekspresowa nr S-74 w systemie transportowym kraju.

Drugą ważną osią komunikacji Gminy jest biegnąca z kierunku południowego, od strony miasta Krosna droga wojewódzka nr 991 relacji: Krosno – Korczyna – Lutcza, która włącza się do drogi krajowej nr 9 w miejscowości Lutcza. Pełni ona rolę głównej osi komunikacyjnej Gminy. Jest to również najkrótsze połączenie ze stolicą województwa podkarpackiego – Rzeszowem.

Połączenie komunikacyjne z sąsiadującymi wsiami i ośrodkami miejskimi jest dobre. Poprawy wymaga jedynie stan techniczny nawierzchni dróg, zwiększenie liczby parkingów oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.


5.5. OBSŁUGA MEDYCZNA

Na sytuację zdrowotna mieszkańców duży wpływ ma dostęp do opieki medycznej. Opiekę medyczną w Korczynie zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amicus” w Korczynie. Natomiast ze stacjonarnej opieki szpitalnej i z poradni specjalistycznych mieszkańcy wsi korzystają w Wojewódzkim Szpitalu w Krośnie.


5.6. SZKOLNICTWO I EDUKACJA

W ciągu 21 lat mury korczyńskiej szkoły opuściło około 2 tys. Absolwentów, wśród których byli laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, zwycięzcy zawodów sportowych. W kolejnych etapach edukacyjnych również osiągali oni sukcesy – często na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W skład Zespołu Szkół w Korczynie wchodzą następujące placówki:


 • Szkoła Podstawowa im. A. Fredry, licząca 407 uczniów uczących się w 18 oddziałach,

 • Gimnazjum im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara, do którego uczęszcza 276 uczniów uczących się w 12 oddziałach,

 • Liceum Ogólnokształcące, gdzie w 3 oddziałach uczy się 61 uczniów,

 • Technikum Informatyczne, do którego uczęszcza 67 uczniów w trzech oddziałach.

Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz samorządowych udało się przeprowadzić prace remontowe zawiązane z wymianą okien i dachu, zmodernizowano też bazę sportowo – rekreacyjną wokół obiektu sportowego oraz unowocześniono zaplecze dydaktyczno – wychowawcze, wzbogacając je między innymi o cztery pracownie informatyczne i multimedialne centrum informacyjne.

Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, a także wspomaga rodziców w procesie wychowania dzieci. Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy umożliwiają uczniom nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też pomagają


w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Potwierdzeniem dobrej pracy szkoły są bardzo dobre wyniki uczniów na sprawdzianach
i egzaminach zewnętrznych organizowanych przez OKE w Krakowie.

W ramach realizacji programu Socrates Comenius placówka prowadzi systematyczną i ożywioną współpracę ze szkołami z Niemiec, Turcji i Rumunii, a także wymienia doświadczenia z młodzieżą szkolną i nauczycielami z Hiszpanii i Grecji.

Spośród ważnych imprez zorganizowanych przez szkołę w ostatnich latach na szczególną uwagę zasługuje uroczystość nadania Gimnazjum w Korczynie im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara oraz Polsko – Ukraiński Zjazd Szkół Fredrowskich połączony
z Dwudziestoleciem Nadania Szkole Podstawowej w Korczynie imienia Aleksandra Fredry. Organizacja tych uroczystości miała na celu integrację środowisk szkolnych z kraju
i z zagranicy, podsumowanie dwudziestoletniego dorobku korczyńskiej placówki, jej promocję, ale przede wszystkim pielęgnowanie uniwersalnego systemu wartości.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI


1. OBIEKTY

1.1. Dom Ludowy w Korczynie - powierzchnia całkowita 756,5 m2, kubatura 5 152 m3.

1.2. Dworek gen. Szeptyckiego

1.3. Budynek po starym Urzędzie Gminy

1.4. Ruiny zamku „Kamieniec”

2. NIERUCHOMOŚCI

2.1. Stadion – wymiary 90 x 60 m

2.2. Park dworski

2.3. Obszar rezerwatu „PRZĄDKI”

2.4. Rynek miejscowości
III. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI KORCZYNA
SILNE STRONY


 1. Dobrze rozwinięta sieć zaopatrzenia w energię i gaz

 2. Czyste środowisko przyrodnicze

 3. Dobra dostępność komunikacyjna

 4. Dobra lokalizacja przestrzenna

 5. Wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe

 6. Duże zasoby wykwalifikowanej siły roboczej

 7. Duże bogactwo kulturowe i historyczne

 8. Dobry dostęp do placówek oświatowo - edukacyjnych


SŁABE STRONY


 1. Niska jakość nawierzchni dróg

 2. Słabe zaplecze turystyczno - sportowe

 3. Zubożenie ludności

 4. Brak miejsc pracy

 5. Niski przyrost naturalny

 6. Niska klasa gruntów ( trudne warunki rozwoju rolnictwa)

 7. Brak regulacji cieków wodnych

 8. Słaba sieć usług gastronomicznych


SZANSE


 1. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój małej przedsiębiorczości

 2. Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych

 3. Rozwój gospodarstw rolnych produkujących żywność ekologiczną

 4. Rozwój infrastruktury drogowej

 5. Promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych

 6. Zwiększenie liczebności gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych


ZAGROŻENIA


 1. Wzrastająca migracja ludności za granicę

 2. Wzrastające koszty utrzymania gospodarstw domowych

 3. Ubożenie się społeczeństwa

 4. Brak dbałości o dobro społeczne

 5. Spadająca aktywność społeczna wśród mieszkańców

 6. Niedostosowanie systemu kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy

7. Wzrost przestępczości i patologii społecznych


 1. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

1. POGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI KORCZYNA

1.1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki na bazie istniejących walorów środowiska przyrodniczego i wartości kulturowych.  1. Rozwój infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej.

1.3. Wspieranie małej przedsiębiorczości.
2. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

2.1. Uatrakcyjnienie oferty kulturalno-oświatowej w Gminie Korczyna – remont budynku Domu Ludowego w Korczynie

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:


 1. Przebudowa dachu domu ludowego w tym przewidziane do wykonania:

- zakotwienie elementów dachu do ścian konstrukcyjnych

- podniesienie kominów wieloprzewodowych

- montaż konstrukcji drewnianej dachu wraz z łaceniem, foliowaniem, ociepleniem wełną mineralną oraz pokrycie powlekaną blachą trapezową T35

- wymiana rynien dachowych i spustowych

- podbicie okapu wraz z ociepleniem ścian kominów
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem z wyprawą elewacyjną

3. Wymiana stolarki okiennej

4. Utwardzenie parkingu na placu przed domem ludowym
Dom Ludowy jest obiektem, w którym realizowane są zadania Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek Domu Ludowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, wykonany z cegły ceramicznej. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek posiada powierzchnię całkowitą 756,5 m2 oraz kubaturę 5 152 m3. Budynek posiada wyeksploatowaną stolarkę okienną. Poza doraźnymi koniecznymi remontami, wymuszonymi zazwyczaj awariami, nie prowadzone były kompleksowe prace mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących norm.

Obecnie obiekt Domu Ludowego nie spełnia warunków lokalowych do prowadzenia w nim zajęć kulturalno-społecznych, ze względu na brak środków finansowych na jego remont ulegał i ulega nadal stopniowej degradacji. Obiekt ten budowany był przy zastosowaniu przestarzałych, nieefektywnych i nieekologicznych technologii Duże zużycie energii powoduje niekorzystne konsekwencje w postaci wysokiego udziału opłat za energię w całkowitych kosztach utrzymania instytucji. Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji budynku Domu Ludowego. Zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem z wyprawą elewacyjną, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej.

Projekt dotyczy stworzenia w istniejącym budynku bazy turystycznej i kulturalnej. Nowoczesne centrum kulturalne będzie spełniać funkcje: informacyjną (udostępnianie bieżących informacji społeczno-gospodarczych), edukacyjną i kulturową.

Odbiorcami usług Domu Ludowego są w większości dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe. Rocznie z usług Domu Ludowego korzysta 1 200 osób. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury organizuje w DL imprezy o charakterze kulturalnym, artystycznym, a także: konkursy m. in. Pieśni muzyki ludowej, muzyczne, wystawy plastyczne, przeglądy. Zasięg oddziaływania jest więc duży i wykracza poza granice miejscowości. Odbiorcami oferty Domu Ludowego są mieszkańcy gminy Korczyna a także mieszkańcy gmin graniczących. Fakt ten dowodzi, że zapotrzebowanie na ofertę kulturalną jest bardzo duże i konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności o nowe formy aktywności twórczej.

5. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:


L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Przebudowa dachu

366.300,00

2.

Ocieplenie ścian wraz z elewacją

217.200,00

3.

Wymiana okien

86.900,00

4.

Utwardzenie parkingu

91.450,00

5.

Wyposażenie domu ludowego

44.990,00
RAZEM

806.840,00

3.1. Budowa trybun sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym:

1. Przedmiotem budowy będzie budynek trybun sportowych wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi. Planuje się wybudowanie obiektu wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, murowanego w technologii tradycyjnej o dachu łukowym w konstrukcji stalowej. Na parterze budynku znajdować się będą szatnie dla zawodników, sędziów i trenerów wraz z sanitariatami. Natomiast nad parterem zostaną wykonane trybuny w ilości 397 miejsc. Przewiduje się także wydłużenie rozmiarów aktualnego stadionu.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:
L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Stan surowy zamknięty

688.000,00

2.

Wewnętrzne roboty wykończeniowe

150.000,00

3.

Elementy zewnętrzne

272.000,00

4.

Roboty drogowe

846.000,00
RAZEM

1.956.000,00

4.1. Remont dworku gen. Szeptyckiego:

1. Przedmiotem remontu będzie dworek po gen. Szeptyckim. Aktualnie w dworku mają swoje siedziby Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Korczynie, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. Modernizacja ma na celu podwyższenie standardu budowlanego budynku oraz adaptację na potrzeby kulturalno – oświatowe. Po modernizacji w budynku znajdować się będzie sala widowiskowa, izby tradycji oraz muzeum poświęcone gen. Szeptyckiemu.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:
L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Modernizacja dachu

250.000,00

2.

Ocieplenie ścian wraz z elewacją

150.000,00

3.

Wymiana okien

120.000,00

4.

Odwodnienie budynku wraz budową obejścia

85.000,00
RAZEM

605.000,00

5.1. Przebudowa rynku w miejscowości Korczyna:

1. Przebudowa rynku ma na celu zmiany wizerunku głównego miejsca w Korczynie. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne napowietrzne na ziemne. Zamontowane zostaną nowe latarnie oświetleniowe, ławki. Przewiduje się wykonanie nowych alejek wyleje placów zieleni. Wykonane zostaną także zabiegi chirurgiczno – pielęgnacyjne drzew rosnących w rynku.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Przebudowa oświetlenia

250.000,00

2.

Roboty ziemne

180.000,00

3.

Pielęgnacja drzew

100.000,00
RAZEM

530.000,00


V. HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. Luty 2008 – Grudzień 2009 – Uatrakcyjnienie oferty kulturalno-oświatowej w gminie Korczyna – remont budynku Domu Ludowego w Korczynie

 2. Styczeń 2010 – Grudzień 2012 - Budowa trybun sportowych wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym

 3. Styczeń 2013 – Grudzień 2015 - Remont dworku gen. Szeptyckiego

 4. Styczeń 2016 – Grudzień 2017 - Przebudowa rynku w miejscowości KorczynaVI. PODSUMOWANIE
Celem nadrzędnym planowanych działań jest ułatwienie mieszkańcom wsi Korczyna oraz okolicznych miejscowości dostępu do bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty kulturalnej, artystycznej, sportowej i edukacyjnej oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy.

Po zakończeniu projektu mieszkańcy oraz osoby przebywające czasowo na terenie miejscowości – np. turyści będą mieli:


- częstszy i lepszy dostęp do cyklicznych zajęć organizowanych i prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie (muzycznych, tanecznych, teatralnych).

- częstszy dostęp do imprez artystycznych (wystawy plastyczne, przeglądy, konkursy


m. in. Pieśni muzyki ludowej, muzyczne) organizowanych w unowocześnionych wnętrzach budynku Domu Ludowego.

- zwiększone możliwości korzystania z bazy Domu Ludowego przy okazji udziału


w imprezach kulturalnych, integracyjnych, spotkaniach, i kursach.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku palcówki i miejscowości. Po zakończeniu projektu wzrośnie potencjał Domu Ludowego jako miejsca do organizacji szkoleń, imprez zleconych a także wzrośnie liczba zajęć prowadzonych cyklicznie. Organizowane też będą liczniejsze wydarzenia kulturalne. Zmodernizowany Dom Ludowy zapewni dostęp do zajęć i wydarzeń artystycznych większej ilości osób, co zawsze pozytywnie wpływa na organizację czasu wolnego, pozwalając na samorealizację


i zapobiegając szerzeniu się patologii społecznych poprzez rozwój zainteresowań. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla rozwoju inwestycji przeznaczonych na działalność kulturalną i informacyjną w danej miejscowości. Niekorzystne warunki życia na wsi sprawiają,
że wielu młodych ludzi wyraża gotowość migracji do miasta a nawet za granicę co
w przyszłości może przyczynić się do degradacji demograficznej. Sytuacja związana
z modernizacją Domu Ludowego stwarza wielką możliwość poszerzenia funkcji społeczno-kulturalnej oraz rozwoju funkcji edukacyjnej i uczynienia z niego, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, instytucji stymulującej wszechstronny i dynamiczny rozwój danej społeczności lokalnej oraz zapobiegającej marginalizacji społecznej i gospodarczej obszarów wiejskich.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju realizacja zadania,


w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, aspekt ekonomiczny (zmniejszenie wydatków na energię) oraz społeczny. Poprawi także estetykę budynku.

Społeczne korzyści projektu to przede wszystkim rozwój bazy kulturalnej


i edukacyjnej, a co za tym idzie wyrównanie szans rozwoju młodzieży w małych ośrodkach wiejskich. Sprawa rozwoju młodzieży nie może ograniczać się jedynie do samego faktu umożliwienia dostępu do kultury. Miejsce, w jakim przebiegają zajęcia określa rangę i wywiera niewątpliwy wpływ na ukształtowanie poczucia estetyki
i stosowania pewnych jej kanonów w życiu codziennym. To swoista nauka ładu, porządku, higieny, dbałości o otoczenie, o środowisko naturalne. Korzyści jakże trudne w tym momencie do oszacowania, w przyszłości mogą okazać się niezmiernie duże. Korzyści płynące z realizacji projektu są przede wszystkim korzyściami społecznymi, rozłożonymi w dłuższym okresie czasu. Nie można jednak wykluczyć możliwości osiągania korzyści finansowych, które choć niewielkie, mogą przyczyniać się do dalszego technicznego rozwoju placówki.

Podpisy Zespołu Redakcyjnego:
 1. Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna .……………………………….

 2. Magdalena Spas .……………………………….

 3. Wojciech Tomkiewicz ...………………………………

 4. Artur Stodolak …..…………………………….

 5. Janusz Pojnar …………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna