Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCI


Zmiana stanu środowiska na terenie Miasta RybnikaPobieranie 435.75 Kb.
Strona2/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.Zmiana stanu środowiska na terenie Miasta Rybnika


Realizacja zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika wpływa pozytywnie na poprawę jakości środowiska na całym jego obszarze. W rozdziale tym zamieszczono zmiany stanu środowiska w zakresie poszczególnych komponentów ochrony środowiska.
Ponieważ realizacja zadań koordynowanych będących w kompetencji zewnętrznych jednostek realizujących jest niezależna od Miasta Rybnika, zarówno pod względem finansowym jak i odpowiedzialności za prawidłowy przebieg, w niniejszym sprawozdaniu nie brano ich pod uwagę.

2.1Gospodarka wodno-ściekowa


Głównym zamierzeniem prowadzonych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wymienionych w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika jest poprawa środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w celu spełnienia wymogów prawa polskiego i unijnego.
W celu polepszenia systemu gospodarki wodnej na terenie miasta Rybnika w Programie Ochrony Środowiska wskazano kierunki działań, niezbędne do realizacji. Działania ujęte w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz stan ich realizacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-1 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla miasta Rybnika z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

L.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Budowa podczyszczania odcieków z II i III kwatery składowiska odpadów

Zadanie niezrealizowane

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kłokocin (etap 3)

Zadanie w trakcie realizacji (przez PWiK Sp. z o.o.)

3.

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej oraz budowy przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

4.

Samochód asenizacyjny WUKO do czyszczenia przydrożnej kanalizacji deszczowej

Zadanie zrealizowane

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chrobrego i Miejskiej

Zadanie w trakcie realizacji

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadbrzeżnej

Zadanie zrealizowane

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej

Zadanie w trakcie realizacji

W 2011 roku Miasto zrealizowało budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nadbrzeżnej. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 1082,7 mb. oraz kanalizację sanitarną o długości 1592,53 mb. wraz z przepompownią ścieków i zbiornikiem retencyjnym.


Ponadto wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Łącznej - Bocznej o długości 576,95 mb. W ramach budowy odcinków kanalizacji sanitarnej do działek pominiętych przy budowie kanalizacji sanitarnej z programu ISPA/FS w 2011 roku wybudowano dodatkowo kanalizację sanitarną w następujących w dzielnicach: Niedobczyce o długości 53,19 m.b., Boguszowice (o długości 5,02 m.b.), Gotartowice (o długości 60,66 m.b.), Ochojec (o długości 8,06 m.b.), Ligocka Kuźnia (o długości 30,26 m.b.) i Kamień (o długości 19,37 m.b.).
W 2011 roku zakończono również budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej o łącznej długości 453,59 m.b.

W 2012 roku wybudowana została kanalizacja sanitarna do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicach Mikołowskiej i Długosza o łącznej długości 374,84 m.b.


Spośród wszystkich zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wymienionych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska, w trakcie realizacji pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej”. Aktualnie w ramach zadania opracowano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Chrobrego oraz Miejskiej.
Zadaniem długoterminowym jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W celu wyeliminowania skażenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami sanitarnymi Urząd Miasta udziela dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego, nie przewidziano w okresie perspektywicznym budowy kanalizacji. Zadanie to jest aktualnie w trakcie realizacji, a planowany termin jego zakończenia przypada na rok 2015. W latach 2007-2013 rozpatrzono pozytywnie następującą ilość wniosków: w 2007 r. – 8 wniosków, w 2008 r. – 26 wniosków, w 2009 r. – 24 wnioski, w 2010 r. – 0 wniosków, w 2011 r. – 39 wniosków, w 2012 r. – 31 wnioski, a w 2013 r. – 35 wnioski. W 2012 roku Miasto dokonało dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 70 211 zł, a w 2013 roku na kwotę 76 271 zł.
W ramach zadań objętych POŚ i zakresie gospodarki wodno-ściekowej Rybnickie Służby Komunalne dokonały zakupu samochodu asenizacyjnego WUKO do czyszczenia przydrożnej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rybnika.
Jednym z zadań, wynikającym z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska, które nie zostało zrealizowane w analizowanym okresie jest budowa podczyszczania odcieków z II i III kwatery składowiska odpadów. Aktualnie ścieki przemysłowe (odcieki) powstające w wyniku eksploatacji instalacji odprowadzane są do kanalizacji miejskiej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 29.09.2008 r. Zgodnie z jego zapisami, w przypadku, gdy ścieki nie będą spełniały wymagań jakościowych, określonych w ww. decyzji, zostaną przetłoczone do zbiornika odcieków, skąd zostaną wywiezione do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa BEST-EKO Sp. z o.o., a następnie na oczyszczalnię ścieków „Boguszowie”, na warunkach ustalonych przez odbiorcę tych ścieków. W przyszłości rozważna jest budowa instalacji podczyszczania odcieków.
W ramach zadań koordynowanych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przeprowadziło na terenie Miasta Rybnika modernizację sieci wodociągowej o łącznej długości 20624 m. b. Modernizacja sieci polegała na wymianie sieci rozdzielczej wykonanej ze słabo jakościowo gatunków stali na sieć rozdzielczą wykonaną w technologii polietylenu w następujących ulicach i obiektach: ul. Zwycięstwa, ul. Żwirowa, ul. Na Górze, ul. Gotartowicka, ul. Łączna, ul. Szulika, ul. Ks. Śliwki, Jejkowice pomiędzy ul. Poprzeczną i ul. Główną, ul. Rudzka, ul. Kłokocińska, ul. Tęczowa (budowa studni), ul. Floriańska, Wawelska, ul. Gronowa, ul. Zamiejska, ul. Patriotów, ul. Dworcowa, ul. Gotartowicka, ul. Niemcewicza oraz część ul. Źródlanej.
Ponadto PWIK Sp. z o. o. wykonało sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cegielnianej i Kochanowskiego. Odstąpiono od realizacji modernizacji sieci kanalizacyjnej w ulicy Wrębowej, ponieważ obręb ten jest skanalizowany.
W wyniku realizacji inwestycji wyeliminowano skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami. Ponadto, dokonano uzupełniającej rozbudowy sieci wodociągowej. Przedstawione działania pozwalają na poprawę jakości gospodarki ściekowej oraz podłączenie nowych użytkowników do kanalizacji sanitarnej. Bezpośrednio realizacja tych inwestycji przyczynia się do poprawy jakości gleb dzięki wyeliminowaniu przedostawania się ścieków bytowych do środowiska.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna