Rady miasta poznaniaPobieranie 9.29 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.29 Kb.
UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XXII/191/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 25 września 2007 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu.


 1. Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, którego granice wyznaczają:
  ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Inflancka, ul. J. Piłsudskiego oraz zabudowa
  os. Oświecenia., obejmuje powierzchnię terenu 11,8 ha.

 2. Od 1 stycznia 2004 r., tj. po utracie mocy ważności Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, na ww. terenie nie obowiązuje żaden plan miejscowy.

 3. Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu przystąpiono przede wszystkim, aby zabezpieczyć teren pod zieleń osiedlową, planowaną tutaj od lat 60-tych. Rezerwa terenu zaczęła być zagrożona wraz z odzyskiwaniem nieruchomości przez ich właścicieli
  w trybie postępowania zwrotowego i ubieganiem się ich o decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających m.in. na budowie: pawilonu handlowego
  z miejscami postojowymi, bezobsługowej stacji paliw, budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, itp. W związku z powyższym Prezydent Miasta Poznania oraz Rady okolicznych osiedli zauważyły pilną potrzebę opracowania planu miejscowego, który uregulowałby stan funkcjonalno – przestrzenny przedmiotowego terenu.

Celem uchwalenia niniejszego planu miejscowego jest zatem ustalenie przeznaczenia terenu i szczególnych warunków jego zagospodarowania, wyznaczenie granic terenów zieleni publicznej parkowej z towarzyszącymi jej strefami sportu i rekreacji plenerowej oraz wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu terenu, w tym zakazu zabudowy. Plan wyznacza również tereny dla lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Zawiera także ustalenia dotyczące obowiązkowych i fakultatywnych form zagospodarowania terenów zieleni publicznej, proponując drogi rowerowe, drogi piesze, boiska sportowe, place zabaw oraz strefy zieleni wysokiej.

W planie nakazuje się odtworzenie, jako drogi rowerowej, śladu Średzkiej Kolei Powiatowej (wpisanej do rejestru zabytków nr A318). 1. Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu prowadzone były w trybie ustawy
  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park
  os. Oświecenia” w Poznaniu wywołane zostało uchwałą Rady Miasta Poznania
  nr LXXXIX/1001/IV/2006 z dnia 7 marca 2006 r. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły 2 uwagi.

 3. Plan miejscowy opracowany został z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających
  z opracowania ekofizjograficznego. W oparciu o przepisy określone w ustawie
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627,
  z późniejszymi zmianami) sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park
  os. Oświecenia” w Poznaniu
  . Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627
  z późniejszymi zmianami), do projektu planu wpłynęły również pozytywne opinie właściwych organów.

 4. Podczas procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją z dnia 14 listopada 2006 r., wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 2,7 ha gruntów rolnych klasy III, położonych na terenie objętym ww. planem.

 5. Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Poznania projekt uchwały z załącznikami:

 1. rysunek planu zatytuowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący załącznik Nr 1 do projektu uchwały;

 2. rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

 1. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Poznania stwierdziła zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r., zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. ).

 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.


ref. Dyrektor MPU – Krzysztof Cesar
: repozytorium
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Dr Edyta Bezzubik Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
repozytorium -> Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów
repozytorium -> Eliza Buszkowska1 zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime streszczenie
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Stanisław Sierpowski Likwidacja Sojuszniczej Komisji Kontroli w Niemczech w 1927 roku1
repozytorium -> Państwa faszystowskie a Liga Narodów
repozytorium -> Baza infromacyjna forum technologii bankowych
repozytorium -> Mechanizmy moralnego „odłączenia się”, ślepe posłuszeństwo wobec autorytetu, a dokonywanie zabójstw z perspektywy integralnokulturowej
repozytorium -> Wierzyciele i przedsiębiorcy skorzystają na łatwiejszym dostępie do informacji

Pobieranie 9.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna