Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona4/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.3Ochrona powierzchni ziemi i gleb


W zakresie ochrony ziemi i gleb na terenie miasta Rybnika zostały wyznaczone trzy zadania. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb wymienione w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika oraz stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2-3 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb

l.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Kompleksowa rewitalizacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na terenie Miasta Rybnika

Zadanie częściowo zrealizowane (w trakcie realizacji przez KWK S.A.)

2.

Okresowa kontrola zanieczyszczeń gleb użytkowanych rolniczo

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

3.

Przeprowadzenie badania gleb na terenie Miasta Rybnika

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

W ramach realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i gleb, w 2005 roku prowadzone zostało badanie zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi oraz poziomu kwasowości. Działania te miały na celu określenie stanu jakości i zanieczyszczenia gleb, a w dalszym kroku świadome i właściwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, które nie będą powodowały niszczenia struktury gleb.

Koszt ww. badań został sfinansowany z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniósł 23 597,33 zł. a wyniki zostały zebrane w sprawozdaniu z wykonanych badań i oceny wyników przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, w opracowaniu pn. „Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych Miasta Rybnika”.


Kolejne badanie jakości gleb pod kątem metali ciężkich na terenie Miasta Rybnika planowane jest na 2015 rok.
W ramach kompleksowej rewitalizacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych na terenie Miasta zakończono prace rekultywacyjne terenów poprzemysłowych, realizowanych Rybnika. Do terenów zrekultywowanych należą:

  • tereny przy ulicy Sportowej i Mościckiego – była hałda kopalni „Ignacy” – KWK „Rydułtowy –Anna”,

  • tereny przy ul. Szymanowskiego, zalewisko na terenach prywatnych – KWK „Rydułtowy – Anna”.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 sierpnia 2013 r. o znaku Ek II-6064/00003/10 zakończono rekultywację terenów przy ulicy Sportowej i Mościckiego. Tereny byłego zwałowiska odpadów pogórniczych KWK „Rydułtowy – Anna” w Rybniku Niewiadomiu przy ulicy Sportowej obejmujące obszar 6,49 ha zostały zrekultywowane i zagospodarowane w kierunku zielonym przez zatrawienie przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy - Anna” z siedzibą: ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy. Zakres rekultywacji obejmował:

 • niwelacje szczegółowe terenu do poziomu + 276,00 m npm.,

 • wykonanie wjazdu oraz drogi technologicznej od strony ul. Sportowej,

 • rekultywację całego terenu, to jest poziomu 292,00 m npm. od strony południowej i 276,00 m npm. od strony północnej wraz ze skarpami i drogami dojazdowymi,

 • wykonanie urządzeń wodnych (ziemnych rowów chłonnych, rowu skarpowego, betonowych koryt ściekowych i zbiornika retencyjnego),

 • rekultywację szczegółową (zagospodarowanie) przez zatrawienie.

Niwelację terenu oraz jego rekultywację wykonano zgodnie z projektem technicznym pt.: „Zniwelowanie terenu wraz z rekultywacją w rejonie byłego zwałowiska KWK „Rydułtowy – Anna” były Ruch „Ignacy” w Rybniku przy użyciu odpadów wydobywczych celu połączenia z ul. Sportową – opracowanym przez Zakład Ochrony Środowiska „EKO – SON II” z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Filaretów 21 oraz „Pozwoleniem wodnoprawnym nr Ek-I.6341.54.2012. w związku z realizacją odwodnienia ze zrekultywowanego terenu w rejonie byłego Ruchu „Ignacy”.

Na podstawie protokołu robót z dnia 04.05.2010 r. zakończono również rekultywację terenu po byłym zwałowisku skały płonnej KWK „Rydułtowy Anna” były Ruch Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu.

Roboty wykonano na podstawie projektu technicznego pt.: „Niwelacja i uporządkowanie terenu na byłym zwałowisku skały płonnej KWK „Rydułtowy – Anna” były Ruch „Ignacy” w Rybniku Niewiadomiu opracowanym w kwietniu 2005 roku przez Zakład Ochrony Środowiska „EKO – SON II” z siedzibą: 43-100 Tychy, ul: Filaretów 21 oraz aktualizacją projektu technicznego opracowaną w czerwcu 2008 roku przez to samo biuro projektowe, decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.11.2008 roku o znaku Ek II-6064/00001/08 o kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenu po byłym zwałowisku skały płonnej KWK „Rydułtowy Anna” były Ruch Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu oraz decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2009 r. nr Ek I-7663/00017/09 na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów na rekultywowanym terenie po byłym zwałowisku skały płonnej. Zakres przedsięwzięcia obejmował: niwelacje szczegółowe, odwodnienie terenu, zatrawienie powierzchni zniwelowanego terenu.


Tereny, na których prowadzona jest aktualnie rekultywacja to:

  • rejon „Północ” – KWK „Jankowice”,

  • teren osadników mułowych „Holona II”, „Holona III” przy ul. Kożdoniów KWK „Chwałowice” (etap 2),

  • terenów przy ul. Radziejowskiej i Składowej – Mośnik Kielowniec KWK „Chwałowice”,

  • teren Mośnika zlokalizowanego pomiędzy ciekiem Chwałowickim, ul. Składową, Potokiem Chwałowickim oraz cmentarzem w Chwałowicach,

  • teren doliny potoku Młynówka na północ od ulicy Prostej w Rybniku.

Wszystkie działania, które prowadzone są w zakresie ochrony ziemi i gleb zmierzają do poprawy ich jakości i struktury, a rewitalizacja terenów pogórniczych przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna