Rady gminy lubiszynPobieranie 12.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.47 Kb.
UCHWAŁA Nr XVI/138/04

RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 8 października 2004 roku

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

uchwala się co następuje:
§ 1
Rada Gminy Lubiszyn upoważnia Wójta Gminy do zawarcia międzysektorowego Powiatowego Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia w kształcie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr XVI/138/04

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 8 października 2004 r.

Powiatowe Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia zawarte dnia .......................... 2004 r.

pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a:


 1. Burmistrzem Miasta Kostrzyna nad Odrą,

 2. Burmistrzem Miasta i Gminy Witnica,

 3. Wójtem Gminy Bogdaniec,

 4. Wójtem Gminy Kłodawa,

 5. Wójtem Gminy Lubiszyn,

 6. Wójtem Gminy Deszczno,

 7. Wójtem Gminy Santok,

 8. Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.

 9. Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 10. Związkiem Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych – Oddziałem Lubuskim z/s w Baczynie

 11. Santockim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy w Santoku

 12. Fundacją „Pomocna Dłoń” w Kostrzynie nad Odrą

 13. Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym PUH w Gorzowie Wlkp.

 14. Prywatnym Przedsiębiorstwem Handlowym AEK w Gorzowie Wlkp.

 15. Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Podstawowym celem porozumienia jest umożliwienie współpracy podmiotów wchodzących w jego skład, tak aby każdy z sektorów: publiczny, prywatny i pozarządowy mógł swobodnie i aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia w Powiecie Gorzowskim, zwiększenie szans jego rozwoju gospodarczego, podniesienia statusu ekonomicznego i edukacyjnego jego mieszkańców.

Działając dla dobra społeczności Powiatu i Gmin Gorzowskich, strony niniejszego porozumienia na zasadach współpracy i partnerstwa zobowiązują się do podejmowania działań zmierzających do realizacji celów zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gorzowskiego oraz Strategii Polityki Społecznej na lata 2004 – 2010.

Realizacja zamierzeń będzie opierała się na założeniach i kierunkach zawartych w w/w strategiach a także na Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006, Europejskim Funduszu Społecznym, Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i programach operacyjnych funduszy strukturalnych.W pierwszej kolejności partnerzy będą realizować w oparciu o strategie następujące zadania priorytetowe:

 • promocja zatrudnienia oraz aktywizacje lokalnego rynku pracy,

 • przeciwdziałanie i zmniejszanie bezrobocia,

 • zwiększanie perspektyw dla młodzieży,

 • wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,

 • rozwój przedsiębiorczości z uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu,

- 2 -


 • wspieranie integracji społecznej,

 • mobilizowanie wszystkich właściwych organów i organizacji do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej,

 • wspierania równości płci we wszystkich podejmowanych działaniach oraz zapobieganie wykluczaniu społecznemu.

Sygnatariusze zobowiązują się działać wspólnie realizując w/w priorytety.

Wszelkie działania będą koordynowane przez przedstawicieli Powiatu Gorzowskiego z zachowaniem wspólnej odpowiedzialności za to, by cele wyznaczone przez współdziałających w ramach porozumienia, były realizowane z zachowaniem jak największej efektywności. Lista sygnatariuszy jest otwarta. Do porozumienia może przystąpić każdy podmiot, który reprezentując przedstawiciele podmiotów publicznego, prywatnego i pozarządowego wyraża chęć współpracy w realizacji zadań wskazanych w niniejszym Porozumieniu

Pobieranie 12.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna