Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona3/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2Gospodarka odpadami


Jednym z ważniejszych wymogów realizujących Program Ochrony Środowiska na terenie miasta Rybnika jest uporządkowanie gospodarki odpadowej.

Biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne oraz uwarunkowania lokalizacyjno-przyrodnicze, jak również polepszenie systemu gospodarowania odpadami, w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska zdefiniowane zostały cele do osiągnięcia z zakresu gospodarki odpadami.Wszystkie zadania z zakresu gospodarki odpadami ujęte w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla miasta Rybnika, a także stan realizacji tych zadań został przestawiony w poniższej tabeli.
Tabela 2-2 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla miasta Rybnika z zakresu gospodarki odpadami

l.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Instalacja odgazowanie III kwatery składowiska odpadów

Zadanie niezrealizowane

2.

Kontynuacja wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów

Zadanie zrealizowane

3.

Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

4.

Budowa III kwatery składowiska odpadów

Zadanie zrealizowane

5.

Zakup zamiatarki samobieżnej na podwoziu samochodowym

Zadanie zrealizowane

6.

Zakup zamiatarki ciągnikowej z samochodem (2 szt)

Zadanie niezrealizowane (planowane)

W ramach realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika podjęto działania, w wyniku których:

  • wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami, wynikający ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na mocy której obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika przejęła Gmina. Wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości (a w przypadku osiedli mieszkaniowych są to zarządcy np. spółdzielnie mieszkaniowe / wspólnoty) zobowiązani zostali do zabezpieczenia odpowiedniej liczby i rodzajów pojemników przeznaczonych na odpady segregowane oraz zmieszane na mocy z art. 5 ust 1 ww. ustawy, który stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani zostali do segregowania odpadów tj. wrzucania odpadów do właściwych pojemników tj. kolorowych worków.

Wszystkie pozostałe odpady tj. odpady zmieszane wrzucane są do pojemników. W pojemnikach nie mogą znaleźć się odpady objęte selektywną zbiórką.

Odpady budowlane nie są objęte odbiorem w ramach opłaty i należy pozbywać się ich indywidualnie na podstawie umowy z przedsiębiorcą.


Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy tj. z dniem 1 lipca br., prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani zostali do stosowania odpowiednich pojemników, kontenerów lub worków plastikowych, o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu. W przypadku budownictwa wielorodzinnego obowiązuje tzw. system kontenerowy (kontenery w odpowiednich kolorach).

Właściciele nieruchomości worki mogą kupić w siedzibie firmy EKO, przy ul. Kościuszki oraz TRANSGÓRU przy ul. Jankowickiej. Worki dostępne są również w niektórych sklepach.


Odpady zbierane selektywnie gromadzone są w workach i pojemnikach według następującej kolorystyki:

  • niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

  • żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,

  • zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

  • biały - z przeznaczeniem szkło bezbarwne,

  • brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone tj. trawę, gałęzie i liście.

W Rybniku stawka podstawowa od osoby wynosi 10 zł od osoby. Od 2007 roku w naszym mieście obowiązywała uchwała Rady Miasta, w której ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na osobę określono jako nie mniej niż 15 litrów na tydzień. Aktualnie obowiązująca uchwała mówi o 60 litrach niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przypadająca na mieszkańca w ciągu miesiąca. Wprowadzenie jednolitej i powszechnej opłaty śmieciowej, a co się z tym wiąże, odbiór w ramach tej opłaty nieograniczonej liczby odpadów, zdaniem twórców ustawy (parlamentarzystów), ma zlikwidować lub poważnie ograniczyć w naszym kraju takie zjawiska tj. dzikie wysypiska czy palenie śmieci w piecach.


W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. 
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego właściciel takiej nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie obciążony podwyższoną opłatą tj. 15 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie śmieci czy tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę systemu.
    • Zakończono budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, które zostało sklasyfikowane jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2009 roku. Decyzją nr 244/73530/2009 z dnia 31 marca 2009 r. Prezydent Miasta Rybnika zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Rybnickich Służb Komunalnych z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej 41b. Decyzją z dnia 12 maja 2009 r. nr 27/73533/2009 Prezydent Miasta Rybnika przeniósł ww. decyzję na Gminę Miasta Rybnika. Decyzja ta została zmieniona na wniosek Gminy z dniem 29 października 2010 r. (decyzja Prezydenta Miasta Rybnika nr 22/7362/2010).

Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga zakładała uzyskanie jednolitej bryły utworzonej z istniejącego zwału powęglowego oraz nowej kwatery składowiska. Budowa III kwatery składowiska została podzielona na trzy etapy. Etap I obejmował budowę nowego zaplecza wraz z drogami dojazdowymi oraz wykonanie pierwszej niecki III kwatery składowiska odpadów. Odbiór końcowy etapu I miał miejsce w dniu 13.08.2010 r., natomiast etap II inwestycji został odebrany w dniu 30.11.2010 r. Deponowanie odpadów na III kwaterze składowiska rozpoczęto w październiku 2010 roku.


W pozwoleniu na budowę wskazano studnie odgazowujące i pochodnię jako miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Zakończenie budowy instalacji odgazowania III kwatery składowiska odpadów komunalnych planowane jest na najbliższe lata.
Kolejnym zadaniem, którego realizacja została rozpoczęta jest dofinansowanie do usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest oraz ich wywozu i unieszkodliwiania. Jest to zadanie długoterminowe, a przewidywany czas jego zakończenie przypada na rok 2032. Program obejmuje zarówno budynki mieszkalne i gospodarcze osób prywatnych, jak również te będące własnością Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.
Na działania związane z usuwaniem, transportem oraz utylizacją azbestu Urząd Miasta udziela dofinansowania. Liczba wniosków, którym udzielono dofinansowania na działania związane z likwidacją azbestu wynosiła: w 2012 r. – 18 wniosków, a w 2013 r. – 20 wniosków. Odpady pochodzące z demontażu wyrobów zawierających azbest trafiają na składowisko odpadów „Komart” w Knurowie.

Miasto Rybnik udzieliło dotacji do likwidacji azbestu w 2012 roku na kwotę 39 114 zł, a w 2013 roku w wysokości 36 138 zł.


W analizowanym okresie Rybnickie Służby Komunalne dokonały zakupu zamiatarki samobieżnej. Zakup zamiatarki ciągnikowej z samochodem (2 szt) jest planowany na najbliższe lata.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna