Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta ŻyrardowaPobieranie 2.31 Mb.
Strona1/19
Data03.05.2016
Rozmiar2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa
Raport o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta ŻyrardowaMiasto Żyrardów

Powiat Żyrardowski

Województwo mazowieckie


Zamawiający

Miasto Żyrardów

Wykonawca opracowania


Westmor Consulting

Ewelina Chojnacka

Żyrardów 2012

Spis treści


Spis treści 2

1. Wstęp 4

1.1. Cel opracowania 4

1.2. Okres sprawozdawczy 5

1.3. Źródło danych 5

1.4. Autorzy raportu 5

1.5. Zakres opracowania 5

2. Uwarunkowania formalno – prawne Projektu założeń i Planu
wraz z ich powiązaniami z dokumentami strategicznymi 6


3. Ocena porównawcza stanu aktualnego systemów energetycznych 16

3.1. Ocena stanu systemu ciepłowniczego 16

3.1.1. Charakterystyka działających na terenie miasta systemów ciepłowniczych 16

3.1.1.1. System ciepłowniczy – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2000 roku) 16

3.1.2. Bilans cieplny Miasta wraz z strukturą pokrycia jego potrzeb cieplnych 22

3.1.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń
i Planie w zakresie zaopatrzenia Miasta w ciepło wraz z ich oceną 27

3.2. Ocena stanu systemu elektroenergetycznego 34

3.2.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego na terenie Miasta 34

3.2.1.1. System elektroenergetyczny – stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe z 2000 roku) 34

3.2.1.2. System elektroenergetyczny – stan obecny (opracowany na podstawie danych uzyskanych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren) 36

3.2.2. Zestawienie porównawcze zużycia energii elektrycznej na terenie Miasta 39

3.2.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną wraz z ich oceną 413.3. Ocena stanu systemu gazowniczego 46

3.3.1. Charakterystyka systemu gazowniczego na terenie Miasta 46

3.3.1.1. System gazowniczy– stan na rok 2000 (opracowanie na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2000 roku) 46

3.3.1.2. System gazowniczy – stan obecny (opracowany na podstawie danych uzyskanych z PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie Gazownia Łódzka


oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa – Oddział Łódź) 46

3.3.2. Zestawienie porównawcze zużycia gazu ziemnego na terenie Miasta 48

3.3.3. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny wraz z ich oceną 50

3.4. Ocena wykorzystania źródeł energii odnawialnej 52

3.4.1. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej 52

3.4.1.1. Energia wiatrowa 52

3.4.1.2. Energia słoneczna 53

3.4.1.3. Energia geotermalna 53

3.4.1.4. Energia wodna 54

3.4.1.5. Energia z biomasy 54

3.4.1. Zakres realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z ich oceną 554. Charakterystyka Miasta i jego zamierzeń rozwojowych 57

4.1. Ogólna charakterystyka Miasta - stan istniejący. 58

4.2. Planowane zamierzenia rozwoju Miasta 62

5. Analiza bezpieczeństwa energetycznego Miasta 67

6. Wnioski i zalecenia 69

6.1. Stopień realizacji kierunków działań zawartych w Projekcie założeń i Planie - podsumowanie 69

6.2. Pozostałe wnioski i zalecenia 71

7. Spis tabel 74

8. Spis rysunków 75

9. Spis wykresów 75

10. Spis załączników 76

1. Wstęp

1.1. Cel opracowania


Celem niniejszego opracowania jest ocena realizacji obecnie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa:

  • Nr XLII/344/01 z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zwanym dalej Projektem założeń),

  • Nr XVI/142/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Planu zaopatrzenia w ciepło Miasta Żyrardowa (zwanym dalej Planem)

pod kątem zgodności prognozowanych potrzeb energetycznych i przewidywanych kierunków działań modernizacyjnych i rozwojowych zapisanych w powyższych dokumentach,
ze stanem faktycznym.

Wnioski wysunięte z niniejszego raportu stanowić będą wskazania dotyczące obszarów konieczności wykonania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa


w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wg art. 19 Ustawy Prawo energetyczne) bądź (w przypadku konieczności) planów zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo energetyczne).

Sporządzenie Raportu o stanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żyrardowa na potrzeby aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Żyrardowa


w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe bądź (w przypadku konieczności) planów zaopatrzenia Miasta Żyrardowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wynika
z m.in. następujących uwarunkowań powstałych od daty przyjęcia poprzedniego Projektu założeń do dnia dzisiejszego:

  • znaczące zmiany zachodzące bezpośrednio w sferze gospodarki energetycznej miasta, w tym zmiany formalno-prawne i organizacyjne przedsiębiorstw energetycznych,

  • przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co z jednej strony związane
    jest z koniecznością spełniania podwyższonych wymagań w szczególności związanych z ochroną środowiska (redukcja zużycia energii, rozwój odnawialnych źródeł energii), z drugiej daje szansę pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie finansowe niezbędnych inwestycji,

Przedstawione powyżej uwarunkowania niewątpliwie podkreślają potrzebę pierwotnego określenia oceny stanu realizacji uchwalonego Projektu założeń oraz Planu, a potem z kolei ich aktualizację, tworząc tym samym logiczny ciąg działań, w którym miasto może dzięki etapowaniu aktywnie uczestniczyć.

Pobieranie 2.31 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna