Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona5/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.4Ochrona powietrza


Działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza mają wymierne efekty w postaci ograniczenia poziomu zanieczyszczeń.

Zadania z zakresu ochrony powietrza, wymienione w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika dla miasta Rybnika oraz stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.


Tabela 2-4 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla miasta Rybnika z zakresu ochrony powietrza

L.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

2.

Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów ogrzewania oraz działań wykorzystujących odnawialne źródła energii dla indywidualnych budynków mieszkalnych

Zadanie długookresowe, w trakcie realizacji

3.

Montaż kolektorów słonecznych na obiektach RSK

Zadanie zrealizowane

4.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42

Zadanie zrealizowane

5.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25

Zadanie zrealizowane

6.

Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji na osiedlach mieszkaniowych: Os. Dolne i Os. 100 lecia

Zadnie niezrealizowane (przesunięte na 2018 rok)

7.

Budowa łącznika ul. Tkoczów z ul. Małachowskiego

Zadanie zrealizowane

8.

Przebudowa ul. Raciborskiej na odcinku

km 0+700 – 2+680Zadanie zrealizowane

9.

Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku

Km 2+900 – 3+540Zadanie zrealizowane

10.

Przebudowa ul. Tkoczów

Zadanie zrealizowane (odstąpiono od budowy ronda na ul. Małachowskiego)

11.

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

Zadanie zrealizowane

12.

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta

Zadanie zrealizowane

13.

Termomodernizacja budynku socjalnego na terenie bazy Rybnickich Służb Komunalnych

Zadanie niezrealizowane (odstąpiono od realizacji)

14.

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Rybnik przy ul. Rzecznej

Zadanie niezrealizowane (odstąpiono od realizacji)

15.

Termomodernizacja dachów i ścian budynku Działu Produkcji Ogrodniczej

Zadnie niezrealizowane (przesunięte na 2014 rok)

16.

Zabudowa mat termoizolacyjnych w 3 obiektach szklarnianych – Działy Produkcji Ogrodniczej

Zadanie zrealizowane

17.

Termomodernizacja ścian budynków warsztatowo-magazynowych i dyrekcji – baza Zarządu Zieleni Miejskiej

Zadanie zrealizowane

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska, w aspekcie likwidacji niskiej emisji oraz obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonał likwidacji pieców kaflowych na korzyść instalacji c.o. Zadanie polegało na termomodernizacji oraz podłączeniu budynków do sieci miejskiej.

W 2013 roku przeprowadzono rewitalizację większości budynków osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego, przy ul. Andersa. Po realizacji pozostały jeszcze 2 budynki Osiedla. Termin ich rewitalizacji wyznaczony został na 2014 rok.

Do zadań ujętych w poprzednim Programie i niezrealizowanych należą termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji na osiedlach mieszkaniowych: Dolnym i 1000-lecia, jak również termomodernizacja budynków przy ul. Zebrzydowickiej 31 (24 mieszkania) oraz Zebrzydowickiej 31A (27 mieszkań).


Rybnickie Służby Komunalne odstąpiły od termomodernizacji budynku socjalnego na terenie bazy Rybnickich Służb Komunalnych (po kontroli budynku stwierdzono, że nie ma konieczności jego termomodernizacji) oraz budynku wielofunkcyjnego w Rybniku, przy ul. Rzecznej (z uwagi na dobudowę do niego nowego budynku).
W 2012 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził termomodernizację ścian budynków warsztatowo-magazynowych i dyrekcji bazy, a w 2013 roku zakończono zabudowę mat termoizolacyjnych w 3 obiektach szklarnianych Działu Produkcji Ogrodniczej. Z względu na brak środków finansowych nie wykonano termomodernizacji dachów i ścian budynku Działu Produkcji Ogrodniczej.
W wyniku realizacji działań związanych z likwidacją ”niskiej emisji” przeprowadzona została także termodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku – Ochojcu, przy ul. Bernarda Kuglera 8a. W ramach zadania ograniczono emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszono zużycia energii.

Przeprowadzono termomodernizację budynku Przedszkola nr 19, przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Zadanie to obejmowało ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, zlikwidowanie nieekologicznych kotłów węglowych i przejście na kotłownię gazową, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia energii.

W trakcie realizacji pozostaje realizacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Rybniku.
Zadaniem długoterminowym w trakcie realizacji pozostają działania związane z dofinansowaniem działań modernizacyjnych systemów grzewczych dla indywidualnych budynków mieszkalnych. Promowanie proekologicznego sposobu ogrzewania dla indywidualnych odbiorców prowadzone jest poprzez dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne, niskoemisyjne kotły węglowe lub inne proekologiczne.

W 2012 roku Miasto udzieliło dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych i instalacji źródeł energii odnawialnej na kwotę 1 008 450 zł, a w 2013 roku na kwotę 1 316 948 zł.

Liczba wniosków, którym udzielono dofinansowania na działania związane z modernizacją systemów grzewczych i instalacji źródeł energii odnawialnej wynosiła: w 2012 r. – 228 wniosków, a w 2013 r. – 400 wniosków.
W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego, w 2010 r. opracowany został Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy kolektorów słonecznych. W trakcie realizacji pozostaje kontynuacja realizacji programu ograniczenia niskiej emisji. Program realizowany jest poprzez instalację kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków budżetu miasta, WFOSiGW w Katowicach oraz wkładu własnego uczestniczących w nim mieszkańców. Aby ubiegać się o dotację na instalację kolektorów słonecznych, mieszkańcy składają wniosek, będący potwierdzeniem przystąpienia do uczestnictwa w Programie. Kryterium zakwalifikowania się do programu na dany rok stanowi kolejność złożonych wniosków.

Rocznie rozpatrywanych jest 100 wniosków na dofinansowanie do zabudowy kolektorów słonecznych. W 2011 roku Miasto udzieliło dofinansowania do zabudowy kolektorów słonecznych na kwotę 708,81 zł, w 2012 roku na kwotę 756 558,64 zł, a w 2013 roku na kwotę 728 089,76 zł.


Do zadań zrealizowanych należy również montaż kolektorów słonecznych przez Rybnickie Służby Komunalne na łączną kwotę 80,837 tys. zł.
Do zadań zapisanych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, w zakresie ochrony powietrza należy zaliczyć także działania związane z modernizacją systemu komunikacyjnego, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg. Do zadań zrealizowanych w tym zakresie należy przeprowadzona W latach 2011 - 2012 wykonano budowę łącznika ul. Tkoczów z ulicy Małachowskiego, przebudowę ulicy Raciborskiej na odcinku km 0+700 – 2+680 oraz ulicy Podmiejskiej na odcinku km 2+900 – 3+540.
W 2013 roku, w wyniku realizacji projektu pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK Nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik" wykonana została przebudowa wiaduktu drogowego na ul. Wodzisławskiej (etap I) oraz wymiana całej konstrukcji nośnej drogi na odcinku 7,9 km od mostu na rzece do granicy miasta (etap II).
W 2013 roku zakończono również budowę ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta o długości 4,3 km. Przedsięwzięcie to stanowiło jedno z czterech zadań Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" objętego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego było dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstałej autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta została m.in. przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku, która ma stanowić główny szlak dojazdowy do węzła "Rowień" na autostradzie A1.
Do zadań będących w trakcie realizacji należy budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Termin rozpoczęcia robót budowlach planowany jest na 2016 rok. Na przygotowanie projektu technicznego drogi Pszczyna-Racibórz Miasto planuje przeznaczyć 3 mln zł.

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna usprawni komunikację w subregionie rybnickim, ale także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta. Realizacja inwestycji pozwoli również uzyskać poprawę standardów techniczno-funkcjonalnych regionalnego układu drogowego, dostosować sieć drogową do znacznie wzrastającego ruchu kołowego, dostosować standardy podróży do współczesnych wymogów europejskich, przenieść ruch tranzytowy poza obszary zurbanizowane, ułatwić i przyspieszyć restrukturyzację regionu, budowę obwodnic dla miast: Rybnik i Żory, poprawić warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu, zmniejszyć emisję spalin i hałasu oraz poprawić warunki środowiska w korytarzach transportowych.


W trakcie przygotowania jest również przebudowa ulicy Tkoczów. Ze względu na protesty mieszkańców zrezygnowano z budowy ronda na ulicy Małachowskiego.
Podjęte działania niezaprzeczalnie przyczyniły się do poprawy płynności ruchu oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza.

Wszystkie podjęte oraz prowadzone działania w ramach aspektu ochrony powietrza zmierzają do poprawy jakości powietrza na terenie miasta.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna