Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu energa wisła wykonywanego przez energa invest saPobieranie 11.23 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.23 Kb.
Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu ENERGA Wisła wykonywanego przez ENERGA INVEST SA

Okres sprawozdawczy: 1 października 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
1. Realizacja Produktów w ramach umowy z Ove Arup (12 produktów)

A. Produkty odebrane (11 podprodukty)

 • Harmonogram realizacji projektu technicznego i budowy oraz plan przetargów – wydanie III

 • Kalkulacja kosztów projektu – wydanie III

 • Analiza ekonomiczna – wydanie IV

 • Analiza kosztów i korzyści (AKK) – wydanie IV

 • Analiza ryzyka – wydanie III

 • Analiza finansowa – wydanie III

 • Analiza wrażliwości – wydanie III

 • Założenia i propozycje zasad dla kontraktów na energię, linie energetyczne, drogi, koleje i propozycje finansowania – wydanie III

 • Raport prawny – wydanie III

 • Raport końcowy ze Studium Wykonalności – wydanie IV

 • Ostateczny Raport Oddziaływania na Środowisko – wydanie VI

WYKONANO: 100%
B. Produkty w fazie odbioru (1 produkt)

 • Przygotowanie i złożenie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej – wydanie II

WYKONANO: 99%
2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W ramach bieżącej współpracy ENERGA SA zwróciła się do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o poparcie planowanej inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka. Przekazano stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii celem zaprezentowania go na planowanym Konwencie Marszałków w listopadzie 2013 r.

Ponadto przekazano informacje oraz wykaz dokumentów, które są w posiadaniu ENERGA SA, a które umożliwiają zgłoszenie inwestycji do Masterplanów. Obecnie trwają prace nad ich tworzeniem dla dorzecza Wisły i Odry.
3. Spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Maciejem Grabowski

W grudniu 2013 r. odbyło się spotkanie Prezesa ENERGA SA Mirosława Bielińskiego z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. Omówiono na nim stan zaawansowania prac nad projektem. Projekt ma za zadanie przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek oraz być elementem infrastruktury przeciwpowodziowej dla okolicznych terenów. Budowa stopnia zapewni ponadto osiągnięcie innych celów jak np. energetycznych i ekologicznych. Wobec powyższego niezbędne jest dofinansowanie projektu ze środków publicznych.


4. Współorganizacja konferencji na Politechnice Gdańskiej

ENERGA wraz z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Politechniką Gdańską przygotowuje konferencję, której. celem ma być zwrócenie uwagi decydentów na potencjał korzyści płynących z właściwie prowadzonej gospodarki wodnej i sposoby jego wykorzystania, m.in. poprzez budowę stopni piętrzących na rzekach umożliwiających realizację działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, rozwoju żeglugi, turystyki, czy produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


5. Udział w spotkaniach, panelach, konferencjach etc. mających na celu uzyskanie wsparcia dla projektu budowy stopnia wodnego w Siarzewie
W ramach prowadzonych działań wspierających projekt budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka odbywały się spotkania między innymi z Dyrektorem Departamentu Energi Odnawialnej p. Januszem Pilitowskim; pracodawcami Mazowsza; Prorektorem Politechniki Warszawskiej prof. Z. Kledyńskim. Podczas spotkań omawiano możliwości współpracy na rzecz poparcia budowy stopnia w Siarzewie.

Poza wyżej wymienionymi spotkaniami, brano udział w panelu dyskusyjnym dot. transportu wodnego, który organizowany był podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej oraz Targach Energii Odnawialnej RENEXPO pt. „Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i Europie.” Podczas tych spotkań omówiono nowe założenia wsparcia dla elektrowni wodnych do 1 MW oraz powyżej 1 MW.


Po trwających prawie rok pracach w grudniu 2013 roku wydano dwa zeszyty naukowe Acta Energetica poświęcone dolnej Wiśle. Zawierają one 21 referatów poświęconych Wiśle. Przedstawiono w nich aktualny stan rzeki i możliwości jej wykorzystania gospodarczego przy zachowaniu walorów przyrodniczych.

Na podstawie sprawozdania Dyrektora Pionu Projektu Wisła Janusz Granatowicz
: files -> file -> Materialy i Informacje -> Raporty i opracowania -> Enea
Enea -> A. Produkty odebrane (2 produkty)
Enea -> Raport o stanie realizacji prac w ramach projektu Programu energa wisłA wykonywanego przez energa sa
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2014 r ujętych w akpośK 2010
Materialy i Informacje -> Wykaz opinii I uwag do akpośK 2015 r zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2013 r ujętych w akpośK 2010
Materialy i Informacje -> Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2015 r ujętych w kpośK
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna