Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCI


Finansowanie i realizacja zadań w zakresie Programu Ochrony ŚrodowiskaPobieranie 435.75 Kb.
Strona10/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Finansowanie i realizacja zadań w zakresie Programu Ochrony Środowiska

3.1Stan realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska


Spośród wszystkich zadań ujętych w obowiązującym Programie ochrony środowiska dla Miasta Rybnika zasadnicze wysiłki inwestycyjne Miasta koncentrowały się na zagadnieniach związanych z ochroną powietrza, gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami. W oparciu o środki Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środki Urzędu Miasta Rybnika, kontynuowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz realizowano zadania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową dróg oraz III kwatery składowiska odpadów komunalnych.
Szczegółowy rozkład nakładów finansowych poniesionych przez Miasto, na realizację zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika przedstawia tabela 4-1.

Tabela 4 2 Nakład finansowy poniesiony na poszczególne zadania z zakresu ochrony środowiska wymienione w obowiązującym Programie OchronyŚrodowiska dla Miasta Rybnika.

L.p.

Rodzaj zadania

Poniesione nakłady

w tyś. zł

1.

Gospodarka wodno-ściekowa

14 701,919

2.

Gospodarka odpadami

2 371,726

3.

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

0

4.

Ochrona powietrza

123 020,934

5.

Ochrona przed hałasem

1 763,483

6.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

0

7.

Ochrona przyrody

258,574

8.

Zagrożenia poważnym awariom

1 355,986

9.

Edukacja ekologiczna

109,868

RAZEM

143 582,4903.2Planowane zadania z zakresu ochrony środowiska

3.2.1Wykaz najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska


Najistotniejsze (kosztowo) przedsięwzięcia planowane do realizacji w najbliższych latach w mieście Rybnik dotyczyć będą gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami. Działania z zakresu ochrony powietrza koncentrować się będą głównie na ograniczeniu niskiej emisji. W dziedzinie gospodarki odpadami szczególnie ważnym wydaje się kontynuacja usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

Wszystkie wymienione działania wymagać będą zaangażowania zewnętrznych, preferencyjnych źródeł finansowania. W dalszej części rozdziału scharakteryzowane zostaną dostępne możliwości w tym zakresie.


3.2.2Możliwości preferencyjnego wsparcia finansowego dla przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska


W zależności od możliwości finansowych budżetu Miasta Rybnika, jak również zasad organizacyjnych (etapowania) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, możliwe będzie wykorzystanie funduszy preferencyjnych. W chwili obecnej finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć ze środków preferencyjnych jest możliwe m.in. w ramach:

 • Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

 • Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


PROGRAM OPERACYJNY „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, drogowa i lotnicza sieć TEN-T, transport przyjazny środowisku, bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, kultura i dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, infrastruktura szkolnictwa wyższego, pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pomoc techniczna – Fundusz Spójności.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwoju spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2014-2020, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2387/289/IV/2013 przyjął trzecią wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Struktura dokumentu została dostosowana do wzoru komisyjnego, według podręcznika przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W tabelach finansowych uwzględniono dodatkową pulę środków na ZIT krajowy oraz Obszary Strategicznej Interwencji. Ponadto, zgodnie z założeniami Projektu Umowy Partnerstwa, pomoc techniczna w ramach Programu finansowana będzie wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym zaprogramowano wyłącznie jeden Priorytet w tym zakresie.

Główne zmiany w stosunku do drugiej wersji Programu w ramach EFRR to:

• Priorytety II, IV i V - rozszerzono katalogi beneficjentów;
• Priorytet V - zaprogramowane zostało wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT;
• Priorytet V - zaprogramowane zostało wsparcie z zakresu skutecznej i efektywnej pomocy mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych w ramach wyposażenia jednostek ochotniczej staży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
• Priorytet VI - rozszerzone zostało wsparcie o modernizację linii kolejowych. Główne zmiany w stosunku do drugiej wersji Programu w ramach EFS to:
• Doprecyzowano katalogi beneficjentów i grup docelowych;
• Priorytet VII i VIII - uwzględniono ścieżkę pozakonkursową;
• Priorytet VIII – dodano informację o realizacji wsparcia w systemie popytowym;
• Priorytet XI - zmiana koncentracji tematycznej.

Projekt równocześnie z jego upublicznieniem zostaje przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego celem jego zaopiniowania.


MECHANIZM FINANSOWY EOG/NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

W dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), natomiast 17 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding dotyczące Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Głównymi celami Mechanizmów Finansowych jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W sumie alokacja dla Polski wynosi 578 mln euro. Okres przyznawania dofinansowania upłynie 30 kwietnia 2014 r., natomiast okres kwalifikowalności wydatków w ramach wyłonionych projektów zakończy się 30 kwietnia 2016 r.

Wnioskodawcami wsparcia mogą być podmioty prywatne, publiczne, komercyjne, niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

Największa pula środków na ochronę środowiska zostanie przekazana na działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i ekosystemów, na przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych oraz na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, których operatorem będzie Ministerstwo Środowiska wraz z Instytucją Wspomagającą – NFOŚiGW. Pewna kwota będzie również przeznaczona na program wsparcia rozwoju technologii wychwytywania oraz składowania CO2, którego operatorem będzie Ministerstwo Gospodarki.

Obszar programowy podzielony jest na 3 działania:


 1. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów,

 2. Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych,

 3. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii zmniejszone emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z dnia 15.02.2008 roku z późn. zm.) wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć priorytetowych w roku 2012:
Priorytet

Przedsięwzięcia

1

Ochrona zasobów wodnych
1.1

Ochrona wód

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona wód ujmowanych do celów pitnych i realizacja zadań “Programu Odra 2006” oraz Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych

1.2

Gospodarka wodna

- Wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej

retencji, w tym realizacja zadań programu “Odra 2006”2

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
2.1

Gospodarka odpadami

- Ograniczanie obciążenia środowiska odpadami,

- Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska

składowania odpadów


2.2

Ochrona powierzchni ziemi

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

2.3

Rolnictwo ekologiczne

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo,

- Działania w zakresie rolnictwa ekologicznego3

Ochrona atmosfery
3.1

Polepszenia jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi

- Zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw.

„niskiej emisji”,

- Zastosowanie odnawianych lub alternatywnych źródeł energii.


4

Ochrona przyrody i krajobrazu

- Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim,

- Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo

- Działania na rzecz ochrony roślin lub zwierząt

zagrożonych wyginięciem w ich naturalnych siedliskach

- Ochrona i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności

- Zapobieganie występowaniu i likwidacja zagrożeń w lasach

- Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

w zakresie ochrony przyrody


5

Edukacja ekologiczna – jako instrument wspierający realizację przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów

- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

- Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w

wyższych szkołach województwa śląskiego

- Edukacja ludzi dorosłych

- Propagowanie działań proekologicznych

- Udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie

środowiska


6

Zapobieganie poważnym awariom

- Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii

- Likwidacja skutków poważnych awarii7

Zarządzanie środowiskiem w regionie
7.1

Badania, opracowania i ekspertyzy

- Tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie.

- Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- Opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej

- Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy


7.2

Monitoring środowiska

- Wspieranie regionalnej sieci Państwowego Monitoringu Środowiska

- Stworzenie systemu upowszechniania i udostępniania informacji o stanie środowiska7.3

Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

- Wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za

korzystanie ze środowiska8

Inne zadania
8.1

Profilaktyka zdrowotna

- Profilaktyka specjalistyczna

- Działania ogólnoprofilaktyczne


Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach, w szczególności z zakresu: 1. Gospodarki wodno-ściekowej:

 • przedsięwzięcia ujęte w załączniku 1 Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2010,

 • sieci wodociągowe i/lub kanalizacje zbiorcze zapewniające odpowiedni poziom jakości wody i/lub oczyszczania ścieków w kolejności: dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM, powyżej 15 000 RLM, powyżej 2 000 RLM,

 • obiekty i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,

 • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.

  1. Gospodarki odpadami:

 • systemy gospodarki odpadami dla regionów, których projekty obsługują co najmniej 150 000 mieszkańców,

 • inwestycje na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych.

  1. Ochrony powietrza:

 • inwestycje ochronne w strefach, dla których został określony program ochrony powietrza,

 • inwestycje ochronne na terenach, na których występują okresowe przekroczenia stężenia zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu,

 • przedsięwzięcia ochronne o charakterze regionalnym.

  1. Zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych.

Pomoc finansowa Funduszu może przyjmować jedną z następujących form: • preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki pomostowej,

 • dotacji,

 • częściowego umorzenia udzielonej pożyczki,

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

 • kredytu w bankowych liniach kredytowych.

Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. Dofinansowanie może nastąpić, jeśli wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody Funduszu, a także, gdy wywiązuje się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna