Raport dotyczący realizacji przedsięwzięciaPobieranie 458.42 Kb.
Strona1/6
Data01.05.2016
Rozmiar458.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6


RAPORT

DOTYCZĄCY REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA:


Budowa stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie- etap I”

oraz

Budowa stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap II”


w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 .Opracowanie:

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa

T: +48 (22) 435 95 02, F: +48 (22) 482 10 50

e-mail: info@ippp.pl, www.ippp.pl

WRZESIEŃ 2012 r.

Wrzesień 2012 r.

SPIS TREŚCI .........................................................................................................................

2

I

WPROWADZENIE

....................................................................................................

41.

Poufny charakter opracowania, odpowiedzialność i zastrzeżenia .......................

42.

Podstawa opracowania ........................................................................................

43.

Przedmiot opracowania .......................................................................................

54.

Definicje ...............................................................................................................

5

II

PRZEDSTAWIENIE ZAŁOŻEŃ I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA ..........

8

III

PRZEDSIĘWZIĘCIA W ŚWIETLE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA MODELU HYBRYDOWEGO .........................

11
1.

Streszczenie modelu hybrydowego .....................................................................

112.

Podstawa prawna ................................................................................................

133.

Podstawowe informacje o programie i przedsięwzięciu .......................................

134.

Procedura przyznawania dofinansowania ...........................................................

145.

Koszty kwalifikowane ...........................................................................................

156.

Fundusze unijne w projektach ppp i koncesji .......................................................

167.

Partner prywatny jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych .............................................

16


IV

OCENA STATUSU GMINY POD KĄTEM WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA W FORMULE PPP LUB KONCESJI .................................................................................


21
1.

Ppp jako formuła realizacji zadań publicznych z zakresu infrastruktury energetycznej ..................................................................................................................

212.

Obowiązek stosowania ustawy o ppp ..................................................................

293.

Obowiązek stosowania ustawy o koncesjach ......................................................

34

V

ANALIZA PRZEPISÓW BRANŻOWYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .................................................................................................................


39


VI

WSTĘPNA ANALIZA STRUKTURY PRAWNEJ POTENCJALNYCH MODELI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (W TYM ZARYSOWANIE MODELU KONCESYJNEGO LUB PPP, GOSPODAROWANIA WKŁADAMI, RODZAJEM WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO ........................................................................


47
1.

PPP jako formuła realizacji zadań publicznych z zakresu infrastruktury publicznej, w tym infrastruktury gazowej .........................................................................


47
2.

Ramy prawne PPP ...............................................................................................473.

Definicja i podstawowe zagadnienia związane z PPP .........................................494.

Potencjalne modele realizacji Przedsięwzięcia ....................................................555.

Dodatkowe uwagi do potencjalnych modeli realizacji Przedsięwzięcia ...............60

VIII

WSTĘPNA PROPOZYCJA PODZIAŁU ZADAŃ ORAZ RYZYK DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ........................................................................................................................


62


VIII

WSKAZANIE I OPIS TRYBU WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO ......................

641.

Przebieg wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza ...................................642.

Opis procedury odwoławczej ...............................................................................683.

Skarga do WSA ...................................................................................................694.

Skarga kasacyjna do NSA ...................................................................................74 1. WPROWADZENIE

1.Poufny charakter opracowania, odpowiedzialność i zastrzeżenia

   1. Analiza ma charakter poufny dla Zamawiającego, jej treść może być udostępniona tylko Zamawiającemu (oraz jego doradcom, z tym, że mogą oni korzystać z Analizy jedynie w celach informacyjnych). Analiza nie może zostać udostępniona żadnym osobom i nie może być wykorzystana przez takie osoby, ani osoby takie nie mogą działać w zaufaniu do Analizy, o ile nie uzyskały na to uprzedniej zgody Wykonawcy, udzielonej na piśmie. Analiza nie może zostać wykorzystana w żadnym innym celu niż cel związany z realizacją Przedsięwzięcia. Powyższe zastrzeżenia nie znajdują zastosowania w przypadku wymagań wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

   2. Analiza została przygotowana dla Zamawiającego. Jedynie Zamawiający może działać w zaufaniu do Analizy i tylko na warunkach w niej określonych. Wykonawca nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne działanie w zaufaniu do Analizy, które zostało podjęte na innej podstawie. Co więcej, celem Analizy nie było umożliwienie żadnemu innemu podmiotowi działania w zaufaniu do Analizy i za takie działanie Wykonawca nie przyjmuje odpowiedzialności.

   3. Analiza nie stanowi rekomendacji dla Zamawiającego do realizacji Przedsięwzięcia.

   4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie stratę w wyniku tego, że będzie działał w zaufaniu do jakiejkolwiek kwestii opisanej w treści Analizy i po stronie Wykonawcy wystąpiło zaniedbanie przy jego sporządzaniu, ale jednocześnie Zamawiający otrzymał w tej samej kwestii poradę od innego doradcy, odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzoną szkodę jest ograniczona do takiego stopnia i występuje w takiej proporcji, w jakiej uzna on, że szkoda wynika z jego zaniedbania (a nie z nienależytego wykonania umowy lub zaniedbania innego doradcy) lub do takiego stopnia, w jakim zostanie ona stwierdzona w procesie przed sądem lub innym organem. Jakiekolwiek ograniczenie kwotowe odpowiedzialności innego doradcy nie zwiększa odpowiedzialności Wykonawcy, określonej w niniejszym akapicie.

   5. Podczas przygotowania Analizy Wykonawca działał w oparciu o prawo polskie. Odpowiedzialność Wykonawcy uregulowana jest prawem polskim.

2.Podstawa opracowania

   1. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie:

 • Umowy nr. 01/GG/2012 zawartej 20 sierpnia 2012 r. z Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, a Instytutem Partnerstwa Publiczno Prywatnego, zwanym dalej Doradcą;

 • wiedzy opartej na doświadczeniu pozyskanym przez Doradcę w toku wieloletniej działalności w przygotowywaniu przedsięwzięć typu PPP.

 • Ponadto dokument opracowano na podstawie następujących aktów prawnych wskazanych w treści Analizy.

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wstępna analiza możliwości realizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia w formule szeroko rozumianego PPP tj. na podstawie ustawy o PPP lub Ustawy o Koncesjach. Opracowanie ma ułatwić podjęcie decyzji o realizacji Przedsięwzięcia w szeroko rozumianej formule partnerstwa publiczno-prywatnego uwzględniając przy tym realizację celów podmiotu publicznego, jak i względy społeczne, ekonomiczne i prawne. Opracowanie ma na celu przedstawienie docelowej struktury Przedsięwzięcia zorganizowanego w taki sposób, aby mogło w sposób kwalifikowany dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Opracowanie posłuży za materiał do dyskusji nad ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia ze środków UE, jak i dla zdiagnozowania szans na jego rynkową wykonalność, w drodze testu inwestora. Konsultacje z potencjalnym inwestorem i Instytucją Zarządzającą, powinny pozwolić na stworzenie optymalnego dla wszystkich zainteresowanych, kształtu umowy o dofinansowanie, ewentualnie przesądzić o decyzji o kontynuowaniu procesu ubiegania się o środki dotacyjne, stosownie do możliwości finansowych strony publicznej.4.Definicje

Użyte w przedmiotowym dokumencie pojęcia oznaczają: • Analiza” oznacza niniejszą Analizę,

 • Dyrektywa 2004/17” oznacza Dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U.UE.L.04.134.1).

 • Dyrektywa 2004/18/” oznacza Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE.L.04.134.114).

 • Decyzja WZ” oznacza decyzję o warunkach zabudowy, o której mowa w Ustawie o Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 • ETS” oznacza Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • EUROSTAT” oznacza Europejski Urząd Statystyczny.

 • JST” oznacza jednostkę samorządu terytorialnego.

 • Kodeks Cywilny” lub „KC” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 • Kodeks Spółek Handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

 • Gmina” oznacza Gminę Książki oraz Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie w zakresie w jakim uczestniczy w realizacji Przedsięwzięcia.

 • MPZP”, oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 • PPP” oznacza partnerstwo publiczno – prywatne, w rozumieniu Ustawy o PPP.

 • Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 • Prawo Energetyczne” oznacza ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

 • Prawo Zamówień Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 • Przedsięwzięcie” oznacza zaprojektowanie, budowę i eksploatację dwóch projektów: „Budowa stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie- etap I” oraz „Budowa stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap II”.

 • Rozporządzeniu ws. Systemu Gazowego” oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz.891, z późn. zm.).

 • TFUE” oznacza Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • Ustawa o Finansach Publicznych” oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 • Ustawa o Gospodarce Komunalnej” oznacza ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236 z późn. zm).

 • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami” oznacza ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 • Ustawa o Koncesjach” oznacza ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.).

 • Ustawa o PPP” oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.).

 • Ustawa o Samorządzie Gminnym” oznacza ustawę z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

 • Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej” oznacza ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

 • Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego” („RPO WKP”)

 1. PRZEDSTAWIENIE ZAŁOŻEŃ I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ze względu na zapotrzebowanie mieszkańców Gminy w źródła energii, w celu zmniejszenia kosztów wynikających z używania innych źródeł energii (na przykład prąd, gaz płynny z butli propan-butan), zwiększenia komfortu życia mieszkańców oraz zmniejszenia zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wynikającego z przedostawania się do atmosfery większy ilości dwutlenku węgla czy metali ciężkich, Gmina zamierza realizować Przedsięwzięcie w oparciu o poniższe założenia:

   1. w ramach Przedsięwzięcia wybudowane zostaną:

   1. stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia o przepustowości: I etap - Q = 1 600 m3/h, docelowo - Q = 3 150 m3/h na działce nr 145/3 w miejscowości Dębowa Łąka, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 63 relacji Wąbrzeźno – Brodnica wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 80 PN 63 o długości nie większej niż 10 metrów;

   2. gazociąg średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie składający się z sieci gazowo rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Książki (I Etap) i gminy oraz miasta Jabłonowo Pomorskie (II Etap) o długości 25,328 kilometrów:

   3. gazociągi rozdzielcze o długości 16,355 km;

    Tabelaryczne zestawienie obiektów    Tabela nr 8

    L.p

    Wyszczególnienie

    Jedn. miary

    Ilość

    Uwagi:

    1.

    Gazociąg dosyłowy wys.ciśnienia DN 80

    mb

    10
    2.

    Stacja red.-pom. wysokiego ciśnienia

    I etap Q = 1600 m3/h

    Docelowo Q = 3 150 m3/h


    kpl.

    1
    3.

    Ogółem gazociągi średniego ciśnienia na terenie gmin, dn 250 - 63 mm

    mb

    41 683

    4.

    Przyłącza domowe De 25 - 32 mm

    mb

    7 800
    5.

    Punkty redukcyjno-pomiarowe ( budownictwo jednorodzinne)

    kpl.

    500 tu ewentualnie zmiana tak aby uzyskać 650 wymaganych
    6.

    Punkty redukcyjne ( budownictwo wielorodzinne )

    kpl.

    20 tu ewentualnie zmiana tak aby uzyskać 650 wymaganych
    7.

    Gazomierze w budownictwie wielorodzinnym

    szt.

    277


    Zestawienie podstawowych materiałów i obiektów do gazyfikacji gmin.

    Materiały i obiekty niezbędne do gazyfikacji gmin będą spełniały wymagania jakościowe zgodnie z normami, wytycznymi i specyfikacjami określonymi w docelowych warunkach przyłączenia do sieci gazowej; ich uszczegółowienie nastąpi na etapie wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych.    Tabela nr 9

    L.p

    Wyszczególnienie

    Jedn. miary

    Ilość

    Uwagi:

    I.

    Gazociągi:


    1.

    Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 80, rura przewodowa bez szwu wg PN-EN 10208-2:2009

    mb

    10
    2.

    Gazociągi rozdzielcze średniego ciśnienia

    Rury PE-HD SDR 11wg ZN-G3150, kolor żółty

    mb


    dn 250
    7 010    dn 225
    8 040    dn 180
    2 020    dn 160
    1 775    dn 125
    1 600    dn 110
    8 850    dn 90
    535    dn 63
    11 853
    II.


    STACJA REDUKCYJNO - POMIAROWA WYSOKIEGO CIŚNIENIA

    I etap: Q = 1 600 m3/h PN 63

    Docelowo: Q = 3 150 m3/h PN 63

    kompletny obiekt, do którego podstawowych elementów należą:

    - przewód wejściowy,

    - kontenerowa stacja redukcyjno – pomiarowa,

    - przewód wyjściowy,

    - awaryjny ciąg obejściowy,

    - nawanialnia paliwa gazowego,

    - elementy zagospodarowania terenu( ogrodzenie, ciągi komunikacyjne, droga dojazdowa)

    - instalacja elektryczna wraz z oświetleniem,

    - instalacja niezbędna do realizacji telemetrycznego przekazu danych pomiarowych i projektowanych sygnalizacji).

    Uwaga: W pierwszym etapie gazyfikacji należy zabudować stację kontenerową o przepustowości Q = 1 600 m3/h ; przewody rurowe zewnętrzne wraz z wyposażeniem należy wykonać jak dla przepustowości docelowej.

    kpl. obiekt


    1

    III.

    PRZYŁĄCZA DOMOWE


    1.

    Rury PE-HD SDR 11wg ZN-G3150, kolor żółty

    mb

    7 800    dn 32

    mb

    390    dn 25

    mb

    7 410
    2.

    Punkty redukcyjno - pomiarowe ( kurek gazowy, reduktor, gazomierz ) – bud. jednorodzinne

    kpl.

    500 tu ewentualnie zmiana tak aby uzyskać 650 wymaganych
    2.

    Punkty redukcyjne ( kurek gazowy, reduktor,) – bud. wielorodzinne

    kpl.

    20 tu ewentualnie zmiana tak aby uzyskać 650 wymaganych
    3.

    Gazomierze w budownictwie wielorodzinnym

    szt.

    277


   4. w celu redukcji ciśnienia gazu ze średniego na niskie w przypadku odbiorców domowych – reduktory o przepustowości do 10 m3/h, przy czym w przypadku kotłowni gazowych gazomierze dobierane będą indywidualnie, stosownie do wielkości poborów gazu; dla budynków jednorodzinnych projektuje się węzły / punkty / redukcyjno pomiarowe (kurek główny, reduktor, gazomierz) w obudowie szafkowej zlokalizowanej w miarę możliwości w granicy ogrodzenia; dla budynków wielorodzinnych tworzy się punkty redukcyjne oraz gazomierze indywidualne dla poszczególnych odbiorców.

 • w efekcie wybudowania których nastąpi doprowadzenie paliwa gazowego od stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia do poszczególnych wsi i miejscowości objętych zasięgiem Przedsięwzięciem gazociągami średniego ciśnienia z polietylenu, przy czym doprowadzanie gazu do poszczególnych odbiorców na terenie gazyfikowanych wsi odbywało się będzie również gazociągami i przyłączami gazu średniego ciśnienia,

 • przewiduje się, że sieć rozdzielcza na terenie poszczególnych wsi zostanie określona w następnych fazach projektowania w szczegółowych projektach budowlanych, przy czym podstawą określenia sieci rozdzielczej będą bądź ich plany szczegółowego zagospodarowania lub wnioskowane przez docelowych odbiorców przyłączenie do sieci gazowej; trasy sieci gazowej zostaną wykonane w zdecydowanej części wzdłuż dróg gminnych, a szczegółowe rozprowadzenie sieci gazowej w poszczególnych miejscowościach nastąpi na etapie opracowania projektów budowanych, przy czym wybór trasy gazociągów średniego ciśnienia oraz ich zakres zrealizowany będzie zgodnie z uzgadnianiem z przedstawicielami Urzędów Gminy Książki, Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie; w terenie zabudowanym gazociągi dystrybucyjne średniego ciśnienia zostaną zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych;

   1. w ramach lub w związku z ww. działaniami przewiduje się ponadto:

 • budowę/wykonanie nadziemnych zespołów zaporowo-upustowych,

 • wykonanie drogi dojazdowej do stacji gazowej oraz terenów utwardzonych i pozostałych elementów zagospodarowania terenu stacji wewnątrz ogrodzenia tj. ciągów komunikacyjnych oraz placu manewrowego,

 • wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania stacji gazowej, a także instalacji elektrycznej na terenie wraz z oświetleniem,

 • wykonanie instalacji niezbędnej do realizacji telemetrycznego przekazu danych pomiarowych i projektowanych sygnalizacji,

 • wykonanie instalacji odgromowej stacji wraz z uziemieniem,

 • budowę ogrodzenia terenu stacji,

 • odtworzenie dróg i innych elementów budowlanych, przywrócenie terenu do stanu wyjściowego, rekultywację terenu i zapłatę należnych odszkodowań,

 • wykonanie przyłączy w ilości nie mniejszej niż 650 szt, na terenie Gminy Książki min. 250szt, na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. min. 400 szt.; jest to wskaźnik który należy osiągnąć zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

 • instalację gazomierzy w budynkach wielorodzinnych,

 • budowę zaplecza technicznego obsługi sieci gazowej i odbiorców,

 • obiekty jednostek technicznych obserwacji i obsługi sieci.

 1. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w pasie dróg położonych na trasie gazociągu, na działce nr 145/3 w miejscowości Dębowa Łąka w gminie Dębowa Łąka, a także innych nieruchomości w zakresie dostępu do których Partner prywatny/koncesjonariusz będzie musiał uzyskać służebność przesyłu;

 2. przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na podstawie Ustawy o PPP lub Ustawy o Koncesjach; partner prywatny lub koncesjonariusz wybrany zostanie w trybie Ustawy o Koncesjach;

 3. ostateczny zakres funkcjonalno-techniczny Przedsięwzięcia ustalony zostanie w ramach projektu przygotowanego przez partnera prywatnego lub koncesjonariusza;

 4. zadaniem partnera prywatnego/koncesjonariusza będzie zaprojektowanie i budowa zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, a także sfinansowanie i eksploatacja Przedsięwzięcia przez okres ok. 25 lat, w tym zapewnienie stałego przepływu gazu w nowo wybudowanym gazociągu w celu możliwości przyłączenia nowych odbiorców (nowych punktów poboru gazu ziemnego – minimum 650);

 5. partner prywatny/koncesjonariusz odpowiedzialny będzie za stały nadzór techniczny i inwestorski;

 6. partner prywatny/koncesjonariusz poniesienie koszt przyłączy do indywidualnych odbiorców; partner prywatny/koncesjonariusz podejmował będzie działania w kierunku pozyskania jak największej liczby odbiorców (min. 400 na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie i min. 250 na terenie Gminy), przy czym w tym zakresie nie będzie miał żadnej gwarancji przyłączenia odbiorców udzielonej przez Gminę;

 7. partner prywatny/koncesjonariusz zobowiąże się sfinansować całość kosztów realizacji Przedsięwzięcia, przy czym 50 % całkowitej szacowanej wartości inwestycji (wydatków kwalifikowanych), zgodnie z pre-umową o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapłata sumy pieniężnej na rzecz koncesjonariusza/partnera prywatnego pochodzić będzie ze środków uzyskanych przez beneficjenta (Gminy) tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu.

 8. partner prywatny/koncesjonariusz odpowiadał będzie za zapewnienie stałych dostaw gazu do odbiorców końcowych;

 9. właścicielem stacji, gazociągu i związanej z nimi infrastruktury będzie Gmina, przy czym na warunkach określonych w umowie partner prywatny/koncesjonariusz będzie mógł w razie zainteresowania wykupić od Gminy przedmiotowe urządzenia;

 10. nieprzekraczalny termin zakończenia inwestycji (I i II Etap), to 31 maja 2015 r., potwierdzony ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie

 11. wynagrodzenie partnera prywatnego (koncesjonariusza) w części w jakiej nie będzie opłacone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia (refundacja) pochodzić będzie z eksploatacji Przedsięwzięcia, w tym pobieranych pożytków (wynikających z eksploatacji sieci, również po okresie trwałości projektu UE). Część pieniężna wynagrodzenia zostanie przekazana na mocy umowy o ppp (jako zapłata sumy pieniężnej lub wkład własny) lub umowy o koncesjach (płatność koncesjonariusza). Skala płatności pieniężnej uwzględniać musi podział ryzyka podaży/popytu w ten sposób, że to strona prywatna ponosi zasadniczą część ryzyka ekonomicznego przedsięwzięcia. Ewentualne przesunięcia majątkowe w ramach umowy o ppp, możliwe są jedynie na mocy umowy o ppp, już po okresie trwałości projektu. W przypadku realizacji przedsięwzięcia na mocy umowy koncesji przesunięcia majątkowe nie są możliwe na mocy umowy o koncesjach, wymagać będą dodatkowych czynności prawnych. Przewłaszczenie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia jest możliwe tylko na zasadach ekwiwalentności świadczeń stwierdzonej w toku oceny oferty. Ponadto konieczne będzie odpowiednie zmodyfikowanie porozumienia międzygminnego z 1 maja 2009 r. w zakresie dysponowania własnością składników majątkowych powstałych w ramach współpracy. Ze wstępnych rozmów z Gminą wynika, że nie jest przewidziane wnoszenie na rzecz partnera prywatnego/koncesjonariusza opłat pieniężnych innych niż te związane z etapem inwestycyjnym (opłat za dostępność).

 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ŚWIETLE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA MODELU HYBRYDOWEGO

Streszczenie modelu hybrydowego

Gmina Książki (samodzielnie w Etapie I i w partnerstwie z Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie dotyczącym II etapu Przedsięwzięcia, na mocy porozumienia gminnego w zakresie przejęcia części zadań własnych z 1 maja 2009 r.) ubiega się o dofinansowanie Przedsięwzięcia z Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadach przewidzianych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla projektów indywidualnych. Z beneficjentami projektów indywidualnych podpisana jest umowa wstępna (pre-umowa), która stanowi zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji danego indywidualnego projektu. Pre-umowa nr RPO.I.0728-POR/45/2008 z 18.09.2008 r. wraz z Aneksami (nr 2 z 30 listopada 2010 r.). Gminy zawarły również umowę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu (Przedsięwzięcia) w dniu 30.04.2009 r. Zgodnie z § 6 umowy o współpracy Samorządy partnerskie ustaliły, że Lider współpracy Gmina Książki, będzie działać w ich imieniu, ogłaszając przetargi i podpisując umowy (co prawda mowa tylko o kosztach przygotowania wniosku ale w Porozumieniu miedzy gminnym mowa o wyposażeniu we wszelkie niezbędne pełnomocnictwa, więc w razie potrzeby można wystawić dodatkowe pełnomocnictwo na przeprowadzenie przetargu koncesyjnego na  wyłonienie  Wykonawcy 


robót/koncesjonariusza/partnera prywatnego/podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków.) Beneficjent uzyskał dofinansowanie, aktualnie trwa praca nad przygotowaniem umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia. Niniejsza analiza ma na celu znalezienie optymalnego z punktu widzenia Beneficjenta jak i Instytucji Zarządzającej RPO WKP modelu hybrydowej realizacji Przedsięwzięcia akceptowalnego przez partnera prywatnego/koncesjonariusza. Kluczowe będzie znalezienie partnera prywatnego/koncesjonariusza, który zagwarantuje poprawną realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia, w szczególności w sposób zapewniający osiągniecie efektu w postaci przyłączenia do sieci gazowniczej 650 rodzin. Zakłada się, że strona prywatna (jako podmiot upoważniony do realizacji przedsięwzięcia na mocy umowy o dofinansowanie projektu zmienionej po jego wyłonieniu) poniesie wszelkie koszty realizacji Przedsięwzięcia w tym wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz inne konieczne do realizacji umowy o dofinansowanie, a jego wynagrodzeniem poza środkami przekazanymi przez Beneficjenta po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków będą dochody z działalności komercyjnej prowadzonej na mocy umowy koncesji/ppp przy wykorzystaniu infrastruktury wytworzonej w ramach Przedsięwzięcia. Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie powyższych uwarunkowań Instytucji Zarządzającej oraz potencjalnym inwestorom na etapie konsultacji biznesowych. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej, co do modelu realizacji Przedsięwzięcia we współpracy z sektorem prywatnym, zostanie zawarta umowa o dofinansowanie z beneficjentem funduszy unijnych tj. Gminą Książki (etap I) i Gminą Książki i Miastem Jabłonowo Pomorskie (współbeneficjent/partner projektu). Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie, oraz wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach RPO WKP .Zasadą jest, iż do ponoszenia wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji upoważniony jest beneficjent (Gmina Ksiązki). W przypadku projektów realizowanych w modelu PPP/koncesji można skorzystać z instytucji podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, którym może być partner prywatny/koncesjonariusz. Wobec powyższego współpraca Gminy (Beneficjenta) z partnerem prywatnym/koncesjonariuszem przebiegać może według dwóch wariantów:

Wariant A

Wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia ponosić będzie partner prywatny (podmiot upoważniony), który przekaże Gminie (Beneficjentowi) otrzymane od wykonawców infrastruktury faktury (których adresatem będzie podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków). Faktury stanowić będą podstawę przedstawienia wniosku o płatność i uzyskania przez Beneficjenta refundacji wydatków poniesionych przez partnera prywatnego. Otrzymaną dotację Gmina przekaże partnerowi prywatnemu, jako część wynagrodzenia wynikającego z umowy o PPP. Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z umową o PPP i może być wypłacane sukcesywnie przez cały okres współpracy (opłaty za dostępność) lub obejmować jednorazową zapłatę określonej kwoty pieniężnej (wysokość dotacji) oraz, w pozostałej części, opłaty za dostępność. Umowa o ppp pozwala na wypłatę środków pochodzących z refundacji w formie wkładu własnego wynagrodzenia (jednorazowo) lub opłaty za dostępność – przez cały okres trwania umowy. Z powodów finansowych (koszt kapitału) najprawdopodobniej korzystnie będzie środki pieniężne przekazać jednorazowo po ich otrzymaniu na mocy Umowy o dofinansowanie. Opłata za dostępność jest ze względu na możliwości finansowe Gminy mocno wątpliwa – ponadto założeniem Przedsięwzięcia jest model koncesyjny niezależnie od tego czy podstawą nawiązania umowy o ppp będzie art. 4 ust 1 Ustawy o ppp czy jedynie ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi (Wariant b).Wariant B

Wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia ponosić będzie koncesjonariusz (podmiot upoważniony), który przekaże Gminie (Beneficjentowi) otrzymane od wykonawców infrastruktury faktury (których adresatem będzie podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków). Faktury stanowić będą podstawę przedstawienia wniosku o płatność i uzyskania przez Beneficjenta refundacji wydatków poniesionych przez partnera prywatnego. Otrzymaną dotację Gmina przekaże koncesjonariuszowi, jako część wynagrodzenia wynikającego z umowy o koncesji. Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z umową o koncesji i może być wypłacane jednorazowo jako „zapłata sumy pieniężnej” akcesoryjnie do wynagrodzenia polegającego na prawie do eksploatacji sieci gazowej. Teoretycznie część pieniężna wynagrodzenia może być przekazywana sukcesywnie przez cały okres współpracy (raty za wykonanie przedsięwzięcia z puli uzyskanej z refundacji. Powiększonej ewentualnie o część dodatkową stosownie do wyników negocjacji). Ze względu na sytuację finansową Beneficjenta wyplata dodatkowych środków niż te, które wypłacone zostaną Beneficjentowi w ramach refundacji jest Malo prawdopodobna. Co więcej, skala tej płatności dodatkowej musi być ograniczona, tak aby zasadnicza część ekonomicznego ryzyka realizacji przedsięwzięcia spoczywała na koncesjonariuszu.Niezależnie od wybranego wariantu, podmiotem odpowiedzialnym za realizację Przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie, zawsze będzie Gmina. Jedynie Gmina uprawniona będzie do kontaktów z instytucjami przyznającymi dofinansowanie oraz do przedstawiania wniosków o płatność.

Podstawa prawna:

   1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163) („Prawo Zamówień Publicznych”),

   2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.09.19.101) („Ustawa o Koncesjach”),

   3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.09.19.100) („Ustawa o PPP”),

   4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2006.227.658) „Ustawa o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju",

   5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności,

   6. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 (wersja dokumentu 4.19 z 27 czerwca 2012 r.),

   7. Tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO W KP na lata 2007-2013 dla projektów znajdujących się w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych (zał. do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/1647/09 z dnia 16.12.2009 r),

   8. Vademecum Beneficjenta RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wersja 4, Toruń , luty 2010,

   9. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, (zał. do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. ze zm.) wer. Z 28 marca 2012 r.

Podstawowe informacje o Programie i Przedsięwzięciu

Planowane dla Przedsięwzięcia wsparcie udzielone zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadach przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego („RPO WKP”) oraz w Uszczegółowieniu RPO WKP, Priorytet 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Projekt figuruje w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 39/654/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r.

Za wdrożenie RPO WKP, zgodnie z zapisami Uszczegółowienia POIiŚ, odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca, przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego (gł. Departament Polityki Regionalnej i Departament Wdrażania RPO).Beneficjentem funduszy unijnych, stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych, w ramach Przedsięwzięcia będzie Gmina Książki (lider) oraz w zakresie Etapu II Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. Nie wyklucza to jednak możliwości ponoszenia wydatków kwalifikowanych przez partnera prywatnego/koncesjonariusza, który może zostać wskazany przez beneficjenta, jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych tj. z konsekwencjami dla projektu analogicznymi jak gdyby wydatki ponosił sam beneficjent. Zaangażowanie partnera prywatnego dotyczyć może zapewnienia pre-finansowania, wkładu własnego oraz pokrycia wydatków kwalifikowanych objętych i nieobjętych refundacją, jak również wydatków niekwalifikowanych, ale koniecznych dla realizacji Przedsięwzięcia.

Procedura przyznania dofinansowania

   1. Pre-umowa

Przedsięwzięcie, do momentu przedstawienia wniosku o dofinansowanie IZ, przygotowywane jest na zasadach przewidzianych dla projektów indywidualnych (projekty priorytetowe). Lista projektów indywidualnych, podlegających dofinansowaniu publikowana jest, na podstawie art. 28 ust. 1a Ustawy o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju, na stronach internetowych IZ.

18 września 2008 r. Gmina Książki podpisała umowę wstępną dotyczącą zasad dofinansowania Przedsięwzięcia („Pre-umowa”),, która następnie została zmodyfikowana zapisami Aneksu nr 2 z 30 listopada 2010r, zgodnie z którym Przedsięwzięcie realizowane w II etapach będzie objęte 2 wnioskami – jednym samodzielnym, którego Beneficjentem jest Gmina Książki i drugim, składanym w partnerstwie między Gminą Książki i Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie, w etapie II. Dodatkowo Gminy zawarły porozumienie międzygminne i umowę o współpracy przy realizacji projektu, na mocy której liderem wniosku jest Gmina Książki, która również na mocy porozumienia międzygminnego przekazuje w zakresie związanym z realizacją wniosku zadania własne w zakresie gazownictwa na czas realizacji Przedsięwzięcia (minimum przez okres trwałości projektu).

Pre-umowa stanowi zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego do realizacji. Jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia monitorowania postępu prac nad przygotowaniem Przedsięwzięcia. Zgodnie z Pre-umową, maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 17.500.000 zł, kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 17.500.000 zł, a dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi maksymalnie 50% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych dla działania.


   1. Wniosek o dofinansowanie i jego ocena

Na mocy postanowień Pre-umowy, szczególnie Anekesu nr 2, Beneficjenci przygotowali niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania właściwej oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku której projekt może uzyskać dofinansowanie. Na tym etapie nastąpiło zakreślenie przez wnioskodawcę zakresu rzeczowego inwestycji, wybór procedur udzielenia zamówień publicznych oraz zakreślenie kategorii wydatków kwalifikowanych. W przypadku Przedsięwzięcia wniosek o dofinansowanie złożony został przez Gminę Książki (wniosek nr 1) i Gminę Książki wraz z Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie (zgodnie z Pre-umową dla Zadania I i Zadania II (etapy) do 20 12 2010 r.).

Projekty indywidualne, które spełniają wymogi określone w Pre-umowie, oceniane są pod względem kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Po jej dokonaniu zapada decyzja o przyznaniu dofinansowania i zawierana jest umowa o dofinansowanie z beneficjentem (Gmina Książki reprezentująca interes własny jak i Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie). Szczegółowe zasady przygotowywania projektów określa vademecum Beneficjenta RPO WKP.   1. Umowa o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej opinii IŻ, co do modelu współpracy z partnerem prywatnym/koncesjonariusze (i uprawdopodobnionego zainteresowania sektora prywatnego proponowanym modelem współpracy), zawarta zostanie umowa o dofinansowanie Przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Książki (w sensie formalnym będą to 2 umowy do każdego z wniosków osobno, w umowie do wniosku na etap I beneficjentem jest Gmina Książki, natomiast w umowie obejmującej etap II stronami umowy będzie Gmina Książki jako Lider projektu a Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie jako partner projektu) a IZ. Umowa ta powinna odpowiadać założeniom wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, co do wskaźników rzeczowych (zakres rzeczowy). Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent musi ściśle realizować swoje zobowiązania, co do zakresu inwestycji, sposobu jej realizacji oraz sposobu ponoszenia wydatków kwalifikowanych. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych w umowie, konieczne jest wykazanie się efektem rzeczowym tożsamym z przyjętym w umowie o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane

Ocena kwalifikowalności poszczególnych wydatków, poniesionych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia dokonywana będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WKP” („WKW”), wydanych przez IZ oraz umowy o dofinansowanie.

Należy podkreślić, że samo stwierdzenie, iż projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach RPO WKP, nie oznacza jeszcze, że wszystkie wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane za kwalifikowane. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku. Ostateczna ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków, dokonywana jest podczas realizacji projektu, gdy beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność.

Dla kwalifikowalności wydatków poniesionych zgodnie z umową o dofinansowanie istotne znaczenie ma utrzymanie tzw. „trwałości projektu” – naruszenie tej zasady skutkuje obowiązkiem zwrotu wypłaconej, lub niewypłaceniem przyznanej już, dotacji. Zgodnie z WKW projekt zachowuje trwałość, o ile nie zostanie poddany tzw. zasadniczej modyfikacji w stosunku do zasad, na jakich miał się odbywać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie. Dotyczy to ewentualnej modyfikacji mającej znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta. Modyfikacja ta wynikać może m.in. ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. W szczególności zmiany właściciela składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji projektu (pierwotna własność Beneficjenta) na rzecz partnera prywatnego (niemożliwa w przypadku umowy koncesji na mocy jej postanowień) będzie stanowić istotną zmianę w projekcie i powinna nastąpić dopiero po okresie trwałości projektu.Fundusze Unijne w projektach PPP/koncesji

W przypadku projektów realizowanych w modelu PPP, współpraca beneficjenta z partnerem prywatnym może przebiegać przy wykorzystaniu instytucji „podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków”. Konstrukcja ta wymaga jednak współdziałania z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającą jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, tj. na etapie opracowywania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. W przypadku Przedsięwzięcia ostateczne ustalenia w tym zakresie powinny aktualnie podlegać uzgodnieniom.

Pobieranie 458.42 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna