Raport z badania fokusowego wśRÓd pracodawców reprezentujących sektor usług związanych z sektorem turystycznym pod kątem ich oczekiwań co do umiejętnośCI, kwalifikacji, pożĄdanych kierunków szkoleńPobieranie 113.96 Kb.
Strona1/5
Data04.05.2016
Rozmiar113.96 Kb.
  1   2   3   4   5
RAPORT Z BADANIA FOKUSOWEGO WŚRÓD PRACODAWCÓW REPREZENTUJĄCYCH SEKTOR USŁUG ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM TURYSTYCZNYM POD KĄTEM ICH OCZEKIWAŃ CO DO UMIEJĘTNOŚCI, KWALIFIKACJI, POŻĄDANYCH KIERUNKÓW SZKOLEŃ, OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW


opracowanie powstało w ramach projektu


TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU PRACYSierpień 2007
Opracowanie raportu:

dr Dominik Antonowicz
Wszelkich informacji na temat projektu i jego rezultatów udziela:


  • Izabela Kowalska-Żakieta: i.kowalska@asm-poland.com.pl, tel. 024 355 77 35

kierownik projektu


  • Paweł Łuszcz: p.luszcz@asm-poland.com.pl, tel. 024 355 77 92

zastępca kierownika projektu

Strona internetowa projektu: www.turystykadlapracy.org

Projekt „Turystyka dla pracy ” realizowany jest w ramach:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 -2006

Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Tytuł projektu: Turystyka szansą na dynamiczny rozwój podkarpackiego rynku pracy.

Okres wdrażania projektu: 01.09.2006 - 31.12.2007

Zasięg realizacji projektu: województwo podkarpackie

Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w RzeszowieKoordynator projektu:

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5

tel. 024 355 77 00, fax. 024 355 77 01 lub 03

www.asm-poland.com.plSPIS TEŚCI


1. Executive Summary 4

3. Formy spędzania wolnego czasu 9

4. Turystyczne walory Podkarpacia – diagnoza 10

5. Potencjał podkarpackiego rynku pracy 12

6. Umiejętności i doświadczenie potrzebne na podkarpackim rynku pracy 13

7. Kursy i szkolenia jako forma budowania kapitału ludzkiego 14

8. Sposoby zwiększania konkurencyjności podkarpackiego rynku turystycznego 16

9. Perspektywy rozwoju rynku turystycznego na Podkarpaciu 18

10. Rola władzy publicznej w stymulowaniu rozwoju turystyki na Podkarpaciu 19

Aneks 1. Scenariusz badania fokusowego 19


1. Executive Summary
Rozwój turystyki to nowe miejsca pracy i ożywienie gospodarcze. Przy czym zasadniczą rolę odgrywają w tym procesie pracodawcy, których działania determinują zmiany na podkarpackim rynku pracy. Z tego powodu badaniom poddano pracodawców w zakresie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych osób zatrudnionych w sektorze turystycznym na Podkarpaciu oraz ocena szans i zagrożeń związanych ze zdobywaniem nowej wiedzy oraz umiejętności. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu grupowego zogniskowanego na trzech grupach pracowników podzielonych na sekcje PKD
H (hotelarstwo i gastronomia), I (działalność związana z Turystyką) oraz O (działalność instytucji szeroko rozumianej kultury). Badania fokusowe są jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania opinii, odczuć i trudnych do zwerbalizowania intuicji, dlatego często stosuje się je jako materiał uzupełniający do badań ilościowych. Badanie miało przede wszystkim na celu wskazanie priorytetów, którymi kierują się pracodawcy poszukując pracowników na ryku pracy oraz poznanie sposobów zwiększania kapitału ludzkiego zatrudnianych. Ponadto podczas fokusów poruszano kwestie perspektyw rozwoju rynku turystycznego oraz poszukiwano sposobów podnoszenia jego konkurencyjności.

Według pracodawców zasoby ludzkie nie są źródłem przewagi konkurencyjnej


i oceniane są przez nich umiarkowanie pozytywne. Ich zdaniem potencjał tego regionu tkwi w wielu dobrych, ale biednych ludzi, których największą wartością są ich cechy osobowe, takie jak uczciwość, lojalność, skromność, zaangażowanie itd. Niewiele natomiast wspomniano o wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach czy ich przedsiębiorczości. Zdaniem pracodawców Podkarpacie wyróżnia spośród innych polskich regionów niski koszt pracy (tania siła robocza) i to właśnie winien być ważny argument dla chcących inwestować na Podkarpaciu. Gdy chodzi o atrybuty na rynku pracy to
w opiniach badanych doświadczenie jest równie ważne, a niekiedy ważniejsze niż wykształcenie. Młody i wykształcony człowiek wcale nie oznacza większych, lepszych perspektyw dla pracodawcy, to raczej z pracownikami dojrzalszymi wiąże się stabilne zatrudnienie. Osobom z dużym doświadczeniem pracodawcy gotowi są zapłacić więcej od samego początku, wiedząc, że na pewno nie opuszczą ich oni przy pierwszej lepszej okazji. Według badanych młodzi ludzie zdecydowanie częściej odczuwają rozczarowanie pracą (najczęściej poziomem wynagrodzenia), zniechęcenie przychodzi po dwóch, trzech tygodniach. Podkreślano, że gdy pracownik ma wolę nauki, rozwoju własnych umiejętności chciałby coś w życiu osiągnąć, to wiek nie gra roli. Pracodawcy wyrażali daleko posunięty sceptycyzm co do kursów i szkoleń. Dominowała opinia, ze wartość kursów, w których uczestniczą pracownicy (za pieniądze pracodawców) jest mała,
a efektywność wątpliwa. Zadanie postawione przed badanymi opierało się założeniu, ze to oni – jako osoby zatrudniające – będą dysponowali najlepszym rozeznaniem
w zakresie dostosowania wiedzy oraz umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy (czyli pracodawców). Według badanych szkolenia w oderwaniu od pracy nie są skuteczne i rzadko przynoszą oczekiwane efekty (trwałe zatrudnienie), bowiem pracodawca musi ponownie nauczyć potencjalnego pracownika funkcjonowania w nowym miejscu pracy.

Wyniki badań pokazują jednoznacznie, że dla pracodawców Podkarpacie to przede wszystkim piękna przyrody i unikalna architektura. Jest to ogromny walor, którego potencjał łatwo jednak można zniweczyć przekształcając region w jeden wielki skansen. Sama przyroda nie wystarczy, aby przyciągnąć turystów, bo ci będą tam przyjeżdżać tylko wówczas, gdy można im będzie zagwarantować godziwe warunki pobytu


i jednocześnie maksymalnie go uatrakcyjnić. W opinii większości badanych jedyna szansą dla Podkarpacia jest promocja aktywnego wypoczynku, ale w tym celu potrzebne jest duże grono ludzi umiejących zorganizować aktywny wypoczynek. Tak więc typem idealnych turystów dla regionu podkarpackiego jest klasa średnia dysponująca szerokimi horyzontami i zasobnym portfelem. Są to ludzie, którzy mają stabilną sytuację ekonomiczną, poszukują aktywnego wypoczynku, ale nie przepadają za pławieniem się
w luksusie, bo takiego tutaj nigdy nie zastaną.

Na koniec poruszono kwestię oczekiwań pracodawców wobec władz samorządowych. Po pierwsze jest to promocja regionu jako całości, a w związku z tym, że większość badanych była z powiatu jasielskiego to zwracali oni uwagę na całkowity brak jego promocji. Drugim priorytetem dla władz Podkarpacia winna być koordynacja działań podejmowanych przez indywidualnych przedsiębiorców, dyrektorów placówek publicznych i organizacji pozarządowych. Po trzecie, pracodawcy oczekują wsparcia władz w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych (z funduszy unijnych) na rozwój infrastruktury oraz szkolenia. Według nich urzędnicy powinni posiadać know-how


o pozyskiwaniu pieniędzy ze źródeł zewnętrznych i winni pomagać pracodawcom, aby te pieniądze pozyskiwać.

    2. Nota metodologiczna

Niniejsze badanie jest realizowane w ramach dużego projektu „Turystyka szansa na dynamiczny rozwój województwa podkarpackiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opiera się na założeniu, że dobre zdiagnozowanie potrzeb turystów oraz dostosowanie świadczonych usług do tych potrzeb to szansa na dynamiczny rozwój turystyki, jednego z lepiej rozwijających się sektorów gospodarki. Rozwój turystyki to nowe miejsca pracy i ożywienie gospodarcze, i to nie tylko według szacunków w Polsce, ale i na całym świecie. Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych osób zatrudnionych w sektorze turystycznym na Podkarpaciu. Badanie jest częścią większego projektu i jako takie ma stanowić uzupełnienie wyników uzyskanych w trakcie ilościowej analizy przeprowadzonej na grupie 1070 pracodawców zajmujących się turystyką w województwie podkarpackim1.

Badania prowadzone były metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Jest to metoda o charakterze jakościowym stosowana w celu identyfikacji kwestii statystycznie nieuchwytnych, niewymiernych, często wręcz intuicyjnych. Dlatego często używana jest ona jako uzupełnienie wyników badań ilościowych. Przed badaniem postawiono pięć zasadniczych celów:


  1. Wskazanie priorytetów, którymi kierują się pracodawcy poszukując pracowników na ryku pracy;

  2. Wskazanie sposobów zwiększania kapitału ludzkiego i wybór strategii szkoleniowych podejmowanych przez pracodawców;

  3. Ewaluacja opinii pracodawców na temat perspektyw i kierunków rozwoju rynku turystycznego;

  4. Identyfikacja sposobów podnoszenia konkurencyjności podkarpackiego rynku turystycznego;

  5. Wskazanie roli władz samorządowych w rozwoju rynku turystycznego.

Zogniskowany wywiad grupowy (zwany również badaniem fokusowym) przeprowadzany jest zwykle w grupie 8-10 osób. Polega on na swobodnej dyskusji kierowanej przez moderatora według wcześniej napisanego scenariusza (Patrz załącznik). Scenariusz jest dość ogólny, zawiera wyłącznie kwestie (pytania) problemowe, które należy poruszyć (zadać) podczas spotkania. Rozmowa jest luźną wymianą zdań między uczestnikami badania (oraz moderatorem), czasami przeradzającą się nawet w ożywioną dyskusję. Istotne jest, aby każdy z uczestników badania miał nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych poglądów niezależnie od opinii pozostałych. W tym sensie ważne jest, aby sami uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów, nawet wymykając się nieco z zakreślonego scenariusza (który nie musi być zresztą detaliczny). W badaniach fokusowych spontaniczne refleksje, komentarze uwagi ad hoc mają wartość autoteliczną


i doskonale sprawdzają się do rekonstruowania jawnych i ukrytych znaczeń oraz wzorów postrzegania, myślenia i oceniania. Badanie fokusowe jest nagrywane (zarówno dźwięk jak i obraz), a na podstawie zapisu wideo oraz skryptu sporządzany jest raport zawierający wnioski badawcze. Czas trwania badania jest uzależniony od złożoności badanej problematyki, liczby omawianych zagadnień, a przede wszystkim celów przed nim postawionych, ale w praktyce przyjmuje się, że długość przeciętnego wywiadu mieści się w granicach 60 - 120 minut. W badaniach fokusowych istotne jest, aby grupy były jednolite (ze względu na istotną z punktu widzenia analizy zmienną), dlatego
w omawianym badaniu pracodawcy zostali podzieleni na trzy grupy zgodnie z klasyfikacją PKD. Było to działanie zamierzone, bowiem w sposób naturalny każda z tych grup będzie poruszała istotne dla siebie tematy, które mogą być całkowicie obce dla pozostałych. Na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono trzy osobne wywiady zogniskowane, w których wzięli udział pracodawcy zajmujący się turystyką na terenie województwa podkarpackiego. Badania zostały przeprowadzone w dniach 19 i 20 czerwca 2007 roku w godzinach popołudniowych w pracowni przystosowanej do prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych, wyposażonej w lustro weneckie i sprzęt audiowizualny w centrum Jasła. Autor niniejszego opracowania pełnił jednocześnie funkcję moderatora. Z przyczyn organizacyjno-logistycznych zdecydowana większość uczestników pochodziła z powiatu jasielskiego i okolic, bowiem nie sposób było przyciągnąć badanych z bardziej odległych powiatów. Bez wątpienia narzuca to pewne ograniczenia interpretacyjne wyników badań, ale z drugiej strony powiat jasielski jest obszarem gdzie – jak pokazały dyskusje podczas wywiadów – ogniskuje się większość bolączek turystycznego Podkarpacia. Trzy grupy badanych zostały podzielone według sekcji PKD:

A) Sekcja H, grupy: 55.1 Hotele, 55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, 55.3 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 55.4 Bary; Grupa liczyła 9 osób z czego aż 7 to byli właściciele lub współwłaściciele mikro firm (1-5 osób), a dwie pozostałe to zastępcy osób sprawujących kierownictwo (w większych firmach). Staż pracy badanych (w obecnej firmie jak również w branży turystycznej) różnił się w sposób znaczący i rozciągał się od 15 miesięcy do 20 lat, ale przeważały osoby mające spore doświadczenie w branży. Wykształcenie badanych pracodawców było dość zróżnicowane i rozciągało się od niepełnego średniego aż do wyższego magisterskiego. Zdecydowana większość badanych pochodziła z powiatu jasielskiego. Gdy chodzi o wiek badanych to dominowały osoby w średnim wieku (35-50), przy czym najmłodszy uczestnik miał 33 lata, a najstarszy 63 lata. Dość duże zróżnicowanie charakterystyki badanych gwarantowało możliwość poznania szerokiej perspektywy i spojrzenia na analizowaną problematykę z kilku odmiennych punktów widzenia, przez pryzmat różnych pozycji i doświadczeń. Dzięki spotkaniu się różnych komplementarnych perspektyw zebrany materiał może być bogatszy i pełniejszy.

B) Sekcja I, grupy: 63.3 Działalność związana z Turystyką; Grupa liczyła 9 osób, dominowali w niej właściciele i współwłaściciele firm, których wielkość dość znacząco się różniła. Wśród uczestników badań fokusowych znaleźli się zarówno prowadzący własną działalność gospodarczą jak również osoby będące właścicielami przedsiębiorstw zatrudniających 20-49 pracowników. Doświadczenie na obecnym stanowisku, w firmie oraz sektorze usług turystycznych bardzo się różniło w poszczególnych przypadkach. Najmniej doświadczony pracownik miał za sobą 2-letni staż pracy, a najstarszy aż 30-letni, z tym że w większości przypadków staż pracy w sektorze usług turystycznych, obecnej firmie i na obecnym stanowisku był identyczny. Co oznacza, że obecna firma była ich jedyną w tej branży. Wiek respondentów oscylował między 38-52 lata, czyli najogólniej rzecz ujmując, były to osoby w średnim wieku. Gdy chodzi zaś
o wykształcenie to zdecydowana większość badanych legitymowała się wykształceniem średnim zawodowym, tylko w dwóch przypadkach wskazano wyższe magisterskie. Wszyscy badani pochodzili z terenu powiatu jasielskiego.

C) Sekcja O, grupy: 92.32 Działalność obiektów kulturalnych, 92.33 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 92.34 Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 92.52 Działalność muzeów i ochrona zabytków, 92.53 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, 92.61 Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych, 92.62 Działalność związana ze sportem, pozostała, 92.72 Grupa liczyła 9 osób, wśród których dominowały osoby pełniące funkcje kierownicze, natomiast (w odróżnieniu od pozostałych) nie znalazł się ani jeden właściciel lub współwłaściciel przedsiębiorstwa. Wiek respondentów oscylował w granicach wieku średniego. Najmłodszy uczestnik wywiadu miał 37 lat, a najstarszy 56, także różnice nie były znaczące. Wszyscy obecni na badaniu fokusowym legitymowali się wykształceniem wyższym magisterskim, co jest zrozumiałe, gdyż były to osoby zarządzające instytucjami kulturalnymi oraz sportowymi. Wielkość tych instytucji bardzo się różni, od jednoosobowych (dzierżawca wyciągu) aż po instytucje zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, co pozwala uzyskać komplementarne perspektywy patrzenia na rzeczywistość. Zdecydowana większość badanych działa na obszarze powiatu jasielskiego.Szczegółowy zapis przebiegu spotkań z grupową pracodawców zawiera transkrypcja
z badania, która jest osobnym dokumentem stanowiącym podstawę niniejszego opracowania.
Pobieranie 113.96 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna