Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona1/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Ek-I.621.4.2013

(2013/104667)
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RYBNIKA2013 ROK


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 3

1.1 Podstawa prawna przygotowania opracowania 3

1.2 Charakterystyka Miasta Rybnika 3

1.2.1 Lokalizacja 3

1.2.2 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Miasta Rybnik 4

1.2.2.1 Demografia 4

1.2.2.2 Zatrudnienie i bezrobocie 5

1.2.2.3 Działalność gospodarcza 5

2. Zmiana stanu środowiska na terenie Miasta Rybnika 5

2.1 Gospodarka wodno-ściekowa 5

2.2 Gospodarka odpadami 7

2.3 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 9

2.4 Ochrona powietrza 10

2.5 Ochrona przed hałasem 13

2.6 Promieniowanie niejonizujące 14

2.7 Ochrona przyrody 15

2.8 Poważne awarie przemysłowe 17

2.9 Edukacja ekologiczna 17

3. Stan i ocena realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Miasta Rybnik 20

Finansowanie i realizacja zadań w zakresie Programu Ochrony Środowiska 29

3.1 Stan realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 29

3.2 Planowane zadania z zakresu ochrony środowiska 313.2.1 Wykaz najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska 31

3.2.2 Możliwości preferencyjnego wsparcia finansowego dla przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska 31

4. Podsumowanie i wnioski 36

5. Wytyczne do realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2014-2015 381.WPROWADZENIE


Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika jest dokumentem sporządzanym, co dwa lata w celu skontrolowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.

1.1Podstawa prawna przygotowania opracowania


Zgodnie z wymogami zawartymi w artykule 18 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1232 ze zmianami), Programy Ochrony Środowiska podlegają raportowaniu - organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika został opracowany w 2004 roku. Dokument ten stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej Miasta Rybnika, którego realizacja ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego Miasta. Uchwałą nr 291/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. przyjęta została aktualizacja Programu Ochrony Środowiska.
Niniejszym raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska stanowi ocenę stopnia wykonania zadań założonych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.

1.2Charakterystyka Miasta Rybnika

1.2.1Lokalizacja


Rybnik graniczy z miastami Radlin, Rydułtowy (powiat wodzisławski) i Żory (miasto na prawach powiatu) oraz gminami Kuźnia Raciborska (powiat raciborski), Pilchowice (powiat gliwicki), Czerwionka-Leszczyny, Świerklany, Jejkowice, Gaszowice, Lyski (powiat rybnicki), Marklowice (powiat wodzisławski).

Rysunek 1. Miasto Rybnik na tle Województwa Śląskiego – mapa orientacyjnaRysunek 2. Miasto Rybnik na tle Aglomeracji Rybnickiej – mapa orientacyjnaŹródło: Opracowanie własne – Aglomeracja Rybnicka zgodnie z opracowaniem dra Roberta Krzysztofika, 2007, Aglomeracja Rybnicka. Zarys typologii osadniczej.

Rybnik pod względem ekonomicznym położony jest na osi powiązań pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i Karwińsko-Ostrawskim Okręgiem Przemysłowym w Czechach. Rybnik stanowi węzłowy ośrodek aglomeracji rybnickiej i jest korzystnie zlokalizowany pod względem zasięgu bezpośredniego oddziaływania autostrady A1 (przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy miasta) i pośrednio autostrady A4 (przebiegającej w odległości 15 km od północnych granic miasta). Uwarunkowania te stwarzają dogodne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta.
Najważniejsze trasy przebiegające przez Rybnik to Droga Krajowa nr 78: woj. świętokrzyskie – Zawiercie – Tarnowskie Góry – Gliwice – Rybnik – Wodzisław Śląski – granica państwa oraz Droga Wojewódzka 935: Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna. Rybnik leży w odległości ok. 50 km od Katowic – stolicy województwa śląskiego, ok. 115 km dzieli Rybnik od Krakowa oraz ok. 25 km od przejścia granicznego z Czechami w Chałupkach.

1.2.2Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Miasta Rybnik

1.2.2.1Demografia


Miasto Rybnik zajmuje obszar o powierzchni ok. 148 km2, co stanowi aż 66% całkowitej powierzchni powiatu rybnickiego, którego powierzchnia wynosi 225 km2 i obejmuje 5 gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.

Liczba mieszkańców Miasta Rybnika od wielu lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, wykazując jedynie niewielkie wahania. Prognozy demograficzne wskazują, że obecny lekki trend spadkowy utrzyma się w kolejnych latach. Jest on charakterystyczny zarówno dla województwa śląskiego, jak i całego kraju. W tabeli 1 2 przedstawiono zmiany liczy mieszkańców Rybnika w latach 2008-2012.

Tabela 1-2 Ludność Miasta Rybnika w latach 2008-2012

L.p.

Rok

Liczba ludności

1.

2008

141 177

2.

2009

141 372

3.

2010

141 036

4.

2011

140 944

5.

2012

140 789

Źródło: GUS

1.2.2.2Zatrudnienie i bezrobocie


Zarejestrowana stopa bezrobocia na koniec listopada 2013 r. wynosiła dla miasta Rybnika 8,1% i była ona niższa od odnotowanej średniej dla województwa śląskiego – 11,1 % oraz kraju – 13,2 %.1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada 2013 roku wynosiła 4700 osoby.2

Wśród osób bezrobotnych najliczniejszą grupę, ze względu na wiek, stanowią osoby będące w przedziale wiekowym 25-34 lata, natomiast według podziału na poziom wykształcenia największy udział mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.


1.2.2.3Działalność gospodarcza


Według danych GUS na terenie Miasta Rybnika na koniec listopada 2013 roku znajdowało się 13 601 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Spośród wszystkich działających na terenie Rybnika podmiotów gospodarczych 13 320 podmiotów tj. ok. 97 % stanowią te działające w sektorze prywatnym. Pozostałe zarejestrowane podmioty gospodarcze (281, tj. ok. 2 %) działają w sektorze publicznym. Głównym kierunkiem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta, jest działalność usługowo-handlowa, świadczona przez małe i średnie przedsiębiorstwa (głównie prywatne).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna