Raport roczny / końcowy1 z realizacji projektu w ramach programu wspólnego aal za rok / lataPobieranie 97.4 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar97.4 Kb.

NCBiR/AAL-20……-1/…………………../…………..…… – załącznik Nr 2

RAPORT ROCZNY / KOŃCOWY1

z realizacji projektu w ramach programu wspólnego AAL
za rok / lata
2 ................................................

A. DANE OGÓLNE

1. DANE OGÓLNE O WYKONAWCY  1. Nazwa i adres Wykonawcy3
  1. Kierownik jednostki
  1. Telefon, fax, e-mail, www
  1. NIP, REGON
2. INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer projektu
Numer umowy
Tytuł projektu
Kierownik projektu (tytuł naukowy lub stopień naukowy, imię i nazwisko, telefon, fax, e-mail)
Termin rozpoczęcia realizacji projektu
Termin zakończenia realizacji projektu
Słowa kluczowe
B. REALIZACJA ZADAŃ WEDŁUG HARMONOGRAMU WYKONANIA PROJEKTU

Numer zadania


Nazwa zadania

Termin zakończenia zadania

Koszty kwalifikowalne

Intensywność wsparcia w %

Planowane

Poniesione

Planowany

Rzeczywisty

Ogółem w zł

Z dotacji

NCBR w złOgółem w zł

Z dotacji

NCBR w zł(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(8)/(7)

1

2k

SUMA


C. ZESTAWIENIE KWALIFIKOWALNYCH KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (ZŁ)


Kategoria

Koszty kwalifikowalne w podziale na lata

Całkowita kwota kwalifikowalna

NCBR

2011

2012

2013

2014

Planowane

Poniesione

Planowane

Poniesione

Planowane

Poniesione

Planowane

Poniesione

Planowane

Poniesione

Planowane

Poniesione

Koszty kwalifikowalne ogółem, w tym:

Wynagrodzenia

Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej

Amortyzacja nieruchomości zabudowanej

Grunty

Ekspertyzy i opinie

Wartości niematerialne i prawne

Usługi badawcze

Inne koszty operacyjne

Dodatkowe koszty ogólne

Razem

NCBR

Wkład własny

Pieczęć jednostki

Kierownik jednostki

Główny księgowy/KwestorKierownik projektu


Data

podpis i pieczęć


podpis i pieczęć

podpis
  1. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA:

Ja, niżej podpisany / -a, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w raporcie okresowym / końcowym są zgodne z prawdą. Jestem świadomy /-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Miejscowość:


Data:


Podpisy osób upoważnionych41 niepotrzebne skreślić.

2 niepotrzebne skreślić.

3 szkoły wyższe podają informacje w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) będącej miejscem realizacji zadań w projekcie.

4 Przez osoby upoważnione należy rozumieć: Głównego księgowego, Kierownika Jednostki.


Pobieranie 97.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna