Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacjiPobieranie 129.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar129.27 Kb.
Załącznik Nr 5
RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO DLA PIELĘGNIAREK 1. Cel kształcenia.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty.
 1. Czas trwania specjalizacji.
    1. Łączna liczba godzin wynosi 1110 godzin dydaktycznych.

    2. Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.

    3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 780 godzin, w tym: część teoretyczna 430 godzin, część praktyczna 350 godzin.
 1. Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna: 1. Ocenić stan biologiczny i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego zachowawczo, wykorzystując wszystkie możliwe źródła informacji.

 2. Wykonać badanie fizykalne i ocenić stan pacjenta.

 3. Rozpoznać stany zagrożenia życia i niezwłocznie podjąć działania ratownicze.

 4. Określić priorytety w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych zachowawczo.

 5. Zaplanować krótko- i długofalową opiekę nad pacjentem.

 6. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie.

 7. Dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

 8. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta.

 9. Dobrać model organizacyjny i teoretyczny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta.

 10. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.

 11. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz uczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny.

 12. Dobrać i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.

 13. Opracowywać i wdrażać standardy pielęgniarskie.

 14. Przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej.

 15. Ocenić deficyt w zakresie samoopieki.

 16. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej.

 17. Monitorować jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej.

 18. Współuczestniczyć w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych w ochronie zdrowia;

 19. Świadczyć specjalistyczną opiekę pielęgniarską zgodną ze standardami przyjętymi
  w pielęgniarstwie zachowawczym.

 20. Kierować własnym rozwojem zawodowym.

 21. Uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarek.


 1. Plan nauczania.
Lp.

MODUŁ

Teoria

- liczba

godzin

STAŻ

Łączna liczba godzin

Placówka

Liczba godzin

I.

Podstawy pielęgniarstwa zachowawczego

30


_

_


30

II.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach

układu krążenia


60

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej

3595

III.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach
układu oddechowego

40


Oddział pulmonologiczny

3575

IV.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach

układu pokarmowego


50

Oddział gastroenterologiczny

3585

V.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach

układu moczowego


50

Oddział urologiczny

3585

VI.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach układu dokrewnego i przemiany materii

40

Oddział lub Poradnia endokrynologiczna

3575

VII.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach

układu krwiotwórczego


60

Oddział hematologiczny

3595

VIII.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach

tkanki łącznej


40

Oddział lub Poradnia reumatologiczna

3575

IX.

Pielęgnowanie pacjenta
w schorzeniach alergicznych

10

Oddział lub Poradnia alergologiczna

3545

X.

Pielęgnowanie pacjenta
w wybranych schorzeniach skórno-wenerologicznych

20


Oddział dermatologiczny lub Poradnia skórno-wenerologiczna

3555

XI.

Pielęgnowanie pacjenta
w wieku podeszłym

30


Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

3565


ŁĄCZNA LICZBA GODZIN


430

350


780 1. Program nauczania.


MODUŁ I. PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO


 1. Cel modułu.

Zapoznanie z założeniami pielęgniarstwa zachowawczego.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

  1. omówić cele i zadania pielęgniarstwa zachowawczego;

  2. przedstawić historię rozwoju pielęgniarstwa zachowawczego w kraju i na świecie;

  3. omówić teorie pielęgnowania wykorzystywane w pielęgniarstwie zachowawczym;

  4. opracować standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach wewnętrznych;

  5. scharakteryzować organizację opieki nad pacjentami ze schorzeniami internistycznymi w Polsce;

  6. omówić potrzeby biopsychospołeczne pacjentów hospitalizowanych;

  7. omówić znaczenie i rolę pielęgniarki w promocji zdrowia u chorych leczonych zachowawczo;

  8. ocenić jakość życia przewlekle chorego i zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc pielęgniarki;

  1. realizować profesjonalną opiekę nad przewlekle chorym;

  2. przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji;

  3. nauczyć chorego, z ograniczoną sprawnością, samoobsługi w czynnościach codziennych;

  4. nauczyć chorego obsługi urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego;

  5. zapobiegać zaostrzeniu się objawów poprzez eliminację czynników wyzwalających nawrót choroby;

  6. podejmować działania zapobiegające powikłaniom ze strony poszczególnych układów
   i narządów;

  7. zapewnić warunki i zachęcać chorego do podejmowania różnych form aktywności życiowej;

  8. edukować rodzinę lub opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym.

   1. Treści nauczania:

  1. filozofia pielęgniarstwa zachowawczego;

  2. rozwój pielęgniarstwa zachowawczego;

  3. teorie pielęgnowania a pielęgniarstwo zachowawcze;

  4. standardy w pielęgniarstwie zachowawczym;

  5. organizacja opieki nad pacjentami leczonymi zachowawczo;

  6. potrzeby biopsychospołeczne pacjentów hospitalizowanych – rola pielęgniarki
   w zaspokajaniu potrzeb;

  7. promocja zdrowia u chorych leczonych zachowawczo;

  8. pielęgnowanie pacjenta przewlekle chorego:

 1. pacjent przewlekle chory,

 2. problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne pacjenta przewlekle chorego,

 3. zapobieganie powikłaniom ze strony poszczególnych układów i narządów wynikających z długotrwałego unieruchomienia,

 4. rehabilitacja osób przewlekle chorych – metody i kierunki wsparcia fizycznego,

 5. przygotowanie pacjentów do readaptacji w warunkach domowych, nauka samoopieki i samopielęgnacji,

 6. edukacja rodziny, opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym.


MODUŁ II. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki opartej o nowe modele pielęgnowania pacjentów z wybranymi chorobami układu krążenia oraz prowadzenia czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. określić czynniki ryzyka i sposoby ich eliminacji dla chorego z wybraną chorobą układu krążenia;

 2. dobierać i realizować najkorzystniejszy dla pacjenta sposób przygotowania do badań diagnostycznych;

 3. scharakteryzować specyfikę pracy na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej

 4. obsługiwać aparaturę medyczną w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej;

 5. realizować proces pielęgnowania pacjenta z chorobą układu krążenia;

 6. dokumentować realizowane działania pielęgniarskie;

 7. dostosować metody postępowania pielęgniarskiego do stanu pacjenta;

 8. przygotować pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji;

 9. rozpoznawać stany zagrożenia życia w przebiegu chorób układu krążenia;

 10. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia;

 1. interpretować zapis kardiomonitora przedstawiający: zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków oraz komór, skurcze dodatkowe;

 2. prowadzić tlenoterapię;

 3. współuczestniczyć w różnych metodach terapii pacjentów na oddział intensywnej opieki kardiologicznej (farmakoterapia, elektroterapia, leczenie spoczynkowe, leczenie dietetyczne, psychoterapia);

 4. prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz brać czynny udział w innych formach
  i metodach rehabilitacji;

 5. prowadzić intensywny nadzór nad chorymi kardiologicznie;

 6. opracowywać i wdrażać programy prozdrowotne w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia;

 7. uzasadniać konieczność stosowania leczenia dietetycznego;

 8. zaplanować i realizować edukację zdrowotną dla pacjenta i jego rodziny;

 9. rozpoznawać i zapobiegać powikłaniom chorób układu krążenia;

 10. współuczestniczyć w wykonywaniu niektórych badań i zabiegów kardiologicznych.

  1. Treści nauczania:

  1. czynniki ryzyka u pacjentów z chorobami układu krążenia;

  2. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych u pacjentów
   z chorobą niedokrwienną serca:

 1. modyfikowanie planu opieki i jego realizacji w zależności od stanu klinicznego pacjenta, okresu choroby, wieku chorego i zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską,

 2. wdrażanie działań edukacyjnych w stosunku do chorego i jego rodziny,

 3. przygotowanie chorego do samoopieki i samopielęgnacji,

 4. prowadzenie działań rehabilitacyjnych w stosunku do chorych;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, opiekuńczych
   i emocjonalnych u chorych z zawałem mięśnia sercowego z uwzględnieniem rodzaju zawału, stanu zdrowia pacjenta, zapotrzebowania na opiekę:

 1. modyfikowanie planu opieki i jego realizacji w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 2. realizacja działań zmierzających do ograniczenia występowania powikłań – rola
  i zadania pielęgniarki, rehabilitacja ruchowa pacjenta,

 3. wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny,

 4. działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorego i jego rodziny przygotowujące pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, opiekuńczych emocjonalnych chorych z chorobą nadciśnieniową:

 1. modyfikowanie planu i realizacji opieki nad chorym z chorobą nadciśnieniową
  z uwzględnieniem postaci klinicznej schorzenia, okresu choroby, objawów klinicznych, ogólnego stanu pacjenta i indywidualnego zapotrzebowania na opiekę,

 2. działanie edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorego i jego rodziny przygotowujące go do samoopieki i samopielęgnacji,

 3. zadania i rola pielęgniarki w rehabilitacji chorych z chorobą nadciśnieniową,

 4. wdrażanie programów prozdrowotnych ograniczających występowanie i skutki choroby nadciśnieniowej;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, emocjonalnych i egzystencjonalnych u chorych z miażdżycą:

 1. modyfikowanie planu i realizacji opieki nad chorymi z miażdżycą z uwzględnieniem postaci klinicznej schorzenia, stanu pacjenta i indywidualnego zapotrzebowania na opiekę, profilaktyka choroby miażdżycowej – rola i zadania pielęgniarki,

 2. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji ruchowej pacjentów z miażdżycą,

 3. wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny;

  1. pielęgnowanie pacjenta z chorobami zapalnymi mięśnia sercowego:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, emocjonalnych
  u chorych w zależności od rodzaju schorzenia, ogólnej kondycji pacjenta, wieku
  i potrzeb,

 2. udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 3. udzielanie wskazówek pielęgnacyjnych i dietetycznych,

 4. udział pielęgniarki w rehabilitacji chorych, przygotowanie do samoopieki;

  1. pielęgnowanie pacjentów z niewydolnością krążenia:

 1. rodzaje oraz przyczyny niewydolności krążenia i niewydolności serca,

 2. mechanizm powstawania, objawy, leczenie i postacie kliniczne ostrych niewydolności serca, rola pielęgniarki w wykonywanych badaniach diagnostycznych,

 3. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych w zależności od rodzaju niewydolności krążenia, stanu zdrowia i potrzeb pacjenta,

 4. udział pielęgniarki w rehabilitacji chorych z niewydolnością krążenia, wskazówki dietetyczne, pielęgnacyjne i profilaktyczne dla chorych z niewydolnością  krążenia,

 5. przygotowanie chorych i ich rodzin do samoopieki;

  1. pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami rytmu serca:

 1. istota i podział zaburzeń rytmu serca, etiologia, patogeneza i obraz kliniczny zaburzeń z uwzględnieniem zaburzeń w powstawaniu bodźców i zaburzeń przewodnictwa,

 2. metody leczenia, zapobieganie powikłaniom, wskazania do stałej elektrostymulacji,

 3. rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, udzielanie pierwszej pomocy,

 4. rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorymi przygotowywanymi do kardiowersji, defibrylacji, sztucznej stymulacji serca, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych i emocjonalnych u chorych z zaburzeniami rytmu serca,

 5. rola i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 6. pielęgnowanie pacjentów przygotowywanych do wszczepienia stymulatora,

 7. udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów,

 8. wskazania dietetyczne i pielęgnacyjne, przygotowanie chorych do samoopieki;

  1. pielęgnowanie pacjentów z wadami serca:

 1. etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, powikłania i podział wad serca, rola i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 2. rodzaje stosowanego leczenia, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów u chorych przygotowywanych do leczenia operacyjnego,

 3. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów u chorych leczonych metodami zachowawczymi,

 4. wskazówki dietetyczne, profilaktyczne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne dla chorych,

 5. przygotowanie chorego do samopielęgnacji;

  1. programy promujące zdrowie i profilaktykę chorób układu krążenia – rola pielęgniarki.


MODUŁ III. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania samodzielnej opieki nad chorym w wybranych schorzeniach układu oddechowego.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. przygotować pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych (spirometria, bronchoskopia, punkcja opłucnej, badania radiologiczne, mediastinoskopia, pobieranie materiału do badań);

 2. rozpoznać stany zagrożenia życia w przebiegu chorób układu oddechowego;

 3. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia;

 4. realizować proces pielęgnowania pacjentów w schorzeniach układu oddechowego;

 5. udzielić choremu wskazówek dietetycznych, pielęgnacyjnych w zależności od rodzaju schorzenia i stanu zdrowia;

 6. prowadzić zabiegi fizykoterapeutyczne w schorzeniach układu oddechowego;

 7. prowadzić edukację chorego w kierunku samoopieki i samopielęgnacji;

 8. przygotować rodzinę do opieki nad chorym;

 9. współuczestniczyć w fizjoterapii pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego;

 10. wspierać chorego i rodzinę w przypadku choroby przewlekłej lub o niepomyślnym rokowaniu.

 1. Treści nauczania:

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych ze schorzeniami układu oddechowego w zależności od jednostki chorobowej, stanu klinicznego, wieku i sprawności pacjenta, zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską;

  2. rola i zadania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorych ze schorzeniami układu oddechowego:

 1. profilaktyka chorób układu oddechowego,

 2. wskazówki dietetyczne,

 3. działania edukacyjne przygotowujące chorego i jego rodzinę do samoopieki
  i samopielęgnacji; działania rehabilitacyjne w stosunku do chorych ze schorzeniami układu oddechowego,

 4. wdrażanie programów prozdrowotnych ograniczających występowanie chorób układu oddechowego,

 5. rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych z przewlekłymi postaciami chorób układu oddechowego;

  1. pielęgnowanie pacjenta z astmą:

 1. modyfikacja opieki nad chorym z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta, okresu choroby i zapotrzebowania na opiekę,

 2. wdrażanie działań edukacyjnych w stosunku do chorego i jego rodziny przygotowujących do samoopieki i samopielęgnacji,

 3. wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny, profilaktyka schorzeń o podłożu astmatycznym,

 4. realizacja zadań opiekuńczych oraz pielęgnacyjnych w stosunku do przewlekle chorych;

  1. pielęgnowanie pacjenta z chorobami nowotworowymi oskrzeli i płuc,

 1. wczesna diagnostyka, objawy, postacie kliniczne, udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 2. udział pielęgniarki w leczeniu chirurgicznym, chemioterapii, radioterapii,

 3. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, wsparcie emocjonalne chorych, łagodzenie bólu,

 4. modyfikowanie planu opieki w zależności od stanu pacjenta, przygotowanie do samoopieki, problemy pielęgnacyjne i ich rozwiązywanie, modyfikowanie planu opieki w zależności od fazy choroby nowotworowej, zastosowanego leczenia, indywidualnych potrzeb  pacjenta,

 5. realizacja zadań opiekuńczych w ramach opieki paliatywnej,

 6. wsparcie emocjonalne chorego w stanie terminalnym i jego rodziny.


MODUŁ IV. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU POKARMOWEGO


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorymi z zaburzeniami gastroenterologicznymi.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. scharakteryzować etiopatogenezę schorzeń przewodu pokarmowego;

 2. przedstawić zmiany w funkcjonowaniu chorego narządu;

 3. przeanalizować mechanizm powstawania schorzeń psychosomatycznych w obrębie przewodu pokarmowego;

 4. określić stopień ryzyka zakażenia dla rodzin pacjentów z chorobą zakaźną
  i pasożytniczą w obrębie przewodu pokarmowego;

 5. edukować rodzinę pacjenta z chorobą zakaźną przewodu pokarmowego
  w eliminowaniu przenoszenia zakażenia;

 6. formułować diagnozę pielęgniarską w oparciu o dostępne źródła informacji
  o pacjencie;

 7. rozpoznawać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego;

 8. wyjaśnić pacjentom przebieg badania oraz postępowanie przed i po badaniu diagnostycznym;

 9. przekazać wskazówki dietetyczne dla pacjentów, uwzględniając okres choroby;

 10. opracować standard opieki nad pacjentami ze schorzeniami przewodu pokarmowego;

 11. udzielić wsparcia pacjentom ze schorzeniami o niepomyślnym rokowaniu;

 12. przygotować pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego do samoopieki
  i samopielęgnacji;

 13. prowadzić czynną profilaktykę chorób przewodu pokarmowego.

 1. Treści nauczania:

  1. pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami jamy ustnej i gardła, rozpoznawanie
   i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej, ze stanami zapalnymi gardła, wskazówki pielęgnacyjne dla chorego ze schorzeniami o przebiegu ostrym,  przewlekłym;

  2. pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami przełyku, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych:

 1. z wrzodem trawiennym przełyku, z rozstrzeniem przełyku, z kurczem wpustu,

 2. modyfikowanie planu opieki w zależności od stanu klinicznego pacjenta, sprawności i zapotrzebowania na opiekę,

 3. wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny,

 4. przygotowanie chorego do samoopieki i samopielęgnacji;

  1. specyfika pielęgnacji chorych z chorobą wrzodową:

 1. przygotowanie pacjenta do badań, opieka w trakcie i po badaniu,

 2. wskazówki pielęgnacyjne i dietetyczne dla chorego i jego rodziny z uwzględnieniem stanu ostrego i przewlekłego choroby,

 3. zapobieganie powikłaniom choroby wrzodowej, profilaktyka choroby wrzodowej;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych i terapeutycznych
   z uwzględnieniem obrazu klinicznego, stanu pacjenta i zapotrzebowania na opiekę
   u chorych:

 1. ze stanem zapalnym pęcherza żółciowego, z dyskinezą dróg żółciowych,

 2. modyfikowanie działań pielęgnacyjnych w zależności od stanu chorego i przebiegu schorzenia, udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 3. profilaktyka schorzeń pęcherzyka żółciowego,

 4. wskazówki pielęgnacyjne oraz dietetyczne dla chorego i jego rodziny, uwzględniające stan pacjenta i okres choroby,

 5. działania edukacyjne w stosunku do chorego i jego rodziny przygotowujące do samopielęgnacji;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych z uwzględnieniem obrazu klinicznego, stanu chorego i zapotrzebowania na opiekę u chorych:

 1. z zakaźnym zapaleniem wątroby, z przewlekłym zapaleniem wątroby,

 2. modyfikowanie działania pielęgnacyjnego, udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

 3. działania edukacyjne w stosunku do chorego i jego rodziny przygotowujące do  samopielęgnacji;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych:

 1. ze stanem zapalnym jelit, z niedrożnością jelit,

 2. z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wskazówki pielęgnacyjne i dietetyczne dla chorego z uwzględnieniem okresu i przebiegu choroby,

 3. profilaktyka schorzeń jelita cienkiego,

 4. działanie edukacyjne przygotowujące chorego do samoopieki i samopielęgnacji,

 5. modyfikacja działań pielęgniarskich w zależności od stanu pacjenta, jego wieku
   i zapotrzebowania na opiekę;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych:

 1. z zespołem jelita drażliwego, z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,

 2. z rakiem jelita grubego, z polipami jelita grubego,

 3. modyfikacja działań pielęgniarskich w zależności od stanu pacjenta, wieku, zapotrzebowania na opiekę i okresu choroby,

 4. wskazówki pielęgnacyjne i dietetyczne dla chorego ze schorzeniem jelita grubego,

 5. działanie edukacyjno-zdrowotne w stosunku do chorego i jego rodziny;

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych u chorych zakażonych:

 1. lamblią jelitową, tasiemcem, włośniem krętym, owsikiem ludzkim, glistą ludzką,

 2. modyfikacja planu i realizacji opieki w zależności od stanu zdrowia pacjenta, zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, sprawności i wieku chorego,

 3. działania edukacyjne w stosunku do chorych i ich rodzin przygotowujące ich do samoopieki,

 4. profilaktyka chorób pasożytniczych – rola i zadania pielęgniarki,

 5. wskazówki pielęgnacyjne i dietetyczne dla chorych ze schorzeniami pasożytniczymi;

  1. standardy opieki nad chorymi ze schorzeniami przewodu pokarmowego;

  2. psychoterapia podtrzymująca u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego;

  3. styl życia ułatwiający funkcjonowanie pacjentom ze schorzeniami przewodu pokarmowego i zapobiegający powikłaniom.


MODUŁ V. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU MOCZOWEGO


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami z chorobami układu moczowego leczonymi zachowawczo.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. wyjaśnić fizjologię i patofizjologię układu moczowego;

 2. scharakteryzować schorzenia w obrębie nerek i dróg moczowych;

 3. omówić specyfikę leczenia pacjentów ze schorzeniami układu moczowego;

 4. współuczestniczyć w farmakoterapii chorób układu moczowego;

 5. przygotować pacjentów do badań diagnostycznych;

 6. rozpoznawać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami układu moczowego;

 7. prowadzić edukację dotyczącą samoopieki, a w szczególności odżywiania i aktywności ruchowej;

 8. sformułować diagnozę pielęgniarską i opracować plan opieki;

 9. modyfikować plan opieki w zależności od stanu pacjenta;

 10. współpracować z zespołem terapeutycznym;

 11. ocenić gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i zapobiegać jej zaburzeniom;

 12. wymienić problemy specyficzne dla pacjentów z przewlekłymi schorzeniami nerek
  i wspierać w adaptowaniu się do życia z chorobą;

 13. udzielić wskazówek dietetycznych, pielęgnacyjnych choremu i jego rodzinie;

 14. prowadzić profilaktykę chorób układu moczowego.

 1. Treści nauczania:

  1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych u chorych
   z zespołem nerczycowym:

 1. wskazówki pielęgnacyjne i dietetyczne dla chorego,

 2. edukacja pacjenta w kierunku samoopieki i samopielęgnacji,

 3. realizacja zadań zmierzających do usprawnienia pacjenta,

 4. modyfikowanie planu opieki i jego realizacji w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, obrazu klinicznego i okresu choroby;

  1. opieka pielęgniarska nad chorym z niewydolnością nerek w zależności od potrzeb pacjenta, obrazu klinicznego i okresu choroby:

 1. edukacja pacjenta i jego rodziny przygotowująca do samoopieki i samopielęgnacji,

 2. wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego,

 3. rozwiązywanie problemów emocjonalnych pojawiających się u chorych
  z niewydolnością nerek,

 4. wsparcie dla chorego i jego rodziny w fazie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek,

 5. rehabilitacja usprawniająca chorych;

  1. pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej;

  2. pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi układu moczowego i nerek:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych z chorobami nowotworowymi z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zastosowanego leczenia i okresu choroby,

 2. działania zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowaniem bólu i cierpienia,

 3. rozwiązywanie problemów emocjonalnych u chorych z chorobami nowotworowymi,

 4. opieka paliatywna,

 5. edukacja chorego i jego rodziny przygotowująca go do samoopieki
  i samopielęgnacji.


MODUŁ VI. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU DOKREWNEGO

I PRZEMIANY  MATERII


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad chorym ze schorzeniami układu dokrewnego i przemiany materii.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. omówić etiologię chorób układu dokrewnego i przemiany materii oraz różnicować objawy;

 2. rozpoznać i rozwiązać problemy pielęgnacyjne chorych;

 3. sporządzić i zrealizować plan opieki;

 4. modyfikować działania pielęgniarskie w zależności od stanu zdrowia pacjenta
  i jego potrzeb;

 5. określić formy i metody współpracy z pacjentem oraz jego rodziną;

 6. przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, sprawować opiekę w trakcie i po badaniu;

 7. zaplanować i zapewnić optymalną opiekę pielęgniarską;

 8. zaplanować i zrealizować działania edukacyjne przygotowujące chorego do samoopieki;

 9. wspierać pacjentów w adaptacji do zmian wynikających z procesu chorobowego.

  1. Treści nauczania:

  1. pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą:

   1. udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych, działanie edukacyjne przygotowujące chorego do samokontroli,

   2. interpretacja wyników badań – kompetencje pielęgniarek w podejmowaniu działań interwencyjnych, udział pielęgniarki w leczeniu – insulinoterapia, leki doustne, leczenie dietetyczne,

   3. rozpoznawanie i zapobieganie stanom zagrożenia życia, zapobieganie powikłaniom
    w cukrzycy II typu,

   4. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno – opiekuńczych,

   5. działania edukacyjne zmierzające do samoopieki, samopielęgnacji,

   6. rola pielęgniarki w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych u chorego na cukrzycę, modyfikowanie diety cukrzycowej;

  1. pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach tarczycy i przytarczyc:

   1. modyfikacja planu opieki i jego realizacji u chorych z nadczynnością
    i niedoczynnością tarczycy z uwzględnieniem jednostki klinicznej, obrazu klinicznego, indywidualnych potrzeb chorego i okresu trwania choroby,

   2. edukacja chorego i jego rodziny przygotowująca go do samoopieki oraz  samopielęgnacji,

   3. rozwiązywanie problemów emocjonalnych i pielęgnacyjnych u chorych
    z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy, wdrażanie zachowań prozdrowotnych,

   4. modyfikacja diety do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich, modyfikacja planu
    i realizacji opieki u chorych z niedoczynnością i nadczynnością przytarczyc
    z uwzględnieniem jednostki klinicznej, obrazu klinicznego, indywidualnych potrzeb chorego i okresu trwania choroby,

   5. rola i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych,

   6. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych oraz pielęgnacyjnych
     u  chorych z chorobami przytarczyc,

   7. edukacja chorego i jego rodziny w kierunku modyfikacji diety w zależności od potrzeb chorego i zaleceń lekarza;

  1. pielęgnowanie pacjentów w schorzeniach układu przysadkowo-podwzgórzowego:

   1. etiologia, patogeneza, objawy akromegalii i moczówki prostej,

   2. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych
    z akromegalią i moczówką prostą, przygotowanie pacjenta do samoopieki;

  1. pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach nadnerczy:

   1. etiologia, patogeneza, objawy nadczynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, zespół Conna, przygotowanie chorego do badań diagnostycznych, rozpoznawanie
    i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych,

   2. etiologia i patogeneza niedoczynności kory nadnerczy, choroba Addisona, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, przygotowanie chorego do samoopieki,

   3. etiologia patogeneza chorób rdzenia nadnerczy, guz chromochłonny, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, przygotowanie chorego do samoopieki;

  1. pielęgnowanie pacjentów z otyłością:

   1. rodzaje otyłości, wpływ otyłości na funkcjonowanie organizmu,

   2. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych,

   3. wdrożenie programów prozdrowotnych, profilaktyka otyłości – rola i zadania pielęgniarki, wskazówki dietetyczne i pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny.


MODUŁ VII. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH UKŁADU

KRWIOTWÓRCZEGO


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z chorobami układu krwiotwórczego.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. omówić etiologię i patogenezę poszczególnych jednostek chorobowych układu krwiotwórczego;

 2. różnicować objawy chorób układu krwiotwórczego;

 3. gromadzić, analizować i segregować informacje o pacjencie;

 4. określić zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjenta z chorobą układu krwiotwórczego;

 5. przygotować chorego do specjalistycznych badań diagnostycznych;

 6. rozpoznać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne;

 7. zaplanować opiekę krótko- i długoterminową;

 8. prowadzić edukację zdrowotną wśród chorych oraz ich rodzin;

 9. wspierać chorego i jego rodzinę w przypadku choroby o niepomyślnym rokowaniu.

 1. Treści nauczania:

  1. fizjologia i patofizjologia układu krwiotwórczego;

  2. rodzaje niedokrwistości, z niedoboru żelaza, Addisona – Biermera, pokrwotoczna, hemolityczna, aplastyczna;

  3. czerwienica;

  4. agranulocytoza;

  5. ostra i przewlekła białaczka szpikowa;

  6. patogeneza, przebieg kliniczny i leczenie wybranych schorzeń układu krwiotwórczego;

  7. przeszczepienie szpiku kostnego, wskazania, zasady, cel, powikłania, przygotowanie pacjenta do przeszczepu, opieka po zabiegu;

  8. rodzaje, patogeneza, przebieg kliniczny i leczenie skaz krwotocznych – specyfika pielęgnacji pacjenta ze skazą krwotoczną;

  9. badania diagnostyczne w hematologii;

  10. udział w diagnozowaniu i leczeniu;

  11. stosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych, rodzaje preparatów, zasady przetaczania krwi, powikłania poprzetoczeniowe, postępowanie w przypadku powikłań;

  12. chemioterapia – wytyczne i zasady;

   1. profilaktyka chorób układu krwiotwórczego;

   2. pielęgnowanie chorych ze schorzeniami hematologicznymi, rozpoznawanie problemów biologicznych, psychospołecznych, planowanie działania, rozwiązywanie problemów zdrowotnych chorego, ocena skuteczności podjętych działań;

   3. standardy opieki w chorobach układu krwiotwórczego;

   4. dieta pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego – rola edukacyjna pielęgniarki;

   5. organizowanie grup wsparcia dla chorego i jego rodziny.


MODUŁ VIII. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH TKANKI ŁĄCZNEJ


 1. Cel modułu.

Przygotowanie do sprawowania specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami
z wybranymi schorzeniami tkanki łącznej.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. scharakteryzować etiologię, patogenezę wybranych chorób tkanki łącznej;

 2. różnicować objawy chorób tkanki łącznej;

 3. wymienić czynniki sprzyjające występowaniu schorzeń tkanki łącznej;

 4. przygotować chorego do badań diagnostycznych;

 5. rozpoznawać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne pacjentów;

 6. dobierać metody postępowania pielęgnacyjnego do stanu pacjenta
  i indywidualnych potrzeb;

 7. przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji;

 8. udzielić wskazówek dietetycznych;

 9. zaplanować i zrealizować edukację zdrowotną;

 10. wspierać pacjentów w adaptacji do niepełnosprawności.

 1. Treści nauczania:

  1. etiopatogeneza, przebieg kliniczny, leczenie oraz powikłania w wybranych schorzeniach tkanki łącznej: toczeń układowy, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dna moczanowa;

  2. diagnostyka chorób tkanki łącznej;

  3. udział pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji;

  4. pielęgnowanie chorych w schorzeniach tkanki łącznej jako cykl działania zorganizowanego;

  5. rehabilitacja ruchowa w schorzeniach reumatoidalnych;

  6. przygotowanie pacjenta i jego rodziny do funkcjonowania w domu;

  7. profilaktyka chorób tkanki łącznej.


MODUŁ IX. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W SCHORZENIACH ALERGICZNYCH


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych występujących u chorych ze schorzeniami alergicznymi.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. przedstawić podstawowe zagadnienia z dziedziny immunologii;

 2. scharakteryzować etiologię, patogenezę oraz objawy wybranych chorób alergicznych;

 3. omówić kierunki postępowania terapeutycznego w określonych chorobach alergicznych;

 4. prowadzić profilaktykę schorzeń alergicznych;

 5. rozpoznać i rozwiązać problemy pielęgnacyjne związane z chorobami alergicznymi;

 6. zaplanować opiekę nad pacjentem ze schorzeniem alergicznym;

 7. udzielić pacjentowi pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia;

 8. udzielić choremu i jego rodzinie wskazówek pielęgnacyjnych i dietetycznych;

 9. prowadzić edukację chorego w zakresie samoopieki i samopielęgnacji.

 1. Treści nauczania:

 1. patogeneza, przebieg kliniczny, powikłania oraz leczenie chorób alergicznych, dychawica oskrzelowa, alergia na leki, wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, obrzęk naczynioruchowy Quinckego;

 2. pielęgnowanie pacjenta z dychawicą oskrzelową, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, rola i zadania pielęgniarki w stanie zaostrzenia choroby, udzielanie wskazówek dietetycznych i pielęgnacyjnych, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki;

 3. pielęgnowanie pacjenta z alergią na leki, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek dietetycznych i pielęgnacyjnych, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki, profilaktyka alergii;

 4. pielęgnowanie we wstrząsie anafilaktycznym;

 5. pielęgnowanie pacjentów z chorobą posurowiczą – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych;

 6. pielęgnowanie pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym – postępowanie pielęgniarskie w stanie zagrożenia życia;

 7. dieta pacjentów ze schorzeniami alergicznymi – rola edukacyjna pielęgniarki;

 8. poradnictwo w zakresie przygotowania pacjenta, jego rodziny i środowiska do samoopieki i samopielęgnacji.


MODUŁ X. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W WYBRANYCH SCHORZENIACH SKÓRNO -
WENEROLOGICZNYCH 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji działań pielęgnacyjnych i zadań zmierzających do osiągnięcia jak najwyższej jakości pielęgnowania w wybranych schorzeniach skórno-wenerologicznych.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. określić czynniki etiologiczne w wybranych schorzeniach skóry;

 2. pobrać materiał do badań;

 3. prowadzić poradnictwo w zakresie samopielęgnowania w poszczególnych jednostkach chorobowych skóry;

 4. scharakteryzować wybrane schorzenia weneryczne;

 5. zinterpretować wyniki badań serologicznych i bakteriologicznych wchodzących
  w zakres diagnozowania chorób skórno-wenerologicznych;

 6. zapobiegać zakaźnym chorobom skórno-wenerologicznym;

 7. prowadzić edukację zdrowotną dotyczącą chorób wenerycznych, w szczególności
  w grupach o zwiększonym ryzyku zachorowania.

 1. Treści nauczania:

  1. pielęgnowanie chorych w schorzeniach skórno-wenerologicznych jako cykl działania zorganizowanego, diagnoza pielęgniarska, zaplanowanie działania, realizacja zadań, ocena skuteczności podjętych działań;

  2. profilaktyka chorób skórno - wenerologicznych – rola i zadania pielęgniarki;

  3. działania edukacyjno-zdrowotne w stosunku do chorych z chorobami skórno-wenerologicznymi;

  4. wskazówki pielęgnacyjne dla chorego i jego rodziny.


MODUŁ XI. PIELĘGNOWANIE PACJENTA W WIEKU PODESZŁYM


 1. Cel modułu.

Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego działania pielęgnacyjno-opiekuńczego i realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia najwyższej jakości pielęgnowania osób w starszym wieku.

 1. Wykaz umiejętności wynikowych.

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. zdefiniować pojęcia: profilaktyka gerontologiczna, geriatria, gerontologia;

 2. określić mechanizmy starzenia;

 3. omówić procesy inwolucji starczej;

 4. scharakteryzować odrębności biologiczne organizmu człowieka w starszym wieku;

 5. przedstawić zmiany w funkcjonowaniu sfery psychicznej i społecznej życia osób
  w starszym wieku;

 6. omówić problemy psychospołeczne osób w starszym wieku;

 7. dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta;

 8. ocenić możliwości człowieka w starszym wieku w zakresie samoopieki
  i samopielęgnacji;

 9. przygotować pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do opieki nad nim;

 10. ocenić przygotowanie rodziny do opieki nad osobą w starszym wieku;

 11. promować zdrowy styl życia w odniesieniu do osób w starszym wieku;

 12. prowadzić edukację zdrowotną wśród osób w starszym wieku;

 13. świadczyć opiekę pielęgniarską pacjentom w starszym wieku;

 14. udzielić pacjentowi i jego rodzinie wsparcia emocjonalnego w czasie choroby
  i umierania.

  1. Treści nauczania:

   1. podstawowe pojęcia w gerontologii;

   2. psychologiczne aspekty starzenia się;

   3. socjologiczne następstwa starzenia się;

   4. teoria zegara biologicznego;

   5. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych wynikających z procesu starzenia się układów i narządów, układ mięśniowo-szkieletowy, układ wydalniczy, gruczoły wydzielania wewnętrznego, układ pokarmowy, sercowo-naczyniowy, oddechowy, nerwowy, narządy płciowe, skóra;

   6. postępowanie pielęgniarskie w wybranych schorzeniach w starszym wieku:

 1. miażdżyca i jej następstwa,

 2. choroby układu oddechowego,

 3. choroby układu ruchu,

 4. choroby przemiany materii,

 5. choroby układu pokarmowego,

 6. choroby układu nerwowego,

 7. choroba Alzheimera – kliniczne i społeczne skutki choroby,

 8. jaskra (etiologia, diagnostyka, objawy, leczenie zachowawcze i operacyjne),

 9. zaćma starcza (objawy, leczenie zachowawcze i operacyjne),

 10. organizacja i realizacja opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w wieku starszym
   w warunkach szpitalnych i domowych;

  1. zasady farmakoterapii w geriatrii:

 1. elementy farmakodynamiki i farmakokinetyki, ogólne zasady podawania leków,

 2. omówienie grup leków najczęściej stosowanych w geriatrii,

 3. działania uboczne niektórych leków,

 4. najczęstsze błędy związane z przyjmowaniem leków;

  1. edukacja zdrowotna w stosunku do chorych w starszym wieku;

  2. prozdrowotny styl życia osób w starszym wieku;

  3. zasady rehabilitacji osób w starszym wieku;

  4. profilaktyka powikłań wynikających z starszego wieku i współistniejących chorób przewlekłych;

  5. organizacja opieki nad pacjentem w starszym wieku.
 1. Kwalifikacje kadry dydaktycznej.
  1. Organizator kształcenia zapewnia w przedmiotowej dziedzinie kształcenia wykładowców posiadających:

    1. tytuł naukowy profesora w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów;

    2. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów;

    3. stopień naukowy doktora w dziedzinie odpowiadającej tematyce wykładów.

     1. Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy
      w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;

 2. posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub
  w dziedzinie pokrewnej;

 3. posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny odpowiadającej dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem specjalizacji;

 4. posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna