Rady gminy korczynaPobieranie 115.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar115.45 Kb.


U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 263 /10

RADY GMINY KORCZYNA

z dnia 26 lipca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korczyna na lata
2010 – 2017”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146),RADA GMINY KORCZYNA

uchwala, co następuje:
§ 1

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Korczyna na lata 2010 – 2017” uchwalony przez Zebranie Wiejskie w Korczynie – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Plan Odnowy Miejscowości

Korczyna
na lata 2010 - 2017


Opracowanie: zespół pod przewodnictwem Wójta Gminy Korczyna
Korczyna, Lipiec 2010

SPIS TREŚCI


1.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 3

2.ŚRODOWISKO NATURALNE 5

3.TURYSTYKA 9

4.ROLNICTWO I GOSPODARKA 12

5.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 13

6.INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 16

7. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI KORCZYNA 19

8.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 20

9.HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 22

10.PODSUMOWANIE 25

 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

Korczyna położona jest na południu Polski w województwie podkarpackim. Jest największym z siedmiu sołectw należących do Gminy Korczyna. Leży na północnym skraju Kotliny Krośnieńskiej. Jej centralna część zajmuje równinny teren Kotliny, natomiast większa część Korczyny usytuowana została wśród wzniesień Pogórza. Ta duża dziś wieś (do 1934 roku miasteczko) ma kształt nieforemnego czworoboku, a jej zabudowa jest nieregularna. Położona jest w dolinie 279 m n.p.m.

Korczyna otoczona jest górami porośniętymi lasami – od pónocy nad Korczyną wznoszą się najważniejsze partie wzniesień Pogórza Dynowskiego z Sucha Górą (591m n.p.m.) i Królewską Górą (554m n.p.m.), od zachodu i wschodu zaś Korczynę otaczają wzniesienia liczące nie więcej jak 340m n.p.m., a od strony Południowej rozciąga się dość rozległa równina.

Wieś graniczy od wschodu z Kombornią, od południa z Krosnem, od zachodu


z Odrzykoniem i Białobrzegami, a od północy z Czarnorzekami i Węglówką.

Obszar jaki zajmuje to 2299,5 ha. Zamieszkuje go 5986 mieszkańców. Posiada dobre połączenie komunikacyjne z miastem Krosnem, a także z miastem wojewódzkim Rzeszowem.

Niewątpliwą ozdobą tego krajobrazu są wyrastające z ciemnej zieleni lasów kilkudziesięciometrowe głazy, które swymi fantastycznymi kształtami przypominają kobiety olbrzymy – osnute legendami „Prządki” są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i osobliwością, która nurtuje geologów. Przeprowadzone badania mówią, że są one pochodzenia polodowcowego.

 1. ŚRODOWISKO NATURALNE
  1. Ukształtowanie powierzchni


Pod względem położenia i cech rzeźby terenu, Korczyna dzieli się na trzy części, odmienne pod względem charakteru rzeźby i rodzajów występujących form morfologicznych.

Część południowa i środkowa położona jest w obrębie Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej. Część północną tworzy pasmo grzbietu zaliczanego do Pogórza Strzyżowskiego, dzielącego Korczynę i Czarnorzeki. Zagospodarowanie tego terenu wybitnie utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają spadki terenu, przekraczające na dużych powierzchniach 20% a miejscami dochodzące do 70%.

Zamykający obszar Korczyny od północy, wybitny Grzbiet Czarnorzecki,
w zachodniej części zwieńczony jest skalnymi formami „Prządek” i ruinami zamku „Kamieniec” – pomiędzy którymi przecina do dolina potoku Morcinek. Grzbiet ten na odcinkach otwartych stanowi wybitny ciąg widokowy.

  1. Budowa geologiczna


Obszar leży w całości w obrębie wielkiego synoklinorium centralnej depresji karpackiej (jednostka śląska), stanowiącej podłoże tektoniczne obniżenie ciągnące się wzdłuż czoła nasunięcia magurskiego. Elementy tektoni tej jednostki nie są widoczne w budowie południowej fragmentu obszaru, znajdują natomiast wyraziste odbicie w rzeźbie jego północnej części.

Podłoże południowej częsci obszaru stanowią piaskowce gruboławicowe i łupki warstw krośnieńskich dolnych. Przykryte grubymi warstwami osadów czwartorzędowych ukazują się one bezpośrednio pod warstwą zwietrzeliny jedynie na stokach wzgórz.

Podłoże skalne pozostałej części obszaru budują osady od górnego senonu (kreda) po oligocen (starszy trzeciorzęd). Są to stromo ustawione od 30 do 80º serie piaskowców, łupków i zlepieńców warstw istebniańskichgórnych (tzw. czarnorzeckich), ciężkowickich, hierioglifowych, menilitowych i krośnieńskich zapadających na południe i południowy zachód.

W wielu miejscach, głównie we wgłębieniach i dnach małych dolin rozczłonkowujących powierzchnię terenu, stwierdzono zaleganie namułów organicznych na różnych głębokościach pod powierzchnią terenu

Utwory czwrtorzedowe na wzniesieniach północnej części obszaru, wykształcone są jako gliniaste i ilaste pokrywy zwietrzelinowe, o niewielkiej na ogół miąższości, z dużą zawartością rumoszu skalnego. Cechuje je duża zmienność litologiczna, spowodowana zmiennymi warunkami osadzania.

  1. Gleby


Krajobraz obszaru wskutek setek lat działalności człowieka uległ istotnym zmianom.
W miejscu wyniszczonych pierwotnych zespołów roślinnych powstały zbiorowiska wtórne. Obecnie na obszrze Korczyny dominują pola uprwne, sady i ogrody.

Na obszarze Korczyny są – w obniżeniach terenu – dwa niewielkie kompleksy gleb pochodzenia organicznego.

Zdecydowana większość powierzchni odznacza się średnią żyznością. Gleby klasy I nie występują wcale, a chronione przed wyłączeniem z użytkowania rolniczego i leśnego klasy II i III stanowią około 30 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. W bonitacji gruntów ornych dominują powierzchniowo klasy R IVa i R IVb. Sporadycznie występujące żyzne gleby klasy II zajmują niewielką powierzchnię.

  1. Klimat


Korczyna, podobnie jak całe Pogórze Strzyżowskie i Doły Jasielsko – Sanockie, należy do zachodniokarpackiej dzielnicy klimatycznej. Z powodu powierzchniowej przewagi terenów o wystawie południowej i zbliżonej do południowej, obszar należy do uprzywilejowanych klimatycznie w porównaniu do terenów sąsiednich, zwłaszcza położonych w dnie Dołów Jasielsko – Sanockich. Klimat Korczyny znajduje się w pietrze klimatu umiarkowanie ciepłego, który odznacza się korzystnymi warunkami termicznymi. Średnia temperatura powietrza w ciągu roku waha się pomiędzy 6 a 8 ºC.

Przeciętna roczna ilość opadów wynosi ok. 730 mm, z czego największa ich ilość przypada na okres letni. Korczyna objęta jest tzw. zaciszem śródgórskim. Silne wiatry, umiarkowane ciśnieniem atmosferycznym, powodują, szczególnie w porze letniej, obfite opady


i gwałtowne burze.

  1. Hydrografia


Korczyna położona jest w dorzeczu Wisłoku i odwadniana przez jego dopływy: potoki Marcinek i Śmierdziączka z dopływami: Burkot, Dolińskim i Ślączką oraz bezimienne cieki wodne spływające ze skłonu Pogórza Strzyżowskiego. Czarakter rzeźby terenu, a zwłaszcza ukształtowanie koryt cieków i ich otoczenia sprawia, że bezpośrednie zagrożenie powodziowe praktycznie nie występuje.

Równinne tereny południowej części miejscowości są w licznych miejscach podmokłe


i narażone na występowanie podtopień – szczególnie w okresie roztopów wiosennych.

Źródłem zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę są wodociągi: miejski z Krosna, dla potrzeb którego woda pobierana jest z Wisłoka na ujęciu komunalnym w Iskrzyni, wiejski bazujący na dwóch ujęciach brzegowych przy potoku Marcinek i ujęciu na sąsiednim potoku bez nazwy oraz na czterech studniach głębinowych w rejonie Podzamcza. Oprócz wodociągów, mieszkańcy Korczyny korzysta z indywidualnych ujęć wodnych ze studni kopanych oraz głębinowych.  1. Szata roślinna


Korczyna posiada bogatą i znacząco zróżnicowaną szatę roślinną.

Najcenniejszym jej składnikiem są lasy o wysokim stopniu naturalności, gdzie dominuje jodła, buk i sosna. Dość liczne są dąb szypułkowy, grab, brzoza i modrzew.

Osobliwością jest występowanie piętra regla dolnego w rejonie najwyższych wzniesień pomiędzy rezerwatem „Prządki” i doliną potoku Marcinek. Drzewostan budują buk i jodła
z domieszką jaworu, a w runie są liczne gatunki górskie np. żywiec gruczołowaty, szałwia lepka, przetacznik górski i inne. Wystepuje tu również kwaśna buczyna górska.

Na wysoką ocenę przyrodniczą terenu wpływa m.in. liczny udział gatunków górskich uwarunkowany obecnością piętra regla dolnego i pogórza. Do najbardziej interesujących roślin należą:

- śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

- tojad dziobaty (Aconitum variegatum) 

- miesięcznica trwała (Lunaria rediviva L.)

- czyściec górski (Stachys alpina).

Niewątpliwą osobliwością przyrodniczą stanowi historyczny Park Wiejski o zróżnicowanej szacie roślinnej. Rosną w nim min.:

- jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

- Wiąz pospolity (Ulmus minor Mill)

- Klon polny (Acer campestre L)

- Dąb szypułkowy (Quercus robur L)

- Świerk serbski (Picea omorica)

- Jaśminowiec panieński (Philadelphus xvirginalis)

  1. Świat zwierząt


Bogactwu flory towarzyszy równie bogaty świat zwierząt. Ptrzedstawicielami fauny są: sarny, jelenie, lisy, zające, borsuki, kuny, gronostaje, myszy polne, łaski, wiewiórki. Tereny podmokłe obfituja w żaby, a na skalistych zboczach spotkać można zaskrońce, rzadziej żmije.

Dość licznie reprezentuje się ptactwo. W Korczynie zaobserwować można: gile, sowy, sójki, drozdy, zięby, jastrzębie, wrony, dzięcioły, przepiórki, a także słowiki, jaskółki, wróble, szpaki, szczygły, sroki, gawrony oraz kawki.

Do gatunków chronionych, których obecność uwarunkowana jest ochroną miejsc gziazdowania należą bocian czarny, orlik krzykliwy i puchacz.

  1. Ochrona środowiska naturalnego


Północna część obszaru wsi objęta jest trzema formami ochrony przyrody i krajobrazu tj. rezerwat przyrody, park krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu. Występowanie tych form ochrony przyrody ma duży wpływ na charakter zagospodarowania Korczyny.

Główną wartością przyrody nieożywionej Korczyny są wspaniałe ostańce ciągnące się wzdłuż grzbietów pogórza, których najwybitniejsze zgrupowanie, chronione jest w rezerwacie przyrody „Prządki”. Skałki piaskowcowe występują także opodal przysiółka Korzenica, na grzbiecie Sokolec.

Rezerwat „Prządki” jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym obszaru, jednym
z największych na pogórzu karpackim zgrupowań form skalnych. „Prządki” są formą wietrzenia określaną jako tzw. grzyby skalne. Powstanie ich było uwarunkowane także dużą miąższością (ok. 70m) pakietów skalnych piaskowca ciężkowickiego i większą odpornością na wietrzenie. Charakterystyczna jest obecność struktur komórkowych tj. małych nieregularnych zagłębień w powierzchni skał.

 1. TURYSTYKA


  1. Atrakcyjność turystyczna


Korczyna posiada wiele atrakcji turystycznych, bogatych w ciekawe osobliwości historyczne, przyrodnicze i osobliwości kultury.

Turystów szczególnie przyciągają ruiny Zamku "Kamieniec" o którym pierwsza wzmianka pochodzi z połowy XIV w. Potężna kamieniecka warownia leży na dawnym szlaku handlowym łączącym Polskę z Węgrami. Powstała za czasów Kazimierza Wielkiego


i w 1348 roku, stanowiła własność królewską. Pod koniec XIV w. Władysław Jagiełło przekazał zamek swemu rycerzowi Klemensowi z Moskorzewa za męstwo w wojnie
z Krzyżakami. Od rycerza tego, pana na Kamieńcu wziął swój początek ród Kamienieckich. W 1530 roku borykający się z kłopotami finansowymi Kamienieccy sprzedali tę część rezydencji Sewerynowi Bonerowi. Z czasem, jako wiano, stała się ona własnością Firlejów. Zamek górny pozostał Kamienieckich do 1601 roku, kiedy to nbyli go Skotniccy. Te dwa rody (Skotniccy i Firlejowie) nie potrafiły żyć ze sobą w zgodzie. Spór o mur graniczny, studnię, kaplicę i pola uprawne trwał przez wielw lat, aż...zakończył go ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką. Na podstawie tych XVII wiecznych sporów rodzinnych hr. Aleksander Fredro – nasz znakomity komediopisarz, jeden z dziedziców Zamku - stworzył niezapomnianą komedię "Zemsta" – rody stały się bohaterami literackimi, a mur graniczny istnieje do dziś jako turystyczna atrakcja.

Ważnym miejscem, równie często odwiedzanym przez turystów, jest rezerwat skalny „Prządki”, obejmujący grupę skał o wysokości ok. 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, którego wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55-35 mln. lat temu). Skały przypominające kształtem ludzkie postacie górują w okolicach Korczny na wysokości 540 m n.p.m. Obok prowadzi ścieżka przyrodniczo – edukacyjna z punktem widokowym na Doły Jasielsko – Sanockie i Beskid Niski.

Ważnym punktem na turystycznym szlaku Korczyny jest neogotycki kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski. Świątynia powstała w latach 1910 – 1914. Poświęcił ją ówczesny biskup przemyski, rodem z Korczyny Józef Sebastian Pelczar (kanonizowany
w roku 2003). W maju 2004 r. kościół podniesiony został do rangi Sanktuarium
Św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Z Korczyny, niezwykle malowniczym szlakiem przez Łysą Górę do Zamku Kamieniec, biegnie plenerowa droga krzyżowa. Zbudowana w Jubileusz 2000 roku, przyciąga dzisiaj sporą grupę pielgrzymów. Jej zakończenie mieści się u podnóża Zamku Kamieniec przy kapliczce „Echo Lourdes”.


  1. Ruch turystyczny, baza noclegowa


Park krajobrazowy graniczący z Korczyną jest tradycyjnym terenem wędrówek pieszych, rowerowych, autokarowych oraz narciarskich.

Najciekawsze jego fragmenty udostępniają szlaki turystyczne przebiegające na granicy Korczyny. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się ścieżki przyrodnicze: ”Zamek Kamieniec – Prządki”, „Czarnorzeki – Dział”, „Przy Zamku Kamieniec” oraz „Wzdłuż potoku Morcinek”. Z punktów widokowych znajdujących się na terenie Korczyny można podziwiać panoramy: Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko – Sanockich, Beskidu Niskiego a przy dobrej widoczności również Bieszczady i Tatry.


Ścieżka przyrodnicza „Zamek Kamieniec – Prządki”

Ścieżka o długości 1,5 km, łączy dwie największe atrakcje Pogórza, tj. Prządki


i zamek Kamieniec. Na trasie 6 przystanków z ciekawymi informacjami na temat przyrody, lasów, prehistorii i geologii.
Ścieżka przyrodnicza „Czarnorzeki – Dział”

Ścieżka oddalona na wschód od Prządek. Trasa ma kształt pętli o długości 1,5 km. Ze ścieżki można dojść do punktu widokowego na Dziale (516 m), z którego zachwyca przepiękny widok na Beskid Niski, Doły Jasielsko – Sanockie i wiele miejscowości. Przy tzw. inwersji powietrza - zdarza się to kilka razy w roku – z tego miejsca można dostrzec Wysokie Bieszczady oraz Tatry.


Ścieżka przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec”

Poczatek i koniec ścieżki znajduje się przy ruinach Kamińca. Do najciekawszych obiektów na trasie zaliczyć można: niewielką jaskinię „Smoczą Jamę”, stanowisko czynnej ochrony płazów, grupe pomników daglezji, sosnę wejmutkę oraz interesujące gatunki roślin i zwierząt.


Ścieżka przyrodnicza „Wzdłuż potoku Morcinek”

Ścieżka o długosci 2,5 km, biegnie przez malownicze tereny Korczyny, wzdłuż lewego brzegu Morcinka. Jest ona odtworzeniem starego szlaku pieszego, niegdyś licznie uczęszczanego, będącego najkrótszą drog z Korczyny do zamku Kamieniec. Na trasie można zobaczyć m.in.: stara chałupę, łąkę ostrożeniową, kolczaste zarosla śródpolne (czyżnie), osuwisko, stanowisko skrzypu błotnego, a także wybudowany niedawno kościółek na Podzamczu.

Przez malownicze tereny Korczyny oraz Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy przebiega nowo utworzona trasa rowerowa o łącznej długości około 30 km.

Na terenie Korczynie znajduje się siedem gospodarstw agroturystycznych, które


w swojej ofercie przewidują wycieczki rowerowe, zabawy przy grillu, możliwość korzystania z nauki narciarstwa kalsycznego pod okiem instruktora oraz wiele innych atrakcji.


 1. ROLNICTWO I GOSPODARKA

W miejscowości znajduje się 816 gospodarstw rolnych w tym 9 gospodarstw powyżej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa to 2,6 ha.

Najkorzystniejsze gleby do uprawy występują w części południowej miejscowości. Są to gleby o kompleksie pszennym dobrym. Jego udział w skali miejscowości wynosi ok 7%. Na glebach tych można uzyskać wysokie plony roślin uprawnych o dużych wymaganiach glebowych.

Występuje tu zarówno hodowla zwierząt jak i produkcja roślinna z zauważalną ostatnio tendencją upraw roślin przemysłowych: rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. W strukturze zasiewów największy udział mają cztery podstawowe zboża.


W produkcji zwierzącej przeważa pogłowie bydła, mniej hoduje się trzody chlewnej i owiec.

Obecnie w Korczynie znajduje się kilka większych zakładów usługowych min. „Nowy Styl” – jeden z zakładów krośnieńskiej fabryki krzeseł, Firma Produkcyjno – Handlowa „TOMA” – produkująca wózki dziecięce a także firma produkująca stolarkę PCV, pokrowce samochodowe, zakłady: krawieckie, meblowe, cukiernicze oraz obróbki szkła.

Na terenie miejscowości znajduje sie 7 gospodarstw agroturystycznych z około 70 miejscami noclegowymi.

Samorząd gminy podejmuje różnorodne działania, by aktywizować rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmierzają one głównie do poprawy stanu istniejącej infrastruktury będącej istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki.
 1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
  1. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja


Źródłem zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę są wodociągi: miejski z Krosna, dla potrzeb którego woda pobierana jest z Wisłoka na ujęciu komunalnym w Iskrzyni, wiejski bazujący na dwóch ujęciach brzegowych przy potoku Marcinek i ujęciu na sąsiednim potoku bez nazwy oraz na czterech studniach głębinowych w rejonie Podzamcza. Oprócz wodociągów mieszkańcy Korczyny korzystają z indywidualnychj ujęć wodnych z tzw studni głębinowych oraz kopanych.

Kanalizcja miejscowości Korczyna wynosi około 90 km co stanowi około 70% całej powierzchni miejscowości. Dalsza budowa sieci kanalizacyjnej jest jeszzce na etapie projektowania.  1. Gospodarka odpadami stałymi


Korczyna jest wsią przemysłowo - rolniczą. Działalność mieszkańców opiera się na rolnictwie indywidualnym oraz dynamicznie rozwijających się usługach.

Jednym z głównych elementów systemu gospodarki odpadami, które są realizowane na terenie gminy Korczyna jest „segregacja u źródła”. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy prowadzona jest od 2003 roku. Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 7 punktów selektywnej zbiórki odpadów składających się z trzech pojemników, w których gromadzone są: szkło białe, szkło kolorowe i tworzywa sztuczne.

Zarówno odpady zmieszane jak i segregowane wywożone są na wysypisko śmieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

Na terenie miejscowości Korczyna działaja również podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych


i zatwierdzenia programu gospodarki tymi odpadami.

Świadectwem skuteczności działania systemu usuwania odpadów i proekologicznych postaw mieszkańców Korczyny, jest brak występowania „dzikich” składowisk odpadów.  1. Sieć Elektroenergetyczna i gazowa


Warunki zasilania w energię elektryczną na terenie wsi Korczyna są bardzo dobre. Dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców odbywa się liniami SN 15 kV relacji Krosno – Korczyna – Brzozów – Strzyżów – Sucha Góra.
  1. Komunikacja


Oceniając dostępność komunikacyjną na tle sieci drogowej, należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu okolic Korczyny. Układ Pogórza Strzyżowsko – Synowskiego jest prawie równoleżnikowy. Jest to cecha decydująca w przebiegu sieci drogowej.

Odległość z Korczyny do centrum miasta Krosna wynosi 6 km. Komunikacja obsługiwana jest prze PKS i małe BUS-y.

Droga krajowa nr 9 biegnąca po wschodniej stronie Gminy Korczyna daje bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Rzeszowem i przejściem granicznym drogowym w Barwinku. Droga ta jest projektowana jako droga ekspresowa nr S-74 w systemie transportowym kraju.

Drugą ważną osią komunikacji Gminy jest biegnąca z kierunku południowego, od strony miasta Krosna droga wojewódzka nr 991 relacji: Krosno – Korczyna – Lutcza, która włącza się do drogi krajowej nr 9 w miejscowości Lutcza. Pełni ona rolę głównej osi komunikacyjnej Gminy. Jest to również najkrótsze połączenie ze stolicą województwa podkarpackiego – Rzeszowem.

Połączenie komunikacyjne z sąsiadującymi wsiami i ośrodkami miejskimi jest dobre. Poprawy wymaga jedynie stan techniczny nawierzchni dróg, zwiększenie liczby parkingów oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

  1. Obsługa medyczna


Na sytuację zdrowotna mieszkańców duży wpływ ma dostęp do opieki medycznej. Opiekę medyczną w Korczynie zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amicus” w Korczynie. Natomiast ze stacjonarnej opieki szpitalnej i z poradni specjalistycznych mieszkańcy wsi korzystają w Wojewódzkim Szpitalu w Krośnie.

  1. Szkolnictwo i edukacja


W ciągu 21 lat mury korczyńskiej szkoły opuściło około 2 tys. Absolwentów, wśród których byli laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, zwycięzcy zawodów sportowych. W kolejnych etapach edukacyjnych również osiągali oni sukcesy – często na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W skład Zespołu Szkół w Korczynie wchodzą następujące placówki: • Szkoła Podstawowa im. A. Fredry, licząca 407 uczniów uczących się w 18 oddziałach,

 • Gimnazjum im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara, do którego uczęszcza 276 uczniów uczących się w 12 oddziałach,

 • Liceum Ogólnokształcące, gdzie w 3 oddziałach uczy się 61 uczniów,

 • Technikum Informatyczne, do którego uczęszcza 67 uczniów w trzech oddziałach.

Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz samorządowych udało się przeprowadzić prace remontowe zawiązane z wymianą okien i dachu, zmodernizowano też bazę sportowo – rekreacyjną wokół obiektu sportowego oraz unowocześniono zaplecze dydaktyczno – wychowawcze, wzbogacając je między innymi o cztery pracownie informatyczne i multimedialne centrum informacyjne.

Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, a także wspomaga rodziców w procesie wychowania dzieci. Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy umożliwiają uczniom nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też pomagają


w rozwiązywaniu codziennych problemów. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Potwierdzeniem dobrej pracy szkoły są bardzo dobre wyniki uczniów na sprawdzianach
i egzaminach zewnętrznych organizowanych przez OKE w Krakowie.

W ramach realizacji programu Socrates Comenius placówka prowadzi systematyczną


i ożywioną współpracę ze szkołami z Niemiec, Turcji i Rumunii, a także wymienia doświadczenia z młodzieżą szkolną i nauczycielami z Hiszpanii i Grecji.

Spośród ważnych imprez zorganizowanych przez szkołę w ostatnich latach na szczególną uwagę zasługuje uroczystość nadania Gimnazjum w Korczynie im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara oraz Polsko – Ukraiński Zjazd Szkół Fredrowskich połączony


z Dwudziestoleciem Nadania Szkole Podstawowej w Korczynie imienia Aleksandra Fredry. Organizacja tych uroczystości miała na celu integrację środowisk szkolnych z kraju
i z zagranicy, podsumowanie dwudziestoletniego dorobku korczyńskiej placówki, jej promocję, ale przede wszystkim pielęgnowanie uniwersalnego systemu wartości.

5.7.Opieka społeczna


Opieka społeczna realizowana jest przez Gminę Korczyna przy pomocy jednostki organizacyjnej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba osób wymagających wsparcia ze strony Gminy utrzymuje się na dość wysokim poziomie co wiąże się z utrzymującym się wysokim bezrobociem i migracjami.
Rodzaj przyznanych świadczeń mieszkańcom na terenie Kończyny w 2009 roku przez GOPS

Rodzaj przyznanych świadczeń

2009
Kwota

Liczba rodzin

Zasiłek celowy – własne

23.542,33

78

Zasiłek okresowy

95.781,11

60 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI  1. Miejsca o szczególnym znaczeniu do zaspokajania potrzeb mieszkańców – obiekty i nieruchomości


Obiekty

Dom Kultury w Korczynie - powierzchnia całkowita 756,5 m2, kubatura 5 152 m3;

Dworek gen. Szeptyckiego;

Budynek po starym Urzędzie Gminy;

Ruiny zamku „Kamieniec”;

Nieruchomości

Stadion – wymiary 90 x 60 m;

Park dworski;

Obszar rezerwatu „PRZĄDKI”;

Rynek miejscowości.
Uzasadnienie
Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej, w tym sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej zależy to, jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości Korczyna. Będzie to wymagać koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów UE niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków, szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury społecznej. Realizacja tych inwestycji wpłynie na wzmożenie procesu zrównoważonego rozwoju miejscowości Korczyna, który z założenia ma przyczynić się do tego, aby miejscowość nie była jedynie miejscem gdzie produkuje się żywność czy nocuje, lecz również spełniała inne ważne funkcje:


 • miejsce godnego życia,

 • obszar atrakcyjny turystycznie i dla rekreacji,

 • miejsce, w którym środowisko naturalne jest zachowane w dobrym stanie,

 • miejsce, w którym pielęgnowane jest dziedzictwo kulturowe,

 • miejsce o dobrych warunkach inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Życie kulturalne, możliwość wspólnych działań zintegrowanych mieszkańców jest ważnym elementem funkcjonowania miejscowości, aczkolwiek w miejscowości są ograniczone możliwości podtrzymywania tradycji kulturowych, wynika to również z faktu, że wiodąca w miejscowości instytucja kultury, jaką jest Dom Kultury (DK) jest niedostatecznie wyposażona i wymaga modernizacji.

Odbiorcami usług Domu Kultury są w większości dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe. Rocznie z usług Domu Kultury korzysta 1 200 osób. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury organizuje w DK imprezy o charakterze kulturalnym, artystycznym, a także: konkursy m.in. Pieśni muzyki ludowej, muzyczne, wystawy plastyczne, przeglądy. Zasięg oddziaływania jest więc duży i wykracza poza granice miejscowości. Odbiorcami oferty Domu Kultury są mieszkańcy gminy Korczyna a także mieszkańcy gmin graniczących. Fakt ten dowodzi, że zapotrzebowanie na ofertę kulturalną jest bardzo duże i konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności o nowe formy aktywności twórczej.

Dworek gen. Szeptyckiego – aktualnie w dworku mają swoje siedziby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół. Modernizacja ma na celu podwyższenie standardu budowlanego budynku oraz adaptację na potrzeby kulturalno – oświatowe. Po modernizacji w budynku znajdować się będzie sala widowiskowa, izby tradycji oraz muzeum poświęcone gen. Szeptyckiemu.

Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – braki tutaj są znaczne. Wiąże się to z charakterystycznym dla obszarów wiejskich zjawiskiem polegającym na tym, że w pierwszej kolejności stara się odrabiać wieloletnie zaniedbania w podstawowej infrastrukturze, zapominając o innych, przecież nie mniej ważnych potrzebach mieszkańców w zakresie kultury, sportu czy rekreacji. A przecież możliwość ciekawego spędzania czasu, rozwoju fizycznego – są elementem warunkującym tożsamość miejscowości i jej atrakcyjność. Zwłaszcza dotyczy to zaplecza sportowego – dotkliwe są braki obejmujące m.in.: braku budynku trybun sportowych wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz kortu tenisowego, co w odniesieniu do rosnącego odsetka dzieci i młodzieży z wadami postawy, otyłością i znacznie zmniejszoną masą mięśniową nabiera znaczenia szczególnego. Stadion ma również przeznaczenie do organizacji imprez masowych, brak trybun znacznie ogranicza te możliwości.

Obszar rezerwatu „PRZĄDKI” i ruiny zamku „Kamieniec” to miejsca, z których znana jest Korczyna. Miejsca te są celem wielu wycieczek, decydują o atrakcyjności turystycznej obszaru gminy, ale też Ziemi Krośnieńskiej. Braki w małej infrastrukturze przy tych obiektach i miejscach obniżają tę atrakcyjność. Niezbędne będzie podjęcie działań zwiększających dostępność oraz sprzyjających ich zachowaniu w jak najlepszym stanie.

Rynek w Korczynie i Park to miejsca reprezentacyjne i wizytówka miejscowości oraz gminy. Wieloletnie zaniedbania w ich utrzymaniu spowodowały degradację techniczną, stąd niezbędne będzie w celu poprawienia funkcjonalności i estetyki dokonanie przebudowy rynku i parku obejmujące: przebudowę oświetlenia ulicznego napowietrznego na ziemne, zamontowanie nowych latarni, ławek. Przewiduje się wykonanie nowych alejek i placów zieleni. Wykonane zostaną także zabiegi chirurgiczno – pielęgnacyjne drzew rosnących w rynku.

Aktywizacja mieszkańców pozwoli wywołać zaangażowanie w środowisku wiejskim
w budowaniu pozytywnych zmian dla własnego otoczenia. Realizacja Planu stworzy szanse dla wielu aktywnych ludzi, którzy dotychczas nie mieli okazji podjęcia podobnych działań. Ponadto pozwoli na odbudowanie więzi międzyludzkich, które w coraz większym stopniu ulegają zerwaniu.

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.
 1. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI KORCZYNASILNE STRONY


 1. Dobrze rozwinięta sieć zaopatrzenia w energię i gaz

 2. Czyste środowisko przyrodnicze

 3. Dobra dostępność komunikacyjna

 4. Dobra lokalizacja przestrzenna

 5. Wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe

 6. Duże zasoby wykwalifikowanej siły roboczej

 7. Duże bogactwo kulturowe i historyczne

 8. Dobry dostęp do placówek oświatowo - edukacyjnych


SŁABE STRONY


 1. Niska jakość nawierzchni dróg

 2. Słabe zaplecze turystyczno - sportowe

 3. Zubożenie ludności

 4. Brak miejsc pracy

 5. Niski przyrost naturalny

 6. Niska klasa gruntów ( trudne warunki rozwoju rolnictwa)

 7. Brak regulacji cieków wodnych

 8. Słaba sieć usług gastronomicznych


SZANSE


 1. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój małej przedsiębiorczości

 2. Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych

 3. Rozwój gospodarstw rolnych produkujących żywność ekologiczną

 4. Rozwój infrastruktury drogowej

 5. Promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych

 6. Zwiększenie liczebności gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowychZAGROŻENIA


 1. Wzrastająca migracja ludności za granicę

 2. Wzrastające koszty utrzymania gospodarstw domowych

 3. Ubożenie się społeczeństwa

 4. Brak dbałości o dobro społeczne

 5. Spadająca aktywność społeczna wśród mieszkańców

 6. Niedostosowanie systemu kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy

7. Wzrost przestępczości i patologii społecznych

 1. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  1. POGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI KORCZYNA

   1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki na bazie istniejących walorów środowiska przyrodniczego i wartości kulturowych.

   2. Rozwój infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej.

   3. Wspieranie małej przedsiębiorczości.
  1. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE


   1. Budowa trybun sportowych wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym:


1. Przedmiotem budowy będzie budynek trybun sportowych wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi. Planuje się wybudowanie obiektu wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, murowanego w technologii tradycyjnej o dachu łukowym w konstrukcji stalowej. Na parterze budynku znajdować się będą szatnie dla zawodników, sędziów i trenerów wraz z sanitariatami. Natomiast nad parterem zostaną wykonane trybuny w ilości 397 miejsc.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Stan surowy zamknięty

688.000,00

2.

Wewnętrzne roboty wykończeniowe

150.000,00

3.

Elementy zewnętrzne

272.000,00

4.

Roboty drogowe

846.000,00

5.

Budowa ogrodzenia

100.000,00
RAZEM

2.056.000,00   1. Remont kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Korczynie

1. Przedmiotem inwestycji będzie remont kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Korczynie
L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Remont kortu tenisowego wraz z budową oświetlenia

226.941,62
RAZEM

226.941,62

   1. Modernizacja dworku gen. Szeptyckiego:


1. Przedmiotem modernizacji będzie dworek po gen. Szeptyckim.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Modernizacja dachu

250.000,00

2.

Ocieplenie ścian wraz z elewacją

150.000,00

3.

Wymiana okien

120.000,00

4.

Odwodnienie budynku wraz budową obejścia

85.000,00
RAZEM

605.000,00   1. Przebudowa i budowa ciągów pieszych i miejsc parkingowych:


1. Przebudowa i budowa ciągów pieszych ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców Korczyny poruszających się w okolicach obiektów sportowych, placu zabaw, ośrodka zdrowia i przedszkola. Budowa parkingów poprawi warunki osobom zmotoryzowanym dojeżdżającym w w/w miejsca w Korczynie.

2. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia:L.p.

Wyszczególnienie robót

Koszt brutto

1.

Wykonanie ciągów pieszych

350.000,00

2.

Wykonanie placów parkingowych

255.000,00
RAZEM

605.000,00


 1. HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. Lipiec 2010 – Grudzień 2012 - Budowa trybun sportowych wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym

 2. styczeń 2011 – grudzień 2011 - Remont kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Korczynie

 3. Styczeń 2013 – Grudzień 2015 - Modernizacja dworku gen. Szeptyckiego

 4. Styczeń 2016 – Grudzień 2017 - Przebudowa i budowa ciągów pieszych i miejsc parkingowych


  1. Wykaz i harmonogram realizacji zadań na okres 2010-2017

Nazwa przedsięwzięcia

Cel

Lata realizacji

Kwota końcowa

Źródła finansowania

Budżet gminy

Środki UE

 1. Budowa trybun sportowych wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym • zapewniona możliwość aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenie miejscowości;

 • wysoki poziom sprawności i aktywności fizycznej mieszkańców;

 • zapewniony wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży;

 • wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

 • rozwinięta baza sportowa i rekreacyjna;

Lipiec 2010 – Grudzień 2012

2.056.000,00

514.000,00

1.542.000,00

 1. Remont kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Korczynie
 • zapewniona możliwość aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenie miejscowości;

 • wysoki poziom sprawności i aktywności fizycznej mieszkańców;

 • zapewniony wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży;

 • wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

 • rozwinięta baza sportowa i rekreacyjna;

2011

226.941,62

56.735,41

170.206,21

 1. Modernizacja dworku gen. Szeptyckiego
 • wysoki standard techniczny i funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej;

 • rozwinięta działalność kulturalna na terenie miejscowości;

 • wysoki poziom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze;

 • zachowane dziedzictwo kulturowe;

Styczeń 2013 – Grudzień 2015

605.000,00

151.250,00

453.750,00

 1. Przebudowa i budowa ciągów pieszych i miejsc parkingowych

 • Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Korczyny;
Styczeń 2016 – Grudzień 2017

605.000,00

151.250,00

453.750,00

RAZEM:

3.392.941,62

848.235,41

2.544.706,22


 1. PODSUMOWANIE


Celem nadrzędnym planowanych działań jest ułatwienie mieszkańcom wsi Korczyna oraz okolicznych miejscowości dostępu do bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty sportowej, kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy.

Po zakończeniu projektu mieszkańcy oraz osoby przebywające czasowo na terenie miejscowości – np. turyści będą mieli:

- częstszy i lepszy dostęp do cyklicznych zajęć organizowanych i prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie (sportowych, muzycznych, tanecznych, teatralnych).

- częstszy dostęp do imprez artystycznych (wystawy plastyczne, przeglądy, konkursy
m. in. Pieśni muzyki ludowej, muzyczne) organizowanych w unowocześnionych wnętrzach budynku Kultury.

- zwiększone możliwości korzystania z bazy Domu Kultury przy okazji udziału


w imprezach kulturalnych, integracyjnych, spotkaniach, i kursach.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości. Po zakończeniu projektu wzrośnie potencjał Gminnego Ośrodka Kultury jako miejsca do organizacji imprez sportowych, szkoleń, imprez zleconych a także wzrośnie liczba zajęć prowadzonych cyklicznie. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla rozwoju inwestycji przeznaczonych na działalność kulturalną i informacyjną w danej miejscowości. Niekorzystne warunki życia na wsi sprawiają,


że wielu młodych ludzi wyraża gotowość migracji do miasta a nawet za granicę co
w przyszłości może przyczynić się do degradacji demograficznej. Sytuacja związana
z modernizacją Domu Kultury stwarza wielką możliwość poszerzenia funkcji społeczno-kulturalnej oraz rozwoju funkcji edukacyjnej i uczynienia z niego, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, instytucji stymulującej wszechstronny i dynamiczny rozwój danej społeczności lokalnej oraz zapobiegającej marginalizacji społecznej i gospodarczej obszarów wiejskich.

Społeczne korzyści projektu to przede wszystkim rozwój bazy sportowej, kulturalnej i edukacyjnej, a co za tym idzie wyrównanie szans rozwoju młodzieży w małych ośrodkach wiejskich. Sprawa rozwoju młodzieży nie może ograniczać się jedynie do samego faktu umożliwienia dostępu do kultury. Miejsce w jakim przebiegają zajęcia określa rangę i wywiera niewątpliwy wpływ na ukształtowanie poczucia estetyki


i stosowania pewnych jej kanonów w życiu codziennym. To swoista nauka ładu, porządku, higieny, dbałości o otoczenie, o środowisko naturalne. Korzyści jakże trudne w tym momencie do oszacowania, w przyszłości mogą okazać się niezmiernie duże. Korzyści płynące z realizacji projektu są przede wszystkim korzyściami społecznymi, rozłożonymi w dłuższym okresie czasu. Nie można jednak wykluczyć możliwości osiągania korzyści finansowych, które choć niewielkie, mogą przyczyniać się do dalszego technicznego rozwoju placówki.

Podpisy Zespołu Redakcyjnego:
 1. Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna .………………………………..

 2. Katarzyna Raś .……………………………….

 3. Wojciech Tomkiewicz ..………………………………

 4. Stanisław Śliwiński …..…………………………….

 5. Janusz Pojnar …………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna