Rady miasta poznaniaPobieranie 13.45 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.45 Kb.
UCHWAŁA NR XL/420/V/2008

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 lipca 2008

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stara Gazownia” w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania uchwala,
co następuje:
§ 1


  1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stara Gazownia” w Poznaniu.

  2. Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granic: ulica Garbary, ulica Woźna, południowa część działki nr 18/1 ark. 32 obręb Poznań, południowy fragment działki 20/5 ark. 32 obręb Poznań, północna granica działek nr 19/2, 19/1 ark. 32 obręb Poznań, część działki nr 20/6 ark. 32 obręb Poznań, część działki nr 93/8 ark. 16 obręb Śródka, rzeka Warta, most św. Rocha, ulica Mostowa, ulica Za Groblą, ulica Grobla.

  3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.§2
Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stara Gazownia” w Poznaniu

Obszar „Starej Gazowni” położony jest w centrum Poznania, w otoczeniu rzeki Warty i terenu jej Starego Koryta.

Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem ograniczony jest ulicami Garbary, Woźną, terenem Starego Koryta Warty (bez terenu koryta), rzeką Wartą, mostem św. Rocha, ulicami: Mostową, Za  Groblą i Groblą, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 20, 8 ha.

Teren jest częścią zespołu urbanistyczno-architektonicznego, tzw. Ringu Stübbena – w części opracowania – stanowiącego układ niedokończony.

W granicach planu znajdują się:


  1. zespół zabudowy poprzemysłowej gazowni miejskiej, obejmujący Gazownię i Wodociągi Miejskie, wpisany do rejestru zabytków pod nr A 241 z dnia 8.12.1982 r. oraz Zakład Światła i Wody, wpisany do rejestru zabytków pod nr A 269 z dnia 31.10.1984 r.,

  2. Zbór ewangelicki Św. Krzyża, ob. rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych, wpisany do rejestru zabytków pod nr A 178 z dnia 25.02.1931 r.,

  3. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej,

  4. tereny doliny Warty, stanowiące fragment południowego klinowo-pierścieniowego systemu zieleni miasta,

  5. tereny komunikacji.

Na części obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łazienna1” w Poznaniu. Obejmuje on teren o następującym przebiegu granic: północna granica działek 19/2, 19/1 ark.32, obr. Poznań, wschodnia granica działek 32/2, 34/4, 38/1 ark.32, obr. Poznań, południowa granica działek 38/1, 34/4, 33/3, 31/2 ark.32, obr. Poznań, ulica Łazienna, ulica Grobla, ulica Mostowa wraz z tymi ulicami

Część terenu, w szczególności teren dawnej gazowni i wodociągów, jest przestrzenią zdegradowaną, niewykorzystującą potencjału i walorów swego położenia na styku istotnych w skali miasta przestrzeni publicznych – Stary Rynek – Chwaliszewo – Ostrów Tumski.

Przestrzeń ta wymaga ochrony przed niepożądanym zagospodarowaniem oraz określenia zasad adaptacji wartościowego zainwestowania, jako całościowego zespołu poindustrialnego.

Miejscowy plan określi szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, mające na celu przywrócenie miejscu jego centrotwórczego charakteru oraz stworzenie przestrzeni identyfikowalnej w mieście.

Plan określi także przebieg i zasady połączeń komunikacyjnych w skali śródmiejskiej pomiędzy zespołami urbanistycznymi przylegającymi do doliny Warty, w tym ulic domykających Ring. Określi zasady ochrony i kreacji spójnego układu przestrzennego makrownętrza rzeki, zapewniającego ciągłość bulwarów nadrzecznych.

Uchwalenie planu pozwoli na sformułowanie zasad funkcjonalno – przestrzennych, dla wszystkich terenów, przy jednoczesnym zapewnieniu im prawidłowej dostępności komunikacyjnej, określenie zasad obsłużenia zabudowy elementami infrastruktury technicznej, ponadto umożliwi jednoznaczne określenie granic terenów publicznych oraz zasad ich ochrony.

Uchwalenie planu stworzy podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych na ww. obszarze.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania2, obszar wskazany do objęcia miejscowym planem położony jest na terenach zabudowy średniowysokiej usługowej centrotwórczej.

Przewidywane zamierzenia są zgodne ww. dokumentem.

Przedstawiona sytuacja uzasadnia podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Referuje p.o. dyr. Elżbieta Janus1 Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXXVI/976/IV/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r.

2 Uchwała Rady Miasta Poznania nr XXXI/299/V/08 z dnia 18 stycznia 2008 r.

: repozytorium
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Dr Edyta Bezzubik Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej
repozytorium -> Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów
repozytorium -> Eliza Buszkowska1 zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime streszczenie
repozytorium -> Rady miasta poznania
repozytorium -> Stanisław Sierpowski Likwidacja Sojuszniczej Komisji Kontroli w Niemczech w 1927 roku1
repozytorium -> Państwa faszystowskie a Liga Narodów
repozytorium -> Baza infromacyjna forum technologii bankowych
repozytorium -> Mechanizmy moralnego „odłączenia się”, ślepe posłuszeństwo wobec autorytetu, a dokonywanie zabójstw z perspektywy integralnokulturowej
repozytorium -> Wierzyciele i przedsiębiorcy skorzystają na łatwiejszym dostępie do informacji

Pobieranie 13.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna