Rady Miejskiej w NysiePobieranie 7.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.36 Kb.
Uchwała Nr LIII/791/10

Rady Miejskiej w Nysie


z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 136, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675) oraz § 88 Statutu Gminy Nysa przyjętego Uchwałą Nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 grudnia 2002r.

( Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2003r. Nr 2 poz. 57 ze zmianami),Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1
W uchwale Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa, zmienionej Uchwałą Nr LIV/885/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006r. oraz Uchwałą Nr XXV/345/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008r. wprowadza się następującą zmianę :

- w § 4 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu :

„ 1a. Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwo może zrezygnować

z części środków, o których mowa w ust.1 i zdecydować, że ta część środków przeznaczona zostanie na udział Gminy Nysa jako członka wspierającego stowarzyszenia działającego w danym sołectwie”.§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.Przewodniczący Rady

Feliks Kamienik
: uchwaly
uchwaly -> Uchwała Nr xix/311/2003
uchwaly -> Uchwały senatu agh z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 42 /2005
uchwaly -> Uchwała Nr xxxvii/200/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości położonej w miejscowości Świętoszów
uchwaly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
uchwaly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
uchwaly -> Uzasadnienie do Uchwały Nr liii/526/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
uchwaly -> Uchwała nr xli/ 519/05 rady gminy kobierzyce
uchwaly -> Uchwała nr 12/2011
uchwaly -> Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S. A. zwołane na dzień 23 kwietnia 2012 roku. Uchwała nr 01/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S. A. z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
uchwaly -> Temat kontroli: organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Nysa. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 maja 2008 roku

Pobieranie 7.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna