Rady miejskiej w tuszynie


ROZDZIAŁ IV Ustalenia szczegółowe dla jednostki planistycznej „B”Pobieranie 424.84 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar424.84 Kb.
1   2   3
ROZDZIAŁ IV Ustalenia szczegółowe dla jednostki planistycznej „B”

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 MW plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże i parkingi,

   2. urządzenia zabaw dla dzieci, usługi bytowe związane z obsługą zabudowy mieszkaniowej,

   3. zieleń leśna.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i leśnego charakteru otoczenia.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i pielęgnacja zieleni.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem B2 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

   2. budynki gospodarcze.

   3. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub do niego dobudowane.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale –800 m2 ,

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. usługowej garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja naziemna,

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

   4. minimalna szerokość nowych ulic dojazdowych obsługujących działki – 10 m
    w liniach rozgraniczających.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej i nasycenie zielenią nowych działek.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B3 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,

   2. budynki gospodarcze.

   3. usługi związane z obsługą mieszkańców jedynie jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. adaptacja istniejących podziałów własnościowych z prawem do wtórnej parcelacji ,pod warunkiem uzyskania powierzchni działki nie mniejszej niż 800 m2

   2. nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

   3. maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 30%.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości budynków od
    napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z gestorem sieci.

.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B4 MR,MN,U do B7 MR,MN, U plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej

   2. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany,


   2. realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych
    i ogrodniczych,

   3. możliwość przekształceń istniejących siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynków w siedliskach na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego,

   4. możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału,

   2. wielkość wydzielonej działki:

    1. minimalna szerokość krótszego boku działki – 30 m dla zabudowy zagrodowej, 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

    2. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
   1. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

    2. zabudowy gospodarczej i usługowej - 1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

   2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

    1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 60%,

   3. usługi, jako wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego;

  1. Architektura:

   1. w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

   2. postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w siedlisku, ciągu zabudowy lub zespole zabudowy,

   3. architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy

   1. uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B8 U,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym ogólnomiejskie i komercyjne,
   z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.


  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: garaże i parkingi, budynki gospodarcze.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących usług i zabudowy mieszkaniowej z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:
   1. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki - 50%,

   2. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

    2. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

    3. garaży – 1 kondygnacja naziemna.

  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości budynków od gazociągu
    i napowietrznej linii elektroenergetycznej w uzgodnieniu z gestorami sieci oraz od drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KGP, w odległości minimum
    50 m od osi drogi,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B9 U plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: parkingi i zabudowa mieszkaniowa właściciela usług.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

    2. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. zakaz wjazdów z drogi krajowej Nr 1, w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice terenu,

   3. w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi plan ustala obowiązek zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających obniżenie uciążliwości akustycznej do poziomu dopuszczalnego przepisami szczególnymi.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B10 RO,UH i UH plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: uprawy ogrodnicze, usługi handlu.

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy i obiektów (giełda rolna)

   2. realizacja nowej zabudowy

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

  4. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B11 U,P plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, produkcja..

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów z możliwością wymiany lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

   2. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki – 50%.

  4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. uciążliwość produkcji i usług nie wykraczająca poza granice działki.

 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B12 UZ plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia (szpital).

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. obiekty i urządzenia niezbędne do funkcjonowania szpitala (w tym oczyszczalnia ścieków NO i spalarnia odpadów medycznych),

   2. zieleń urządzona, park leśny.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów z możliwością wymiany lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.  1. Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

  2. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i leśnego charakteru otoczenia.

  3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: obowiązek maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu i pielęgnacja zieleni.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B13 U,P,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, produkcja z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia działki po podziale 1000 m2,

   2. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej i produkcyjnej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

    2. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

  4. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość usług i produkcji nie wykraczająca poza granice działki właściciela.

 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B14 RPO plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: ośrodek produkcji rolnej.

  2. Charakter działań:

   1. adaptacja obiektu,

  3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość obiektu nie wykraczająca poza granice działki.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B15 ZC plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: cmentarz wraz z towarzyszącą zielenią.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania cmentarza.

  3. Charakter działań: adaptacja, realizacja zabudowy.

  4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: ochrona istniejącej zieleni starodrzewu,

 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B16 ML plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa.

  2. Charakter działań: realizacja zabudowy

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna pow. nowych działek po podziale 800 m2.

   2. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe .

   3. Minimalna pow. biologicznie czynna działki – 85%

  4. Architektura:

   1. dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych, maksymalnie 450,

   2. postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów na całym terenie

  5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

Maksymalna ochrona istniejącej zieleni, nowe nasadzenia
ROZDZIAŁ V Ustalenia szczegółowe dla jednostki planistycznej „C”

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem C1 M,U (ZP) plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z usługami.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: garaże i zabudowa gospodarcza.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. obowiązujące linie zabudowy zwartej i luźnej w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej,

   2. lokalizacja usług wzdłuż ulic, głównie jako wbudowanych w partery budynków mieszkalnych,

   3. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt;

    2. gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja naziemna;

   4. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki - 50%.

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej, zaleca się zachowanie klimatu i charakteru zwartej zabudowy śródmiejskiej.

  6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. ochrona istniejących pierwotnych podziałów w strefie „B” ochrony konserwatorskiej rozplanowania,

   2. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki,

   3. zakaz nowej zabudowy na terenie ZP,

   4. w uzasadnionych przypadkach plan dopuszcza zabudowę wielorodzinną (domy do 3 mieszkań).

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C2 MW plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże i parkingi

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców,

   3. zieleń i urządzenia zabaw dla dzieci

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. wielorodzinnej - 3 kondygnacje naziemne,

    2. usług i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

 3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C3 MW,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże i parkingi - dla zabudowy wielorodzinnej,

   2. garaże jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące - dla zabudowy jednorodzinnej

   3. usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,

   4. zieleń i urządzenia zabaw dla dzieci - dla zabudowy wielorodzinnej.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

    1. wielorodzinnej - 4 kondygnacje naziemne,

    2. jednorodzinnej -3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    3. usług i garaży – 1 kondygnacja naziemna,

   2. minimalna powierzchnia działki w zabudowie jednorodzinnej – 600 m2,

   3. minimalna szerokość nowych ulic dojazdowych – 10 m w liniach rozgraniczających.

  5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: adaptacja i maksymalnej ochrona istniejących zespołów zieleni; możliwość przekształcenia na zieleń parkową.

 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem C3.1 US plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi sportu.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i obiekty ściśle związane
   z funkcją podstawową

  3. Charakter działań: realizacja zabudowy,

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. nieprzekraczalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja
  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem C3.2 U, P plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, produkcja

  2. Charakter działań:

   1. realizacja zabudowy.

  3. Warunki urbanistyczne:

   1. minimalna powierzchnia działki po podziale 1000 m2,

   2. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej i produkcyjnej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

  4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość usług i produkcji nie wykraczająca poza granice działki właściciela.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem C4 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

   2. budynki gospodarcze.

   3. usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojący.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:
   1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale 500 m2

   2. nieprzekraczalna wysokość

    1. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt,

    2. zabudowy gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja

   3. maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 30%.

  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C4.1 MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. garaże jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

   2. usługi związane z obsługą mieszkańców jako wbudowane w bryłę budynku.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:
   1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale 800 m2

   2. nieprzekraczalna wysokość

    1. zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia

    2. garaży – 1 kondygnacja

   3. minimalna powierzchnia biologicznie czynna 80%

  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: plan ustala obowiązek przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych i możliwości posadowienia budynku oraz realizacjo stosownych zabezpieczeń (właściwej izolacji przeciwwilgociowej).

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 U,MN plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym ogólnomiejskie i komercyjne,
   z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.


  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obsługa komunikacji samochodowej, w tym garaże i parkingi.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących usług i zabudowy mieszkaniowej z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy,

   2. realizacja zabudowy.

  4. Warunki urbanistyczne:
   1. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy usługowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe

    2. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,
     z możliwością podpiwniczenia do wysokości 0,80 m npt.,

    3. garaży – 1 kondygnacja naziemna.

   2. nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki - 50%,

  1. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej i lokalnej tradycji budowlanej.

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C6 MR,MN, U i C7 MR,MN,U plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej

   2. garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany,


   2. realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych
    i ogrodniczych,

   3. możliwość przekształceń istniejących siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynków w siedliskach na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego,

   4. możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego.

  4. Warunki urbanistyczne:

   1. wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału,

   2. wielkość wydzielonej działki:

    1. minimalna szerokość krótszego boku działki – 30 m dla zabudowy zagrodowej, 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

    2. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
   1. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

    2. zabudowy gospodarczej i usługowej - 1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

   2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

    1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 60%,

   3. usługi, jako wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego;

  1. Architektura:

   1. w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

   2. postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w siedlisku, ciągu zabudowy lub zespole zabudowy,

   3. architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

  2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy

   1. uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej
    z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki
    z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

   2. obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości budynków od
    napowietrznej linii elektroenergetycznej i gazociągu wysokiego ciśnienia
    w uzgodnieniu z gestorem sieci.

§ 64 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C8 UO, U plan ustala:

  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, usługi (zespół szkół ponad-gimnazjalnych, komisariat policji, kryta pływalnia)

  2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania usług.

  3. Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy.

   2. realizacja zabudowy

  4. Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

  5. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 UO plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, hala sportowa).

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania usług, w tym: urządzenia sportowe, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona).

3.Charakter działań:


   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy.

   2. realizacja zabudowy

4.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

5.Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

§ 66.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C10 UZ,U plan ustala:1.Przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia i usługi .

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania usług.

3.Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością wymiany, rozbudowy lub przebudowy.

   2. realizacja zabudowy

4.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

5.Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

  1. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

§ 67 .Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 UK plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury (kościół, plebania),2. Charakter działań:

1) adaptacja obiektów z możliwością rozbudowy i modernizacji w uzgodnieniu


z WKZ.

   1. realizacja zabudowy

3.Warunki ochrony, nakazy, zakazy: ochrona i pielęgnacja istniejącej zieleni.

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 OSP, U plan ustala:1.Przeznaczenie podstawowe: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

   1. obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania strażnicy w tym związane
    z działalnością statutową,

   2. parking.

3.Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów i urządzeń z możliwością rozbudowy
    i przebudowy.

   2. realizacja zabudowy

4.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

5.Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

6.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 U plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi (Urząd Miasta).

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:   1. obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania urzędu,

   2. parking.

3.Charakter działań:

1)adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy

2)realizacja zabudowy


  1. Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

  2. Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

§ 70 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C14 U i C15 U,ZI plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi, usługi z zielenią izolacyjną.

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: parkingi.

3.Charakter działań:

   1. adaptacja istniejących obiektów,

   2. realizacja zabudowy.

4.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

5.Architektura: w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadującej.

  1. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej,

   2. zakaz wjazdów z drogi krajowej Nr 1w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice terenu.

§ 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C16 UH, UKS i C17 UH plan ustala:1.Przeznaczenie podstawowe: usługi handlu.

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: parkingi, urządzenia i obiekty związane
z realizacją usług komercyjnych.

3.Charakter działań:

1)adaptacja istniejących obiektów z możliwością wymiany i przebudowy (podniesienie

standardu).

2)realizacja nowej zabudowy4.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

5.Architektura: w nawiązaniu do pozytywnych przykładów istniejącej zabudowy.

6.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.§ 72.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C18 UT i C19 UT plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i rekreacji.

2.Charakter działań:

   1. adaptacja istniejącego ośrodka „na Młynku” z możliwością przebudowy, rozbudowy i wymiany obiektów,

   2. realizacja zabudowy i urządzeń.

3.Warunki urbanistyczne:

1) nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

4.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

   1. w przypadku realizacji zabudowy na terenie C19 – obowiązek wykonanie badań gruntowo – wodnych lub ograniczenie programu do urządzeń terenowych.

§ 73.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C20 U,P,RPU plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: usługi, produkcja, usługi dla rolnictwa

2.Charakter działań:

1)realizacja zabudowy.3.Warunki urbanistyczne:

1)minimalna powierzchnia działki po podziale 1000 m2,

2)nieprzekraczalna wysokość:

a)zabudowy usługowej i produkcyjnej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe4.Architektura: w nawiązaniu do pozytywnych przykładów istniejącej zabudowy.

5.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki.

2)plan ustala obowiązek przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych i możliwości posadowienia budynków oraz realizacjo stosownych zabezpieczeń (właściwej izolacji przeciwwilgociowej).

3)obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości budynków od gazociągu wysokiego ciśnienia w uzgodnieniu z gestorem sieci.§ 74.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków.

2.Charakter działań:

1)adaptacja obiektu z możliwością rozbudowy, wymiany i przebudowy.

2)realizacja zabudowy

3.Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.

4.Architektura: w nawiązaniu do pozytywnych przykładów istniejącej zabudowy.

ROZDZIAŁ VI Ustalenia szczegółowe dla jednostki planistycznej „D”

§ 75.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D1 MR,MN,U i D2 MR,MN,U plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.

2.Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej

2)garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

3.Charakter działań:
1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany,

2) realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych


i ogrodniczych,

   1. możliwość przekształceń istniejących siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynków w siedliskach na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego,

   2. możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
    z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego.

4.Warunki urbanistyczne:

1) wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału,

2)wielkość wydzielonej działki:


    1. minimalna szerokość krótszego boku działki – 30 m dla zabudowy zagrodowej,

20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

    1. minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2 dla zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,


   1. nieprzekraczalna wysokość:

    1. zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

    2. zabudowy gospodarczej i usługowej - 1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

   2. minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

    1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 60%,

   3. usługi, jako wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego;

5.Architektura:

   1. w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

   2. postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w siedlisku, ciągu zabudowy lub zespole zabudowy,

   3. architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

6.Warunki ochrony, nakazy, zakazy uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki
z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji
ROZDZIAŁ VII Ustalenia szczegółowe dla wszystkich terenów upraw rolnych, użytków zielonych i lasów na obszarze objętym planem
§ 76. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RP plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne.

2.Charakter działań: zakaz zabudowy nie związanej z produkcją rolną, adaptacja istniejącej rozproszonej zabudowy z dopuszczeniem wymiany, rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków w ramach siedliska.

3.Plan dopuszcza:

1)realizację sieci napowietrznych i podziemnych uzbrojenia terenu, w tym lokalnych i przyłączy, obsługujących rozproszoną zabudowę zagrodową, których lokalizacja w ustalonych liniach rozgraniczających dróg (ulic) nie jest możliwa,

2)wymianę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń,

3)realizację nowych siedlisk zagrodowych na najsłabszych glebach w rejonie zainteresowania inwestora, z dojazdem do drogi publicznej,

4)na terenach zmeliorowanych inwestor zobowiązany jest do przebudowy, na własny koszt, systemu drenarskiego, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, jako prowadzącym ewidencje tych urządzeń.

5)eksploatacje powierzchniową kopalin zgodnie z obowiązującymi przepisami


i procedurą.

6)zalesianie gruntów gleb najsłabszych, V i VI kl. bonitacji gleb , szczególnie przylegających do istniejących lasów.

§ 77 .Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RZ plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: użytki zielone i obniżenia terenowe.

2.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)zakaz realizacji nowej zabudowy,

2)zakaz lokalizowania poprzecznych przeszkód terenowych i elementów utrudniających przewietrzanie,

3)ochrona istniejących zadrzewień i roślinności łęgowej,

4)zachowanie istniejącego ukształtowania terenu i krajobrazu.

3.Plan dopuszcza: w niezbędnym zakresie realizację elementów uzbrojenia i związanych
z nimi urządzeń oraz realizację zbiorników retencyjnych.

4.Plan dopuszcza korektę orientacyjnej linii rozgraniczającej na styku z terenami budowlanymi, po wykonaniu badań hydro-geologicznych i sprawdzeniu warunków posadowienia budynków.


§ 78.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL (w tym ALP – w administracji Lasów Państwowych) plan ustala:

1.Przeznaczenie podstawowe: lasy.

2.Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)dla terenów ALP o funkcji gospodarczej i ochronnej:

a) zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów związanych
z gospodarką leśną,

b) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzania lasu,

c) adaptacja duktów leśnych z możliwością przystosowania na ciągi pieszo –

rowerowe,

d) możliwość realizacja urządzeń liniowych uzbrojenia terenu,

2)dla pozostałych lasów:    1. zakaz zabudowy kubaturowej,

b) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzania lasu,

c) ochrona i pielęgnacja istniejącego drzewostanu.


ROZDZIAŁ VIII Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji (ulic)

§ 79. Dla poszczególnych ulic, plan ustala następujące parametry funkcjonalno – techniczne:Symbol
na rysunku planu

Nazwa ulicy

odcinek


Klasa ulicy

Szerokość
w liniach rozgrani-czających [m]

1

2

3

4

01KA

PROJEKTOWANA AUTOSTRADA A-1 Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice

w granicach miasta TuszynA

80,0 – 110,0

02KGP

DROGA KRAJOWA Nr 1 (Al. J. Pawła II) relacji Gdańsk – Toruń – Łódź – Głuchów – węzeł „ Tuszyn” z projektowanym bezkolizyjnym skrzyżowaniem z ciągiem ulic: Szymanowskiego i Rzgowską

w granicach miasta TuszynGP

50,0 – 65,0

03KZ

UL. JAGIEŁŁY

od ul. Tysiąclecia (04KZ) do skrzyżowania z drogą krajową nr 1(02KGP)Z

20,0

04KZ

UL.TYSIĄCLECIA, WSCHODNIA

od ul. Jagiełły (03KZ) do ul. Wysokiej (05KZ)Z

20,0

05KZ

UL. WYSOKA

od ul. Wschodniej (04KZ) do ul. Stodolnianej (41KL)Z

20,0

06KZ

UL. CHOJNIAK

od ul. Stodolnianej (41KL) do ul. Brzezińskiej (07KZ)Z

15,0

07KZ

Ciąg ulic: BRZEZIŃSKA, KĘPICA

od ul. Chojniak (06KZ) do granicy miasta i gminy TuszynZ

20,0

08KZ

Ciąg ulic: ŻEROMSKIEGO, OGRODZONKA (droga powiatowa nr 30146 Tuszyn -–Czarnocin) z bezkolizyjnym przejazdem drogowym nad projektowaną autostradą A-1

od ul. Wysokiej (05KZ) do granicy miasta i gminy TuszynZ

20,0

09KZ

UL. PODDĘBINA

od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 (02KGP) do

ul. Poddębina (12KZ)


Z

20,0

10KZ

UL. 3 go – MAJA

od skrzyżowania z drogą krajową nr1 (02KGP) do ul. Pabianickiej (11KZ)Z

20,0

11KZ

Ciąg ulic: PABIANICKA, MOLENDA, MONIUSZKI, DOMOWICZA, SZYMANOWSKIEGO z projektowanym nowym odcinkiem do drogi krajowej nr 1

od ul. 3 go – Maja (10KZ) do skrzyżowania z drogą krajową nr 1 (02KGP)Z

20,0
12KZ

UL. PODDĘBINA

od ul. Szpitalnej (13KZ) do granicy miasta i gminy TuszynZ

20,0
12.1KL

UL. PODDĘBINA

od ul. Szpitalnej (13KZ) do ul. Poprzecznej (22KL)L

20,0
13KZ

UL. SZPITALNA

od ul. Poddębina (12KZ) do ul. Ks. P.Ściegiennego (14KZ)Z

20,0
14KZ

UL. KS. ŚCIEGIENNEGO (droga powiatowa nr 30145)

od granicy gminy i miasta Tuszyn do ul. projektowanej 14.2KZZ

20,0
14.1KZ/L

UL. KS. ŚCIEGIENNEGO pełni funkcję ulicy zbiorczej, docelowo po realizacji projektowanej ulicy 14.2KZ pełnić będzie funkcje ulicy lokalnej

Lod projektowanej ul. 14.2KZ do ul. R. Kocha (21KL)

20,0od ul. Poprzecznej (22KL) do ul Starościańskiej (15KZ)

12,0 – 15,0
15KZ

UL. STAROŚCIAŃSKA (droga powiatowa nr 30150 Tuszyn – Garbów )

od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 (02KGP) do granicy miasta i gminy TuszynZ

20,0
16KZ

UL. GÓRECKA

od granicy miasta i gminy Tuszyn do ul. Ul. Projektownej 14.2KZZ

20,0
16.1KZ/L

UL. GÓRECKA ulica zbiorcza, docelowo po realizacji projektowanej ulicy 14.2KZ pełnić będzie funkcje ulicy lokalnej

od ul. projektowanej (14.2KZ) do ul. Ks. Ściegiennego (14.1KZ/L)L

20,0
17KL

UL. NIEDAS LEŚNY

od ul. Góreckiej (16KZ) do ul. Niedas (18KD)L

15,0
18KD

UL. NIEDAS

od ul. Góreckiej (16KZ) do granicy miasta i gminy TuszynD

15,0
19KL

ULICA (bez nazwy)

od ul. Góreckiej (16KZ) do ul. Ks. P.Ściegiennego (14KZ)L

15,0
19.1KL

UL. PROJEKTOWANA na przedłużeniu ulicy 19KL

od ul. Ks. P.Ściegiennego (14KZ) do ul. 20KLL

15,0
20KL

ULICA (bez nazwy)

od ul. Projektowanej (19.1KL) do ul. Poddędina (12.1KL)L

15,0
20.1KD

ULICA (bez nazwy)

od ul. 19.1KL do ul Ks. Ściegiennego (14KZ)D

12.0
21KL

UL. R. KOCHA

od ul. 20KL do ul. Poprzecznej (22KL)L

20,0
22KL

UL. POPRZECZNA

od ul. R. Kocha (21KL) do ul. Świętokrzyskiej (23KL)L

20,0
23KL

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA

od ul. Szymanowskiego (11KZ) do ul. Poprzecznej (22KL)L

20,0
24KL

UL. KS. BRZÓZKI (droga gminna nr 3028896 Rydzynki – Bądzyń – Dylew)

w granicach miasta TuszynL

15,0
25KL

DROGA (ULICA) gminna Tuszyn – Prawda

od ul. Poddębina (09KZ) do granicy miasta i gminy TuszynL

15,0
26KL

Ciąg ulic: NARUTOWICZA, KARŁOWICZA

od ul. 3 go – Maja (10KZ) do ul. Domowicza (28KL)L

20,0
27KL

UL. SOBIESKIEGO

od ul. Karłowicza (26KL) do ul. Moniuszki (11KZ)L

20,0
28KL

Ciąg ulic: PRUSA, DOMOWICZA

od ul. Poddębina (09KZ) do ul. Moniuszki (11KZ)L

20,0
29KL

Ciąg ulic: RZGOWSKA, NOWORZGOWSKA

od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 (02KGP) do ul. Wysokiej (05KZ)L

12,0 - 20,0
30KL

UL. BRZEZIŃSKA

od ul. Chojniak (06KZ) do ul. Żeromskiego (32KL)L

15,0
31KL

UL. ŁÓDZKA

od ul. Rzgowskiej (29KL) do ul. Zwierzyńskiego (32KL)L

15,0
32KL

Ciąg ulic: ZWIERZYŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO

od ul. Łódzkiej (31KL) do ul. Wysokiej (05KZ)L

12,0 - 15,0
33KL

UL. JAGIEŁŁY

od ul. Tysiąclecia (04KZ) do ul. Rzgowskiej (29KL)L

15,0 - 20,0
34KL

UL. MŁYNKOWA

od ul. Brzezińskiej (07KZ) do ul. Tylnej (35KD)L

15,0
35KL

UL. TYLNA

od ul. Młynkowej (34KL) do ul. Rzgowskiej (29KL)L

12,0
35.1KD

UL. TYLNA

od ul. Młynkowej (34KL) do ul. Brzezińskiej (30KL)D

12,0
36KL

UL. MODLICA

od ul. Brzezińskiej (07KZ) do granicy miasta i gminy TuszynL

15,0
37KL

UL. WIELKOPOLE z bezkolizyjnym przejazdem nad projektowaną autostradą A-1

od ul. Modlica (36KL) do ul. Pszennej (38KL)L

15,0
38KL

Ciąg ulic: POLNA, PSZENNA z bezkolizyjnym przejazdem nad projektowaną autostradą A-1

od ul. Piaskowej (39KL) do ul. Wielkopole (37KL)L

15,0
39KL

UL. PIASKOWA

od ul. Polnej (38KL) do ul. Chojniak (06KZ)L

15,0
39.1KD

UL. PIASKOWA

od ul. Chojniak (06KZ) do ul. Stodolnianej (41KL)D

12,0
40KL

ULICA (bez nazwy)

od ul. Polnej (38KL) do ul. Stodolnianej(41KL)L

15,0
41KL

UL. STODOLNIANA z korektą włączenia na styku z ul. Noworzgowską, zgodnie z rysunkiem planu

od ul. (40KL) do ul. Wysokiej (05KZ)

od ul. Wysokiej (05KZ) do ul. Noworzgowskiej (29KL)


L


15,0


12,0
41.1KD

UL. STODOLNIANA

od ul. (40KL) do projektowanej drogi serwisowej w pasie drogowym autostrady A-1D

15,0
42KL

UL. WSCHODNIA

od ul. Wysokiej (05KZ) do ul. Żeromskiego (08KZ)L

15,0
43KD

UL. OGRODZONKA z projektowanym odcinkiem do włączenia na styku z ul. Wielkopole, zgodnie z rysunkiem planu

od drogi powiatowej nr 30146 Tuszyn – Czyżemin (08KZ) do ul. Wielkopole (37KL)D

13,0
44KD

UL. POLNA

od ul. Brzezińskiej (07KZ) do ul. Tylnej (35.1KD)D

12,0
45KD

UL. PROJEKTOWANA

od ul. Młynkowej (34KL) do ul. Turystycznej (46KD)D

20,0
46KD

UL. TURYSTYCZNA

od ul. Młynkowej (34KL) do granicy lasuD

15,0 –20,0
47KD

UL. MONIUSZKI

od ul. Domowicza (28KL) do drogi serwisowej projektowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 1 (02KGP)D

10,0

48KD

Ciąg ulic: POŁUDNIOWA, LEŚNA

od ul. Domowicza (28KL) do drogi serwisowej projektowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 1 (02KGP)D

10,0 –12,0

48.1KD

UL. LEŚNA

od ul. Południowej (48KD) do granicy lasuD

12,0

49KD

Ciąg ulic: KOPERNIKA, PROJEKTOWANA

od ul. Poddębina (09KZ) do ul. 3go - Maja (10KZ)D

12,0

50KD

UL. MOLENDA

od ul. Poddębina (09KZ) do ul. Pabianickiej (11KZ)D

12,0

51KD

UL. ANTONÓWKA

od ul. Poddębina (09KZ) do istniejącej zabudowyL

12,0

52KD

DROGA (ULICA) gminna 3028904 Tuszyn – Rydzynki

od ul. Poddębina (09KZ) do granicy miasta i gminy TuszynD

13,0

53KD

UL. NIEDAS TRZCINIEC

od ul. Ks. P.Ściegiennego (14KZ) do granicy miasta i gminy TuszynD

12,0KD

ULICE MIEJSKIE obsługujące istniejącą zabudowę

D

10,0 –25,0

adaptacja istniejących linii własności

CZĘŚĆ D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 80. Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, określa się na:

   1. dla nowych terenów przewidzianych do zabudowy – 10 %, z wyłączeniem terenów stanowiących własność gminy i skarbu państwa

§ 81.Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/22/90 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lipca 1990 r. na obszarze objętym niniejszym planem.

§ 82.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyn.§ 83.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


: attach
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attach -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attach -> Burmistrz leśnicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego star p 244l nazwa I siedziba sprzedającego
attach -> Nr dokumentu tożsamości adres upoważnienie
attach -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attach -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attach -> Oblicz: a10-b8 dla an=(-1)n*(n+1)
attach -> Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane a4=11, a10=29. Oblicz sume trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu
attach -> Numer lekcji Poniedziałek

Pobieranie 424.84 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna