Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona11/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.Podsumowanie i wnioski


Dane dotyczące realizacji inwestycji mających na celu poprawę jakości poszczególnych komponentów środowiska naturalnego wskazują, że:

 1. Najwięcej zadań podjęto w zakresie ochrony powietrza, uregulowania gospodarki wodno-ściekowej oraz a także ochrony przed hałasem.

 2. Działania polegające na regulacji systemu wodno-ściekowego zostały skupione na budowie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianie sieci i przyłączy wodociągowych. Tam, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje w okresie perspektywicznym poprowadzenia kanalizacji, w celu wyeliminowania skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi, dofinansowywana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

 3. W ramach ochrony powietrza kontynuowane będą działania związane z dofinansowaniem modernizacji systemów grzewczych dla indywidualnych budynków mieszkalnych, a także realizacją „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy kolektorów słonecznych, w ramach którego Miasto dofinansowuje instalację kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. Działania te realizowane są na podstawie regulaminu dofinansowania wymiany oraz modernizacji źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych, placówkach oświatowych oraz zasobach mieszkaniowych. Opracowany został także „Program ograniczenia niskiej emisji”, będący dokumentem strategicznym w zakresie poprawy jakości powietrza. Dokument ten umożliwia pozyskanie środków pieniężnych, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem energii cieplnej w instalacjach solarnych. W celu zapewnienia dobrego stanu jakości powietrza należałoby kontynuować pełną termomodernizację obiektów charakteryzujących się wysoką przenikalnością cieplną. W realizacji tych działań uczestniczyć powinno miasto Rybnik w zakresie obiektów będących własnością Miasta, natomiast termomodernizacja pozostałych obiektów powinna być realizowana przez podmioty, do których obiekty te należą.

 4. Ważnym elementem jest również kontynuacja dofinansowania prac związanych z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu miasta. Eliminacja tego typu materiałów znacząco przyczynia się w okresie długoterminowym do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto zakończono budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku.

 5. W ramach poprawy stanu akustycznego Miasta podjęte zostały kluczowe działania, których realizacja wiązała się z dużymi nakładami finansowymi. opracowana została mapa akustyczna dla miasta Rybnika oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH). Opracowana została mapa akustyczna w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego, zintegrowana z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej. W rok od jej utworzenia opracowany został Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH), którego celem jest wskazanie działań, których podjęcie doprowadzi do ograniczenia emisji hałasu do środowiska, w wyniku czego nastąpi polepszenie komfortu życia mieszkańców.

 6. W związku z wprowadzonym nowym system gospodarowania odpadami w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Rybnika wszystkich mieszkańców objęto nowym systemem selektywnej zbiórki. Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku obowiązki gospodarowania odpadami przejęło Miasto. Wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości (a w przypadku osiedli mieszkaniowych są to zarządcy np. spółdzielnie mieszkaniowe / wspólnoty) zobowiązani zostali do zabezpieczenia odpowiedniej liczby i rodzajów pojemników przeznaczonych na odpady segregowane oraz zmieszane.

 7. Działania zmierzające do ochrony powierzchni ziemi i gleb skoncentrowane zostały na zagospodarowaniu i rekultywacji terenów pogórniczych, które polegały na kompleksowych pracach rewitalizacyjnych. Okresowo prowadzone są kontrole zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi i poziomu kwasowości. Kolejne badanie jakości gleb pod kątem metali ciężkich na terenie Miasta Rybnika planowane jest na 2015 rok.
 1. Realizowane są prace związane z modernizacją systemu komunikacyjnego celem poprawy stanu technicznego dróg oraz usprawnienia ruchu drogowego Miasta.
 1. Ochrona środowiska przed przekroczeniem dopuszczalnego promieniowania pola elektromagnetycznego realizowana jest przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów dotyczących dopuszczalnych norm promieniowania pola elektromagnetycznego oraz systematycznym monitoringu stanu urządzeń emitujących tego typu pole.

 2. Działania, które zostały zrealizowane w aspekcie ochrony przyrody zostały skupione głównie na utrzymaniu ilości pomników przyrody, bieżących pracach pielęgnacyjno-konserwacyjnych oraz realizacji ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 227/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. zniesiona została forma ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera. Jednocześnie w uchwale za pomnik przyrody ustanowiono drzewo gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnący przy ul. Raciborskiej w Rybniku.

 3. Zadaniem długoterminowym jest edukacja ekologiczna. Na terenie miasta Rybnika prowadzi się nieprzerwalnie edukacje podnoszącą świadomość ekologiczną mieszkańców.

Reasumując stwierdza się, że kluczowe założenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Rybnika zostały wprowadzone w życie. W okresie najbliższych lat należy kontynuować podjęte kroki, które będą zmierzały do realizacji zadań w wyniku, których spodziewać się należy poprawy jakości środowiska w poszczególnych jego komponentach wskazanych w dokumencie strategicznym.5.Wytyczne do realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2014-2015

W najbliższym czasie w ramach dalszej realizacji założeń strategicznych Programu Ochrony Środowiska Miasta Rybnik należy: 1. Kontynuować pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne ze środków unijnych. Umożliwi to wzrost tempa przemian stanu środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów ponoszonych na realizację zadań. Takie działania będą miały wpływ na całe miasto, ponieważ zaoszczędzone środki finansowe będą mogły być spożytkowane na inne cele strategiczne.

 2. Kontynuować inwestycje związane z poprawą jakości gospodarki wodno-ściekowej, poprzez rozbudowę i objęcie jak największej liczby mieszkańców systemem sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Pozwoli to w perspektywie kilku lat znacząco poprawić jakość gleb na obszarze Miasta.

 3. W dalszym ciągu prowadzić prace związane z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych, co pozwoli kontynuować zmniejszanie strat wody oraz wpłynie na poprawę jej jakości.

 4. Kontynuować działania związaną termomodernizacją obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta.

 5. Należy w dalszym ciągu prowadzić, wspierać i rozwijać wszelkiego rodzaju działania edukacyjne prowadzące do podwyższenia wiedzy ekologicznej mieszkańców, poświęcając szczególną akcjom promującym proekologiczne postawy i zachowania.

 6. Kontynuować edukację ekologiczną mieszkańców. Cel edukacji ekologicznej to cel dalekosiężny, niewątpliwie wykraczający poza horyzont 2015 roku. Zbliżyć się do niego można poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań chybionych lub mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy.

 7. Należy dokonać aktualizacji „Waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika” z 1997 roku w związku ze zmianą planu zagospodarowania Miasta oraz utworzeniem nowych terenów inwestycyjnych.

 8. Należy przeprowadzić badanie jakości gleb pod kątem metali ciężkich na terenie Miasta Rybnika. Ostatnie badania przeprowadzone były w 2005 roku.

 9. Podczas podejmowania decyzji dotyczących realizacji poszczególnych zadań proponuje się łączenie ich w większą całość, co przyczyni się do zwiększenia możliwości pozyskania środków finansowych, głównie unijnych, na realizację inwestycji.
1 Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

2 Główny Urząd Statystyczny.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna