Ramowy statutPobieranie 74.29 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar74.29 Kb.

załącznik do projektu uchwały nr…….….

Rady Miasta Zielona Góra


z dnia ……………………….

RAMOWY STATUT

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. 1.Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra określa cele, zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.

2.Siedzibą Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra jest Miasto Zielona Góra.

3. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra zwana dalej Młodzieżową Radą, jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Zielona Góra.

4. Młodzieżowa Rada w swoich działaniach kieruje się interesem młodzieży.

5. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

6. Młodzieżowa Rada Miasta jest organem apolitycznym i nie realizuje celów ani programu żadnego ugrupowania politycznego ani partii politycznej.

7. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra opiera się na pracy społecznej Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
§ 2. Ilekroć w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra mowa jest o:

 1. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra;

 2. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;

 3. Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miasta Zielona Góra;

 4. Szkole - należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych;

 5. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra;

 6. Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra;

 7. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra;

 8. liczbie uczniów - należy przez to rozumieć liczbę uczniów szkoły ustaloną według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc podjęcia zarządzenia o wyborach przez Miejską Komisję Wyborczą;

 9. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.


§ 3.1. Sesje  Młodzieżowej  Rady  odbywają  się  w pomieszczeniach  wskazanych  przez Biuro Rady Miasta, zatwierdzonych przez Prezydium po uprzednim uzgodnieniu z osobą zarządzającą obiektem.

2. Posiedzenia komisji Młodzieżowej Rady odbywają się w Urzędzie Miasta Zielona Góra lub innych miejscach wskazanych przez Biuro Rady miasta, zatwierdzonych przez Prezydium po uprzednim uzgodnieniu z osobą zarządzającą obiektem.

§ 4.1.Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od dnia ślubowania członków Młodzieżowej Rady.

2. Kadencja Prezydium upływa z dniem upływu kadencji Młodzieżowej Rady.

3. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem: „Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra”.

4. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z budżetu Miasta Zielona Góra.

5. W celu zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w Statucie, Młodzieżowa Rada może współpracować z jednostkami organizacyjnymi i osobami spoza Młodzieżowej Rady, w szczególności korzystając z ich doradztwa oraz pomocy technicznej i wsparcia finansowego. Zasady współpracy określa uchwała Młodzieżowej Rady.
§ 5. Celami działania Młodzieżowej Rady są:

  1. rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

  2. kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych, prospołecznych, obywatelskich, prozdrowotnych oraz proekologicznych;

  3. stworzenie forum wypowiedzi dla młodzieży oraz pośredniczenie w kontaktach między uczniami a organami miasta oraz innymi instytucjami;

  4. rozpoznawanie interesów młodzieży;

  5. pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy

  6. inspirowanie młodzieży do uczestnictwa w rozwoju kulturalnym, sportowym, naukowym i społecznym oraz zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu miasta;

  7. lokalna, międzymiastowa oraz międzynarodowa współpraca i integracja środowisk młodzieżowych;

  8. rozpowszechnianie historii i kultury, miasta, regionu i państwa;

  9. zwracanie uwagi na ważne problemy społeczne miasta.


§ 6. Do kompetencji Młodzieżowej Rady należy:

  1. uchwalanie Regulaminu Młodzieżowej Rady;

  2. określanie liczebności oraz powoływanie i odwoływanie członków komisji Młodzieżowej Rady, a także określanie zadań Komisji;

  3. wybór oraz odwoływanie Prezydium;

  4. reprezentowanie interesów młodzieży miasta wobec instytucji rządowych, samorządowych
   i organizacji pozarządowych;

  5. współpraca z organami miasta, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami
   i instytucjami w zakresie spraw dotyczących młodzieży;

  6. współpraca z Samorządami Uczniowskimi;

  7. opiniowanie i konsultowanie projektów uchwał podejmowanych przez władze miejskie;

  8. zgłaszanie wniosków, uchwał, stanowisk i opinii, szczególnie w dziedzinie problematyki młodzieżowej;

  9. organizowanie spotkań, szkoleń, oraz innych form poszerzania wiedzy o celach i zadaniach Młodzieżowej Rady;

  10. inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez o charakterze charytatywnym, kulturalnym, sportowym i proekologicznym;

  11. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Komisji Młodzieżowej Rady;

  12. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady;

  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady;

  14. współpraca z innymi Młodzieżowymi Radami oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami.


§ 7.1. Młodzieżowa Rada może przedstawiać Prezydentowi oraz Radzie Miasta opinie we wszystkich sprawach, zwłaszcza w zakresie dotyczącym młodzieży.

2. Opinię w sprawach określonych w ust. 1 Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy.

3. Zainteresowany organ samorządu terytorialnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z wnioskiem o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 14 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Prezydium ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miasta projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał. Prezydium ma obowiązek poinformować członków Młodzieżowej Rady o uchwałach, które będą przedmiotem obrad Rady Miasta.

5. Radni mogą pisemnie zadawać pytania lub zgłaszać wnioski organom Miasta Zielona Góra, dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu, zwłaszcza w zakresie dotyczącym młodzieży.
Rozdział 2

Organizacja Młodzieżowej Rady
§ 8 1. Organem wykonawczym Młodzieżowej Rady jest Prezydium.

2. Prezydium składa się z:

 1. Przewodniczącego Młodzieżowej Rady;

 2. trzech Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady;

 3. Sekretarza Młodzieżowej Rady.

3. Do kompetencji Prezydium należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;

 2. przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków;

 3. wykonywanie uchwał Młodzieżowej Rady.

4. Młodzieżowa Rada wybiera Prezydium spośród radnych, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu.

5. Młodzieżowa Rada może odwołać członka lub członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/5 statutowego składu Młodzieżowej Rady.

6. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.

8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady a Przewodniczący na ręce Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Młodzieżowej Rady.

9. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium. Przepis ten stosuje się również do Prezydium ustępującej kadencji.

10. Członkowie Prezydium nie mogą być przewodniczącymi Komisji Młodzieżowej Rady.

§ 9.1. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

  1. kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;

  2. reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;

  3. zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady;

  4. przygotowywanie porządku obrad Młodzieżowej Rady;

  5. przewodniczenie obradom Młodzieżowej Rady;

  6. koordynacja działań komisji Młodzieżowej Rady;

  7. organizowanie pracy Prezydium;

  8. informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowej Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3. Do kompetencji Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:

 1. prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady i jej Prezydium;

 2. sporządzanie porządku obrad Młodzieżowej Rady;

 3. sporządzanie protokołów sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium.

4. W przypadku nieobecności Sekretarza Młodzieżowej Rady, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Sekretarza wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 10.1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego składu stałe i doraźne komisje problemowe, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają Młodzieżowej Radzie. Mają obowiązek przedkładania sprawozdań ze swojej działalności.

3. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego, który odpowiada za prawidłową realizację jej zadań.
§ 11.1. Młodzieżowa Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni Młodzieżowej Rady, z wyjątkiem członków Prezydium.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola zgodności działania Młodzieżowej Rady i Radnych ze Statutem;

 2. kontrola wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady oraz Prezydium;

 3. opiniowanie wniosków w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.


Rozdział 3

Radni
§ 12. Radnym  może  zostać  osoba  wyłoniona  na  podstawie  wyborów,  które reguluje rozdział 8 niniejszego Statutu.
§ 13. Mandat radnego wygasa wskutek:

 1. pisemnego, dobrowolnego, zrzeczenia się mandatu;

 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego;

 3. nie złożenia ślubowania, o którym mowa w § 16. ust. 1 niniejszego Statutu;

 4. zakończenia nauki w szkole, którą reprezentował;

 5. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady;

 6. usprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy;

 7. śmierci radnego.


§ 14. Radny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady;

 2. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy;

 3. uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Młodzieżowej Rady;

 4. uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych Komisji;

 5. wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z wniosków wyborców.


§ 15. Radny ma obowiązek:

 1. postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami Młodzieżowej Rady;

 2. pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami oraz samorządem uczniowskim, w szkole, w której został wybrany, jeżeli takowy istnieje;

 3. uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady i posiedzeniach Komisji, do których został wybrany;

 4. informować swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady;

 5. powiadomić pisemnie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady o zmianie miejsca nauki, zamieszkania, czy innych ważnych dla funkcjonowania w Młodzieżowej Radzie danych;

 6. przedkładać Sekretarzowi Młodzieżowej Rady usprawiedliwienia w razie nieobecności na sesji Młodzieżowej Rady lub posiedzeniu Komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ustania przyczyny nieobecności.


§ 16. 1. Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie następującej treści: „ Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, uczeń [tutaj nazwa szkoły], wybrany na członka Młodzieżowej Rady Zielona Góra, uroczyście przysięgam przed wszystkimi tu zebranymi sumiennie dopełniać moich obowiązków zawartych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Ponadto przyrzekam, że będę godnie reprezentował całą społeczność młodzieżową, a w swoich decyzjach i postanowieniach zawsze będę kierować się dobrem zielonogórskiej młodzieży ”. Radni nieobecni na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

2. Ślubowanie odbywa się poprzez odczytanie roty i wypowiedzeniu słowa "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Rozdział 4

Skład Młodzieżowej Rady
§ 17.1. Młodzieżowa Rada składa się z reprezentantów szkół wybieranych w wyborach do Młodzieżowej Rady, o których mowa w Rozdziale 8 niniejszego Statutu.

2. Na każdą szkołę przypada jeden reprezentant w Młodzieżowej Radzie.

3. Na Zespół Szkół przypada ilość reprezentantów równa liczbie jednostek z prawem posiadania członka w Młodzieżowej Radzie wchodzących w jego skład.

4. Liczbę Radnych w danym okręgu wyborczym ustala Miejska Komisja Wyborcza.
Rozdział 5

Nadzór nad Młodzieżową Radą
§ 18.1. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady na podstawie zgodności z prawem sprawuje Rada Miasta.

2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady przedkłada Radzie Miasta uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia.

3. Rada Miasta stwierdza nieważność uchwały Młodzieżowej Rady w przypadku jej niezgodności z prawem w terminie 30 dni od jej przedłożenia.
Rozdział 6

Sesje Młodzieżowej Rady
§ 19. 1. Młodzieżowa Rada odbywa sesje według własnych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Młodzieżowa Rada ustala kalendarz prac na rok następny najpóźniej w grudniu roku bieżącego.

3. Kalendarz prac Młodzieżowej  Rady może zostać zmieniony przez Młodzieżową Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu  Młodzieżowej Rady. Wniosek o zmianę kalendarza prac Młodzieżowej Rady może wnieść Prezydium, lub co najmniej 1/3 radnych statutowego składu Młodzieżowej Rady.

4. Kalendarz prac w pierwszym roku funkcjonowania Młodzieżowej Rady ustala się najpóźniej 3 miesiące po pierwszej sesji Młodzieżowej Rady.
§ 20.1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady, ustalając porządek obrad oraz dzień i godzinę rozpoczęcia sesji w porozumieniu z Prezydentem Miasta.

2. O sesji Przewodniczący Młodzieżowej Rady powiadamia radnych Młodzieżowej Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienie o terminie i proponowany porządek obrad.

3. O  sesji  Przewodniczący Młodzieżowej  Rady  powiadamia Prezydenta  oraz  Przewodniczącego  Rady Miasta w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Powiadomień, o których mowa w niniejszym paragrafie, można dokonywać w formie elektronicznej.

5. Sesje Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady  podaje  do  wiadomości  publicznej  w sposób,  który  określa Młodzieżowa  Rada  w porozumieniu Prezydentem.

6. Listę gości specjalnych ustala Prezydium.

7. W sesjach Młodzieżowej Rady bierze udział Prezydent lub jego przedstawiciel, który zapewnia młodzieżowym radnym pomoc prawną i merytoryczną podczas obrad.
§ 21.1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Prezydium lub co najmniej 1/10 radnych statutowego składu Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Sesja nadzwyczajna może być również zwołana na wniosek Prezydenta, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 22.1. Młodzieżowa Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy statutowego składu Młodzieżowej Rady (quorum).

2. Stwierdzenia quorum dokonuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady na początku obrad.

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący Młodzieżowej Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.

4. Uchwały Młodzieżowej Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 23. Po każdej sesji sporządza się protokół, będący zapisem przebiegu obrad
i podejmowanych przez Młodzieżowej Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Młodzieżową Radę uchwał.
Rozdział 7

Uchwały Młodzieżowej Rady
§ 24. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Młodzieżowej Rady, Prezydium, komisje, lub grupa co najmniej 5 radnych Młodzieżowej Rady.
§ 25. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Młodzieżową Radę, a także projekty uchwał przedstawia Młodzieżowej Radzie, wraz z uzasadnieniem, wnioskodawca.

2. Projekt uchwały powinien zawierać:

 1. datę i tytuł uchwały;

 2. w miarę możliwości podstawę prawną;

 3. merytoryczną treść;

 4. określenie organów Młodzieżowej Rady odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;

 5. termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

 6. uzasadnienie.

3. O pomoc w przygotowaniu uchwały wnioskodawca może się zwrócić do Biura Rady Miasta. Pomoc ta dotyczyć może w szczególności zagadnień związanych z podstawą prawną lub stanem faktycznym, który jest podstawą projektu uchwały.
§ 26.1. Uchwały podpisuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji Sekretarz Młodzieżowej Rady. Po zakończeniu kadencji dokumenty te przekazuje się opiekunowi Młodzieżowej Rady celem zabezpieczenia.

3. Uchwały należy publikować na stronie internetowej Młodzieżowej Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Rozdział 8

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady
§ 27.1. Do Młodzieżowej Rady może kandydować osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. uczęszcza do szkoły na terenie Miasta Zielona Góra;

  2. otrzymała poparcie, o którym mowa w § 34. ust. 1.;

  3. ukończyła 14. rok życia i nie przekracza 19. roku życia.

2. W wyborach do Młodzieżowej Rady uczestniczą uczniowie szkół, których dyrektorzy
w porozumieniu z samorządem uczniowskim, jeżeli takowy istnieje, zadeklarowali udział w wyborach.
§ 28. Wybory do Młodzieżowej Rady są równe, bezpośrednie, powszechne, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 29. Okręgami wyborczymi są szkoły i/lub zespoły szkół, których siedziba mieści się na terenie Miasta Zielona Góra.
§ 30.1. W celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady, Prezydent powołuje Miejską Komisję Wyborczą.

2. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej ustala Prezydent. Miejska Komisja Wyborcza powinna liczyć od 5 do 7 osób, w jej skład musi wejść 2 przedstawicieli młodzieży.

3. Obsługę administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Miasta.   

4. Miejska Komisja Wyborcza ze swego grona wybiera przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

5. W pracach Miejskiej Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć kandydat na Radnego.

6. Wybory zarządza Miejska Komisja Wyborcza.

7. Miejska Komisja Wyborcza ustala:

 1. kalendarz wyborczy;

 2. godzinę rozpoczęcia i zakończenia wyborów;

 3. liczbę i siedzibę okręgów wyborczych;

 4. wzory kart do głosowania i protokołów z przeprowadzonego głosowania.

8. Miejska Komisja Wyborcza przekazuje pisemnie informacje dyrektorom szkół, w których zostały utworzone okręgi wyborcze do Młodzieżowej Rady o zarządzeniu wyborów.

9. W przypadku powstania wakatu w Młodzieżowej Radzie, z przyczyn określonych
w Statucie, mandat do Rady przypada kolejnemu kandydatowi, który w wyborach w swojej szkole otrzymał największą ilość głosów, kiedy nie ma takiego kandydata Młodzieżowa Rada działa
w zmniejszonym składzie.

10. W przypadku, gdy liczba radnych spadnie poniżej ¾ statutowego składu Młodzieżowej Rady, w szkołach w których są wolne mandaty przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.
§ 31.1. W każdym z okręgów wyborczych należy powołać Okręgową Komisję Wyborczą. Okręgowa Komisja Wyborcza ta powoływana jest każdorazowo na czas trwania wyborów i przestaje istnieć po ich zakończeniu.

2. Okręgowe Komisje Wyborcze mogą liczyć od 3 do 5 członków i powoływane są przez dyrektora szkoły w porozumieniu z samorządem uczniowskim, jeżeli takowy istnieje.

3. Dyrektor składa wniosek z proponowanym składem osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zaznaczeniem osoby, która będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, do Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 7  dni od daty poinformowania pisemnie szkoły o wyborach.

4.Wśród członków Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się jeden nauczyciel oraz przedstawiciele uczniów danej szkoły, posiadających czynne prawo wyborcze i nie ubiegających się o wybór.
§ 32.1. Kandydaci na radnych powinni posiadać następujące poparcie uczniów z własnego okręgu wyborczego:

 1. w przypadku liczby uczniów od 1 do 99 przez 30 uczniów;

 2. w przypadku liczby uczniów od 100 do 300 przez 50 uczniów;

 3. w przypadku liczby uczniów powyżej 300 przez 100 uczniów.

2. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, rok urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej osoby popierającej i jej własnoręczny podpis.

3. Listy te powinny zostać złożone przez Okręgową Komisję Wyborczą w Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 21 dni od daty poinformowania pisemnie szkoły o wyborach. Na podstawie list osób popierających Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
§ 33.1. W przypadku, kiedy w danym Okręgu Wyborczym liczba kandydatów jest mniejsza lub równa ilości mandatów przypadających na dany okręg, wówczas Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie informuje wyborców danego okręgu oraz Miejską Komisję Wyborczą o zaistniałej sytuacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza może przedłużyć termin zgłaszania kandydatów na radnych.
§ 34.1. Lokale wyborcze i ich urządzenie, sporządzenie druków określonych przez Miejską Komisję Wyborczą niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady oraz obsługę techniczną Okręgowych Komisji Wyborczych zapewniają dyrektorzy szkół.

2. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem jej ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą. Agitacja w dniu wyborów jest zakazana.

3. Okręgowe Komisje Wyborcze przygotowują listy uprawnionych do głosowania uczniów.
§ 35.1. Głosujący otrzymuje od Okręgowej Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią szkoły.

2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.

3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak "X".

4. Inny sposób głosowania jest nieważny.

§ 36.1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania;

 2. liczbę wydanych kart do głosowania;

 3. liczbę oddanych głosów;

 4. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

 5. liczbę głosów nieważnych;

 6. nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej obecni przy jego sporządzaniu.

4. Powyższy protokół wraz z kartami do głosowania powinien być przekazany Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów.
§ 37.1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przeprowadza drugą turę wyborów, do której wchodzi dwóch kandydatów z najwyższymi wynikami. W przypadku ponownego uzyskania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów przeprowadza się losowanie.

3. Zasady i tryb przeprowadzenia losowania określa Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwały o wyborach do Młodzieżowej Rady.
§ 38.1. W ciągu 7 dni od daty wyborów każdy kandydat i wyborca ma prawo wnieść do Miejskiej Komisji Wyborczej pisemny i uzasadniony protest przeciwko sposobowi przeprowadzenia wyborów w danej szkole, jeśli mógł on w istotny sposób wpłynąć na wynik wyborów. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku uznania zasadności zgłoszonego protestu, Miejska Komisja Wyborcza ma prawo unieważnić wybory w danej szkole, określając, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć ponownie procedurę wyborczą.

3. Miejska Komisja Wyborcza w czasie do 7 dni po wyborach ogłasza w formie zwyczajowo przyjętej wyniki wyborów na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych.

4. Miejska Komisja Wyborcza przekazuje informację o wynikach wyborów, o której mowa
w ust. 3 Przewodniczącemu Rady Miasta w terminie do 2 dni od dnia jej ogłoszenia.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe
§ 39. Przewodniczący Rady Miasta zwołuje pierwszą sesję Młodzieżowej Rady w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów z zachowaniem terminów statutowych, przygotowuje porządek obrad i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
§ 40. Zmian w Statucie można dokonać wyłącznie uchwałą Rady Miasta, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Młodzieżową Radę.
§ 41.1. Rada Miasta powołuje Opiekuna Młodzieżowej Rady.

2. Zadaniem Opiekuna Młodzieżowej Rady jest zapewnienie właściwych warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządu Miasta Zielona Góra oraz pomoc merytoryczną w związku z bieżącą działalnością Młodzieżowej Rady.
§ 42. Obsługę administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Miasta.: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna