Rady miejskiej w tuszyniePobieranie 424.84 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar424.84 Kb.
  1   2   3

UCHWAŁA NR XVIII/115/04

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 18 czerwca 2004 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Tuszyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) oraz art. 7, 10, 26, 28, 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 1999 r.Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279; z 2000 r.Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804,; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112; z 2003 r. Nr 80, 717) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.41 )- Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

CZĘŚĆ A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn.

  2. Obszar planu, określony Uchwałą Nr XLII/284/2002 Rady Miejskiej w Tuszynie
   z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn wyznaczają granice administracyjne miasta.

  3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której integralną częścią jest rysunek planu
   w skali 1:5 000, będący załącznikiem graficznym do uchwały.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

   1. planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn, stanowiący przepis gminny,

   2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 5 000,

   3. obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem,
    w granicach przedstawionych na rysunku planu,

   4. jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć wydzieloną komunikacją, część obszaru, wyróżniającą się stanem zainwestowania, dominującą funkcją podstawową i cechami środowiska przyrodniczego,

   5. terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której ustalono przepisy szczegółowe,

   6. działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, przeznaczoną w planie pod zabudowę, której wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z ustaw i ustaleń planu,

   7. dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę wewnętrzną dojazdową lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,
   1. wtórnym podziale działki - należy przez to rozumieć taki geodezyjny podział działki,
    w wyniku którego każda z nowopowstałych działek będzie spełniać warunki zagospodarowania i użytkowania, zgodne z wymogami planu i przepisami szczegółowymi,

   2. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony
    w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach w danym terenie,

   3. dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć dojazdy, zieleń i elementy małej architektury oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w rozdz. III - Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów,

   4. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo,

   5. towarzyszących usługach – należy przez to rozumieć nieuciążliwe usługi
    z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła i innych, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb miejscowej ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi i nie powodują nadmiernej generacji ruchu,

   6. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, w której znajduje się płaszczyzna lica budynku, z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi; ustalenia planu dotyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej 60 powierzchni frontowej elewacji budynku, znajduje się przy linii zabudowy i leży w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię,

   7. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy
    z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, o funkcji chronionej,

   8. zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę frontową, usytuowaną przynajmniej jedną ścianą w granicy z sąsiadem; dopuszcza się zabudowę z bramą przejazdową, sytuowaną w obydwu granicach z sąsiadami,

   9. zabudowie luźnej – należy przez to rozumieć zabudowę frontową, usytuowaną od granic działki w odległościach regulowanych aktualnymi przepisami,

   10. budynkach adaptowanych – należy przez to rozumieć budynki istniejące,
    w których dopuszcza się działania modernizacyjne,

   11. budynkach przebudowywanych i rozbudowywanych – należy przez to rozumieć budynki istniejące, w których zmienia się układ funkcjonalno – konstrukcyjny a także formę architektoniczna, powiększa się ich kubaturę i liczbę kondygnacji; dla wymienionych działań, poprzedzonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu, obowiązują ustalenia jak dla budynków nowych,

   12. przemyśle, usługach rzemiosła i drobnej wytwórczości - rozumie się przez to usługi z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

   13. zorganizowanej działalności inwestycyjnej – należy przez to rozumieć realizację zabudowy prowadzoną przez inwestora zastępczego w oparciu o projekt zagospodarowania (realizacyjny), obejmujący wyznaczony w planie teren.

  1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców poprzez:

   1. tworzenie warunków dla działalności lokalizacyjnej umożliwiającej rozwój poszczególnych funkcji miejskich z uwzględnieniem zasady rozwoju zrównoważonego,

   2. ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazowego miasta oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego,

   3. uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego na terenach istniejącej zabudowy,

   4. minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.CZĘŚĆ B. USTALENIA PLANU

ROZDZIAŁ I Ustalenia ogólne 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 plan ustala między innymi.:

   1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

   2. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

   3. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

   4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

   5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji.  1. Następujące oznaczenia, przedstawione graficzne na rysunku planu, o którym mowa
   w § 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

   1. granica administracyjna miasta - granica obszaru objętego planem,

   2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

   3. linie rozgraniczające dróg i ulic,

   4. obowiązujące linie zabudowy zwartej,

   5. obowiązujące linie zabudowy luźnej,

   6. granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, cech rozplanowania,

   7. stanowiska archeologiczne,

   8. granica obszaru chronionego krajobrazu,

   9. przeznaczenie terenów,

   10. wyznaczone trasy ścieżek rowerowych,

   11. uzbrojenie magistralne wraz ze strefą bezpieczeństwa.  1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem przepisów ogólnych i szczegółowych, w których lokalizuje funkcje, oznaczone na rysunku planu symbolami, o następującym podstawowym przeznaczeniu terenu:

   1. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,

   2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, i zabudowy letniskowej oznaczone symbolem ML,

   3. tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

   4. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,U,

   5. tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, oznaczone na rysunku planu symbolem U,MN,

   6. tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

   7. tereny usług turystyki i rekreacji, ogólniedostepne, oznaczone na rysunku planu symbolem UT,

   8. tereny usług sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem US,

   9. tereny przemysłu i działalności produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu
    symbolem P,

   10. tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UKS,

   11. tereny obiektów związanych z uzbrojeniem oznaczone na rysunku planu symbolami EE, EG, NO,

   12. tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

   13. tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI,

   14. tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC,

   15. tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL i ALP,

   16. tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

   17. tereny ogrodów działkowych oznaczone ZD i tereny upraw ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,

   18. tereny ośrodków produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu symbolem RPO

   19. tereny użytków zielonych oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

   20. tereny komunikacji - ulic, oznaczone na rysunku planu symbolami: KA, KGP, KZ, KL, KD.
ROZDZIAŁ II Przepisy ogólne dla całego obszaru

 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

  1. Na całym obszarze plan zakazuje:

   1. realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
    w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami P, U, RPO, NU, PE, UKS oraz za wyjątkiem dróg, realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej
    o powierzchni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych zbiorników wodnych, cmentarzy oraz lokalizowanych na ich terenie instalacji do spopielania zwłok, urządzeń infrastruktury technicznej i innych zgodnie z aktualnymi przepisami.

   2. wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, sanitarnych.

   3. lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej
    i wytwórczej mogącej powodować:

  1. emisję do powietrza zanieczyszczeń, w tym o charakterze odorowym, oraz emisję niezorganizowaną (szczególnie pyły),

 1. wytwarzanie odpadów, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,

 2. powodujących drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub uciążliwe promieniowanie elektromagnetyczne w ilościach bądź stężeniach przekraczających dopuszczalne poziomy,
   1. lokalizowania obiektów kubaturowych na terenach nie posiadających zgody na zmianę przeznaczenia z użytkowania rolniczego i leśnego za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, ośrodków produkcji rolnej i obiektów obsługi gospodarki leśnej.

  1. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, ochronę akustyczną terenów:

   1. MW, MN, MR, jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

   2. UO i UZ, jako terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem ludzi,

Dla w/w rodzajów terenów obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie
z przepisami szczególnymi.

  1. Budynki mieszkalne budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz budynki użyteczności publicznej muszą być usytuowane poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości wynikających ze szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód oraz poza zasięgiem obszarów zalewowych osuwiskowych i szkód górniczych.

  2. Na całym obszarze plan ustala obowiązek:

   1. docelowo - ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nośniki energii); plan dopuszcza czasowe zastosowanie tradycyjnych źródeł energii,

   2. gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

   3. w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, obowiązek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie działki i transportowania do zakładów przetwórczych, a części nie nadające się do wykorzystania na miejsce składowania specjalnie dla tych odpadów wyznaczonych,

   4. zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdującej się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień przydrożnych oraz zieleni łęgowej; obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturowych.

   5. ochrony istniejących pomników przyrody, zgodnie z uznającymi je aktami prawnymi.

   6. ochrony dolin rzek poprzez:

 1. lokalizację ogrodzeń w odległościach umożliwiających swobodny dostęp do rzeki, (nie mniej niż 1,5 m od linii brzegu)

 2. na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wprowadzenie zakazu wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią zgodnie z przepisami szczególnymi

 3. wprowadzenie do planu granic obszaru zagrożenia powodzią po sporządzeniu studium przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej; tymczasowo obowiązują, wyznaczone w planie, przybliżone obszary zagrożenia powodzią, na których dopuszczalność inwestowania winna wynikać z operatu hydrogeologicznego określającego dodatkowe warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uzgodnienia
  z właściwym zarządem gospodarki wodnej,

  1. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowiązek dokonania, przed realizacją zabudowy, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach sąsiednich w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (jako prowadzącym ewidencję tych urządzeń). Na obszarze planu obowiązuje zakaz likwidacji wszystkich istniejących rowów melioracyjnych, zwłaszcza na terenach rolniczych, spełniających również rolę odbiorników wód powierzchniowych.

  2. Na terenach lasów plan ustala obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi.

  3. W obrębie obszarów leśnych oraz na terenach dolin rzecznych (LS, RZ) obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów związanych
   z gospodarką leśną oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

 1. Plan wyznacza „Tuszyńsko – Dłutowski Obszar Chronionego Krajobrazu”, przyjęty
  w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Łodzkiego

§ 8 Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

  1. Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty i budynki wpisane do ewidencji:

   1. zespół kościoła parafialnego p.w. św. Witalisa:

 1. kościół, murowany, wzniesiony w latach 1860-1862, odbudowany
  i rozbudowany w latach 1927 – 1930,

  1. plebania, murowana, 1916 r;

   1. obiekty mieszkalne:

    1. ul. Batorego 4, dom drewniano - murowany, ok. 1920 r,

    2. ul. Chmielna 8, dom, murowany, z przełomu XVIII/XIX w,przebudowany,

    3. ul. Domowicza 41, dom, drewniano – murowany, 1921 r,

    4. ul. Łowicka:

   • nr 16, dom, drewniany, 2 poł. XIX w,

- nr 17, dom, drewniany, ok. 1820 r,

- nr 18, dom, drewniany, 1906 r,    1. ul. Łódzka:

     • nr 2, dom, murowany, ok. 1870 r, remont,

     • nr 6, dom, murowano - drewniany, ok.1890 r,

     • nr 11, willa, murowana, ok. 1922 r,

     • nr 12, dom, murowany, ok. 1880 r;

    2. ul. 3 Maja:

     • nr 10, dom, drewniany, 1921 r,

    3. ul. Mickiewicza:

     • nr 12, dom, murowany, 1924 r,

     • nr 19, dom, drewniany, 1924 r,

     • nr 26, dom, drewniany, ok. 1920 r,

     • nr 39, dom, murowany, ok. 1925 r,

    4. ul. Parkowa nr 7, dom, murowany, ok.1880 r;

    5. ul. Prusa:

     • nr 10, dom, drewniano - murowany, ok. 1923 r,

     • nr 15, dom, drewniany, ok. 1918 r,

     • nr 16, dom, drewniany,1924 r,

     • nr 21, dom, drewniano - murowany, ok. 1920 r,

     • nr 26, dom, drewniany, lata 20-te XX w,

     • nr 31, dom, murowany, 1923 r;

    6. Al. Jana Pawła II:

     • nr 5, dom, drewniany, ok. 1920 r,

     • nr 17a, dom, drewniany, 1929 r,

     • nr 20, dom, drewniany, 1920 r, remont w 1950 r;

    7. ul. Rzgowska:

     • nr 24, pierwsza piętrowa kamienica w Tuszynie,

    8. ul. Zwierzyńskiego:

     • nr 2/4, dom, drewn.z murowaną neoklasycystyczną elewacją, ok. 1890 r

     • nr 12, dom, murowany, poł. XIX w,

     • nr 14, dom, murowany, ok. 1870 r,

     • nr 17, dom, drewniany, ok. 1870 r, przebudowany w 1950 r,

    9. ul. Sienkiewicza:

     • nr 4, dom, murowany, ok. 1920 r,

     • nr 18, dom, murowano - drewniany, ok. 1920 r,

     • nr 31, dom, drewniany, ok. 1925 r,

     • nr 38, dom, murowano - drewniany, ok. 1920 r,

    10. ul. Sowińskiego nr 6, dom, drewniany, ok. 1920 r,
   1. obiekty użyteczności publicznej:

    1. ul. Piotrkowska 4 - ratusz, ob. UMG Tuszyn, murowany, ok. 1920 r,

    2. ul. Łódzka 27 – łaźnia miejska, murowana, 1926 r, przebud. W 1980 r,

    3. ul. Łowicka 11 – plebania, ob. Dom Literatów, murowana, 1922 r,

    4. pl. Reymonta 1 – dom czynszowy, pierwotnie szkoła, murowany, ok. 1800 r, przebudowany 1900 – 1925;

   1. obiekty i zespoły przemysłowe:

  1. ul. Żeromskiego:

     • nr 16, młyn parowy, ob. elektryczny, murowany, ok. 1890 r, przebudowany w 1930 r,

     • nr 33, zespół rzeźni: rządcówka, murowana, 1923 r; budynek gospodarczy, murowany, 1923 r.

b) ul. Parkowa 7 – zespół browaru:

- rządcówka i szynk, ob. dom mieszkalny, murowany, ok. 1830 r,   • warzelnia piwa i stajnia, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830 r, przebudowane,

   • magazyn słodu i zboża, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830 r,

przebudowane,

- lodownia, ob. magazyn, murowana, ok. 1830 r. 1. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych po zajęciu stanowiska przez WKZ. Plan dopuszcza aktualizację wykazu tych obiektów.

  1. Plan wyznacza dla centralnej, najstarszej części miasta, granice strefy „B” ochrony cech rozplanowania, zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Plan ustala w strefie „B”:

  1. ochronę: obiektów i budynków wpisanych do ewidencji wraz z najbliższym otoczeniem, układu ulic i placów w pierwotnych liniach rozgraniczających, oraz dawnych, regularnych, podziałów własnościowych głównie w strefie przyulicznej,

  2. obowiązek sytuowania nowych budynków jako kontynuację istniejącej zabudowy, jej charakteru, zwartej pierzei, skali, pochylenia i pokrycia dachu, materiału i podziału elewacji.

  3. obowiązek uzgadniania decyzji administracyjnych z WKZ .

   1. Ochronie konserwatorskiej podlega zachowany układ przestrzenny, stare groby
    i zieleń na .cmentarzach:

    1. czynnym, parafialnym, rzymsko-katolickim, przy ul. Ks Ściegiennego, założonym ok. poł. XIX w;

    2. zamkniętym, ewangelickim, przy ul. Poprzecznej, założonym w 1 poł. XX w;

     1. Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem „W” oraz w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego, w promieniu 150 m od granic stanowisk , plan ustala obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych, związanych z uzbrojeniem terenu i innych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30 cm) po wykonaniu badań sondażowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, na koszt inwestora.

     2. Na całym obszarze miasta obowiązuje ponadto:

      1. zachowanie i eksponowanie walorów środowiska kulturowego,

      2. konserwacja i przywracanie do stanu właściwego zasobów, składników i walorów środowiska kulturowego,

      3. kształtowanie harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego
       z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i regionalnych.

 1. Plan ustala w zakresie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni: następujące obowiązki:

       1. zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym z przestrzeni i obiektów
        o charakterze publicznym, ogólnodostępnym,

2. lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks. wysokości 1,8 m, z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o nieprzekraczalnej wysokości 60 cm, bezpośrednio
w liniach rozgraniczających dróg (ulic), z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych w części frontowej działki na terenach budownictwa mieszkaniowego, za wyjątkiem terenów przylegających do drogi krajowej Nr 1 przy której dopuszcza się ogrodzenia pełne.

  1. rozwiązania potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki lub zespołu działek w granicach nieruchomości objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu znajdującego się w liniach rozgraniczających dróg,

  2. plan dopuszcza na działkach o szerokości mniejszej niż 20 m w sytuacjach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem lokalizację budynków innych niż mieszkalne w granicy z działką sąsiada.

  3. na terenach z funkcją usługową plan dopuszcza lokalizację drobnych usług na małej powierzchni działki uzasadnioną planem zagospodarowania działki.

  4. plan dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w granicy z możliwością rozbudowy.

§ 10.Plan ustala, na całym obszarze następujące warunki w zakresie podziału
i scalania istniejących działek
:

  1. Wydzielenie działki budowlanej winno spełniać warunki zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

  2. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórnego podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną kołową, zgodną
   z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, podział wtórny lub scalenie, jest możliwy pod warunkiem realizacji drogi wewnętrznej
   z dostępem do drogi publicznej lub ustanowienia innych służebności gruntowych.

 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej:

  1. Powiązania komunikacyjne terenów zainwestowania miejskiego z obszarem zewnętrznym za pośrednictwem drogi krajowej nr 1 i węzła „Tuszyn” na skrzyżowaniu z projektowaną autostradą A-1 Gdańsk – Łódź – Katowice, węzła „Rzgów” na skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S-8 Łódź – Sieradz – Wieruszów – Wrocław oraz dróg powiatowych: 30144, 30145, 030146, 30150 dla ważniejszych powiązań lokalnych.

  2. Projektowany przebieg autostrady A-1 Gdańsk – Łódź – Katowice został ściśle zdefiniowany decyzjami:

 • Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29.12.1998r , znak : NB.II-7331/8/A/98 na odcinku od granicy województwa do węzła „Tuszyn” .

 • Wojewody Łódzkiego Nr. 1/2002 z dnia 10.07.2002, znak:RR I 7045/5850/1687/02 na odcinku od węzła „Tuszyn”

  1. Modernizację drogi krajowej nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Głuchów – węzeł „Tuszyn”
   o znaczeniu międzyregionalnym, w oparciu o wykonaną koncepcję programowo-przestrzenną tej drogi na odcinku od północno-zachodniej granicy miasta do węzła „Tuszyn” z projektowaną autostradą A-1.

  2. Obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w części C z przyległych ulic istniejących i projektowanych (zbiorcze, lokalne, dojazdowe) określonych niniejszym planem.

  3. Dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania położonych
   w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-1 i drogi krajowej nr 1 klasy GP, obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej zjazdami bezpośrednio z tych dróg: obsługa terenów poprzez istniejące i projektowane drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz drogi serwisowe projektowane wzdłuż linii rozgraniczających w pasach drogowych w/w dróg włączone do układu lokalnego miasta: dostępność do dróg klasy A , GP tylko
   w wyznaczonych węzłach - skrzyżowaniach.

  4. Klasyfikację funkcjonalno- techniczną z podziałem na drogi (ulice): A, GP, Z, L, D dla terenów dróg publicznych wyznaczonych w planie , oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi:

   1. KA - autostrada

   2. KGP - droga główna ruchu przyspieszonego

   3. KZ - ulice zbiorcze

   4. KL - ulice lokalne

   5. KD - ulice dojazdowe,

dla których szczegółowe ustalenia określono w § 79


  1. Parametry techniczne ulic powinny spełniać wymagania ustalone w odrębnych przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  2. W terenach ulic, w obrębie linii rozgraniczających plan zakazuje lokalizacji budynków i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem zieleni i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi. Dla dróg krajowych lokalizacja infrastruktury technicznej na obrzeżach linii rozgraniczających w pasie drogowo-ulicznym.

  3. W terenach ulic, w obrębie linii rozgraniczających plan dopuszcza lokalizację ścieżek rowerowych z uwzględnieniem przepisów szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi.

  4. Projektowane ogrodzenia działek budowlanych i innych nieruchomości nie mogą przekraczać wyznaczonych linii rozgraniczających ulic.

  5. nieprzekraczalne linie zabudowy frontowej o funkcjach chronionych (mieszkalnej i przeznaczonej na stały pobyt ludzi) dla poszczególnych klas ulic na terenach niezainwestowanych
   a przeznaczonych do zainwestowania:

   1. GP - 25 m od linii rozgraniczających

   2. Z - 10 m od linii rozgraniczających

   3. L,D - 5 m od linii rozgraniczających

Dla dróg publicznych obowiązują minimalne odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni określone w ustawie o drogach publicznych.

  1. Dla autostrady A-1 plan ustala nieprzekraczalną linię zabudowy (dla funkcji chronionych) w linii strefy uciążliwości (tz. BSU), która wynosi 150 m od krawędzi jezdni.

  2. Dla drogi krajowej nr 1 wyznacza się 3 strefy ponadnormatywnego oddziaływania :

   1. Obszar oddziaływań ekstremalnych – zasięg 20m , od osi drogi

   2. Strefa zagrożeń – zasięg 50m

   3. Strefa uciążliwości – zasięg 150 m

W strefie 1 mogą się znaleźć wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, w strefie 2 może się znaleźć infrastruktura techniczna związana z drogą, może być wykorzystana dla działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W strefie 3 obiekty przeznaczone dla stałego pobytu powinny być chronione za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych ( pełne ogrodzenia , potrójne szyby)

  1. Na obszarze miasta objętego strefą konserwatorską plan ustala obowiązujące linie zabudowy luźnej i zwartej, w liniach rozgraniczających ulic.

  2. Dla ulic nie wyznaczonych na rysunku planu, na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych do zainwestowania:

   1. szerokość pasów drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m dla ulic klasy L (lokalne),

   2. szerokość pasów drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m dla ulic klasy D (dojazdowe),

   3. dla ciągów pieszo-jezdnych PD, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6,0 m

   4. w przypadku nowych włączeń do układu dróg konieczność uzyskania zgody zarządcy drogi.

  3. W zakresie obsługi komunikacją zbiorową utrzymanie linii i tras komunikacji autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawiązaniu do potrzeb i możliwości układu drogowo-ulicznego.

 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową , usługową
  i działalność produkcyjną, zapewniać będzie system wodociągu miejskiego, oparty
  o zasoby wód podziemnych ujmowane na terenie miasta i gminy Tuszyn.

 2. Podstawowymi źródłami zasilania będą:

   1. ujęcia i stacja wodociągowa przy ul. Wschodniej, dla terenu miasta i części gminy Tuszyn,

   2. ujęcia i stacje wodociągowe przy ul. 3 Maja w Tuszyn Lesie i Niedas Leśny
    w Tuszynie, spięte z układem sieci miejskiej w Tuszynie ,

   3. inne studnie głębinowe z poziomu czwartorzędowego i głębszych warstw, obsługujące obiekty punktowe,

 1. Doprowadzanie wody do terenów nie wyposażonych w sieć następować będzie przez rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej,

 2. Do czasu zapewnienia możliwości podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, plan dopuszcza zaopatrzenie terenów w wodę z ujęć indywidualnych ( z wyłączeniem terenów zabudowy wielorodzinnej),

 3. Plan dopuszcza budowę i utrzymanie indywidualnych i lokalnych ujęć wody, przeznaczonych dla celów awaryjnych i specjalnych ( w tym przeciwpożarowych), na warunkach określonych w przepisach szczególnych,  1. Ustala się zachowanie przebiegającego przez teren gminy Tuszyn rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Sulejów – Łódź, prowadzącego wodę surową z ujęcia powierzchniowego w Bronisławowie do ZPW Kalinko, wraz z pasem ochronnym o szerokości 15 m z każdej strony rurociągu licząc od skrajnej krawędzi,

  2. W pasie ochronnym, o którym mowa w ust. 1. zakazuje się lokalizowania budowli i innych naniesień stałych oraz cennych nasadzeń bez zgody użytkownika wodociągu.

 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

  1. Rozwój istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej, dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych na komunalną oczyszczalnię ścieków w Tuszynie, dla lokalizacji sieci przeznaczone są tereny ulic.

  2. Obowiązuje docelowo wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub ciśnieniowej) wszystkich terenów wyznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz sukcesywne uzupełnianie wyposażenia w sieć zainwestowanych terenów miasta,

  3. Ustala się modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Tuszynie o nowy ciąg technologiczny oczyszczania biologicznego, dla uzyskania docelowej przepustowości Q max = 1800 m3 /d, wraz z budową punktu zlewnego dla ścieków dowożonych oraz uporządkowaniem gospodarki osadowej,

  4. Projektowany zasięg oddziaływania oczyszczalni obejmował będzie Tuszyn, Tuszyn Las , Tuszynek Majoracki i Modlice,

  5. W zakresie układów sieciowych ustala się priorytet dla:

   1. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na niedostatecznie wyposażonych terenach w centralnej, starej części miasta,

   2. budowy głównej przepompowni wraz z kanałem doprowadzającym ścieki
    z Tuszyn Lasu do komunalnej oczyszczalni ścieków,

   3. wyprzedzającego wyposażania w sieć terenów przeznaczonych do urbanizacji.

  6. Do czasu zapewnienia możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie wyposażonych w sieć dopuszcza się kanalizację indywidualną
   i odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, pod warunkiem zapewnienia (udokumentowania) wywozu zgromadzonych nieczystości do stacji zlewnej ścieków, oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

  7. Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej powinna spełniać warunki obowiązujących w tym zakresie przepisów; ścieki technologiczne należy podczyszczać z zanieczyszczeń przemysłowych w miejscu ich wytwarzania, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji miejskiej,

 2. Plan ustala następujące warunki w zakresie odprowadzania wód opadowych:

  1. Odbiornikami wód opadowych z terenów m. Tuszyna jest rzeka Wolbórka i jej prawobrzeżne dopływy oraz wszystkie biologicznie czynne powierzchnie gruntu,

  2. Dla odprowadzenie wód opadowych z terenów miasta plan dopuszcza system mieszany polegający na :

   1. budowie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia podstawowego układu komunikacyjnego i terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej i terenów przemysłowych,

   2. na terenach zabudowy jednorodzinnej odwodnieniu powierzchniowum
    i odprowadzeniu wód opadowych na własny teren lub do zbiorników retencyjnych na działkach,

   3. Dla ochrony odbiorników ustala się obowiązek podczyszczania, we własnym zakresie, ścieków deszczowych odprowadzanych z obiektów dystrybucji paliw, myjni samochodowych, terenów przemysłowo- składowych i innych terenów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatacje urządzeń służących tej ochronie (art. 42 Prawa wodnego)

  3. Ustala się, że priorytetowe znaczenie na obszarze planu ma budowa systemu odwodnienia osiedli mieszkaniowych w Tuszyn Lesie wraz z regulacją (udrożnieniem) przepustów i rowów odpływowych,

 3. Plan ustala następujące warunki w zakresie elektroenergetyki:

  1. Jako podstawowe źródła zasilania w energię elektryczną istniejące stacje transformatorowo- rozdzielcze 110/15kV GPZ „Kalinko” i GPZ „Łaznów”

  2. Zasadę zasilania w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia o,4kV;bezpośrednie dostarczenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia.

  3. Budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym.

  4. Budowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczającymi dróg po uzyskaniu zgody właścicieli i użytkowników wieczystych terenów, w zasięgu ustalonych w planie stref bezpieczeństwa, na ograniczenie użytkowania obszaru zlokalizowanego w tych strefach.

  5. Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wnętrzowych 15/04kV poza liniami rozgraniczającymi ulic

  6. Plan dopuszcza realizację stacji transformatorowych 15/0.4kV wbudowanych w obiekty kubaturowe

  7. W stosunku do istniejących sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów plan ustala ich zachowanie z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy w przypadku zwiększonych potrzeb przesyłu mediów oraz przebudowy w przypadku kolizji
   z projektowanym zagospodarowaniem terenu

  8. Następujące maksymalne szerokości stref bezpieczeństwa dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych:

   1. dla linii 110 kV - 40 m,

   2. dla linii 220 kV - 60 m,

   3. dla linii 2 x 400 kV - 90 m,

   4. dla linii 15 kV - 15 m.

  9. W strefach bezpieczeństwa plan ustala:

   1. zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi i innych funkcji chronionych

   2. możliwość lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu opinii Zakładu Energetycznego lub Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  10. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej, która koliduje z projektowaną zabudową i układem komunikacyjnym może być zrealizowana przez właściciela sieci(Przedsiębiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, który tę zmianę powoduje , po zawarciu stosownej umowy o przebudowę sieci.

 4. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
  z lokalnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolnostojących, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych lub źródeł odnawialnych.

 5. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

  1. Jako źródło zasilania w gaz przewodowy istniejącą sieć wysokiego ciśnienia tj. gazociąg DN200 i stacja redukcyjno – pomiarowa pierwszego stopnia zlokalizowana w Tuszyn Lesie.

  2. Bezpośrednie zaopatrzenie odbiorców w gaz do celów grzewczych i gospodarczych
   z istniejącej sieci średniego i niskiego ciśnienia, rozmieszczonej w pasach drogowych ulic.

  3. Docelową rozbudowę istniejącego systemu gazu średniego ciśnienia dla potrzeb odbiorców obecnie niezgazyfikowanych i nowych.

  4. Zasady lokalizacji gazociągów w liniach rozgraniczających ulic muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki określającym warunki techniczne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe.

  5. Dostawę gazu dla potrzeb nowych odbiorców po spełnieniu kryteriów ekonomicznych dla dostawy gazu oraz zawarciu odpowiednich porozumień z odbiorcami

  6. Rozbudowę sieci gazowej na warunkach określonych przez PGNiG oddział MOZG-Gazownia Łódzka. 1. Dla gazociągów wysokiego ciśnienia plan ustala podstawowe odległości od obrysów obiektów terenowych:

  1. dla gazociągów DN 400 -30 m na stronę,

  2. dla gazociągów DN 200 - 25 m na stronę

Lokalizacja obiektów budowlanych w wyznaczonych strefach wymaga uzgodnienia
z gestorem sieci

 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne:

  1. Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczających ulic na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

  2. Możliwość przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli gruntów.

  3. Obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego

  4. W strefie od radiolinii realizacja nowych obiektów o wysokości powyżej 20 m wymaga uzgodnienia z TP EMITEL sp. z o.o - oddział w Łodzi.

  5. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowaną zabudową oraz układem komunikacyjnym może być realizowana przez właściciela sieci telekomunikacyjnej na koszt podmiotu, który tą zmianę powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowie sieci.

  6. Lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej stacji bazowych telefonii komórkowej po za terenami przeznaczonymi dla realizacji obiektów o funkcji chronionej. 1. Plan dopuszcza realizacje elementów sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zapewnienia tytułu prawnego na cele budowlane .: attach
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attach -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attach -> Nr dokumentu tożsamości adres upoważnienie
attach -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attach -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attach -> Oblicz: a10-b8 dla an=(-1)n*(n+1)
attach -> Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane a4=11, a10=29. Oblicz sume trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu
attach -> Numer lekcji Poniedziałek

Pobieranie 424.84 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna