Raport dla Komisji Europejskiej dotyczący masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2005 r i poddanych odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem energii w spalarniach odpadówPobieranie 100.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar100.98 Kb.
Raport dla Komisji Europejskiej dotyczący masy odpadów

opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2005 r. i poddanych

odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem energii w spalarniach odpadów.
Niniejsze sprawozdanie dotyczące masy odpadów opakowaniowych poddanych w 2005 roku poszczególnym procesom odzysku zostało opracowane na podstawie art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z zapisami ustanowionymi w Decyzji Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiającej formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (2005/270/WE).
Opierając się na wytycznych zawartych w decyzji Komisji 2005/270/WE do oszacowania masy odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku wykorzystano własną metodykę.

Szacunki masy odpadów opakowaniowych poddanych poszczególnym procesom odzysku oparto na: • danych empirycznych w zakresie wykorzystanych w roku 2005 zdolności produkcyjnych zakładów (instalacji) realizujących procesy odzysku energii i recyklingu,

 • danych wykazywanych w obowiązkowej sprawozdawczości po ich weryfikacji,

 • danych pozyskanych od ekspertów,

 • wielkościach liczbowych obliczonych metodą szacowania na podstawie danych empirycznych,

Procesy, jakim poddawane były odpady opakowaniowe zostały zakwalifikowane do odzysku energii i recyklingu zgodnie z terminologią zawartą w normach i raportach wydanych przez CEN do dyrektywy 94/62/WE.

W ogólnym bilansie odpadów opakowaniowych uwzględniono masę odpadów powstałą z opakowań wielomateriałowych. Masa określonych rodzajów odpadów została zaliczona do tej grupy materiałowej, która stanowi dominujący udział w opakowaniu. Dla przykładu pudełka z laminatu do soków i mleka, składające się z tektury, polietylenu i aluminium, w którym dominującym materiałem jest tektura, zaliczone zostały do grupy opakowań z papieru i tektury. Masa odpadów powstała z opakowań wielomateriałowych, w których dominujący udział stanowią tworzywa sztuczne, zaliczone zostały do odpadów z tworzyw sztucznych itd.

Na podstawie dokonanych analiz należy stwierdzić, że masa odpadów poddanych odzyskowi lub poddanych recyklingowi odpowiada masie odpadów dostarczonych do zakładu odzysku lub recyklingu, przy czym dla niektórych technologii recyklingu masy te skorygowano o teoretyczne straty masy wynikające z uwarunkowań technologicznych.

Dane ilościowe zawarte w tabeli 1 obejmują dla poszczególnych materiałów opakowaniowych procesy wymienione poniżej:    • Szkło

Recykling materiałowy: produkcja szkła opakowaniowego, w niewielkiej ilości szkła piankowego i waty szklane, innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła.

    • Tworzywa sztuczne:

Recykling materiałowy: produkcja wyrobów użytkowych oraz substancji i materiałów do produkcji wyrobów użytkowych z tworzyw sztucznych w kraju,

Inne formy recyklingu: recykling chemiczny, głównie w odniesieniu do odpadów z PET (np. produkcja nienasyconych żywic poliestrowych itd.),

Odzysk energii: spalanie we współspalarniach odpadów np. w cementowniach,

Spalanie w spalarniach odpadów z odzyskiem energii

- Papier/tektura:Recykling materiałowy: realizowany w papierniach oraz zakładach produkujących wyroby z masy makulaturowej. otrzymanej w wyniku rozwłóknienia na mokro, płyt pilśniowych z udziałem masy makulaturowej,

Odzysk energii: uwzględniono odzysk energii prowadzony na terenie przedsiębiorstw.

Inne formy odzysku: uwzględniono m.in. kompostowanie i wykorzystanie odpadów w całości lub części.

    • Aluminium:

Recykling materiałowy: obejmuje recykling złomu aluminiowego pochodzącego przede wszystkim z puszek do napojów,

    • Stal:

Recykling materiałowy: uwzględniono masy odpowiednio przygotowanego opakowaniowego złomu stalowego przekazanego do wytworzenia wyrobow hutniczych.

    • Drewno

Recykling materiałowy: obejmuje masy odpadów wykorzystywanych po rozdrobnieniu do produkcji płyt wiórowych. wyrobów izolacyjnych i ociepleniowych,

Inne formy recyklingu: nieznaczne masy odpadów poddawane kompostowaniu.

Odzysk energii: uwzględniono odzysk energii prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.
Tabela 3 dotycząca masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych państwach członkowskich lub przywiezionych spoza terenu Wspólnoty i przekazanych Polsce do odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskiem energii została opracowana na podstawie danych przekazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Tabela 1. Sprawozdanie dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2005 r.

i poddanych odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem energii w spalarniach odpadów

Materiał


Odpady wytworzone

Poddane odzyskowi lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskiem energii przez:

Poziom recyklingu

Poziom odzysku

recykling materiałowy

inne formy recyklingu

recykling razem

odzysk energii

inne formy odzysku

spalanie w spalarniach odpadów z odzyskiem energii

całkowity odzysk i spalanie w spalarniach odpadów z odzyskiem energii

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

 

 

Szkło

914 700

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

27,3

27,3

Tworzywa sztuczne

663 300

108 200

5 500

113 700

48 500

0

7 500

169 700

17,1

25,6

Papier/tektura

1 595 000

558 300

0

558 300

63 800

0

7 500

629 600

35,0

39,5

Metale

Aluminium

54 100

17 940

0

17 940

0

0

0

17940

33,2

33,2

Stal

151 700

18 200

0

18 200

0

5 000

0

23 200

12,0

15,3

Razem

205 800

36 140

0

36 140

0

5 000

0

41140

17,6

20,0

Drewno

480 000

10 000

86400

96 400

345 600

0

0

442 000

20,1

92,1

Inne

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

Razem

4 052 700

901 640

91 900

993 540

457 900

5 000

15 000

1 471 440

24,5

36,3

1. Pola białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe. Można wykorzystać szacunki, które powinny być wykonane w oparciu o dane empiryczne wyjaśnione w opisie metodologii.

2. Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, ale dopuszczalne są szacunki przybliżone. Te szacunki należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3. Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4. Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu materiałowego tworzyw sztucznych powinny obejmować wszystkie materiały przetworzone ponownie na tworzywa sztuczne.

5. Kolumna (c) obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, lecz z wyłączeniem recyklingu materiałowego.

6. Kolumna (d) musi być sumą kolumn (b) i (c).

7. Kolumna (f) obejmuje wszystkie formy odzysku z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.

8. Kolumna (h) musi być sumą kolumn (d), (e), (f) i (g).

9. Poziom odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskiem energii do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE: Kolumna (h)/kolumna (a).

10. Poziom recyklingu do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE: Kolumna (d)/kolumna (a).11. Danych dotyczących drewna nie powinno się wykorzystywać do oceny docelowego minimum 15 % wagowo dla każdego materiału opakowaniowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.

Tabela 2. Masy odpadów opakowaniowych przekazanych do innych Państw Członkowskich lub wyeksportowanych poza Wspólnotę w celu odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskiem energii

Materiał

Odpady opakowaniowe przekazane do innych Państw Członkowskich lub wywiezione poza teren Wspólnoty w celu:

recyklingu materiałowy

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w spalarniach z odzyskiem energii

Szkło

693

Tworzywa sztuczne

30 000

Papier i tektura

97 000

Metale

Aluminium

12 900

Stal

0

Razem

12 900

Drewno

0

Inne

0

Razem

139 900


Uwagi:

1. Dane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do ilości, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązkiem nałożonym dyrektywą 94/62/WE. Stanowią one podzbiór danych dostarczonych już w tabeli 1. Powyższa tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3. Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4. Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.


Tabela 3. Masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub przywiezionych spoza terenu Wspólnoty i przekazanych Polsce do odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskiem energii

Materiał

Odpady opakowaniowe wytworzone w innych Państwach Członkowskich lub przywiezione spoza terenu Wspólnoty w celu:

recyklingu materiałowy

Mg


innych form recyklingu

mg


odzysku energii

Mg


innych form odzysku

Mg


spalania w spalarniach z odzyskiem energii

Mg


Szkło

28 467

Tworzywa sztuczne
Papier i tektura

4 800

Metale

Aluminium
Stal
Razem

0

0

0

0

0

Drewno
Inne
Razem

33 267

0

0

0

0


Uwagi:

1. Dane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do ilości, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązkiem nałożonym dyrektywą 94/62/WE. Stanowią one podzbiór danych dostarczonych już w tabeli 1. Powyższa tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych.2. Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

3. Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna