Raport dotyczący realizacji przedsięwzięcia


Wynagrodzenie partnera prywatnegoPobieranie 458.42 Kb.
Strona5/6
Data01.05.2016
Rozmiar458.42 Kb.
1   2   3   4   5   6

Wynagrodzenie partnera prywatnego.

Za wykonanie przedsięwzięcia partnerowi prywatnemu przysługiwać będzie wynagrodzenie, które może pochodzić z pożytków z przedsięwzięcia (np. sprzedaży określonych usług w oparciu o wybudowaną infrastrukturę) lub z zapłaty sumy pieniężnej podmiotu publicznego (na ogół okresowej opłaty za dostępność infrastruktury). Ustawodawca uzależnia zakres wynagrodzenia partnera prywatnego od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu partnerstwa lub faktycznej jego dostępności (art. 7 ust. 2 Ustawy o PPP). Wynagrodzenie partnera musi więc być uzależnione od wyników jego pracy i ściśle powiązane z ilością oraz standardem usług świadczonych w ramach przedsięwzięcia.

11.Potencjalne modele realizacji Przedsięwzięcia

Na podstawie analizy Przedsięwzięcia i zupełnie wstępnej oceny jego przewidywanej rentowności w oparciu o przepisy Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach, z uwzględnieniem postanowień Prawa Energetycznego, zaproponować można następujące, najbardziej celowe warianty (modele) realizacji Przedsięwzięcia:Model 1 - Koncesja bez dopłat Gminy

   1. Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach.

   2. Koncesjonariusz finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanej infrastruktury.

   3. 50 % poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje może zostać zwrócona partnerowi prywatnemu ze środków z dofinansowania Przedsięwzięcia w ramach RPO WKP.

   4. Gmina nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z własnego budżetu. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz koncesjonariusza (opłaty za zarządzanie, utrzymanie etc.). Jednostki organizacyjne Gminy mogą docelowo stać się nabywcami gazu od koncesjonariusza na zasadach rynkowych (o ile prowadził będzie sprzedaż gazu).

   5. Gmina ustanowi na rzecz koncesjonariusza nieodpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach leżących w pasie dróg gminnych, na których zrealizowany będzie gazociąg.

   6. Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego właścicielem będzie gmina (a koncesjonariusz będzie to przedsiębiorstwo „eksploatował”, tudzież dzierżawił).

   7. Koncesjonariusz zobowiązany będzie pełnić wszystkie obowiązki ujęte zakresem Przedsięwzięcia i przepisami prawa w zakresie eksploatacji infrastruktury i świadczenia usług dystrybucyjnych (ewentualnie usług dystrybucji i sprzedaży gazu).

   8. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury, w szczególności przychody ze świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz sprzedawcy gazu, ewentualnie wpływy ze świadczenia usługi kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż).

   9. Koncesjonariusz musi zapewnić osiągniecie celów projektu unijnego (Etap I i II) w ramach, którego posiada status podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków.

Model 2 – PPP/procedura koncesyjna – bez dopłat Gminy

   1. Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP, a wybór partnera prywatnego następuje w oparciu o przepisy Ustawy o Koncesjach.

   2. Partner prywatny finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanej infrastruktury.

   3. 50 % poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje może zostać zwrócona partnerowi prywatnemu ze środków z dofinansowania Przedsięwzięcia w ramach RPO WKP.

   4. Gmina nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z własnego budżetu. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz partnera prywatnego (opłaty za zarządzanie, utrzymanie etc.). Jednostki organizacyjne Gminy mogą docelowo stać się nabywcami gazu od partnera prywatnego na zasadach rynkowych (o ile prowadził będzie sprzedaż gazu).

   5. Gmina ustanowi na rzecz partnera prywatnego nieodpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach leżących w pasie dróg gminnych, na których zrealizowany będzie gazociąg.

   6. Partner prywatny nie będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego właścicielem będzie gmina (partner prywatny będzie to przedsiębiorstwo „eksploatował”, tudzież dzierżawił). Umowa może jednak przewidywać, że partner prywatny będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury, lub po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia nabędzie własność całości infrastruktury po cenie ustalonej na zasadach określonych w umowie o PPP.

   7. Partner prywatny zobowiązany będzie pełnić wszystkie obowiązki ujęte zakresem Przedsięwzięcia i przepisami prawa w zakresie eksploatacji infrastruktury i świadczenia usług dystrybucyjnych (ewentualnie usług dystrybucji i sprzedaży gazu).

   8. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury, w szczególności przychody ze świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz sprzedawcy gazu, ewentualnie wpływy ze świadczenia usługi kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż).

   9. W ramach zapisów umownych wynegocjowanych w trakcie przetargu na wybór partnera mogą zostać ustalone zasady przejęcia przez podmiot publiczny własności składników majątkowych powstałych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia już po zakończeniu okresu trwałości projektu

Model 3 - Koncesja z dopłatą Gminy

   1. Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach.

   2. Koncesjonariusz finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanej infrastruktury.

   3. 50 % poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje może zostać zwrócona partnerowi prywatnemu ze środków z dofinansowania Przedsięwzięcia w ramach RPO WKP.

   4. Gmina może dodatkowo (niezależnie od dofinansowania w ramach RPO WKP) uczestniczyć w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z własnego budżetu (do 50 % sumy tych kosztów). Płatności mogą być dokonywane również jako odrębne źródło wynagrodzenia koncesjonariusza za realizację Przedsięwzięcia (np. jako opłaty za dostępność – czyli zachowanie pełnej sprawności, przepustowości i operacyjności Przedsięwzięcia, lub rekompensaty na wypadek niepozyskania dotacji z RPO WKP, lub na wypadek, gdyby nie udało się podłączyć minimalnej ze względu na rentowność przedsięwzięcia liczby odbiorców, gdyby koncesjonariusz był jednocześnie sprzedawcą gazu).

   5. Gmina ustanowi na rzecz koncesjonariusza nieodpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach leżących w pasie dróg gminnych, na których zrealizowany będzie gazociąg.

   6. Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego właścicielem będzie gmina (a koncesjonariusz będzie to przedsiębiorstwo „eksploatował”, tudzież dzierżawił).

   7. Koncesjonariusz zobowiązany będzie pełnić wszystkie obowiązki ujęte zakresem Przedsięwzięcia i przepisami prawa w zakresie eksploatacji infrastruktury i świadczenia usług dystrybucyjnych (ewentualnie usług dystrybucji i sprzedaży gazu).

   8. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury, w szczególności przychody ze świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz sprzedawcy gazu, ewentualnie wpływy ze świadczenia usługi kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż) oraz płatności ze strony Gminy.

Model 4 – PPP/procedura koncesyjna z dopłatą Gminy (mniej niż 50% wartości Przedsięwzięcia)

   1. Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP, a wybór partnera prywatnego następuje w oparciu o przepisy Ustawy o Koncesjach.

   2. Partner prywatny finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanej infrastruktury.

   3. 50 % poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje może zostać zwrócona partnerowi prywatnemu ze środków z dofinansowania Przedsięwzięcia w ramach RPO WKP.

   4. Gmina może dodatkowo (niezależnie od dofinansowania w ramach RPO WKP) uczestniczyć w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z własnego budżetu (do 50 % sumy tych kosztów). Płatności mogą być dokonywane również jako odrębne źródło wynagrodzenia partnera prywatnego za realizację Przedsięwzięcia (np. jako opłaty za dostępność – czyli zachowanie pełnej sprawności, przepustowości i operacyjności Przedsięwzięcia, lub rekompensaty na wypadek niepozyskania dotacji z RPO WKP, lub na wypadek, gdyby nie udało się podłączyć minimalnej ze względu na rentowność przedsięwzięcia liczby odbiorców, gdyby partner prywatny był jednocześnie sprzedawcą gazu).

   5. Jednostki organizacyjne Gminy mogą docelowo stać się nabywcami gazu od partnera prywatnego na zasadach rynkowych (o ile prowadził będzie sprzedaż gazu).

   6. Gmina ustanowi na rzecz partnera prywatnego nieodpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach leżących w pasie dróg gminnych, na których zrealizowany będzie gazociąg.

   7. Partner prywatny nie będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego właścicielem będzie gmina (partner prywatny będzie to przedsiębiorstwo „eksploatował”, tudzież dzierżawił). Umowa może jednak przewidywać, że partner prywatny będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury, lub po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia nabędzie własność całości infrastruktury po cenie ustalonej na zasadach określonych w umowie o PPP.

   8. Partner prywatny zobowiązany będzie pełnić wszystkie obowiązki ujęte zakresem Przedsięwzięcia i przepisami prawa w zakresie eksploatacji infrastruktury i świadczenia usług dystrybucyjnych (ewentualnie usług dystrybucji i sprzedaży gazu).

   9. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury, w szczególności przychody ze świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz sprzedawcy gazu, ewentualnie wpływy ze świadczenia usługi kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż) oraz płatności ze strony Gminy.

Model 5 – PPP/procedura zamówień publicznych (z dopłatą powyżej 50%)

   1. Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP, a wybór partnera prywatnego następuje w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

   2. Partner prywatny finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanej infrastruktury.

   3. 50 % poniesionych wydatków kwalifikowanych na inwestycje może zostać zwrócona partnerowi prywatnemu ze środków z dofinansowania Przedsięwzięcia w ramach RPO WKP.

   4. Gmina może dodatkowo (niezależnie od dofinansowania w ramach RPO WKP) uczestniczyć w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z własnego budżetu (ponad 50 % sumy tych kosztów). Płatności mogą być dokonywane również jako odrębne źródło wynagrodzenia partnera prywatnego za realizację Przedsięwzięcia (np. jako opłaty za dostępność – czyli zachowanie pełnej sprawności, przepustowości i operacyjności Przedsięwzięcia, lub rekompensaty na wypadek niepozyskania dotacji z RPO WKP, lub na wypadek, gdyby nie udało się podłączyć minimalnej ze względu na rentowność przedsięwzięcia liczby odbiorców, gdyby partner prywatny był jednocześnie sprzedawcą gazu).

   5. Jednostki organizacyjne Gminy mogą docelowo stać się nabywcami gazu od partnera prywatnego na zasadach rynkowych (o ile prowadził będzie sprzedaż gazu).

   6. Gmina ustanowi na rzecz partnera prywatnego nieodpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach leżących w pasie dróg gminnych, na których zrealizowany będzie gazociąg.

   7. Partner prywatny nie będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego właścicielem będzie gmina (partner prywatny będzie to przedsiębiorstwo „eksploatował”, tudzież dzierżawił). Umowa może jednak przewidywać, że partner prywatny będzie właścicielem wybudowanej infrastruktury, lub po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia nabędzie własność całości infrastruktury po cenie ustalonej na zasadach określonych w umowie o PPP.

   8. Partner prywatny zobowiązany będzie pełnić wszystkie obowiązki ujęte zakresem Przedsięwzięcia i przepisami prawa w zakresie eksploatacji infrastruktury i świadczenia usług dystrybucyjnych (ewentualnie usług dystrybucji i sprzedaży gazu).

   9. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury, w szczególności przychody ze świadczenia usług dystrybucyjnych na rzecz sprzedawcy gazu, ewentualnie wpływy ze świadczenia usługi kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż). W większej części źródłem wynagrodzenia partnera prywatnego będą jednak płatności ze strony Gminy.

12.12Dodatkowe uwagi do potencjalnych modeli realizacji Przedsięwzięcia

   1. Modele 1 i 2 zakładają brak jakichkolwiek płatności Gminy na rzecz strony prywatnej. Wynagrodzeniem partnera prywatnego lub koncesjonariusza będzie w takiej sytuacji jedynie prawo do infrastruktury, w tym czerpania pożytków.

   2. Pozostałe modele zakładają płatności Gminy na rzecz partnera prywatnego, z tym zastrzeżeniem, że w modelu 3 i 4 płatności te nie mogą być równe ani przekroczyć połowy wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. W modelu 5 wysokość płatności Gminy może zostać ustalona na wyższym poziomie tj. pokryć od 50% do 100% wynagrodzenia partnera prywatnego.

   3. Modele 1 i 2 realizacji Przedsięwzięcia możliwe są jedynie w przypadku wysokiego potencjału rynkowego przedsięwzięcia i pewności zbycia podłączenia przynajmniej minimalnej planowanej liczby odbiorców. Partner prywatny uzyskiwał będzie w tych modelach opłaty od sprzedawców energii, skalkulowane odpowiednio do sprzedanej przepustowości (ruchu w sieci). Im mniej użytkowników się przyłączy do sieci, tym mniejsze będzie zatem wynagrodzenie partnera prywatnego (koncesjonariusza).

   4. Zastosowanie Modeli 1 i 3 wyłącza możliwość przeniesienia własności infrastruktury na partnera prywatnego. Tymczasem Modele 2, 4 i 5 pozwalają na przeniesienie własności tych składników na partnera prywatnego.

   5. Model 5 przewiduje udział finansowania ze strony Gminy oderwany od potencjalnej rentowności Przedsięwzięcia. Świadczenie usług sieciowych wiąże się ze stałymi i względnie przewidywalnymi przychodami, które na podstawie wstępnych ocen Przedsięwzięcia (brak zaopatrzenia mieszkańców zainteresowanych Gmin w energię gazową), pozwolić powinny partnerowi prywatnemu na pokrycia pozostałej (po uwzględnienie kwoty dotacji) części wydatków inwestycyjnych i wydatki eksploatacyjne.

   6. Z tego względu modelem rekomendowanym jest Model 2, ewentualnie Model 4. Oba modele umożliwiają zbywanie składników majątkowych na rzecz partnera prywatnego, a ponadto przewidują racjonalny i adekwatny do Przedsięwzięcia schemat przepływów pieniężnych.


Tabela 1. Zestawienie informacji nt. modelu realizacji Przedsięwzięcia w modelu 3 i 4.Podstawa

Prawna

MODEL 2 MODEL 4

Ustawa o PPP/procedura koncesyjnaMaksymalna płatności Gminy

0 % 0 - 50% nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Sprzedaż składników majątkowych

Możliwa – partner prywatny może pozostać właścicielem nieruchomości i wybudowanej infrastruktury

Spółka PPP

TAK – możliwa, jednak nie konieczna

Źródła przychodów strony prywatnej

1. Opłaty za usługę dystrybucyjną.

2. Ewentualnie – wpływy ze sprzedaży energii.

3. Ewentualne dopłaty z budżetu Gminy.


Ryzyko braku zapłaty po stronie Gminy

W razie braku dostępności na ustalonym poziomie 1. WSTĘPNA PROPOZYCJA PODZIAŁU ZADAŃ ORAZ RYZYK DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

13.Wariant PPP bez dopłat (model 1)

   1. Zadania realizowane w ramach Przedsięwzięcia przez partnera prywatnego:

 • wniesienie wiedzy i doświadczenia (know-how) w zakresie zarządzania instalacją do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej,

 • wkład finansowy w budowę infrastruktury,

 • zarządzanie infrastrukturą,

 • promocja instalacji (wspólnie z Gminą),

 • ewentualne rozwijanie i doposażenie infrastruktury, w miarę zdiagnozowanych we własnym zakresie potrzeb.

 1. Zadania realizowane w ramach Przedsięwzięcia przez Gminę (podmiot publiczny):

 • wkład rzeczowy w postaci udostępnienia nieruchomości, na której ma być realizowane Przedsięwzięcie (służebność przesyłu),

 • sfinansowanie robót przygotowawczych pod inwestycję,

 • wkład finansowy w budowę obiektu w zakresie dotacji z budżetu UE,

 • ewentualne płatności/dopłaty/rekompensaty na rzecz partnera prywatnego,

 • promocja i marketing przedmiotu Przedsięwzięcia (wspólnie z partnerem prywatnym),

 • ewentualnie udzielenie zabezpieczeń instytucji finansującej Przedsięwzięcie (cesja wierzytelności, hipoteka, gwarancja/poręczenie).

Ww. zakresy zobowiązań leżących po stronie partnera prywatnego oraz Gminy na wstępnym etapie analizy Przedsięwzięcia wyczerpuje jego zakres.

14.Planowany w ramach Przedsięwzięcia podział ryzyk pomiędzy stronami

W praktyce PPP występują trzy główne ryzyka: ryzyko wykonania (budowlane), ryzyko dostępności oraz ryzyko popytu.   1. Ryzyko wykonania – powinno znaleźć się po stronie partnera prywatnego,

   2. Ryzyko dostępności – powinno znaleźć się po stronie partnera prywatnego,

   3. Ryzyko popytu – powinno znaleźć się zarówno po stronie partnera prywatnego, ewentualnie częściowo po stronie podmiotu publicznego.

Zaproponowany podział ryzyka pokrywa się z wynikami badań rynkowych prowadzonych na bieżąco na potrzeby innych przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji. W zakresie podziału zadań i ryzyk projektowych ocena przedsiębiorców jest w zasadzie jednoznaczna: firmy są gotowe przejąć na siebie ryzyko budowy oraz dostępności, oraz w części ryzyko popytu. Finalny i możliwie szczegółowy podział ryzyk określony zostanie w toku postępowania wyłaniającego partnera prywatnego lub koncesjonariusza.

 1. WSKAZANIE I OPIS TRYBU WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO

15.Przebieg wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza

Zgodnie z art. 4 Ustawy o PPP, w przypadku, gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będzie w całości prawo do pobierania pożytków z Przedsięwzięcia, do jego wyboru zastosowanie znajdzie procedura uregulowana w Ustawie o Koncesjach. Sytuacja taka będzie mieć miejsce w przypadku Modelu 2 i 4 (ale także nierekomendowanych modeli 1 i 3).

Zgodnie z regulacjami Ustawy o Koncesjach, postępowanie o zawarcie umowy PPP rozpoczyna się od zamieszczenia przez Gminę ogłoszenia o postępowaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o Koncesjach, niezależnie od wartości przedsięwzięcia, Gmina przesyła ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: nazwę (firmę) i adres podmiotu publicznego, określenie przedmiotu partnerstwa, wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o zawarcie umowy o PPP, opis potrzeb i wymagań Gminy lub informację o sposobie uzyskania tego opisu, termin wykonania przedmiotu partnerstwa, o ile jest to podyktowane specyfiką zawieranej umowy PPP, warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, informację o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane, kryteria oceny ofert, jakimi Gmina będzie się kierować przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz, o ile to możliwe, ich znaczenie, warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom Gminy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania, okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania.

Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Gmina powinno zamieścić odpowiednie ogłoszenie w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

Na podstawie ogłoszenia zainteresowane podmioty składają wnioski o zawarcie umowy PPP.

Termin składania wniosków określony został w art. 12 Ustawy o Koncesjach. W przypadku, gdy wartość przedmiotu partnerstwa przekracza 5.000.00 euro, termin ten nie może być krótszy niż 45 dni od dnia przesłania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że zgodnie z Dyrektywą 2004/18, minimalny 45 dniowy termin dotyczy jedynie sytuacji, gdy ogłoszenie przesłane zostanie drogą elektroniczną. W przeciwnym razie termin ten powinien wynosić co najmniej 52 dni.

Wniosek o zawarcie umowy koncesji, zawierać powinien oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot właściwego oświadczenia lub złożenia go w niepełnym zakresie, Gmina informuje o nieprzyjęciu wniosku.

Gmina zaprasza do udziału w negocjacjach kandydatów, którzy złożyli wnioski zgodnie ze wskazanymi powyżej wymaganiami. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów partnerstwa, w tym technicznych, finansowych i prawnych.

O zakończeniu negocjacji Gmina powinna poinformować wszystkich kandydatów i sporządzić protokół z prowadzonych negocjacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Gmina może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu.

Gmina zaprasza do złożenia ofert kandydatów, z którymi prowadziło negocjacje przesyłając im opis warunków partnerstwa, który powinien zawierać poza elementami określonymi w ogłoszeniu, termin związania ofertą, określenie opłat za korzystanie z przedmiotu partnerstwa przez Gminę lub osoby trzecie albo sposób ich ustalania, o ile jest to podyktowane specyfiką przedsięwzięcia oraz pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czynności podejmowane przez Gminę w trakcie postępowania.

Gmina powinna wyznaczyć termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia.

Po złożeniu ofert, Gmina może zażądać od oferentów wyjaśnień, oraz sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert. Nie mogą one jednak prowadzić do zmiany oferty lub warunków zawartych w opisie warunków partnerstwa, która mogłaby prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub mogłaby mieć charakter dyskryminacyjny.

Gmina wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków partnerstwa, na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w tym opisie. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierowanie się innymi kryteriami niż przyjęte w treści ogłoszenia.

Zgodnie z art.17 ust. 3 i 4 Ustawy o Koncesjach, Gmina będzie mogła zastosować m.in. następujące kryteria oceny ofert: czas trwania partnerstwa, wysokość współfinansowania przedmiotu partnerstwa ze środków oferenta, koszty użytkowania przedmiotu partnerstwa, wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu partnerstwa, jakość wykonania, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, rentowność, termin wykonania przedmiotu partnerstwa. Kryteria oceny ofert w mogą dotyczyć również właściwości partnera prywatnego.

Gmina poinformuje oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiera również powody ewentualnego niedopuszczenia poszczególnych ofert do oceny i porównania.

Partner prywatny, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest obowiązany w terminie wskazanym przez Gminę złożyć wskazane w opisie warunków partnerstwa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy o Koncesjach, partner prywatny może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego dokumentu, który Gmina uzna za odpowiedni.

Gmina może odwołać postępowanie tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu. Należy pamiętać, że zastrzeżenie w ogłoszeniu możliwości odwołania postępowania bez podania przyczyn jest nieważne.

Gmina powinna sporządzić protokół z postępowania. Protokół jest jawny.

Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Ustawie o Koncesjach (opisane w dalszej części analizy).

Z partnerem prywatnym, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa PPP, nie wcześniej jednak niż w terminie 10 dni od dnia przesłania oferentom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną oraz 15 dni, jeżeli informacja przekazana zostanie w inny sposób.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna