Raport bieżĄcy nr 11/2007 Temat: informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji resbud s. APobieranie 7.59 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar7.59 Kb.
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2007

Temat: informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A.

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 25.01.2007 r. otrzymał przesłane faxem pismo od spółki ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie z datą: Tarnów, dnia 25.01.2007 r. podpisane przez Pana Witolda Starakiewicza Wiceprezesa Zarządu ABM SOLID S.A. Członka Rady Nadzorczej RESBUD S.A., które zawiera następujące informacje: Wypełniając dyspozycję art. 160 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych zawiadamia, że informacja niniejsza przekazana została z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będąc członkiem Rady Nadzorczej RESBUD S.A. osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) ustawy jest ABM SOLID S.A., w którym to podmiocie pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 24 stycznia 2007 r. stan zapisów na rachunku papierów wartościowych ABM SOLID S.A. został pomniejszony o 60.228 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Cena sprzedaży za jedną akcję wyniosła 5 PLN (słownie: pięć złotych).

Transakcja sprzedaży akcji odbyła się w Warszawie, poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2007-01-25

Andrzej Skarbek

Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu

Pobieranie 7.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna