Rady gminy lutomierskPobieranie 11.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.09 Kb.
UCHWAŁA NR XVII/105/07

RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Lewandowskiej oraz Pani Agnieszki Lewandowskiej dotyczącej braku przyznania mieszkania komunalnego Pani Agnieszce Lewandowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:§ 1. Uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk do przesłania skarżącemu kserokopii niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

Uchwały Nr XVII/105/07

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 30 listopada 2007 r.
U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy Lutomiersk uznaje skargę złożoną przez Panią Zofię Lewandowską oraz Agnieszkę Lewandowską (data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Lutomiersk


– 19 września 2007 r.) za bezzasadną.
W związku z rozbieżnymi danymi co do stanu osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących w lokalu położonym w Lutomiersku przy Alei Jordana 22 konieczne było wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Dlatego też Wójta Gminy zwrócił się do Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim o sprawdzenie, kto przebywa
pod wskazanym adresem ze względu na podejrzenie, że pod w/w adresem przebywają osoby niezameldowane tam, oraz pouczenie osób tam przebywających o konsekwencjach wynikających z Kodeksu Wykroczeń za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. W dniu 04 września 2007 r. funkcjonariusze Posterunku policji udali się pod wskazany adres
i dokonali sprawdzenia osób zamieszkujących w budynku przy Alei Jordana
22 w Lutomiersku. Pouczono Panią Zofię Lewandowską także o konieczności dopełnienia obowiązku meldunkowego.
Co zaś tyczy się braku przydziału mieszkania komunalnego Pani Agnieszce Lewandowskiej, to Wójt Gminy podjął rozmowy z Panią Agnieszką Lewandowską w sprawie przydzielenia jej mieszkania komunalnego. W dniu 29 października 2007 r. na polecenie Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy okazali Pani Agnieszce Lewandowskiej lokal znajdujący się w budynku komunalnym w miejscowości Szydłów 105, gmina Lutomiersk.
Po okazaniu w/w lokalu Pani Agnieszka Lewandowska zgodziła się na przyjęcie zaproponowanego lokalu. Po wyremontowaniu lokalu i przystosowaniu go w niezbędnym zakresie do celów mieszkalnych zostanie podpisana z Panią Agnieszką Lewandowską umowa najmu. Ponadto Pani Agnieszka Lewandowska wyraziła chęć partycypacji w kosztach remontu w/w lokalu.

Ze względów opisanych powyżej skarga jest bezzasadna.

Pobieranie 11.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna