Rady powiatu łAŃcuckiegoPobieranie 12.98 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar12.98 Kb.
UCHWAŁA Nr XVIII / 111 / 2012

RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO


z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łańcuckiego

i Zarząd Powiatu Łańcuckiego


Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Skargę Pana Sławomira Golonki, zamieszkałego w Głuchowie, wniesioną pismem z 16 lutego 2012 r. złożonym na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie w dniu 21 lutego 2012 r. na Starostę Łańcuckiego oraz Zarząd Powiatu Łańcuckiego o niedopełnienie obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1 544 R Albigowa – Husów w km 7+940 – 8+300 w m. Husów”.2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego


Stanisław PANEK

Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/111/ 2012

Rady Powiatu Łańcuckiego

z dnia 23 kwietnia 2012 r.
UZASADNIENIE
Skarżący Sławomir Golonka, zamieszkały w Głuchowie, wniósł pismem z 16 lutego 2012 r. złożonym na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie w dniu 21 lutego 2012 r. skargę na Starostę Łańcuckiego oraz Zarząd Powiatu Łańcuckiego o niedopełnienie obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1 544 R Albigowa – Husów w km 7+940 – 8+300 w m. Husów”.

W wniesionej skardze skarżący zarzucił braki w przygotowanej dokumentacji na ww. inwestycję, co w jego ocenie naruszało przepisy prawa. Zarzuty skarżącego rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łańcuckiego, która w oparciu o przedstawione wyjaśnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, odpowiedzialnego za realizację tych zadań, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, uznała skargę za niezasadną.

Zawarty w skardze zarzut, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie nie posiadał prawem wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji nie znajduje potwierdzenia w istniejącym stanie faktycznym. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie uzyskał dla w/w inwestycji zatwierdzenie projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowę decyzją z 4.03.2011 r. znak AB-III.6740.12.2011, która została wydana na podstawie ustawy z 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.).

Należy podkreślić, iż inwestycje realizowane na podstawie tej ustawy nie wymagają dodatkowych dokumentów, o których pisze skarżący, gdyż ma tu zastosowanie uproszczona procedura. Jednakże ZDP w Łańcucie posiada dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Markowa znak UG.7331/I/5/10 z dnia 31.12.2010 r. oraz pozwolenie wodno-prawne znak OŚ-III-6223-114/2010/2011 z dnia 14.02.2011 r.

Brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu inwestycji był wyjaśniony w odpowiedzi na poprzednią skargę dotyczącą osuwisk (uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.)

Zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotowa inwestycja znajduje się poza strefą wpływu na obszar NATURA 2000 „Nad Husowem”. Ponadto przepisy w/w ustawy w art. 8 punkt 2a dopuszczają prowadzenie przedsięwzięć odbudowy obiektów budowlanych bez decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nawet w przypadku potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar NATURA 2000.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż inwestycja była przygotowana prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Powiatu Łańcuckiego po rozpatrzeniu niniejszej skargi i po analizie przedstawionych zarzutów oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznała skargę za niezasadną.


PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego


Stanisław PANEK
: bip -> atach
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna