Rady miasta poznaniaPobieranie 6.96 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.96 Kb.
UCHWAŁA NR XLIX/643/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część C” w Poznaniu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:
§ 1


  1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część C” w Poznaniu.

  2. Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granic: od wschodu i południa – granica administracyjna miasta Poznania, od zachodu – zachodnie granice działek: 58, 37/2, 37/1, 38, ark. 07, obręb Głuszyna, północna granica działki 38, ark. 07, obręb Głuszyna, od północy – południowa granica ulicy Głuszyna, wschodnia granica działki 32/2, ark. 07, obręb Głuszyna, północne granice działek: 32/2, 31/2, 30/2, 26/2, 26/3, ark. 07, obręb Głuszyna, zachodnia granica działki 27, ark. 07, obręb Głuszyna, północna i wschodnia granica działki 25/3, ark. 07, obręb Głuszyna, wschodnia granica działki 25/4, część wschodniej granicy działki 25/2, ark. 07, obręb Głuszyna, północna granica działki 3/6, ark. 01, obręb Piotrowo, północna część działki 2, ark. 02, obręb Piotrowo, północna granica działki 3/5, ark. 02, obręb Piotrowo, południowa granica ulicy Sypniewo, zachodnia część działki 1, ark. 02, obręb Piotrowo, zachodnia i północna granica działki 10/1, ark. 03, obręb Piotrowo, północne granice działek 11, 10/11, ark. 03, obręb Piotrowo, północno-wschodnia granica działki 1, ark. 05, obręb Piotrowo.

  3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§2
Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
: repozytorium
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Dr Edyta Bezzubik Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
repozytorium -> Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów
repozytorium -> Eliza Buszkowska1 zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime streszczenie
repozytorium -> Stanisław Sierpowski Likwidacja Sojuszniczej Komisji Kontroli w Niemczech w 1927 roku1
repozytorium -> Państwa faszystowskie a Liga Narodów
repozytorium -> Baza infromacyjna forum technologii bankowych
repozytorium -> Mechanizmy moralnego „odłączenia się”, ślepe posłuszeństwo wobec autorytetu, a dokonywanie zabójstw z perspektywy integralnokulturowej
repozytorium -> Wierzyciele i przedsiębiorcy skorzystają na łatwiejszym dostępie do informacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna