Raport o Stanie Powiatu Gnieźnieńskiego Gniezno 2005Pobieranie 1.46 Mb.
Strona1/22
Data08.05.2016
Rozmiar1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ul. Rynek 10/1, 62 – 200 Gniezno


Raport o Stanie

Powiatu Gnieźnieńskiego

Gniezno 2005
SPIS TREŚCI


pkt
strona

I.

Wstęp

3

II.

Informacje ogólne

3

1.

Potencjał przyrodniczy

3

2.

Potencjał gospodarczy

6

III.

Rynek pracy, zasoby ludzkie, edukacja, turystyka i kultura

12

1.

Ludność

12

2.

Rynek pracy

14

3.

Edukacja i sport

27

4

Turystyka i rekreacja

35

5

Kultura

52

IV.

Sektor produkcyjny

55

1.

Potencjał podmiotów gospodarczych

55

2.

Przemysł i przedsiębiorczość

62

3.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

63

4.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

67

V.

Infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

78

1.

Infrastruktura techniczna

78

1.1.

Infrastruktura komunikacyjna

78

1.2.

Infrastruktura elektroenergetyczna

83

1.3.

Infrastruktura gazowa

84

1.4.

Infrastruktura telekomunikacyjna

85

2.

Ochrona środowiska i infrastruktura ochrony środowiska

85

3.

Infrastruktura społeczna

106

3.1.

Osadnictwo i mieszkalnictwo

106

3.2.

Pomoc społeczna udzielana mieszkańcom

108

3.3.

Opieka medyczna

113

3.4.

Bezpieczeństwo mieszkańców

115

3.4.1.

Bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie sytuacji pożarowej i innych miejscowych zagrożeń

115

3.4.2.

Bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie przestępczości

118

3.4.3.

Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne

120

3.5.

Urząd Starostwa

121

3.6.

Współpraca Powiatu i integracja społeczności lokalnej

142

3.7.

Budżet Powiatu Gnieźnieńskiego

145

4.

Środki pomocowe na realizację działań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego

148 1. Wstęp

Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego stanowi podstawowy dokument wyjściowy do przeprowadzenia analizy SWOT, czyli określenie jego silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie Powiatowym mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego utworzyli z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. lokalną wspólnotę samorządową.

Powiat od tego czasu wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:


 1. edukacji publicznej;

 2. promocji i ochrony zdrowia;

 3. pomocy społecznej;

 4. polityki prorodzinnej;

 5. wspierania osób niepełnosprawnych;

 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych;

 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 8. kultury fizycznej i turystyki;

 9. gospodarki wodnej;

 10. ochrony środowiska i przyrody;

 11. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

 12. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

 13. ochrony przeciw powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciw pożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

 14. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

 15. ochrony praw konsumenta;

 16. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

 17. obronności;

 18. promocji powiatu;

 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, instytucji i straży. Powiat może ponadto na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 1. Informacje ogólne

  1. Potencjał przyrodniczy

Rzeźba powierzchni terenu Powiaty Gnieźnieńskiego oraz warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez zlodowacenie środkowopolskie i bałtyckie.

Najwyższym wzniesieniem Powiatu Gnieźnieńskiego jest Wał Wydartowski – 167 m. n.p.m.

Na omawianym obszarze przeważają gleby bielicowe i rdzawe (60%) oraz płowe i brunatne (20%).

Powiat Gnieźnieński podobnie jak cała część wschodnia Wielkopolski jest najmniej zasobna w wodę w porównaniu z innymi regionami kraju i terenami Wielkopolski. Powiat Gnieźnieński jest pod wpływem klimatu umiarkowanego przejściowego, oceaniczno – kontynentalnego z względnie małymi sumami opadów atmosferycznych i okresem wegetacyjnym wynoszącym około 230 dni. Średnie roczne temperatury powietrza dla Powiatu Gnieźnieńskiego wynoszą około 8 C, a liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi w granicach 50 dni. Najmniejsze opady występują na terenie Gminy Niechanowo. Z tego też powodu obszar ten leży w strefie największych deficytów wodnych. Niedobór wody mierzony różnicą rocznych sum opadowych i rocznej wartości parowania wody wynosi około 300 mm.

Opady na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego można scharakteryzować na podstawie danych z posterunków IMGW w Witkowie, Czerniejewie i Gnieźnie. Średni opad normalny wyznaczony dla tych stacji wynosi od 528 do 561 mm i maleje z zachodu na wschód. Najwyższe opady występują w lipcu i sierpniu, a najniższe w lutym i marcu. Różnica między sumą opadów roku wilgotnego i suchego wynosi w Czerniejewie i Witkowie odpowiednio: 556 i 527 mm.

Z punktu widzenia hydrologii istotne znaczenie mają długotrwałe okresy opadów niskich jak i okresy o wysokich sumach opadów.

Według badań posterunku IMGW w Gnieźnie średnioroczne opady w ujęciu wieloletnim zostały określone na poziomie 554 mm. Tylko jednak w roku 1998 wielkość opadów zbliżała się do tego stanu (526 mm). W latach późniejszych ilość opadów była niższa (1999 – 427,0 mm; 2000 – 465,8 mm; 2001 – 426,4 mm; 2002 – 478,5 mm; 2003 – 232,4 mm). W związku z tym grunty rolne na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego potrzebują renowacji drenowania. Większość tego typu urządzeń ma od 80 do 120 lat.

Ze względu na trudne warunki wodne konieczne jest podjęcie działań mających na celu zatrzymanie jak największej ilości wody na terenie Powiatu. Konieczne jest prowadzenie zadrzewień śródpolnych, ochrona tych zadrzewień (szczególnie przed wycinką) oraz ochrona wszelkich oczek wodnych. Środki na zadrzewienie śródpolne można uzyskać m. in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Lasy w Powiecie Gnieźnieńskim zajmują około 14,3% powierzchni (w Wielkopolsce 25,8%). Wynika z tego, że w zakresie zalesienia w Powiecie Gnieźnieńskim jest jeszcze wiele do zrobienia.

Najbardziej zalesioną gminą Powiatu jest gmina Czerniejewo, w której to lasy stanowią 30,12%. Dużym stopniem zalesienia charakteryzują się gminy: Mieleszyn (24,9%) oraz Witkowo (21,27%). Pozostałe gminy Powiatu posiadają lesistość w przedziale od 5,05% do 14,36%. Szczegółowe dane dotyczące powierzchni lasów państwowych i prywatnych przedstawia tabela.
Pobieranie 1.46 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna