Ramowa umowa najmu maszyn nrPobieranie 43.09 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar43.09 Kb.RAMOWA UMOWA NAJMU MASZYN


Nr _______________

Zawarta w dniu _______________ w _______________ pomiędzy:


AGAPIT RENT Sp. z o.o. 10-302 Olsztyn , ul. Marii Zientary Malewskiej 26

NIP: 739-37-35-066 REGON 280376774 , KRS: 0000325531

reprezentowana przez:
Piotra Bartczaka – Członka zarządu

Piotra Dyjak – Prezesa Zarządu


Zwaną dalej w treści umowy Wynajmującym
a,

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

zwaną dalej w treści umowy Najemcą

§ 1
1. W drodze niniejszej umowy strony określają zasady współpracy w zakresie długoterminowego najmu maszyn czyszczących.

2. Dla każdej maszyny oddanej w najem zostanie sporządzona odrębny protokół przekazania urządzenia, który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy ramowej. Załącznik ten będzie wskazywał:

- informacje dotyczące wynajmowanego urządzenia

- informacje dotyczące okresu i opcji wynajmu

- informacje dotyczące płatności w tym: ustalona stawka, kaucja, forma płatności

- forma zabezpieczenia umowy (weksel, deklaracja wekslowa)

W przypadku rozbieżności pomiędzy uregulowaniami zawartymi w załączniku i umowie ramowej pierwszeństwo mają zapisy zawarte w załączniku.

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego z końcem miesiąca kalendarzowego.

5. Cenę najmu maszyny strony określają każdorazowo w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik najmu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy po wybraniu przez Najemcę długości okresu wynajmu i opcji serwisowej.

6. W przypadku wprowadzenia nowego cennika, Wynajmujący zawiadomi Najemcę o tym fakcie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Nowe ceny mają zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po wejściu w życie nowego cennika.
§ 2
1. Przedmiot najmu będzie użytkowany w miejscu ustalonym umową najmu. Zmiana lokalizacji użytkowania przedmiotu najmu jest dopuszczalna jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. Transport przedmiotu najmu odbywa się na ryzyko i koszt Najemcy, chyba że opcja wynajmu zawiera taką usługę.

2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego udostępnić przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobie trzeciej lub go podnająć.

§ 3
1. Wynajmujący zapewnia możliwość wynajmu maszyn w trzech przedziałach czasowych: od 1 do 12 miesięcy, od 12-24 miesięcy oraz ponad 24 miesiące.

2. W przypadku skrócenia okresu najmu na wniosek Najemcy poniżej minimalnego okresu najmu, dla którego obowiązuje ustalona stawka czynszu, koszt usługi wynajmu zostanie skorygowany do rzeczywistego okresu wynajmu, z uwzględnieniem przedziałów czasowych, a co za tym idzie innych, wyższych stawek czynszu najmu wg cennika najmu obowiązującego w dniu zawarcia umowy dla poszczególnych przedziałów czasowych.

3. Wynajmujący oferuje możliwość wynajmu maszyn w trzech opcjach serwisowych (BASE, BASE+ i FULL SERWIS). Każda z opcji zawiera inny zakres gwarantowanych przez Wynajmującego usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych. Opis opcji zawiera poniższa tabela.

4. Wynajmujący dokonuje wyboru opcji serwisowej przy podpisaniu szczegółowej umowy dla konkretnej maszyny.

BASE

BASE +

FULL SERWIS

J e s t w o p c j i

1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce pracy urządzenia

2/ akcesoria dostarczane z maszyna w standardzie (rzep lub szczotka, bateria, prostownik)1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce pracy urządzenia

2/ akcesoria dostarczane z maszyna w standardzie (rzep lub szczotka, bateria, prostownik)

3/transport maszyny max. do 3 obiektów wynajmującego w trakcie trwania umowy

4/ dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku wg. standardów COMAC wraz z materiałami serwisowymi (paski, szczotki węglowe, oleje) oraz transport i robocizna

5/materiały eksploatacyjne: gumy ssawy, gumy uszczelniające platformę, filtry zamiatarek)


1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce pracy urządzenia

2/ akcesoria dostarczane z maszyna w standardzie (rzep lub szczotka, bateria, prostownik)

3/ transport maszyny max. do 3 obiektów wynajmującego w trakcie trwania umowy

4/ dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku wg. standardów COMAC

5/ materiały eksploatacyjne: gumy ssawy, szczotki węglowe, paski klinowe - użyte podczas przeglądów serwisowych

6/ 2 zestawy szczotek na rok

7/ 4 zestawy pedów miesięcznie (1 pad na holder/tydzień)

8/ pakiet profesjonalnej chemii w ilości uzależnionej od rodzaju maszyny:

Vispa - 10l / m-c

L/Abila/Simpla/Media - 30l/ m-c

Omnia/Innova - 50l / m-c

Flexy/Ultra - 100l / m-c


Chemia profesjonalna do wyboru:

INTENSIV V1 - do doczyszczania pH 14

MARKETCLEANER 1 - do doczyszczania pH 11

MARKETCLEANER 2 - do doczyszczania pH 12

FLOOR F1 - do codziennej pielęgnacji pH 4

FLOOR F3 - do codziennej pielęgnacji pH 8
N i e m a w o p c j i

1/ transport maszyny max. do 3 obiektów wynajmującego w trakcie trwania umowy

2/ przeglądy serwisowe wg. standardów COMAC wraz z materiałami serwisowymi (paski, szczotki węglowe, oleje) oraz transport i robocizna

3/ materiały eksploatacyjne: gumy ssawy, gumy uszczelniające platformę, filtry zamiatarek)


1/ dodatkowe szczotki

2/ dodatkowe pedy

3/ profesjonalna chemia
§ 4
1. Wydanie przedmiotu najmu następuje w chwili podpisania protokołu odbioru przez Najemcę lub osobę przez niego upoważnioną w miejscu dostawy. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z uznaniem przez Najemcę, że przedmiot najmu wraz z dodatkowym wyposażeniem jest w dobrym stanie technicznym i bez wad. W razie wykrycia wad podczas odbioru przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Wynajmującego oraz odnotować je w protokole.

2. Listę osób upoważnionych do odbioru maszyn zawiera załącznik Nr 3 do umowy. Załącznik może być aktualizowany przez Najemcę wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia. Wynajmujący ma prawo powstrzymać się z wydaniem maszyny o ile do odbioru ze strony Najemcy przystąpi osoba niewymieniona w załączniku.

3. Z momentem protokolarnego przekazania przedmiotu w najem niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Najemcę i trwa do chwili protokolarnego zdania przedmiotu po okresie najmu.


§ 5
1. Po odebraniu maszyny Najemca ma obowiązek używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami producenta. Dwa przeglądy okresowe są obowiązkowe i będą wykonywane przez Wynajmującego. Koszty przeglądów pokrywa Wynajmujący lub Najemca w zależności od wybranej opcji serwisowej.

2. Operator, obsługujący wynajęte urządzenie musi posiadać uprawnienia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego.

3. Najemca jest zobowiązany korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w zakładzie Najemcy oraz umową.

4. Najemca zobowiązany jest w szczególności zapewnić, aby przedmiot najmu był obsługiwany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie z obsługi maszyn czyszczących; kontrolować stan płynów (oleje, elektrolity w bateriach itp.), czystość filtrów i samego urządzenia oraz kontrolować stan elementów zużywających się takich jak gumy, szczotki, węże, koła itp.

5. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi lub naklejką przeglądową na urządzeniu.

6. Wynajmujący ma prawo do wymiany przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy, na inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez serwis Wynajmującego, ze względu na zły stan urządzenia.


§ 6
1. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o wszelkich problemach technicznych pojawiających się w trakcie użytkowania maszyny a w przypadku wystąpienia awarii do zaprzestania użytkowania maszyny, co ma zapobiec dalszemu poważniejszemu uszkodzeniu pozostałych podzespołów. Odstąpienie od zaprzestania użytkowania maszyny możliwe jest za wyraźną, pisemna zgodą działu serwisu Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw.

2. Termin naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki lub uszkodzenia urządzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Urządzenia.

3. Awarie usuwane są przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. Zgłoszenie awarii uważa się za przyjęte po pisemnym przekazaniu go do Serwisu pod numer faxu: 089/ 526 53 85 wew. 19 lub mailem na adres serwis@agapit.pl

4. Wynajmujący zapewni Najemcy zastępczą maszynę w terminie 48 godzin od zgłoszenia takiego żądania pod warunkiem niezalegania przez Najemcę z czynszem i innymi opłatami. Jeżeli dostarczenie Najemcy urządzenia zastępczego nie jest możliwe, Najemca ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia czynszu. Zmniejszeniu czynszu podlega ilość dni postoju pomniejszona o 2 dni robocze na naprawę przedmiotu najmu.

5. W przypadku zaistnienia usterki w przedmiocie najmu spowodowanej jego niewłaściwym użytkowaniem, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami związanymi z usunięciem usterki oraz dojazdem pracowników. Niesprawność przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku uiszczania opłat czynszowych przez czas dokonywania naprawy przez Wynajmującego. Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego w oparciu o obowiązujące w momencie naprawy cenniki, stawki jak i terminy realizacji z uwzględnieniem stawki rabatowej dla części zamiennych zastosowanej w momencie zawarcia umowy najmu danego urządzenia

6. Najemca ponosi koszty napraw spowodowane w szczególności: użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem; przez pożar, zalanie lub szkodliwe działanie środowiska, w którym pracuje urządzenie (zbyt niska lub wysoka temperatura, wilgoć, działanie środków chemicznych); brakiem odpowiednich zabezpieczeń w instalacji, do której podłączone jest urządzenie (zerowanie, zabezpieczenie przed brakiem fazy, spadkami napięcia); przez błąd w obsłudze lub zaniechaniu w bieżącej obsłudze i konserwacji; ingerencją osób nieupoważnionych; uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Aktualny cennik cen części zamiennych dostępny będzie na stronie wynajmującego po zalogowaniu. Cennik usług serwisowych stanowi Załącznik nr 4 do umowy. W przypadku wprowadzenia nowego cennika, Wynajmujący zawiadomi Najemcę o tym fakcie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Nowe ceny obowiązują wyłącznie dla awarii lub uszkodzeń zgłoszonych po wprowadzaniu nowego cennika.
§ 7
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w wysokości podwójnej stawki czynszu określonej w umowie, za każdy rozpoczęty dzień korzystania z przedmiotu najmu.

2. W chwili zwrotu przedmiot najmu powinien zostać przekazany Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające ze zwykłej eksploatacji, wraz ze wszystkimi niezbędnymi do funkcjonowania częściami i wyposażeniem dodatkowym według stanu z chwili wydania Najemcy, wynikającego z protokołu odbioru. Jednocześnie zostanie sporządzony protokół uszkodzeń. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu czysty, uporządkowany i w stanie pełnej funkcjonalności. Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie przekazany Wynajmującemu w stanie określonym powyżej, Najemca zobowiązany jest ponieść koszty koniecznych napraw. Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego w oparciu o obowiązujące w momencie naprawy cenniki, stawki jak i terminy realizacji z uwzględnieniem stawki rabatowej dla części zamiennych zastosowanej w momencie zawarcia umowy najmu danego urządzenia.


§ 8
1. Najemca ponosi niezależnie od przyczyny, ryzyko utraty, kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu.

2. W przypadku skrócenia umowy z uwagi utratę, kradzież, zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu najmu, koszt usługi wynajmu zostanie skorygowany do rzeczywistego okresu wynajmu, z uwzględnieniem przedziałów czasowych, a co za tym idzie innych wyższych stawek czynszu najmu wg cennika najmu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

2. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu powinno być zgłoszone Wynajmującemu nie później niż w terminie 24 godzin od wykrycia zdarzenia.

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu w sposób całkowicie uniemożliwiający jego naprawę, Najemca zapłaci Wynajmującemu równowartość przedmiotu najmu z uwzględnieniem stawki rabatowej zastosowanej w momencie zawarcia umowy najmu danego urządzenia obliczoną w sposób następujący:

- dla przedmiotów najmu znajdujących się w sporządzonej dla celów podatkowych ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wynajmującego - według jego wartości netto środka trwałego, wynikającej z tej ewidencji po uwzględnieniu amortyzacji,

- dla przedmiotów najmu nie stanowiących własności Wynajmującego, wynajętych lub leasingowanych przez Wynajmującego - według wartości rynkowej nowego takiego samego bądź podobnego urządzenia, pomniejszonej o wartość ze względu na stan i stopień zużycia utraconego lub uszkodzonego przedmiotu najmu, nie niższej jednak niż wartość, którą Wynajmujący będzie musiał zapłacić podmiotowi, który oddał Wynajmującemu przedmiot najmu w leasing. Wynajmujący będzie zobowiązany przedłożyć Najemcy fakturę obciążającą go za utracony lub uszkodzony przedmiot najmu wystawioną przez leasingodawcę.

4. Do czasu zakończenia naprawy uszkodzonego przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca jest zobowiązany do pokrywania czynszu ustalonego w umowie najmu.
§ 9
1. Strony zgodnie postawiają, że odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania przedmiotu najmu ponosi wyłącznie Najemca.

2. Strony zgodnie postanawiają, że Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek spadek produkcji, utratę zysków lub inne ekonomiczne straty Najemcy oraz za zapłatę kar umownych i odszkodowań związanych z awarią, uszkodzeniem lub utratą przedmiotu najmu. Wynajmujący nie odpowiada także za szkody pośrednie i następcze, oraz utracone korzyści, zapłacone kary umowne i odszkodowania spowodowane przestojem lub niedostarczeniem urządzenia zastępczego.


§ 10
1. Czynsz najmu będzie płatny z dołu, przelewem w oparciu o zbiorczą fakturę VAT wystawiona na wszystkie wynajęte maszyny. Faktura będzie wystawiana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Termin płatności strony ustalają na _____________ dni od dnia wysłania faktury na adres Najemcy.

2. W przypadku, gdy Najemca opóźnia się z zapłatą należności wynikającej faktury o ponad 30 dni i nie płaci pomimo dodatkowego wezwania, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania zwrotu wszystkich maszyn.

3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, jeżeli Najemca:

- odda przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania bez zgody Wynajmującego;

- użytkuje urządzenie niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

- dokonuje samodzielnych napraw przedmiotu najmu;

- nie zawiadamia o awariach przedmiotu najmu w terminie;

- dokona zmiany lokalizacji przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego;

- odmawia zapłaty za przeglądy okresowe;
§ 11
1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i inne powiadomienia będą sporządzane na piśmie i przekazywane między Stronami osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy lub numery faksu wskazane w załączniku nr 5 do umowy.

2. Do chwili poinformowania drugiej Strony o zmianie danych adresowych zawartych w załączniku nr 5, w drodze pisemnej - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - zawiadomienia doręczone na adresy wskazane w załączniku nr 5 uważa się za skutecznie doręczone między Stronami.

3. Zawiadomienia wysłane listem poleconym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które nie zostaną podjęte przez drugą Stronę, uważa się za doręczone po upływie 14 (czternaście) dni od ich nadania.

4. Najemca nie może dokonać przelewu swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.


§12
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym w Olsztynie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Do umowy dołączone są n/w załączniki:

Załącznik Nr 1: Protokół przekazania urządzenia

Załącznik Nr 2: Cennik najmu

Załącznik Nr 3: Wykaz osób upoważnionych do odbioru maszyn

Załącznik Nr 4: Cennik usług serwisowych

Załącznik Nr 5: Dane adresowe


WYNAJMUJĄCY NAJEMCA________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: d.ptak@agapit.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna