Rady miejskiej w tuszynie


CZĘŚĆ C - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓWPobieranie 424.84 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar424.84 Kb.
1   2   3

CZĘŚĆ C - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW.

ROZDZIAŁ III Ustalenia szczegółowe dla jednostki planistycznej „A”

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem A1 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub do niego dobudowane,

   3. w uzasadnionych przypadkach – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. adaptacja istniejących podziałów własnościowych przeciętna powierzchnia działek – 900 - 1200 m2 ,

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. usługowej i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 75%,

   4. obowiązująca linia zabudowy frontowej w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej; plan dopuszcza zabudowę z płaskim dachem lub z małym spadkiem, nawiązującą w charakterze do przedwojennej zabudowy letniskowej

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek zachowania przebiegu i istniejących szerokości ulic obsługujących teren oraz istniejących podziałów własnościowych z prawem do wtórnej parcelacji pod warunkiem uzyskania powierzchni działki nie mniejszej niż 600 m2

   2. obowiązek zachowania leśnego charakteru działek dawnego „miasta – ogrodu”.

   3. Dopuszcza się scalenie działek i realizacje zabudowy wielorodzinnej (do 4 rodzin) lub pensjonatowej.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem A2 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub do niego dobudowane.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2,

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. usługowej i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

   4. minimalna szerokość nowych ulic dojazdowych obsługujących działki – 10 m w liniach rozgraniczających.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i nasycenie zielenią nowych działek.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. adaptacja istniejących podziałów własnościowych z prawem do wtórnej parcelacji, pod warunkiem uzyskania powierzchni działki nie mniejszej niż 400 m2

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

   3. maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 30%.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A4 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub do niego dobudowane.

  3. Charakter działań:

   1. realizacja zabudowy,

   2. plan dopuszcza realizację zabudowy na całym terenie w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia działek po podziale –800 m2 , nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. usługowej i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

   3. minimalna szerokość nowych ulic dojazdowych obsługujących działki – 10 m
    w liniach rozgraniczających.

  5. Architektura:

   1. dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

   2. postulowana jednolita lub zbliżona kolorystyka dachów na całym terenie.

 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A5 U,MN i A6 U,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym ogólnomiejskie i komercyjne,
   z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.


  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obsługa komunikacji samochodowej, w tym garaże i parkingi.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących usług i zabudowy mieszkaniowej z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki - 50%,

   2. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej - 3kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

    2. zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

    3. garaży – 1 kondygnacja naziemna.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości budynków od gazociągu
    i napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z gestorami sieci oraz od drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KGP, w odległości minimum 50 m od osi drogi,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A7 U,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym ogólnomiejskie i związane z obsługa mieszkańców z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: garaże i parkingi.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących usług i zabudowy mieszkaniowej z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. adaptacja istniejących podziałów z dopuszczeniem wtórnej parcelacji,

   2. minimalna powierzchnia działek po podziale 800 m2

   3. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

    2. zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

    3. garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   4. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70%,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i krajobrazu leśnego terenu.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i zachowanie leśnego charakteru działek

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A8 UO i A9 UO plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty (szkoła podstawowa z gimnazjum
   i przedszkole)

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze, obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem obiektów oświaty z możliwością przebudowy i rozbudowy.

  3. Charakter działań: adaptacja obiektów.

  4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i zachowanie leśnego charakteru terenu

 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A10 OSP plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania strażnicy w tym związane z działalnością statutową,

   2. parking.

  3. Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany,

 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A11 U,MW, MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. Obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem usług i zabudowy mieszkaniowej

   2. parkingi.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2,

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. usługowej i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

   4. minimalna szerokość nowych ulic dojazdowych obsługujących działki – 10 m
    w liniach rozgraniczających.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i nasycenie zielenią nowych działek.

 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A12 UT plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i rekreacji.

  2. Charakter działań: adaptacja istniejących obiektów i urządzeń ośrodka wczasowego MSW.

  3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i nowe nasadzenia zieleni

 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A13 UK, UO plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury i oświaty.

  2. Charakter działań: adaptacja obiektów z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy.

  3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i zieleni,

   2. zakaz zabudowy mieszkaniowej.

 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A14 UH , A15 UH ,A15 UG i A16 UKS plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, gastronomii, obsługi komunikacji.

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. Minimalna powierzchnia nowych działek po podziale terenu A15 UH – 500 m2, maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 50%,

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 1 kondygnacje naziemna.

  4. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i krajobrazu leśnego terenu.

  5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i zieleni,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A17 U,ZI plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi z zielenią izolacyjną, w tym ogólnomiejskie
   i komercyjne.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących podziałów własnościowych z dopuszczeniem wtórnej parcelacji

   2. adaptacja istniejącej zabudowy,

   3. realizacja zabudowy usługowej.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale 400 m2,

   2. maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 40%,

   3. nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i zieleni,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki,

   3. zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej.

 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A18 U,ZP,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi z zielenią urządzoną, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. zabudowa gospodarcza,

   2. garaże i parkingi.

  3. Charakter działań: realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia działek po podziale 800 m2,

   2. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

    2. zabudowy gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i krajobrazu leśnego działek.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i zieleni,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A19 US plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi sportu.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania usług

  3. Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy i obiektów (boisko), realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje naziemne.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i krajobrazu leśnego otoczenia.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i zachowanie leśnego charakteru terenu,

 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A20 P(U) i A 21 P(U) plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: przemysł, docelowe przekształcenie na usługi.

  2. Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością uzupełnienia,

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje z możliwością podpiwniczenia

   2. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki 50%
  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej .

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. uciążliwość produkcji nie wykraczająca poza granice działki

   2. postulowane, docelowe przekształcenie istniejącej działalności produkcyjnej na usługi

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A22 ZP,US plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, usługi sportu.

  2. dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i obiekty ściśle związane z funkcją podstawową

  3. Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością uzupełnienia,

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość niezbędnej zabudowy 1 kondygnacja
  1. Architektura: w nawiązaniu do leśnego charakteru otoczenia .

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. Obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu leśnego

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A23 ZC plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: cmentarz wraz z towarzyszącą zielenią.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania cmentarza.

  3. Charakter działań: adaptacja.

  4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: ochrona istniejącej zieleni starodrzewu,

 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A24 ZD plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ogrodów( altanki i pom. na narzędzia, świetlica z sanitariatami, urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę)

  3. Charakter działań: adaptacja istniejących ogrodów z naniesieniami.

  4. Warunki urbanistyczne: powierzchnia działek i altanek oraz warunki dotyczące architektury zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie ogrodu.

  5. Architektura: postulowana podobna lub jednolita dla całego terenu wraz z ogrodzeniami,

 3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami WZ, NO i EG plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów związanych z uzbrojeniem:

   1. WZ - ujęcie i stacja wodociągowa,

   2. NO – przepompownia ścieków,

   3. stacje redukcyjno - pomiarowe – EG.

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów,

   2. realizacja nowych (przepompownie ścieków): attach
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attach -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attach -> Nr dokumentu tożsamości adres upoważnienie
attach -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attach -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attach -> Oblicz: a10-b8 dla an=(-1)n*(n+1)
attach -> Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane a4=11, a10=29. Oblicz sume trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu
attach -> Numer lekcji Poniedziałek

Pobieranie 424.84 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna